Mezőgazdasági Mérnök, 1975 (16. évfolyam, 1-19. szám)

1975-01-23 / 1. szám

Testvérintézményünk életéből Atomenergia és mezőgazdádig A moszkvai Tyimirjazev Mezőgazdasági Akadémia al­kalmazott atomfizikai és ra­diológiai tanszékén évente há­romszor 3—3 hónapos tovább­képző tanfolyamokon ismer­tetik meg az érdekelt hazai és külföldi szakembereket — ag­rokémiai laboratóriumok, Inté­zetek, stb. munkatársait — az atomenergia mezőgazdaságban való hasznosításával, illetve az ezen a területen elért legújabb eredményekkel, módszerekkel. A tananyagban szerepel többek között a kvantum­­mechanika, a magfizika, és legújabb eredményei, az ioni­záló el­araknak a talaj agro­kémiai és öntözési kutatások­ban való felhasználása. A gya­korlati foglalkozásokon a „hallgatók” a mezőgazdasági termékek tárolásának, a ve­tőmagminőség javításának, a talaj nedvességtartalma és tömörsége sugárbiológiai mód­szerekkel történő meghatáro­zásainak területén szereznek hasznos ismereteket Gyakorlati foglalkozás. A „hallgatók” izotópokkal és egyéb radioaktív anyagokkal dolgoznak. (APN foto: E. Kotljakov) évforduló­ ­*A vihar jő nemsokára!... * E prófétai szavakkal fe­jezte ki Makszim Gorgij „A viharmadár dala" című ver­sében az orosz társadalom ha­ladó rétegének hangulatát az első forradalom küszöbén, melynek kezdetét az 1905. ja­nuár 9-i­ „Véres vasárnap” jelentette. Ezen a napon 150 ezer pé­te­rvári munkás — köztük számos nő és gyerek — iko­nokkal és templomi zászlók­kal indult a Téli Palota felé, hogy átadja a cárnak a mun­kásság petícióját melyben jobb sorsot kér. A cár azonban sortűzzel vá­laszolt : több mint ezren meghaltak, mintegy ötezren megsebesültek. Ezzel­­szerte­­foszlott a cár­atyuskába vetett naív hit­ Még a legelmaradot­tabb emberek is ráeszméltek: nem kérni kell a szabadságot, hanem kiharcolni. A vészt­­jósló „le az önkényuralom­mal Г felhívás végighömpöly­­gött az egész hatalmas orszá­gon, s kitört a forradalom.. A sztrájkolók száma elérte a 3 milliót ami felülmúlt minden eddigit a világon. A forradal­mi megmozdulások hatással voltak a hadseregre is; szá­mos csapattestnél fellázadtak a katonák. Az 1905—1907-es forradalom jellegét illetően polgári de­mokratikus forradalom volt. Közvetlen feladatai közé tar­tozott a cárizmus megdöntése és a demokratikus köztársaság­ megalakítása, a 8 órás munka­nap bevezetése, a földesúri földek elkobzása, az elnyo­mott oroszországi népek egyenjogúságának elismerése. Sajátossága volt viszont, hogy élén nem a burzsoázia állt, hanem a proletariátus. Az 1905—1907-es orosz for­radalom — veresége ellenére „is — óriási,­történelmi szere­pet játszott.­ Első ízben ebben a forradalomban léptek fel nyíltan az összes osztályok és pártok. A forradalom folya­matában kipróbálták a harc legkülönbözőbb formáit: a parlamenti és nem parlamenti, legális és illegális formákat, sztrájkokat, és fegyveres fel­keléseket. Lenin megállapítá­sa szerint, a tömegek, a veze­tője, az osztályok és a pártok politikai fejlődése tekinteté­ben ennek az időszaknak min­den hónapja felért egy „bé­kés”, „alkotmányos” eszten­dővel. Az 1905-ös esztendő „főpróbája” nélkül nem győz­hetett volna az 1917-es Ok­tóberi Forradalom. Tapaszta­latai megmutatták, hogy le­hetséges és szükséges a mun­kások és parasztok forradal­mi-demokratikus hatalmának létrehozása, valamint a pol­gári-demokratikus forradalom átnövése a szocialista forra­dalomba, mégpedig rövid tör­ténelmi idő alatt. U­gyanakkor az 1905—1907- es forradalom nagy len­dületet adott a nyugat-euró­pai és amerikai munkásmoz­galomnak, komoly csapást mért az imperializmus gyar­mati rendszerére. Hatására demokratikus forradalom rob­bant ki Iránban, Törökország­ban, Kínában és más orszá­gokban. .. •A régi orosz naptár szerint. Az új szerint: Január 22. (A szerkesztőség megjegyzése.) A tisztító vihar kezdete ök tárgyilagosabbak mint apáik műveltebbek határozottabbak nem rosszabbak ők ifjúságukat más ruhába öltöztetik saját szavaik vannak de tekintetükben virágok nyílnak 4\44‹X4\bXN4N44V444444¡X4‹SS.4M­V› m*w*w*' Fiatalok Festményük absztrakt skálájuk tizenkétfokú értelmük mérlegén azonban van súlya az igazságnak És csak ez számít Mert minden ébredés más mint a többi és minden gondolathoz új lélegzetvétel szükséges \4N444^4'#v\V444\NX44NXXV44444N4XXV4N4444­X444444\4\\\XX4\44N\XX4\\N.4N44N\44Vv4\4\.4444\.VvV4V4V\NV4­.'