Élő Sziget, 2014 (1-12. szám)

2014-01-01 / 1. szám

ÉLŐ SZIQEI Időszakos plébániai értesítő Szép és tartalmas készületünk után örömmel és lelki bé­kével vártuk Urunk érkezését. Talán a készület sokszor többet jelent életünkben, mint maga az ünnep. A készület a lelki utat jelenti, ami az ünnephez elvezet... Újságunk terjedelme nem teszi lehetővé, hogy minden szép élményünket megosszuk, amit átéltünk. Ezen élményeink közül kiemelkednek azok, amelyeket Testvéreink szolgálata közben éltünk át: családunkban, közösségeinkben és még fokozottabban a rászorulókkal kapcsolatban. „Tárgyiasult” ajándékainkkal is Isten szeretetét akartuk továbbadni, de a szeretetből fakadó cselekedeteink többet adtak! És ráadásul ezzel önmagunkat is megajándékoztuk­­ a jó érzésen, örömön túl „kincseket gyűjthettünk a mennyben ”... Kedves Testvérek! Minden esztendő utolsó napján hálaadó szentmisét mon­dunk az év minden kegyelméért és segítségéért. Ez a nap egy­ben a lelkipásztori beszámoló napja is, hiszen egy esztendő alatt sok minden történt a plébániánkon, melyet fontos megosz­tani egymással. A beszámolót három részre bontanám: 1. Szentségi beszámoló Mindig nagy öröm számomra, ha szentséget szolgáltatok ki. Ugyanis a szentségeken keresztül különösen is megtapasz­talhatjuk Isten kegyelmét és szeretetét. Idén 39 keresztelésünk volt, ugyanannyi, mint tavaly. Öröm, hogy nem csökkent a keresztelések száma. 49 elsőáldo­­zónk és 16 bérmálkozónk volt. Közülük többen felnőttként vették fel a szentségeket. Ünnepélyesen kiszolgáltattuk a bete­gek szentségét is szeptemberben 29 beteg és idős testvérünk­nek, de természetesen sok ember vette fel ezt a szentséget a kórházban és otthonában is. A házasság szentségében 5 pár részesült. Ez hárommal kevesebb, mint tavaly. Érdekességként mondom, hogy kb. 20.000 áldozó volt a Kerek templomban ebben az évben. Itt említeném meg - bár nem szentség - a temetéseket is. Idén 68 testvérünket kísértük utolsó útjára. Ez a szám 16-tal több, mint 2012-ben. Sajnos azonban nagyon sokan nem része­sültek szentségekben haláluk előtt. Ennek az lehet az oka, hogy még mindig sokan félnek a betegek szentségétől. Hálát adunk az Istennek minden szentségért, amiben ré­szesültünk, és kérjük tőle, hogy a szentségeken keresztül még inkább egyesüljünk vele. 2. Közösségi beszámoló Idén is fontosnak tartottuk, hogy építsük közösségünket. Ennek jegyében családi napot tartottunk, részt vettünk az öku­menikus imahéten, szerveztünk farsangot, méltó módon ültük meg a búcsúnkat. Imaórákon, szentségimádásokon is imád­koztunk közösségünkért. Megrendeztük a Kerek templom éj­szakáját is. Sőt ebben az évben egyházközségi zsinat keretében átgondoltuk plébániánk múltját, jelenét és jövőjét. Megha­tároztuk azokat az irányvonalakat, amik mentén szeretnénk haladni. Úgy gondolom, sokat tettünk azért, hogy egyházköz­ségünk lelkileg állandóan megújuljon és fejlődjön. 3. Gazdasági beszámoló Egyházközségünk idei zárszámadása kicsit rosszabb lett, mint az elmúlt években. Talán ez a gazdasági válsággal is magyarázható. Plébániánknak négy bevételi forrása van: Egyházi adó: 1.654.100,- Perselybevétel: 3.276.915,­Szólabevétel: 1.539.700,- Adomány: 1.041.070,­Mind az egyházadó, mind pedig a perselypénz egy kicsi csökkenést mutat. A szólabevétel és az adomány összege a tavalyi évhez képest nem változott. Egyéb bevételek: 7.397.665,- (kamat, orgona építésére, gyűj­tések). 2013-ban az alábbi főegyházmegyei gyűjtések voltak: Katolikus iskoláknak: 127.480,- Péterfillér: 87.265,­Missziós gyűjtés: 113.415,- Karitász javára: 113.070,­Szentföld javára: 108.350,­Természetesen minden gyűjtésünk eredményét továbbítottuk a Főegyházmegye felé. Ezenkívül két tartós élelmiszergyűjtést is tartottunk. Az egyiket nagyböjtben a másikat adventben. Mind­kettő igen sikeres volt. Köszönjük szépen híveink adakozó szeretetét! Az összes bevételünk: 14.909.450,- forint volt 2013-ban az alábbi kiadásaink voltak: Fizetések: 4.507.300,- Járulékok: Irodafenntartás (nyomtatványok, festékpatronok, postaköltségek): Közüzemi díjak (fűtés, világítás, szemétdíj, telefon, riasztódíj): Egyéb kiadás (liturgikus anyagok, kisebb felújítások, ostya, bor, gyertya, virág, étkezés): 8.366.388,­Papi szolidaritási alapba: 508.000,­Összes kiadás: 15.239.740,- forint Sajnos ez azt jelenti, hogy idén több volt a kiadás, mint a be­vétel. Azonban a 2012-es esztendőről volt még maradványunk, így a mérleg a következőképpen alakult: Bevétel: 2012- es év maradványa: 1.298.114,- forint 2013- as év bevételei: 14.909.450,- forint Összesen: 16.207.564,-forint Kiadás összesen: 15.239.740,-forint Maradvány: 967.824,- forint Végül pedig szeretnék köszönetet mondani István atyának az egész éves lelkipásztori szolgálatáért. Szeretném megkö­szönni Radnics Zoltán atyának, Margon Gábor atyának és He­gedűs László atyának a rendszeres kisegítést. Köszönöm a képviselő testület egész éves munkáját, kü­lönösen is az elnöknek, Nyitrai Lászlónak és a templomgond­noknak, Erdős Péternek. Köszönöm azoknak is a munkáját, akik a templomban segítenek nekem. Elsősorban: Kati néninek és Ilonka néninek, Izing Misinek az áldozatos munkáját. Kö­szönöm a takarító csoport tagjainak a munkáját, a szentségimá­dók segítségét. Köszönöm a karitász munkatársainak, hogy segítenek Jézus örömhírét elvinni a rászorulóknak. Köszönöm a felnőtt és a gitáros énekkar, ill. a kamarakó­rus énekét, amellyel még szebbé tették a liturgiánkat. Köszö­nöm a hitoktatók munkáját, köszönöm a ministránsok egész éves segítségét. Köszönöm azoknak is, akik az irodai mun­kákban segítenek nekem. Végül pedig köszönet mindazoknak, akik bármiben is segítettek az év folyamán. Mindenki munkáját és áldozatát az Isten fizesse meg százszorosan! Szent Anna Plébánia Esztergom 2014. január VII/1. szám 320.680,-153.965,-1.383.407,-

Next