Fővárosi Közlöny, 1918 (29. évfolyam, 32-61. szám)

1918-07-05 / 32. szám

BUDAPEST • SZÉKESFŐ­VÁROS • HIVATALOS • LAPJA Előfizetési ár: egész évre 32 korona, félévre 16 korona, egyes szám ára 60 fillér. • A törvényhatósági bizottság rendes és pót­tagjai és a kerületi választmányi tagok díjtalanul kapják a lapot. • Szerkesztőség: IV. kerület, Központi Városház, V-I. emelet 232. sz­ám. • Kiadóhivatal, IV. kerület, Gerlóczy­ utca 11., I. emelet 1. szám. • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére fel­vesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő* XXIX. ÉVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN KEDDEN ÉS PÉNTEKEN MMMmmaMMiaia XXIX. ÉVFOLYAM­­ Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága 1918. évi július 10-én (szerdán) délután 4 órakor, esetleg folytatólag a következő napokon délután 4 órakor tartandó Közgyűlésének Tárgysorozata.­­ Az 1872. évi XXXVI. törvénycikk 100. §-a értelmében előre kitűzött tárgyak: Dr. Wildner tanácsnok. 1. Bizottsági és tanácsi előterjesztés az építendő kislaká­sok és a kitelepítendő hivatalok céljára szükséges területek átengedése ügyében érkezett m. kir. keres­kedelemügyi miniszteri leiratra. Dr. Buzáth tanácsnok. 2. Bizottsági és tanácsi előterjesztés: 1917. évi zárószám­a gázművek adásának megálla-3. az elektromosművek pítása ügyében. Dr. Vita tanácsnok. 4. Bizottsági és tanácsi előterjesztés az I. ker. lágymányosi télikikötő vízhasználati jogának bérbeadása ügyében. Kállay tanácsjegyző. 5. Bizottsági és tanácsi előterjesztés az I—III. ker. fővárosi vadászterület bérbeadása ügyében. Dr. Sallay tanácsnok. 6. Bizottsági és tanácsi előterjesztés: az I. ker. svábhegyi Lederer-féle telep ingatlanának 7. a VII. ker. Egri­ utcai 2806/6. hrsz. ingatlannak 8. a Hungária fakoporsógyár részvénytársaság 9. a Sollux gép- és fémárú­gyár részvénytársaság 10. Latinák Jenő * értékesítése ügyében, kérvényére, terület bérbe­adása iránt.

Next