Mezőgazdasági Mérnök, 1975 (16. évfolyam, 1-19. szám)

1975-01-23 / 1. szám

Az egyetemi pártér­ekezd­et február 1-én, reggel 9 ómkor kezdődik. Az egyetem kom­munistáinak képviselőt­ben százhúsz küldött összegezi — a pártbizottság beszámolója alap­ján — a X. kongresszus ót­a eltelt időszak mun­kájának eredményeit és hiányosságait, fogal­mazza meg az egyetemi párttagság vélemé­nyét a Központi Bizottság kongresszusi irány­elveivel és a szervezeti szabályzattervezettel kapcsolatban, végül megválasztja az új egye­temi pártbizottságot és azokat az elvtársakat, akik a városi pártértekezleten képviselik majd egyetemünk kommunistáit. A GÖDÖLLŐI ATE LAPJA XVI. ÉVF. 1. SZÁM­ÁRA: 40 FILLER 1915. I. 23. 1975 január havában Koccintás — Colával. Норка Pál (jobbról) és Tsó Sándor I. éves gépészekre a büfé mellett talált rá fotóriporterünk. Az ő kedvük már rózsásabb volt, túljutottak a matek vizsgán. És nem is akárhogy. Норка Pali jelessel dicsekedhet, Zsó Sanyi in­dexébe ugyan csak közepes érdemjegy került, de gépész kö­rökben — legalábbis a rossz nyelvek szerint — ez csodálatos osztályzat! Fotó: Lutta József ■'«c* яг . tk CM. / / mm Hát az év bizony nem mindenkinek kezdődik a legjobban. Az egyetemeken például ja­nuár a számadás hónapja. Persze, mint ahogy alábbi képeink is igazolják, azért a vizsgaidő­szakot is ki lehet bírni, túl lehet élni. A mezőgazdasági gépek tanszék előtt akadt­unk erre a két levelező hallgatóra. Horváth Dániel és Németh István úgy vélte, hogy gépelemek vizsga előtt nem lehet haszontalan még egy utolsó rögtönzött konzultáció. / 0' J / L‘xm*uiUítíUÁJ**: • •■ймШИЯЙНШмИскр! "i Béres Lászl­ó. ugyancsak TV. éves levelező hallgató, ezalatt már javában vizsgázott. A felvétel tanúsága szerint, Szendrő tanár úr kérdései nem a legkönnyebbek. Mindenesetre alapo­san meg kell gondolni a választ. кмаятиШ:* i Kongresszusra készülünk AZ MSZMP XI. kongresszu­sára való készülődés jegyé­­ben — az elmúlt hetekben — egyetemünkön is megélénkült a párt­ervezetek élete. Párt­tagságunk felmérte az elmúlt n­égy esztendő alatt megtett utat, megvitatott és vélemé­nyezett olyan jelentős doku­mentumokat, mint a Közpon­ti Bizottság kongresszusi irányelvei és a szervezeti szabályzattervezet, s újjává­lasztotta az alapszervezeti veh­ehetőségeket. A beszámoló taggyűléseken kommunistáink számot adta­k a X. kongresszus nyomán szü­letett határozatok teljesítésé­­ről, értékelték az alapszerve­­zetek és a tagság munkáját, ideológiai-politikai fejlődé­seit, megvizsgálták, miként ér­vényesült az egyetemen a párt politikáj­a, irányító és ellen­­őrző szerepe. A VEZETŐSÉGEK beszá­molói és az érdemi viták nyo­mán — az egyetem kommu­nistáinak egynegyede nyilvá­nított véleményt — reális kép bontakozott ki az ATE párt­­szervezeteinek 4 éves tevé­kenységéről. Annak ellenére, hogy a párttagság kritikus szellemben boncolgatta a X. kongresszus óta eltelt időszak munkáját, őszintén és bátran feltárva a hiányosságokat és ezek okait — az összkép po­zitív. Javult az alapszervezeti munka színv­onala, rendszere­sebbé és tervszerűbbé vált a szervezeti élet, aktivizálódott a párttagság, amit az is bi­zonyít, hogy a szakmai és társadalmi munkában élen­járók többsége a kommunis­ták közül került ki. Nem vé­letlenül, nem alaptalanul nö­vekedett mr, tehát egyetem­­szerte a pártszervezetek tekin­­tély­e. EGYr.TFMnfll. lévén szó, egészen természetes, hogy a beszámolókban (•** ?» vitákban »egyaránt. megkülönböztetett f íveimet szenteltek az ok­­tató-nevelő munkának áM .já­ban a *?'