* г X ¡’ ■y ( / '1 ’ ‘ ■■■ I *.TL Х&» . ..... L... X . w Otto Bertram vero&i Ilomor IMIM felvitelei illusztrálják Micsoda napok! Aprócska cetlik z államvizsga előtti hangulatról 1974. JÚNIUS 7. A mai nap­­pal is — mint minden nappal — rövidebb lesz életem, de tán évek múlva, ha visszagondolok a mai napra, lehet, bőgni fo­gok egy sort. A hangsúly nem is a bőgősen van, hanem az éveken. Tizennyolc minusz hét. Az egyenlő tizenegy. Tizenegy na­pom van még. Különben ma jártam leendő munkahelyem „fellegvárában”, mert bevágott a kávészag, az üzemi konyhaszag, és a sze­mélyzetis tábla egy ajtón. JÚNIUS 8: Fogy, fogy a le­vegő, az idő, a hely Itt a ko­­leszban, az ebéd és vacsora­­jegy cetlije, egyszóval a a rúd erőteljesen kifelé áll... Ma egyébként a napraforgónak szenteltem a napom. Megér­demli! A legeslegszebb nö­vény, ha virágzik. Nyakam rát Csak talaj/saroló. De nem baj, ugye? Értsünk a helyes növé­nyi sorrendhez! Tizennyolc minus* nyolc, egyenlő tíz. Tíz!­­ Tíz nap, amely megrengeti a telkemet, de tal­án kiderül, hogy meny­nyire. JCINL’S 12: Fogy. Főleg az idő. A védésre készülök. Kín­­lódok. Izzadok. Közben jövök rá, az egész diplomamunka — élmény volt. Csak 29-án kivet bennünket magából ez a ko­­le­sz. Mintha itt sem laktunk volna soha. Tizennyolc minusz tizenket­tő. Hát! Hát ennyire kell rohan­nunk? Miért? Miért? Mi mindent jó lenne még tudni az 5 év plusz egyel­ek mellé! De késő, késő... Mint Gilgames mondta egyik mű­soromban. Vagy erre már ne is gondoljak? Értitek? Tizennyolc mínusz tizenkettő ! JÚNIUS 16. Tizennyolc mí­nusz tizenhat, egyenlő kettő. Visszafelé számolva ... indu­lás, csak hová? Nem rühej? Mi van akkor, ha nem elég precíz a támaszpont és a ra­kéta visszahull? Vagy még­sem, és ez már a jövő? JÚNIUS 17: A védés előtti nap. Megvédeni, nem védeni? Meg hát! Három évi meló után. Az a sok talajminta, ka­tion, egyebek... Csodálatos sorrend. És az egyetlen, a ti­tokzatos, a rejtélyes kálium! (Ilyen szempontból még Greta Garbót is bőven lepipálja!) JÚNIUS 18: Ismerős sötét ruha, cipó, amelyik nem nyom, legalábbis otthon még nem. Mosoly és gyomorbántal­­mak... és mindössze 40 perc. Másnap nehezebb. A mérleg nyelve ide-oda billen. Csak győzködni kell,, hogy az a té­tel, amit kihúztál, a legjobb, legérdekesebb, leg . . Nahát, mi ez a vacogás? Még csak az kell, hogy észrevegyék rajtad, hogy ... húzd ki magad nyam­vadt, és ne dadogj, mert ez lerontja ... már meg vacogsz, hát ez nem éppen jó pont a szemükben! (Csak utólag ne­vetséges.) AZ IJTAN VÉGÜL, minősí­tése okleveles agrármérnök. Szózatok nélkül, ömlengések nélkül, közönyös betűk... ok­leveles. Ez eddig rendben is volt, de mi lesz ezután? Birkás Márta Anjou koronaékszerek és szoc. segély — Te Ubul, ez a Tökmagfalvy miért kap száz fo­rinttal több szoc. segélyt, mint én? Nézz rám, lyukas a zoknim, ezt ugyan nem látod, de hiányzik egy gomb a csináltatott öltönyöm zakójáról is, és jelenlegi tragikus pénzügyi helyzetemben neon tudom pótolni. — Ne búsulj pajtás, gyere bemegyünk taxival Pestre a Maxim bárba és mulatunk egyet szomorúság ellen. Én sem kaptam ugyan egy fillér szoc. segélyt sem, pe­dig lassan lekopik rólam a farmer. Arról nem is beszél­ve, hogy a tanulmányi ösztöndíjam megállapításánál a három egész nulla nullát vették figyelembe. És nem­­is, hanem­­tól kaptam. — Ez szörnyű! — Az hát! Na gyere, irány a pesti éjszaka! — Bezzeg mi taxival megyünk, amikor más saját kocsijával jár! Pedig állítólag első kategóriás. — Ez az! Miből, ha hétszáz forintig jut egy család­tagra? — Miből, miből ? ! A jövedelem-igazoláson hétszáz, azután otthon nyolc tehenet, öt disznót, két zsák mákot és három sportkocsit tartanak. — Én már azt is hallottam, hogy egy második kategó­riásnak aranybányája van a gomolyatarjáni kacsaúsztató alatt. — Egy harmadik kategóriás csoporttársam a men­zán ebédnél az Anjou koronaékszerekben szokott meg­jelenni. Aztán van képe két adag krumplifőzeléket megenni! * — Igen, ennek alaposabban utána kellene nézni! — Bizony. Mert ez ír,­ár nevetséges. — Az. De most már menjünk, mert lekössük a Maxim-sót! — Már le­indulunk, ezek magamra kapom a fehér szmokingomat! —tormai—

Next