Ethnographia • 46. évfolyam (1935) /Népélet/

Irodalom - Kovács László: Rapaics R.: A kenyér és táplálékot szolgáltató növényeink története 146—147

ben ment a szétzúzás. A sütés, pör­kölés tehát igen fontos konyhamű­velet és időben messze megelőzi a főzést. Főzéssel a levesek, majd ké­sőbb a pépek és kásák készültek. A főzés haladottabb módja az éle­lemelkészítésnek, mint a sütés; ma­gasabbrendűek az elkészített éte­lek is, amelyeket nagyobbára még töretlen vagy kevéssé tört szemek­ből főztek. A törés, őrlés általánossá válásával, tökéletesedésével, mind több és több szerep jut a tört mag­vaknak, sőt a lisztnek is. Megszület­nek a tészták, mint egyenes leszár­mazottjai a pépeknek. Élvezhetővé tételük két módon történik: főzés­sel és sütéssel. A főzést azonban csak a sikérdús lisztből készült tészta bírja; a sikérszegény­ szét­ázik. Kézenfekvő, hogy a sikérsze­gény lisztből készült tésztát sütéssel tették élvezhetővé, így érkeztek el a kenyér őséhez, a lepényhez. A lepényt már kenyérnek tekint­hetjük, hiszen nemcsak rögtöni el­fogyasztásra készült, hanem több­napos eltartást is kibírt. Sütése az ősi tűzhely parazsán, hamujában, fejlettebb fokon lapos kövön tör­tént. A neolit-kor lepénye éppen úgy készült, mint ahogy a maiakat sütik, „bár a történelem folyamán a lepé­nyeknek — írja Rapaics — nagyon sok módosulata fejlődött s például a palacsintát látszólag nagy távolság választja el a pogácsától, a málét a rétestől, de végeredményben mind­ezek a lepény fogalmába tartoznak." A Biblia által emlegetett kenyér nem más, mint lepény — van ugyan említés kovászról is —, de a mai ér­telemben vett kenyér létezésének elfogadható dokumentumát ezideig nem adták. Különben is az első biblafordítók korában a „kenyér" még meglehetősen tág fogalom, nem kevésbbé a kovász. Az emberiség a kovász feltalálá­sával tette meg az utolsó s talán a legnagyobb lépést a kenyér történe­tében. A kovász az a híd, amely a lepénytől a kenyérhez vezet. A ke­mény nehéztésztájú lepény — amely ősi formájában tulaj­donképen sült pép — a kovász kelesztő hatására lesz laza, könnyűtésztájú eledellé. A kelesztés alapjában nem más, mint a rétestészta nyújtása: az erje­dési gázok a tésztát felfújják, vagyis a kenyér sok millió, igen vékonyhéjú hólyagocska halmaza. Az ilyenfor­mán megkelesztett tésztának a meg­sütése nem olyan könnyű, különö­sen nem volt az a múltban, amikor a primitív őrléssel tönkretették a sikert, pedig éppen ez az, amitől függ a tészta kelőképessége és tar­tása. A rossz, sikerű vagy éppen si­kertelen lisztből való tészta szét­folyik, szinte süthetetlen. A kenyér fejlődésével együtt fej­lődött a sütőeljárás is. A vékony, kovásztalan, tehát keletlen tésztájú lepényt lapos tüzes kövön megsüt­hették. A kenyeret nem lehet így sütni, mert a kőtől csak egy oldalon melegedne, a többi részén nem sülne héja, márpedig így a fölmelegedett s ezáltal sok kelesztési gázt veszített tészta szétfolyna. Hogy minden ol­dalról héja süljön a kenyérnek, azt a sütőharanggal érték el. A sütő­harang nem más, mint egy nagy égetett agyagtál, amelyet úgy hasz­náltak, hogy tűznél jól áthevítették és akkor borították rá a tüzes kőre­ helyezett tésztára. A sütőharang, (paplika, bujdosó) és a sütőkő nem más, mint a kemence őse. Az alap­elv meg volt oldva; a mai modern, gőzfűtéses kemencék­ csupán a sütő­technika tökéletesebb formái. Rapaics tömör megfogalmazásban, nagy irodalmi ismerettel, sokoldalú kutatóérzékkel rajzolta meg az em­beriség nagy diadalútját, amelynek kezdete elvész az ősidők homályá­ban „ . . . amikor az ember még min­denben rabja a természetnek, annak is, amely rajta kívül nyilatkozik meg, annak is, amely benne élt". Hogy meddig tartott ez az idő, meg nem mérhetjük, de az ember túlélte s a természet asztaláról fogyasztván az ezer- és ezerféle ételt, amelyek kö­zött ott volt a gabonafélék szem­termése is, nem sejtette, hogy ezek­kel az apró magvakkal csinálja meg történelmét. Kovács László.

Next