Fejér Megyei Hirlap, 1958. május (3. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-01 / 102. szám

1 ■ * 9 - Világ proletárjai egyesüljetek f 1ZP­­/Z TfL4±M1JL§JPJL ^ tf é AZ jj­SZMP MEGYE­ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA HI. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM. ARA: 60 FILLÉR. CSÜTÖRTÖK, 1958. MÁJUS 1. Ady Endre írta 1903-ban: „... nálunk.. . lappangó, fojtó házi tűz pusztít. Megfúlunk, megüszkösödünk e tűzben mindannyian, ha a falakat ki nem döntjük, ha levegőt és napsugarat nem kapunk". Tudta és hirdette, hogy ez a faldöntés a munkásokra és a munkásosztály szövetségesei­re vár. Szabad Május szabad is szánt tömegre, Virágok alatt csókolózzatok, Reátok vár az ország Hiszekegyre, Szabadítsatok és bölcsen higyjetek. S a munkások „bölcsen hittek" és úgy dön­töttek, hogy „május 1-én, amikor a természet felébred téli álmából, amikor az erdők és a he­gyek kizöldülnek, a mezők és a rétek virágba­­borulnak, a nap ereje melegebben tűz s a leve­gőt átjárja a megújhodás öröme, a természet pe­dig táncraperdül és ujjongásban tör ki, éppen ezen a napon adják tudtára az egész világnak: a munkások hozzák az emberiségnek a tavaszt, s szabadítják meg a világot a kapitalizmus bilin­cseitől, ők hivatottak rá, hogy a szabadság és a szocializmus alapján újjáalakítsák a világot." Május elsején a világ munkásai saját ma­gukat, osztályukat, osztályuk harcát ünneplik. Milliók harcos seregszemléje ez a nap. E na­pon a proletár leteszi a szerszámot, s harcos felvonulással tüntet a kapitalizmus ellen, a munkáshatalom mellett. A burzsoázia bezárkó­zik jól elreteszelt ajtói mögé, s — ahol még módja van — fegyveres kiszolgálóit parancsol­ja harcba a munkások ellen. A burzsoázia nagyon jól tudja, hogy a ki­zsákmányolás­­ megszüntetéséért folytatott harc hivatott vezetőereje a munkásosztály. Éppen ezért igyekszik minden lehetőséget kihasználni ezen alapvető társadalmi igazság elferdítésére. Ilyen irányú propagandája sok emberre hat, kü­lönösen az értelmiség egynémely tagját tévesz­ti meg. A valóság az, hogy az új társadalom vezeté­sére senki más nem képes, csakis a munkás­osztály. Ez az osztály a legfejlettebb termelési eszközökkel van kapcsolatban. A modern tech­nika, a nagyüzem körülményeiből fakadó szer­vezettsége olyan sajátossága, amelyhez hasonlót egyetlen más osz­tály sem tud föl­mutatni. Nyilván­való, hogy sem az értelmiség, sem a parasztság nem ilyen körülmények között dolgozik. A munkásosztálynak olyan elmélete van, amely bizto­sítja számára a fejlődés törvé­nyeinek ismeretét, s ezzel együtt a tudományos elő­relátást. Csak úgy sza­badíthatja fel ön­­­­magát, ha meg­­­­szüntet minden kizsákmányolást. Ezért esik egybe osztályérdeke a társadalom vala­mennyi dolgozó­jának legsajá­­tabb érdekeivel. Ahogyan a nem­zet egészével ösz­­szehasonlítva a munkásosztály sű­ríti magába mind­azt, ami előremu­tató, mindazt, ami a legjobb, ugyan­úgy vonatkozik ez a munkásosztály­ra, és pártjára,egy­máshoz való viszo­nyukban. A mun­kásosztály vezető szerepe kommunista pártjának tevékenységében nyer kifejezést. A párt, a munkásosztály vezette a harcot hazánkban is a fasizmus, a kapitalizmus ellen. E harc győzelme tovább erősítette s egyben gyakorlatilag is bebizonyította vezetésre való alkalmasságát. A munkásosztály azért is hivatott vezetésre, mert egyetlen dolgozó osztálynak, rétegnek sincs hozzá hasonló nemzetközi egysége, barátsága, közös harca és abból eredő tapasztalata. A munkásosztály lényegénél fogva nemzetközi. Annak kell lennie, hiszen