«kmol, ha úgy tetszik, felettitlő’' tevékenységnek. Egyöntetűen fogalmazódott meg: az egyetem párt- és ál­lami vezetése helyesen szab­ta meg és hajtotta végre a Központi Bizottság oktatás-, és tudomány-, valamint ifjú­ságpolitikai határozataiból adódó helyi feladatokat. Az oktató-nevelő munkában elért eredmények elismerése mellett azonban többen szóvá tették, hogy az oktató-nevelő munka egysége még mindig nem érvényesül megfelelően. A jövőben sokkal nagyobb gondot kell fordítani a jellem­­formálásra, a valósabb, „em­beribb” kapcsolatok kialakí­tására a hallgatókkal. UGYANCSAK munkahelyi profilból adódóan, kivétel nél­kül minden alapszervezetben napirenden szerepelt a KISZ-, az ifjúsági szervezet pártirá­nyításának a kérdése. Általában elismeréssel adó­zott majd minden hozzászóló a KISZ-munka sokszínűségé­nek. Hasznosnak, fontosnak ítélték például a tanszéki hall­gatói képviseleti rendszert, örömmel nyugtázták, hogy kü­lönösen a dolgozói KISZ-szer­­vezet munkája fejlődött sokat az utóbbi években. Ugyan­akkor nem rejtették véka alá, hogy a pártalapszervezetek nem adtak kellő segítséget a fiataloknak, az együttműködés sok esetben puszta formalitá­sokban merült ki. De azok a kritikai megjegyzések sem kevésbé megszívlelendők, me­lyek szerint minden együtt­működés kétoldalú,­­ a jó munkakapcsolatnak többek között az is feltétele, hogy a KISZ-szervezetek is igényel­jék. A PATTI-ÉPÍTÉS főleg a hallgatói alapszervezet vonat­kozásában vetődött fel az ok­tatói alapszervezetekben le, önkritikusan elismerve, hogy a VI. alapszervezet szép ered­­­ményeihez a párttag oktatók csak részben — sajnos nem túl jelentős részben — járul­tak hozzá Pedig az oktat:­»«, bizonyos formái — tdk- és diplomakonzultációk, labor- és termelési gyakorlatok, stb. — remek lehetőségeket rejte­­nek magukban a hallgatók alaposabb megismerésére és a KISZ-tagokkal, mint leendő párttagokkal való tudatos, tervszerű foglalkozásra. Ennek és a hallgatói alap­­szervezettel való kapcsolat kiépítésének szükségességét minden alapszervezet felis­merte, sőt néhány taggyűlésen ú­ hallgatói alapszervezettel­­való közös nevelési program kialakítását is indítványozták. KÜLÖNÖSEN a káder- és személyzeti munkára vonatko­zó párthatározat hatására, so­kat javult az egyetemi ká­dermunka, tervszerűbb — és főleg a munkahelyi alapegysé­gek vonatkozásában — nyíl­tabb, demokratikusabb lett. Elégedetten nyugtázták a kommunisták, hogy a munka­helyi vezetők többsége a pártalapszervezeteket, sőt a pártcsoportokat is bevonja a kádermunka alakításába. Ugyanakkor több alapszerve­­zetben problematikusnak ítél­ték az oktatói utánpótlás biz­tosítását. A fiatalok — külö­­munkás-paraszt szár­mazásúak — egyáltalában nem „tülekednek” az egyete­mi állásokért. Mint a fiatal oktatók, kutatók, megjegyez­ték, főleg azért, mert az egye­temen sokkal rosszabbak az anyagi és szociális feltételek, mint más — főként termelő — munkahelyeken, ugyanakkor a velük szemben támasztott elvárások egyre nőnek. MINT EBBŐL a nagyon vázlatos beszámolóból is ki­tűnik — az alapszervezetek sokoldalúan megközelítve, fel­készülten, érdemben értékel­ték munkájukat. A bíráló megjegyzések mellett, illetve azokat kiegészítendő, több jó javaslat, hasznos ötlet szüle­tett már eddig is. De az alap­szervezetekben felvetődött gondolatok az egyetemi párt­­értekezletén minden bizony­­nyal tovább gazda­god­nak, ki­­teljesednek. Gazdag útra valót adva nemcsak az új alaps/ •­­ v.v-ii vezetőségeknek, hanem f­e­bruár 1-én újonnan meg­­•­­ /tett egyetemi pártbizott­­ságnak is. VIZSGANAPOK