Építők Lapja, 1983 (76. évfolyam, 1-24. szám)

1983-01-17 / 1. szám

­ Felújítási munkákra készül a Hídépítő Vállalat A Hídépítő Vállalatnál ta­valy egyszerűsítették a szerve­zést, továbbá módosították a vállalkozási rendszert. A vállalat — természetesen alapos szerződés-előkészítés­­birtokában — igyekszik egy­­egy feladatot rögzített áron el­vállalni. Ezzel számottevően fokozódik érdekeltségük a mi­nél jobb minőségű és gyorsabb munkavégzésiben, a magasabb színvonalú szervezésben, a különböző munkafolyamatok pontosabb előkészítésében, va­lamint új munkamódszerek bevezetésében s a munkaerő rugalmas átcsoporttosításában. Ám mindez kockázatvállalást is jelent, hiszen a pontatlan és nem megfelelő minőségű mun­ka következményei teljes egé­szében a vállalat költségeit növelik, illetve a vállalat nye­reségét csökkentik. A Hídépí­tő Vállalat pénzügyi helyzete stabilizálódott és jónéhány si­keres munka fémjelzi múlt évi működésüket. Az M 1-es autópálya nemré­giben átadott legújabb, Bicske —Tatabánya közötti szakaszán huszonhat híd és két aluljáró építését fejezték be az év vé­géig. Átadták a forgalomnak a dobozi Kettős-Körös-hidat s a Kacsóh Pongrác úti felüljá­rórendszert. A Boráros téri aluljáró egy része szintén elké­szült az év végéig. Fontos sze­repet vállalnak az Árpád-híd rekonstrukciójában, s a metró Váci úti szakaszának építésé­ben is: mindkét munkával a programnak megfelelő ütem­ben haladnak. A vállalat nem­csak hidakat, aluljárókat és alagutakat épít. Pécsett pél­dául részt vettek a most ké­szülő úgynevezett északi meg­kerülő út szerkezeti és támfal­­építési munkáiban és emellett csatorna és egyéb mélyépítési megbízásokat is vállaltak. A következő időszakban be­fejeződnek a nagyobb mun­káik, megnő az apróbb megbí­zatások jelentősége. Nagyobb szerepet kapnak a szerényebb méretű felújításiak,­­ rekonst­rukciók. A vállalat keresi az újabb lehetőségeket a jelenlegi gazdasági helyzetben. Külföl­di munkavállalásra töreksze­nek például a közel-keleti or­szágokban, több ajánlatot is­­kidolgoztak már. Irakban és Jordániában pályázatot nyúj­tottak be hidak építésére. (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Az Építő-, Fil­m Építőanyagipari üolfiúk Lursaerr esetének lapja LXXVI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ABA: 1 FŐSÍNT 1983. JANUÁR 1. Tanácskoztak az É­VM és szakszervezetünk vezetői Dr. Ábrahám Kálmán építésügyi és város­­fejlesztési miniszter és Gyöngyösi István, szakszervezetünk főtitkára vezetésével a mi­nisztérium és a szakszervezet vezetői január 4-én megbeszélést tartottak, amelyen áttekin­tették az 1982. évi közös munka tapasztala­tait és meghatározták az 1983. évi együttmű­ködés főbb feladatait. Megállapították, hogy főbb célkitűzéseiket az együttműködésben sikerült megvalósítani. A tárgyalás során kiemelten foglalkoztak az építő- és építőanyag-ipari termelés és gaz­dálkodás eredményeivel, a dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítását célzó felada­tok teljesítésével. Megállapították, hogy az 1982. évi terme­lési és gazdálkodási előirányzatok a népgaz­dasági tervvel összhangban alapvetően telje­sültek, az 1983. évi feladatok teljesítéséhez a felkészülés megtörtént. A kiemelt állami nagyberuházások és kom­munális beruházások építési feladatai határ­időre megvalósultak. A lakásépítés éves szin­ten — nagy erőfeszítések eredményeképpen — összességében teljesült. Az építőiparban számottevően nőtt a fel­újítási, fenntartási munkák aránya; az épí­tőanyag-iparban fokozott figyelmet fordítottak az energiatakarékosságra és a lakosság igé­nyeinek kielégítésére. Az építőparban a létszámcsökkenés mér­téke a tervezettnél nagyobb, különösen a fő­városban. A dolgozók szociális, kulturális ellátásának színvonala mérsékelten javult, a következő időszakban az elért színvonal megőrzése és megszilárdítása a feladat. A lehetőségekhez mérten tovább kell javítani a dolgozók élet- és munkakörülményeit. Az 1983. évi népgazdasági terv fő célki­tűzései, a külgazdasági egyensúly javítása, az életszínvonal védelme érdekében hozott in­tézkedések az