Gazeta de Transilvania, martie-iunie 1838 (Anul 1, nr. 1-16)

1838-03-12 / nr. 1

(p ecEA RVEAMALTA tov S6472 zeta CRAȘOE ve cu­dui luni aprue §a.­zu- Merrară - cr. . tie 24 . c. ăvanvicuanța, iar­ cu posta 2 fl. 24. c. m. Tt Rapoilvania. Crașos 22 Mart. într'o sitate lșa mare, cum este a noastră, fugserăm lipsiți într'ăsta an de petrecării teatrale.­­ Dar' te cucurie, când văzurăm din nou teatrul deschis și o soțietate de Diletanți adunată din Junii și din Frumoasele cele alese ale cetății jucând cu îndămănare vrednică de toată lauda! în valu­a Sa V.C. apostoleasca Măurire sau îndurat prin prea'nalta sa hotărăre din 20. Fevr. a. c. pe Domnul Superintendentul renigirii formate din Transilvania Io­an An­­tal din deosibită grație al dărui cu cărți nobilitare. Făgăraș 18. Mart. Je tăvi pe la 8 teaturi ne au întimpinat în orașul nostru o întâmplare înfricoșată de foc, prin care pe lângă căteva cate ce să topiră, sau făcut și trei prunci jăria flacărilor, UNTGARIAI. buda 9. Mart. Moricoșata întâm­­plare, ce o aștepta lcuitorii din casele de pe lângă Dunăre sosi. La S. a lunii aceștia eși Dunărea din țărmurile sale de cătră Duda, și crescând văzănd cu ochii, înundă ulițiile jur împrejur. Multe familii tre­­buiră să'și părăsască lăcașurile sale și să se mute în altele mai sigure. Pe uliți și în piața de la Cudia veche umblă lăcuitorii cu luntrile., Astăzi răsum­ă năpăstuiții mai ușor, pentru că în noaptea trecută în­­cepu să scată unflarea Dunării și iubirea ploilor slăbește. Lșa este nădijde cum că peste puțin vomu scăpa de acest năcaz, epalăria, î­nștiințările de biruință a Regentei gra­­belii împrotiva pretendentului de tron Don Carlos să îmulțescu, la 19. Fevr. Ge­­neralul Flinter risipi de tot oșirile carui­­stice comandate de Iara, prim­ind 1600 și omorând 200 din trănșii. Don Cagilio (un popă făcut general în partea lui Don Car­­los.) Încă au suferit o perdere cruntă. Ge­­neralul Pareleț au trimis pe grigalirul Ma­­țarrelo la Madrid, ca să înștiințeze pe Gu­­vern­, cum că dângul pănă în primăvară va mai pune în picoare 12,000 de pedestrași și 1500 călărași, decumba guv­ernul să va învoi la unele ofaturi care le va da el­­în Cortet) din 14. Febr. la Malrid­e au făcut cea mai mare turcurare, care în­­ti­ate multe au arătat ce feliu de sim­­timente și planuri aduseră apărătorii capi­­talei Opanii în mijlocul adunării națio­­nale. Poate fi nerușinare mai neluzită, de­­cât a întări, cum că Ministeriun lor n'au vătămat constituția patriei, care cuprinsă averile acelora ce fugiră î­nnnaintea ucigă­­torilor, care isgoni (surghiun ) nevinovați, mai nainte de ce ar fi fost înputernicit la aceea de vreo lege, care deputațiile pro­­vințiale se au topit într'una cu juntele revo­­luționare, care pusă o comisie, ca să capete înștiințări tainice despre părerile pol­ticești a persoanelor de județe, și dela 16. Aug. 1856 pănă la 18. August 1857 făcu să tragă toate sfaturile subt cel mai neauzit despotism? Perușinarea și obrăsnicia este 1121 ") Lia să chiamă adunarea opiască di­acono

Next