Erdélyi Helikon, 1930 (3. évfolyam, 1-10. szám)

1930-08-01 / 7. szám

KÖNYVEK ÉS ÍRÓK ANDRÉ MAUROIS: BYRON ÉLETE Aki már ismeri Byront, az angol köl­tőt, annak feltétlenül érdekes könyv le­het Maurois Byronja. Megismeri benne Byron hálószobáját. Életének és lelké­nek azt a szárnyépületét, ahol lakott emberi gondjaival és bajlódásaival, ahol görbe tükörben jelent meg az élete. Ahol kifordított kabátjai voltak fel­akasztva, és életének kérdései hálókön­tösben jártak. Az ilyen életrajzoknak az a nagy té­vedése, hogy előtérbe hozzák mindazt, amit a lélek pongyolában, pótlólag, mint­egy kiegészítésül, szinte csupán magának mond. Az ember fölébredő, kiábrándult, cinikus énjének vallomásai, amikor el­­fáradott élete magasabbrendű munkájá­ban. A fáradtság kézlegyintéseit, amikor a hétköznapi élet betódul a vasárnapi órák mögött, porával ellepi a lélek büsz­keségeit, szürke hamut szór a felülről érkező fények elé... Az ilyen életrajzok­ban előkerülnek a levelek, naplók, s azok a feljegyzések, amelyeket azok a kis vakok láttak, akik ott kerengtek a magasabbrendű élet körül, vagy akiknek az élete csupán súrolta a lélek vándo­rát... Az ilyen életrajzokban megfordul a rend, s a Mű, amely a legtitkosabbra, a kimondhatatlanra kereste a szót, leg­­fennebb csupán magyarázata lesz a pon­gyolában ejtett szónak, a felfénylő egész mondat az előtte, vagy utána hangzó da­dogásnak. Holott mi a Mű, ha nem éppen annak a szónak megtalálása, vagy fel­villantása, amelyik a legtöbbet mond?... Nem a legfontosabb és legpontosabb szava a naplónak, és nem-e az a levél, amelyre az életnek legteljesebb, legössze­tettebb pillanata ömlött?! Nagyon hasz­nos és jó minden szó, ami a költőről, vagy a költőről fennmaradt, mert ezek a szavak annak a létrának a fokai, ame­lyeken a Mű minél teljesebb és szélesebb értelméhez fel lehet jutni. De a Mű nél­kül, amelyhez hozzátámaszkodik, ez a létra laposan végigzuhan a földön... Maurois Byronja jelentés a költő háló­szobájából és a szalonokból. Szinte csak tévedésből, kikerülhetetlen véletlenek folytán esik benne szó arról, amit „írt“. Egy-egy sorával, vagy versszakával lesz plasztikusabb valamelyik gáláns kalandja. Jó, hogy „írt“ is ez a különös dandy! Legalább ha ezekben a naplókban és in­tim levelekben valami homályban ma­radt, költeményeinek egy-egy sora eset­leg pótolhatja. De Maurois Byronjának olvasója még erről a furcsa dandyról sem kap képet, akit pedig egy egész európai nemzedék utánzott szavaiban, gesztusai­ban, arckifejezéseiben. A költőről pedig, akinek varázsa és hatása szellemiekben a Napóleonéhoz volt hasonlatos, szinte említést alig kap. Műveinek alkotási vo­nalából semmit. Pedig, ha valaki csak egy kovácsmester életét is írja, nem elég, ha életnyomait csak a műhelyen kívül szedi össze, beszélni kell a műhely életé­ről, ahol reggeltől estig élt. Egy költő életrajzának érdekessége annak a harc­nak plasztikus képében áll, amely az al­kotás és a mindennapi élet között van. Azoknak a mozdulatoknak megérezteté­­sében, amelyek a lélek billentyűzetén ját­szanak, s a Mű hangjait kiverik... Nagyszabású pletyka ez a könyv ar­ról, hogy Byron kiket szeretett. De az újabb és újabb asszonnyal való szerelem a második kötetben már mint regény is untató lesz, megőrölt sablonná válik, s szinte üdítő Byron életének nagy, utolsó felvonása, a görög szabadságharcban való szerepe és halála. Példa lehet ez a könyv arra, hogy hogyan nem szabad egy költő életrajzát megírni. Aki Byron műveit csak nagyon hézagosan is ismeri, feltét­lenül hazugnak érzi ezt a könyvet, nem fog belőle semmit megérteni Byron mű­veit illetőleg; nem fogja megérteni szen­vedélyes, romantikus pózát, hangjának furcsa kettősségét, a gyöngédséget és a keserű cinizmust, amely a legváltozato­sabb játékot játsza műveiben, „Don Juan“-jának hangját, amelyet eddig nem múlt fölül senki, pedig a legnagyobbak is utána próbálták. Maurois Byronja különben kellemes olvasmány lehet azok számára, akik nem kimondottan a „költő“ Byron életére ki­váncsiak. , Kovács László, Dante kiadása, Budapest, 19­30

Next