Fulgerul, 1888-1889 (Anul 1, nr. 1-84)

1889-04-02 / nr. 71

Creditul urban român din Iaşi. ANONOIU Se aduce la cunoştinţa generală, ca cu începere de la 23 April a. c. sunt de închiriat următorele încăperi în imobilele din Târgu-Frumos, luate în posesiunea Societăţei Creditului Urban Iaşi. Amatorii să se adreseze la Direc­ţiunea acestei societăţi în Iaşi strada Lăpuşneanu. 1. Imob. Gh. Nededcu str. Principală, mai multe apartamente. 2. Imob. Simon Cracaner str. Prin­cipală, întreg imobilul. 3 Imob. Chiva Grossu str. Armână No. 62 și 251 mai multe apartamente. 4. Imob. Sulum Rabinovici Timeu str. Mare No. 022 două apartamente. 5. Imob. Gh. Simon str. Principală, un apartament. 6. Imob. Sigmund Dulbergher str. Armată mai multe apartamente. 7. Imob. Zeida Caldarariu str. Prin­cipală No. 35 întreg imobilul. Direcțiunea. De vânzare sau De inchiriet. De la 23 aprilie a. c. casa fostă Asa­­chi în totul sau în parte strada Co­drescu No. 2. Casa fostă a d-nei Pa­rasc­hi va lorga No. 12 în chirestigie podul Ipsilant. Casa și mora fostă Bo­­ris Lacsor stradela Mizil No. 5. Casa fostă Burfih Pascariu strada Bucşenescu No. 17. A se adresa la proprietară Malvina Czapkay in casa Asachi No. 2. De inchiriet conţinând trei odăi, sală şi cămări. O­ gradă spaţioasă şi loc pentru grădină. A se adresa h­­d-1 Inginer Anton Sc. Savul, st­rada Sf. Sava No. 14. Representantul general pentru Ro­mania. I. Louis Klinger cu sediu în Iaşi. De inchiriet de la Sf. Ghiorghi viitor, casse­le din strada Paşcanu compuse din 6 canure spaciuse, doue bucătării, grajdi, pivniţă, zăim­ic pentru murături, livadă mare cu pomi roditori, trei firte de vie, loc de arătură şi fânaţ. Pentru informa­ţii şi preţ a se adresa la admini­straţia oharului sau la subsemnatul proprietar, cu locuinţa in strada Crucei No. 72. Intru Hulan preot. Tipografia Lucefătorilor Români Asociaţi. fulgerul d­in­ Cofetărie Naţională Str. Loconschi in rand cu Hotel Victoria. Sub­semnata aduc la cunoştinţa onor. Public, şi a onor. numeroasei clie­ntele din Iaşi şi Provincii a D-lui OR. IONESC­U, că de la 1­ m Aprilie curent, se deschide Cofetăria cu firma şi adresa de sus, şi Onor. Public este avansat că toată marfa acestei cofetării va fi lucrată de dl. Gr. Popescu, şi va fi de o calitate perfectă şi tot cc­eia ce depandă de­­,cofetirie precum, bom­­bonării, patiserii, pesmeţi, îngheţatele cele mai fine. Comenzi pentru soarele şi nunţi, cozonaci drajo etc. etc.. Din cauza timpului scurt, neputânduse pre­para alte mărfuri, cofetăria se va des­chide numai cu Cozonaci, şi de aceia i se aduce la cunoştinţa onor. Public şi a onor. Domnilor şi Doamnilor, per­soanelor în drept de şcoli şi institute că pentru Paşti se primesc comendi, şi fac şi de vânzare mult renumiţii Cozonaci, Babe şi Paşte O­a, preţ die 1 franc 50 bani ch­ilo, şi cu numele de Cozonacii lui Ionescu fiind lucraţi de d-lui avându-mi aran­jat un atelier aşa că se poate lucra până la 1800 chilo­pe ţii. Onor con­sumatori ai Cozonacilor Ion­scu cari în multe rânduri la Paşti au venit bă fie din aceşti Cozonac­i şi nu mai erau, acum se promite că au să fie în can­titate foarte mare, şi de o calitate mai superioră şi onor. Public care nu are cunoştinţe de aceşti Cozonaci este pof­tit de la 1 april curent se vie la clisa Cofetărie spre a lua probe şi a se con­vinge de calităţi, şi tot în acelaş timp se pune ca mostre de cozonaci din a­­ceşt­iia şi vis-a-vis de­r tot­el România, pe