építő- és építőanyag-ipart is fo­kozott követelmények elé állítják. Az intéz­kedések arra ösztönzik a gazdálkodó szerve­zeteket, hogy rugalmasabb vállalkozáspoliti­kát folytassanak, a belső tartalékok feltárá­sát, a takarékoságot helyezzék előtérbe. Az 1983. évi tervek készítésével kapcsola­tos vállalati feladatokra a minisztérium és a szakszervezet vezetői együttesen felkészítet­ték a vállalatok gazdasági és szakszervezeti vezetőit. Ismertették a népgazdasági és ága­zati célkitűzéseket. A szakszervezet központi vezetősége a minisztériummal együttesen a közeljövőben áttekinti az 1983. évi feladatok végrehajtását elősegítő intézkedéseket. A korábban együttesen megjelölt vállalati feladatok végrehajtását szorgalmazzák, így különösen az­ anyag- és energiatakarékosságot, a minőség és a lakásátadások ütemeségének javítását. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vállalatok a belső érdekeltségi rendszert az új szabá­lyozókkal összhangban fejlesszék tovább. A szocialista munkaverseny fő célkitűzései a kiemelt feladatok végrehajtására irányulja­nak. A minisztérium és a szakszervezet az 1983. évi feladatok teljesítésében számít a vállala­ti kollektívákra, különösen a szocialista bri­gádok kezdeményezésére. Nívódíjasok Az 1982. évi építészeti ní­vódíjasok között van a debreceni Keletterv és a Hajdú megyei Állami Épí­tőipari Vállalat, amely Deb­recen város újkerti lakó­telepét építette. A nívódí­­jat azért kapták, mert tá­gas, nagy zöld területeket alakítottak ki és a lakóte­lep, ahol mintegy 25 099-en laknak, valamennyi szol­gáltatással el van látva. A kecskeméti Kodály Zoltán ének és zenei központ fel­újított épületéért a Bács­­terv és a Bács-Kiskun me­gyei Építési és Szerelőipari Vállalat, a Rába Vagon- és Gépgyár szombathelyi fu­tóműgyárának üzemcsarno­káért, az Észak-dunántúli Tervező Vállalat és a Vas­megyei Állami Építőipari Vállalat; A Diósgyőri Le­nin Kohászati Művek kom­binált acélművének csar­nokrendszeréért, a Kohó és Gépipari Tervező Vállalat, és az Észak-magyarországi Állami Építőipari Vállalat; A Budapest Sportcsarnok és a Stadion Szálló épület­­együtteséért a Középület­­tervező Vállalat, a 31. sz. Állami Építőipari Vállalat, valamint a Középületépítő Vállalat részesült az 1982. évi építészeti nívódíjban. A kitüntetéseket Ábrahám Kálmán építésügyi­ és vá­rosfejlesztési miniszter ad­ta át. Képeinken a debreceni s­jkerti lakótelep. (Fotó: Koppány György) A kecskeméti Kodály Zoltán ének és zenei központ GYÁÉV: Mintegy kétezer lakást építenek idén A Győr megyei Állami Épí­tőipari Vállalatnál kipihenten, munkásgyűlésekkel kezdődött 1983. A vállalat vezetői a mun­katerületeken röviden tájékoz­tatták a kollektívákat a tava­lyi eredményekről és az idei feladatokról. Dr. Pólyák Zol­tán gazdasági igazgató az év­kezdésről a mosonmagyaróvári művelődési központ építkezé­sén szólt. A vállalat teljesítette 1982. évi tervét, az árbevétel a tervezettnél nagyobb lett, a nyereség a terv szerint ala­kult. Ez év során mintegy két­ezer lakást építenek a GYÁÉV dolgozói, zömét hagyományo­san panelből, de készül öntött­falas eljárással PEVA-rend­­szerű ház is. A fővárosban hétszáz lakást adnak át az idén. Az 1983-as esztendő kiemel­kedően szép feladata a válla­lat számára a győri kórház bő­vítése és a már említett mo­sonmagyaróvári kulturális központ. Városképi meghatá­rozó épület formálódik Győ­rött, az Aradi vértanúk útján a Centrum-tömb építésével és ütemesen nőnek a Kun Béla lakótelep új házai is. A fellendülő magyar építő­ipari exportvállalkozások so­rán a GYÁÉV a piaci lehető­ségekhez igazodva kamatoz­tatni kívánja évtizedes export­tapasztalatait. ­ A BVM dunaújvárosi betongyárának fontos termékei a BVM—TIP­ elnevezésű építési rendszer betonelemei. A gyár korszerű gyártósorán sorozatban készítik a födém-, pillér-, gerenda- és homlokzati elemeket. Ezzel az építési rendszerrel ipari csarnokok, raktárak, iskolák, tornatermek, lakások is építhetők. Az év végéig mintegy hetvenezer négyzetméter födémfelületnek megfelelő szerkezeti elemet gyártanak. (MTI Fotó)

Next

/
Thumbnails
Contents