Élő Sziget, 2018 (1-12. szám)

2018-01-01 / 1. szám

ÉLŐ QXCB Időszakos plébániai értesítő Számadás és előre tekintés... A polgári év fordulóján visszagondolunk az elmúlt esztendőre, és megfontolva a tanulságokat, új lendü­lettel kezdjük az évet. „Civil” életünkben ugyanúgy, mint hitéletünkben. De e kettő nem szétválasztható! Emberségünkben is csak Jézusra alapozva juthatunk előbbre. A mi újévi jókívánságunk tehát: BÚÉK - azaz: Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! így legyen! Kedves Testvérek! Minden esztendő utolsó napján hálaadó szentmisét mon­dunk az év minden kegyelméért és segítségéért. Ez a nap egyben a lelkipásztori beszámoló napja is, hiszen egy esztendő alatt sok minden történt a plébániánkon, melyet fontos megosztani egymással. A beszámolót három részre osztanám: 1. Szentségi beszámoló: Mindig nagy öröm számomra, ha szentséget szolgáltatok ki. Ugyanis rajtuk keresztül különösen is megtapasztalhatjuk Isten kegyelmét és szeretetét. Ebben az esztendőben 28 keresztelésünk volt, ugyan­annyi, mint tavaly. 37-en járultak elsőáldozáshoz, a bérmálkozók száma: 20. Ünnepélyesen kiszolgáltattuk a betegek szentségét is szep­temberben 20 beteg és idős testvérünknek, de természetesen sok ember vette fel ezt a kórházban és otthonában is. A házasság szentségében 5 pár részesült. Ez kettővel több, mint tavaly. A jubiláns házasok szentmiséjén pedig 18 házaspárt áldottam meg. Érdekességként mondom, hogy kb. 20.000 áldozó volt a Kerektemplomban ebben az évben. Itt említeném meg - bár nem szentség - a temetéseket is. Idén 62 testvérünket kísértük utolsó útjára. Ez a szám 6-tal ke­vesebb, mint az elmúlt esztendőben. Sajnos azonban nagyon sokan nem részesültek szentségekben haláluk előtt. Ennek az lehet az oka, hogy még mindig sokan félnek a betegek szent­ségétől. Hálát adunk az Istennek minden szentségért, amiben részesültünk, és kérjük Tőle, hogy ezeken keresztül még in­kább egyesüljünk vele. 2. Közösségi beszámoló: Ebben az esztendőben is fontosnak tartottuk, hogy épít­sük a közösségünket. Különösen is azért, mert idén ünne­peltük plébániánk fennállásának 80. évfordulóját. Januárban jubileumi évet hirdettünk meg. Ennek jegyében minden szentmisében imádkoztunk plé­bániánkért. Áprilisban vendégül láttuk azokat az atyákat, akik itt telesítettek szolgálatot plébánosként vagy káplánként. Tartottuk a farsangot, lelki délutánt, nagyböjtben tridu­­umot. Idén is megtartottuk a rendőrökért, tűzoltókért, mentő­sökért és a katasztrófavédelmi dolgozókért a szentmisét. Volt hittantábor, kiállítás plébániánk művészeinek alkotásaiból, gá­laest és még sok minden más. Úgy gondolom, idén is sokat tettünk azért, hogy egy­házközségünk lelkileg állandóan megújuljon és fejlődjön. 3. Gazdasági beszámoló: Egyházközségünk idei zárszámadása kicsit jobb lett, mint az elmúlt években. Plébániánknak 4 bevételi forrása van: Egyházi adó: 1.980.600,- Perselybevétel: 3.179.905,­Stólabevétel: 1.266.600,- Adomány: 737.500,­Templomfelújításra pályázati bevétel: 14.000.000,­Egyéb bevételeink: (ebben benne van a közfoglalkoztatásra kapott, ill. az átfutó pénzek is) 3.202.906,­2017-ben az alábbi gyűjtések voltak: Katolikus iskolák: 108.310,­Péterfillér: 90.030,­Missziós gyűjtés: 109.650,­Karitász gyűjtés: 105.375,­Szentföld javára: 103.885,­Természetes minden gyűjtésünk eredményét továbbítottuk a Főegyházmegye felé. Ezen kívül két tartós élelmiszergyűjtést is tartottunk. Az egyiket nagyböjtben a másikat pedig advent­ben. Mindkettő igen sikeres volt. Köszönjük szépen híveink adakozó szeretetét. Összes bevétel 2017-ben: 24.367.511 forint volt. 2017-ben az alábbi kiadásaink voltak: Fizetések: (plébános, takarító, karnagy, kántor­sekrestyés) 3.152.920,­Iroda: (nyomtatványok, festékpatronok, posta­költségek) 100.574,­Közüzemi díjak: (fűtés, világítás, szemétdíj, telefon, riasztódíj) 1.361.635,­Egyéb kiadás: (liturgikus anyagok, kisebb felújítások, ostya, bor, gyertya, virág, étkezés) 5.917.134,­Papi Szolidaritási Alapba: 502.000,­Összes kiadás 2017-ben: 11.034.263,- forint volt, így a mérleg a következőképpen alakult: Bevétel: 2016-os év maradványa: 2017-es év bevételei: Összesen: Kiadás: 2017-es év kiadásai: 2017-es év maradványa: (ebből 13.150.000,- Ft. pályázati pénz, a tényleges maradvány: 1.749.207 forint) Összesen: 25.933.470,-forint 1.565.959,-forint 24.367.511,-forint 25.933.470,- forint 11.034.263,-forint 14.899.207,- forint Végül pedig szeretnék köszönetet mondani Radnics Zol­tán atyának és Hegedűs László atyának a rendszeres kisegí­tésért. Köszönöm a Képviselő Testület egész éves munkáját, különösen is az elnöknek, Nyitrai Lászlónak és a templom­gondnoknak, Erdős Péternek. Köszönöm azoknak is a mun­káját, akik a templomban segítenek nekem, elsősorban: Ilonka néninek, Anci néninek, Erzsi néninek, Misinek. Köszönöm a takarító csoport tagjainak a munkáját, a szentségimádók segítségét. Köszönöm a Rózsafüzér társulat imádságát! Köszönöm a karitász munkatársainak, hogy segí­tenek Jézus örömhírét elvinni a rászorulóknak. Köszönöm a felnőtt és a gitáros énekkar énekét, amellyel még szebbé tették a liturgiánkat. Köszönöm a hitoktatóknak a munkáját, a mi­­nistránsok egész éves segítségét. Köszönöm azoknak is, akik az irodai munkákban segítenek nekem. Végül pedig köszönöm mindazoknak, akik bármiben is segítettek az év folyamán. Mindenki munkáját és áldozatát az Isten fizesse meg százszorosan. Szent Anna Plébánia Esztergom 201­8. január XI/1. szám

Next