peronul din faţa cafenelei d-lui Uie Vasiliu şi ca cofetărie nouă se promit forte serios că atât comenzile cât şi cumpărătorii de cozonaci şi alte mâr­furi vor fi forte satisfăcuţi, cu calită­ţile şi cu predările. Pentru înlesniri predărei comenzilor şi a vânzărei, mă­­rimea cozonacilor va fi de 50 bani, franc, 2 franci 3 franci, şi anume : cel de 50 bani 330 gr. cel de 1 franc 660 gr. cel de 2 fr. 1 chile 300 gr cel de 3 franci 2 chile. Cu toată stima Jr. K l I II A­ l Ile­ineSdriet De la 23 Aprilie a. c. sunt de in­chiriet doue apartamente din casele D lui Berthold Rooz foste Bereu Lib­­ling, situate în strada Anastasie Panu, și anume : unul in etajul de sus com­pus din noue cam­eri de locuinţă, bu­cătărie, pivniţă, camară de lemne, graj­­diu şi şură; şi altul in etajul de jos compus din nouă cameri, pin« bucată»ie şi cele laite atenause. Se închiriată şi apartamentul ocu­pat actiiftlminte de dl. Bonachi com­pus din cinci camer­i plus atenanse. Şi de pe acum sunt ca­meri libere in etajul de jos. Doritorii se pot adresa la sub­sem­­natul avocat, strada Capitan Tăun No. 6. A. D. Handoca. ATELIER IDE CIUBOTARI GH. CARACAŞ. Subsemnatul educ la cunoştinţa onor. Public şi a onor. clientele că, de la 26 oc­tom­bre trecut, mi-au­ mutat atelierul de sus, alăturea cu Hotel Binder şi Sala Olteu. Comenzile, ca şi la trecut, se execută cu cea mai mai­titudine şi acurateţa. Preţuri escepţional moderate. Se găsesc şi încălţăminte gata. Subsemnatul sper că onor. Public şi clientela mea me vor numerosele lor comande, ca şi în te­cnut. Gh­. Caracaş şi Gerant, I.Frateanu. Pentru proecte şi executări de lucrări hydraulici precum pentru: Captări de izvoare Înfiinţări de izvoare de apă de băut Conducte şi distribuţii de apă Elevaţiuni de ape Irigaţii şi drenări culturate Securi de mlaştini Turbine şi mort a se adresa la Aut. Sec­­arul inginer Iaşi, strada Sf. Sava No. 14 casa Vâleanu. De vă fi î n re­manele d-lui Bertho­d Rooz foste E Libling, situate în strada Anastasii Panu, compuse din 23 camere de lo­cuinţă, în plus bucătării, pivniţe, grajdi sură şi celelalte atomise. Imobilu este hypotecat la Creditul Urban de Iaşi, şi se oferă avantaje de plată. Do­ritorii se pot adresa la sub­semnatu avocat strada Capitan Păun No. 6. A. D. Handoca Exposiţia cooperatorilor aredulce de aur la?­ 1884 Cofetăria Al. Mihailescu laşi, 67 Strada Golia 67. Subsemnatul aduc la cunoştinţa onor. Public şi a numeriasei mele cien­tele, precum şi d-nilor directori şi d-ndor directore de şcoli, că primesc co­nenţii pentru ori­ce cantităţi de co/.d­iatol şi l­ aşte pentru sărbători, ga­rantând cea mai punctuală promptitudine. Cât de­spre calităţi, ele sunt deja cunoscute onor. Public în timp de 14 ani de-a rândul. In filele de 6, 7 şi 8 aprilie se vor găsi COZONACI RABE PAŞTE de calitate forte superioră şi cu preţuri escesiv de moderate. Pentru consumatorii cofetăriei m­ele pier cel mai bun UNT DE CERNĂUŢI Erojdii Dvora-a.trL©r de T7“ie23.a, pentru siguranţa Cozonacilor. Magasia mea e bogat, assortată, şi de astft-dată cu un scluviu de hombon­e şi fructe za­ha rite Tot­deauna se găsesc proaspete Mare depozit de PRĂJITURI VI N U li l Şl LI­QUI OR­URI streine ş* indigene Toate cu preţurile cele mai moderat**. Rog dar pe onor. Public a mă onora cu numeroase comenzi ce ma oblij a le exi­cuta în modul cel mai conștiincios. Cu stimei Al. Mih­aileacu CALPI: Exposifia cooperatorilor Midalie de aur Craiova 1887.

Next