ellensége is az. Az új életet sem építheti fel másként, mint a külön­böző nemzetek munkásainak kölcsönös segítésé­vel. Ünnepei is nemzetköziek. Május elseje is nemzetközi ünnep. Jelentő­ségét nem utolsósorban éppen az adja, hogy éppen e napon a világ dolgozói harcos egysé­gük, barátságuk mellett tesznek hitet. Milyen szép szimbóluma ennek a felvonuló tömegek első soraiban látható, különböző népek nemzeti viseletében menetelő ifjak, vidám csoportja! De a munkások nemcsak dallal, tánccal, mulatsággal köszöntik e napot. Hangos szóval, a felvonuló milliók erőt sugárzó soraival mu­tatják meg a tavasz hírnökei a károgó ints’r’s­­lista varjaknak, hogy ma már erős a nemzetközi munkásmozgalom, ma már a népek képesek megvédeni legsajátabb érdekeiket. L­egsajátabb érdekük a szocializmus és a béke. Ennek jegyé­ben ünneplik május elsejét. Május elseje egyúttal figyelmeztetés is a háború megszállottainak: a zászlót markoló munkás­kezek mindent megtesznek a béke fennmaradásáért, nem engedik, hogy egyesek önző érdekei új, minden eddiginél pusztítóbb világégést idézzenek elő. A munkásokat ebben a harcukban is támogatják a dolgozó parasztok, a néphez hű értelmiségiek. Jól tudják, a hábo­rú nem tenne különbséget kommunista és pártonkívüli, munkás, paraszt, vagy értelmiségi között. Ma már egyre többen tudják és vallják azt is, hogy a szocializmus is egyaránt érdeke munkásnak, parasztnak, értelmiséginek. Együtt­érzésüknek azzal is kifejezést adnak hogy együtt vonulnak fel, együtt hallatják hangjukat. A dolgozók mil­lióinak sorában ma ott menetelnek a magyar munká­sok,­­közöttük me­gyénk dolgozói is, akik sok május elsejét megértek már, melyek egy része a társadal­mi sötétség, más részük a felsza­badulást követő társadalmi virág­zás éveire esett. Bontson új éle­tünk ma még szebb virágokat, népünk élete le­gyen még szebb, még jobb. Ünne­pünkből újabb erőt merít népünk gazdasági felada­taink megoldásá­hoz. Jobb élet csak a jobb mun­ka nyomán fak­ad, s ezt helyettünk senki el nem vé­gezheti. A mai ünnep al­kalmából kívá­nunk minden dol­gozó társunknak jó pihenést, szóra­kozást, s az ünnep utáni munkáshét­köznapokra to­vábbi eredményes munkát. mÁllunKÖSZÖNTÉS^ A szovjet kormány újabb nyilatkozata Marx Károly a proletárnemzetköziségről Kisgyóri májusok ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Magyarország tegnap és ma Levél Statáviából Színpompás felvonulás, majális, utcabál Köszöntünk május, a tavaszi hónapok közül is a legszebbet. Május elsejét világszerte ünnepük a békét akaró emberek száz­milliói. Köszöntünk vörös május­­! Ünneplésünk méltó lesz nevedhez! ­ Vadásztölténygyár A Vadászt­öltöny gyár dolgozói a Május L téren gyülekeznek. A fúvószenekar tagjai reggel fél hatkor zenés ébresztőt tartanak az üzem környékén. A gyülekezés után megindulnak a Dózsa György tér felé. A felvonulók élén a ze­nekar halad, pattogós forradalmi indulókat játszva. A rövid kö­szöntő beszéd meghallgatása után a Dózsa pályára vonulnak. A ze­nekar tagjainak itt is lesz teen­dőjük: a kövérek és soványak ballábas mérkőzése előtt és a fél­időben zenét szolgáltatnak. A tánccsoport tagjai a délutáni ma­jálison fellépnek a szabadtéri színpadon. Büszkén, öntudatosan ünnepel­nek majd az üzem munkásai. Kü­lönösen a Rádió I. részleg kollek­tívája, amely — a felajánlás ér­telmében — április 29-én délelőtt tíz órakor befejezte a havi tervet. ­ Bőrgyár 1 A telep udvarán gyülekeznek délelőtt a Bőrgyár dolgozói. A felvonulás előtt az üzem vezetői tízóraival vendégelik meg a mun­kásokat, műszakiakat, adminiszt­ratív