Felsőoktatási Szemle, 1955 (4. évfolyam, 1-12. szám)

A FELSŐOKTATÁSI SZEMLE 1955. évi IV. árfolyamának tartalomjegyzéke oldal A felsőoktatás általános kérdései A KV márciusi határozatának végrehajtásáért, 4. sz................................................145 Almásy György: Hozzászólás a hároméves pedagógiai főiskola kérdéséhez, 1. sz.­­ Asztalos László: A tudományos diákköri mozgalom, 12. sz.......................................555 Az egyetemek és főiskolák pártszervezeteinek munkájáról, 2. sz.......................... 59 Az egyetemi tanulmányi és politikai munka megjavításáért. (A rektori értekezlet anyagából), 10. sz.............................................................................................................425 Cholnoky Tibor: A tanulócsoportok rendszeréről, 6. sz.............................................251 Cholnoky Tibor: „Tanszékeinknek élen kell járniok saját tudományszakjuk­ban“, 12. sz............................................................................................................................529 Csonka Pál: Az építészmérnök-oktatás szakosításáról, 1. sz...................................... 19 Csukás István: A pedagógiai főiskolák új tantervéről, 5. sz..................................209 ErdeyGrúz Tibor: Az új tanév elé, 7—8. sz................................................................289 Farkas István: A Központi Vezetőség márciusi határozatai és a hallgatók köré­ben elterjedt káros nézetek felszámolása, 6. sz...............................................241 Gáspár Gyula: Az oktatók ideológiai továbbképzéséről, 10. sz.................................. 459 Gosztonyi János: Az egyetemi DISZ-munka feladatai, 7—8. sz...............................294 Kiss Albert: A Központi Vezetőség 1955. évi júniusi határozatából folyó felada­tok az agrárfelsőoktatás terén, 9. sz.............................................................................385 Kovács Ferenc: A felvételi vizsgák írásbeli dolgozatainak néhány tapasztalata, 10. sz........................................................................................................................................451 Kovács Ferenc: A rektori beszámolók tapasztalatai, 4 sz............................................ 166 Ormos Imre: Az MDP Központi Vezetősége határozatainak végrehajtása a Ker­tészeti- és Szőlészeti Főiskolán, 12. sz...........................................................................536 Pattarttyús A. Géza: A gépészmérnökképzés szakosításáról, 3. sz......................... 136 Pátzay Pál: A tervezőépítész képzése művészeti ügy, 3. sz..................................... 133 Perényi Imre: Megjegyzések az Építőipari Műszaki Egyetem szakosításával kap­csolatban: 1. sz................................................................................................................. 22 Rados Kornél: Az oktatók ideológiai képzése, 12. sz............................ .. .. .. 552 Rapcsák András: Az oktatók ideológiai továbbképzéséről, 10. sz............................. 458 Rektori-dékáni értekezlet az Oktatásügyi Minisztériumban 3. sz.............................. 114 Sinkovics István: A vizsgaliberalizmus kérdése a budapesti Történettudományi Karon, 5. sz...........................................................................................................................198 Sőtér István: A nacionalizmus jelenségei az egyetemen, 5. sz.................................... 193 Sőtér István: Az oktatók ideológiai továbbképzéséről, 10. sz................................. 458 Szentistványi Gyuláné: Hogyan segíti a pécsi Orvostudományi Egyetem munká­ját az egyetemi pártszervezet? 9. sz..........................................................................377 Szokodi József: A hároméves pedagógiai főiskolai képzés és a marxizmus­leninizmus oktatása, 3. sz............................................................................................ 130 Világhy Miklós: Az egyetemi vezetők kádermunkájáról (I.), 2. sz............................. 49 Világhy Miklós: Az egyetemi vezetők kádermunkájáról (II—III.), 3. sz. .. .. 97 Világhy Miklós: Felsőoktatásunk tíz éve, 4. sz...........................................................151 Az oktatás tartalma és módszerei Berencz János: A történeti szemlélet érvényesítése a neveléstan felsőfokú okta­tásában, 5. sz. ..­­............................................................................................................214 Dr. Dabis László: A megelőző irányzat tudatosítása és a közegészségügyi szem­léletre nevelés kérdése az orvosképzésben, 10. sz.............................................442

Next

/
Thumbnails
Contents