Gazeta de Transilvania, iulie-decembrie 1838 (Anul 1, nr. 1-26)

1838-07-02 / nr. 1

„ „„„-.---LLL„„-(- ved toată țara Românes­că, văzănd Domnia Minăe jurnalul închiat de către sfatul Luministratib estraordinar, pe lângă ra­­portul departamentului logofeții trebilor Chi­­sericești de supt pr. 684, nunți, jalba copie cererii ce a făcut cătrei Domnia Mă cu­­viotul stareț din preună cu obște părinți­­lor dela mănăstirea Cernica, ali să da un Domnesc hrisov, în coprindere celor­lalte Domnești hrisoave ce are aceată mănăstire­ do­­veditor că nu este închinată, sau supusă la Sfânta Mitroponie, ori în ant loc, ci ot­rănile de sine și clobodă, chinovion de pă­­precum a fost și să află cu sta­­reț, iar nu igumen. Luând în băgare de seamă cercetare ce au făcut ofatui întru aceasta, cum și la o chibzuire pe temeiurile răn­­duirilor și testamentul ctitoricecum ai au avut numita mănăstire pănă acum, priimim de vină acea chibzuire și o întărim, spre a subt de chinovion de părinți, ae din vechime și până acum au avuto, și slobodă­nată la nici o din cel din Peretă Domnealuz, una loc, precum se ho­­tâăiu testament ctitori­­cesc că au fostt, deosevit de milele Domnești di mai nainte, și carele prini regulamentul orga­­nic o­ au desființat., Asupra căria orindue-­ spă aciștii sfinte mănăstiri Teriica are sud­ Domniasca Poastră iscălitură opre asă păzi întocmai, în ora­iești, ocaunul Domnii Mele, la anul măntuire lumii mie opt sute preițeni și opt, luna lui Maiu în doveci Vine. (Urmeză iscălitura M. So Secretaru Statului V.cantacuțin. .. Moldobia, în depărtare de un ceas și jumatate de na Vși spre apus pe o moșioară etearpă numită văi lm­ai­ să arlasă încă în vara nui trecut­ui­feniu de apă minerală amo­­are după cercările și analisul chimicesti Vien și facut. cuprinde în sine mai rar­­­ următoarele părți constitutive: Magne­­t V Rozrată, Patron sulfat, sare, ungur, cretă și pământ de cremene. V Este folositoare la mai multe feliuri de coate, care albina ro­­mânească după daturile priimite dela D. Pro­­tomedicul de acolo și dela D. Doctor Ji­­hac leau și arătat Patrioților și Tetito­­rilorlezi într'un Suplement la numărul 48 a foii cale. Și aceea este vrednic de știut, cum că apa aceasta luată în ulcioare de lut astu­ate cu plută și pe deasupra cu rășină, să poate ținea mai multe luni și purta la locuri depărtate fără să să strici. Turtia constantinopol, 7.iunie, în sfa­­tul (consilium) Statului să țin setii pesti secii, în care însuș Sultanul pănă acum de doă ori la prevăzut. Iară sau luat la desbatere întrebarea cea veche despre pretenți­­mle lui Mehemed AlI. S'au hotărăt, că în măsurile ce să țin, să nu să facă nici o schim­­bare, și să să apuce mijloacele cele mai de pre urmă, de cumva Vițe-Craian Mehmed n'ar vrea să respecteze vârfa Porții. Solii estri­­mni, carii au luat înștiințare despre această hotărăre, amu cunoscut foarte de buni, fără să să facă vreo dezghinare în părerile lor, însă ei au afla de bine, ca să sfătuiască Porții, ca să'și ție starea ea liniștită, ne­­dâănd nici o pricină, pentru care ar putea Me­­hemed lui să să cziască pe d­reptul. Acest sfat lau lăudat și Poarta, și ca să do­­vedească, cât de cu sinceritate are dînsa de gâ­nd să urmeze ofaturilor Solilor, s'au po­­runcit la trei regimenturi de infanterie (pe­­destrime) și la unul de batterie, să rămse loc pe mai precând la armadia lui Lera­­ar unde fusese rănduite, iar au luat n ă, ca din cotația săă nu să miște și nici de un feliu și oa cui pei! Când într'un cet­a e­plecată a îngădui, păzinduși 1. tă­vălia ea, ea pune încredințarei în binevoința puterilor împrietenite, și au poftit pe solii lor, ca aceștia să o unească pe Mehemedil­ la plătirea dăjdii restante, Dăn­­­­in-M 18, își va veni în Glanul mră în ton­de le, cart va vedea, că acesta poate ori și pue nădejdea în sprijinirea pu­­terilor strieine. grecia Curierul grecesc N. 50 dorvește cu neplă­­cere foarte mare despre pașii și purtarea cea egoistită a opoziției de acolo precum și a ga­­zetei ce poartă titula Atena, care adecă dovedesc în vremile aceste fără îndoială cofaturile și ocopoturile sale cele anarhice. Mai vărtosu, zice Curierun, nu va mai fi Atena așa nerușinată de a să numi pi sine prietina tronului și a liniștii, după ce în foile sale cele mai din urmă au vorbit în­­tru'n chin atăta de întărătătoriu în protira ni prin Hritob. poi Alecsandru Dimitrie cu mila s'au înfățișat în ămânăe numire vedește mai parte de ghica a lui D­umnezeu Domn asupra sui zica mănăstire tot­­ ai nestâăr­­Supunere și cinst

Next