Erdélyi Helikon, 1940 (13. évfolyam, 1-10. szám)

1940-11-01 / 9-10. szám

zük meg azt a nagy művészi adottságot, amelyet ajándékként, vagy vég­zetként magával hozott. S hogy művészi ösztöne egészséges, s a sokféle játék között épen maradt, mutatja az, hogy a könnyű népszerűséget hozó szerepek nem csaltak el a nagy és izgalmas színészi feladatoktól. Azok­tól a szerepektől, amelyekben igazán egyedül dől el, hogy valaki ezen a pályán embersége egész valójával igazi művész. Pedig komolyan lehetett félteni a népszerű, könnyű sikerek csábításától ezt a kamasz korából alig kilépő fiatal leányt. Ma már bizonyosak lehetünk benne, hogy az a sok és sokféle szerep, amit játszania kellett, nem hogy ártott, de használt neki. Nagy iskola volt ez, amely a művészt tanította, s megismertette a maga erejével, a nézőnek meg igazi örömére szolgált. Nem is lehetett ez másként, mert ennek a fiatal leánynak a vállán nyugodott itt az elmúlt néhány év alatt a komoly dráma, a nemesebb színpadi játék gondja. Most, mikor életünk nagy állomásán új utakra indulunk, s új utakra indul erdélyi magyar színészetünk is, jó ezt meg­mondani magunknak és megmondani neki is, aki nemcsak előttünk ki­bontakozó nagy művésznője színházunknak, de hűséges is volt,é­s nem tekintette csupán lépcsőfoknak, vagy próbaállomásnak azt, hogy a nagy­­múltú kolozsvári színháznak tagja lehetett. Mi, művészettel, irodalommal foglalkozók tudjuk, hogy egy nemzet és nép akkor emelkedik és őrzi belső erejét, amikor művészete és szel­leme nagy, s akkor süllyed, bármilyen fényes, egyébként látszat-élete, amikor művészete sekélyesedik, s a szellem­e nem a maga örök, eldo­bha­­tatlan, egészséges törvényeivel él, hanem csupán szolgál valahol a föld hatalmainak, még, ha mint szolga becsületes is... Mi tudjuk ezt, akik két évtizeden át Bolyai önérzetes szavával a semmiből teremtettünk vilá­got. Hogy ez a világ mi módon teremtődött itt, erre szimbolikus példa lehet az a fiatal leány, akiről ma örömmel és hangosan mondhatjuk el, hogy egyik legnagyobb magyar színésznőnk. KOVÁCS LÁSZLÓ SONKOLY ISTVÁN: A VOGUL ÉS OSZTJÁK ZENE Néprokonsági dolgozatok 7. szám. A Turáni Társaság kiadása. Bpest, 1940. A magyarral rokon vogul törzsek lélekszáma mintegy 5000, az osztrá­koké pedig 22.000 és népzenéjüknek mégis sok gyűjtője akadt. Már néhai Brassai Sámuelünk is közreadta 1860- ban Kolozsváron Reguly Antal gyűj­tésének néhány vogul népdalát »Ma­gyar vagy cigány?« c. könyvecskéjé­ben. Azóta két kitűnő finn tudós, Kannisto, aki a budapesti és debre­ceni egyetemek díszdoktora, valamint Karjalainen éveket töltve az osztjá­­kok és vogulok között, megtanulták nyelvüket és fonográffal végeztek a két rokon népnél dalgyűjtéseket, me­lyeket Vaisánen zenei folklorista le­jegyzésében kiadtak. Miután a vogul és osztják dalgyűjtés egy időre való­színűleg nyugvó pontra jutott, Son­koly István dolgozatában összefog-

Next