dolgozókat­. A pirosra sült­­cigánypecsenyét sörrel locsolják meg. Vörös zászlók díszítik a soro­kat. Táblákat is visznek, ame­lyekre feljegyezték békeakaratu­kat, s a nagy ünnepet köszöntő mondatokat. Ott menetel Ács János meszes­­tímár, Fésűs Ferenc faragó, Fü­­löp Lászlóné csiszoló és a többiek, akik napról-napra becsülettel tesznek eleget kötelezettségük­nek. Mór Megyénk bányászainak sereg­szemléje Móron lesz. Tartalmas programot dolgoztak ki erre a napra. A balinkaiak, pusztává­ Könnyűipari Szerszámgépgyár A Berényi úti bérházak előtt találkoznak a Könnyűipari Szer­számgépgyár dolgozói. A KSZG hatalmas csarnokát szépen ki­díszítették e nagy ünnep tisztele­tére. A bejárat előtt két nagy üvegvitrint helyeztek el. Az egyikben az üzem tíz kiváló dol­gozójának fényképe. Ott van Ko­­zári József lakatos, Dénes István önt­vény­tisztító, Ötvös Gézáné pénztáros fényképe is. Büszkék lehetnek rájuk vala­mennyien! Téged ünneplünk vörös május elseje. Hitet teszünk ma a bé­ke, az internacionalizmus eszméje mellett. Méltó lesz hozzád ma minden cselekedetünk. Fegyelmezett, keményléptű felvonulásunk­kal szerte kiáltjuk a világba: Békét, boldogságot akarunk! O. T. miak, génfiak, iszkaszentgyörgyi­­ek, a járás tsz-einek, gépállomá­sainak, állami gazdaságainak dol­gozói a Rákóczi út és a malom körül gyülekeznek és innen vo­­­nulnak el szervezett sorokban a dísztribün előtt. A nagyszabású majálist a szociális otthon, kert­jében tartják. Itt állították fel a sátrakat, ahol mindent lehet kap­ni: italt, ételt, játékokat, amit ép­pen vásárolni akarnak az ün­neplők. Délután a sportkedvelők színvonalasnak ígérkező verse­nyekben gyönyörködhetnek, lesz, kultúrműsor is a szabadtéri színi padon. Este három helyen kez­dődik a tánc, a szociális otthon kertjében, a községi kultúrházban és egy helyen utcabált tartanak. Elkészült a sztálinvárosi úttörővasút kismozd­onya A sztálinvárosi KISZ fiatalok még november 7-én fogadalmat tettek, hogy megépítik a sztá­linvárosi úttörő vasutat. A fiata­lok beváltották ígéretüket. A Vasmű műszaki fiataljai elké­szítették a terveket, a mozdony­­javító, a vasszerkezeti üzem és a mechanikai üzem fiataljainak fáradhatatlan munkájával újjá­épült a régi mozdony, és annak szerkocsija. A kis gőzmozdony sza­kasztott mása a nagy 424-es soro­zatos mozdonyoknak. A nyitott vasúti kocsit világoskék színűre festették. Rajta díszült az úttörő jelvény. A vasúti pályaépítés a társadal­mi munkások százainak bekap­csolásával is halad. Május 1-én — a kisvasút felavatásának napján —, azonban csak az első szaka­szon indul meg a közlekedés. A kismozdonyt Vincze Sándor nyug­díjas bányamozdonyvezető in­dítja el első útjára. Vincze Sán­dor harminc ével ezelőtt ezzel a kismozdonnyal szállította ki a szénnel teli csilléket a farkaslyuki bányából. .ITT A MÁV dolgozói — a forgalom, fűtőház, járóműjavító, pályafenn­tartás — közösen ünnepelnek. Zenés ébresztővel kezdődik, majd térzene lesz a vasútállomás előtt a felvonulásig. A vasút dolgozói között ott látjuk néhány kisebb üzem munkásait is. A MÁV ve­zetői ezen a napon tüntetik ki a kiváló és idősebb dolgozókat. Meg­kapják becsületes munkájukért a méltó jutalmat." Délután három órától éjfélig táncmulatság lesz a kultúrotthon­­ban. Előadás orvosoknak Május 2-án, pénteken délután 3 órakor tartja dr. Dolleschal Fri­gyes egészségügyi miniszter elő­adását a Fejér megyei Tanács Kórház kultúrtermében­ „A szo­cialista orvosi erkölcs” címmel. ­ Éljen május 1, a m­unkás nemzetköziség nagy ünnepe!

Next

/
Thumbnails
Contents