I­lyenkor, vizsgaidő­szakban, a felsőokta­tási intézmények hallgatói számára valahogy egészen mások a napok. Felszívó­dik a szorgalmi időszak hétköznapjainak aranyér­tékű választási lehetősége az időkihasználásban, a távoli bizonytalanságban tündökölnek a nyár örö­mei. Az egyik nap végte­len hosszúnak tűnik az át­rágott tankönyvoldalak mellett, a másik meg elre­pül a lazítás szárnyain. E napok alatt érzékeny mérleg c serpenyőire telep­szik ez egyénileg és társa­dalmilag meghatározott cél — a diploma, s a sajá­tos gondolatvilág, amely­ben egy kis ördög a köte­lezettségek alóli kibúvást fűti. A vizsganapok egy kis lámpalázat dugnak az ün­neplő ruhába és a szív tá­jékára, szörnyeket rejte­nek a vaskói jegyzetek lap­jai közé, s nyugodt vagy izgága számítgatásokat, fogadkozásokat az egye­tem jól ismert folyosóinak várakozó zugaiba. A vizsganapok négy-öt „áthajtott” reggel­ dél­ este­­éjszaka, jobb esetben egy egész félév egyenletes ta­nulmányi munkájának sok elemű csúcsai. Amelyekről a kissé hiányos és az átfo­gó ismereteket rejtő kútfő­vel felkapaszkodva zuhan­ni, s a jó osztályzat okozta örömben megdicsőülve tá­vozni egyaránt lehet. E napok gyúrják egybe az egyetemen folytatott ötéves tanulmány sava-borsát a vizsgázó egyéniségével, s a későbbi jövő számtalan munkaköri számonkérésé­nek érlelődő alapanyagai­val. A vizsganapok Ь ségesebb pillanatai ,­­ tónyitódásokban és a­g­gáztató oktatók tollaiban szunnyadnak. Az érdem­jegy beírása, az indexben való gyors megtekintése és a kint várakozók felvilágo­sítása minden vizsgázó szá­mára gyorsan röppenő, for­ró másodperc. Akkor és ott, másodper­cek villanása közben fonó­dik egybe az oktatók ki­mondott értékítélete a hallgatók felkészülésének feltálalt tételgombócaival. (Amelyek közül a szeren­cse sóvárgó tekintettel, éhgyomorral kuksol!) Egy érdemjegyen belül ráz bú­csúkezet tanár és diák, avagy legyint, hogy elve­télt egy lehetőség. Ő az egyes vizsganapok­­ után jönnek újabbak. Az egyetem zárt karjaiba fogadott kobakok feltöltőd­­nek, s jönnek újabbak. A vizsgarendszerek megrepe­­deznek, kisarjadnak és jön­nek újabbak. Az ember életében vannak vizsgák, s állandóan jönnek újabbak. Tormai László Köszönjük Szerkesztőségünk ezúton mond őszinte köszönetet mindazoknak a társadalmi szerveknek, kedves olvasóink­nak, egykori munkatársaink­nak, az egyetem volt hallga­tóinak, akik újévi jókívánsá­gaikkal felkerestek. ­ Április 2­3: Fiatal oktatók konferenciája A tavaszi FM­-program ke­retében, az alkotó ifjúság pá­lyázathoz kapcsolódva rendezi meg a Keszthelyi Agrártudo­mányi Egyetem KISZ-szerve­­zete április 2-án és 3-án az agrár felsőoktatási intézmények fiatal oktatóinak, kutatóinak III. országos konferenciáját. A pályázati felhívás egyete­münkre is megérkezett, amely szerint a konferencián­­ 35 éven aluli oktatók és tudomá­nyos kutatók szerepelhetnek a JANUÁR 31 -ig leadott jelent­kezés alapján. A nevet és a munkahelyet feltüntető jelent­kezéshez mellékelni kell — ha előadást kíván tarta:­­ az il­lető — a­­­ma címét és rövid tartalmát. Az előkészítő bizottság a kö­vetkező címre várja a jelent­kezéseket: JUHÁSZ EDIT, 8361 KESZTHELY, DEÁK FERENC U. 16 AGRÁRTU­DOMÁNYI EGYETEM, ÁL­LATTENYÉSZTÉSI TAN­SZÉK. Az egyetem tanácsa, párt- és KISZ-bi­­zottsága, valamint szakszervezeti tanácsa nevében ezúton kíván eredményekben gaz­dag jubileumi évet, boldog új esztendőt a GATE minden oktatójának, dolgozójának és hallgatójának. DR. PETHŐ GYÖRGY DR. VAGY SAVDOSÍ rektor pb-titkár NACSA JAVOS VÉVER ISTVAN KISZ-titkár szb-titkár

Next