Mezőgazdasági Mérnök, 1987 (28. évfolyam, 1-12. szám)

1987-01-01 / 1. szám

XXVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM­­ÁRA 1,80 FT • BEISKOLÁZÁSI SZÁM • 1987. JANUÁR A GÖDÖLLŐI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM LAPJA Legújabb tiszteletbeli doktorunk Egy gyáros Harsewinkelből A Gödöllői Agrártudomá­nyi Egyetem tanácsa nemré­giben doctor honoris causa universitatis, azaz tisztelet­beli doktori oklevelet ado­mányozott dr. Helmut Claas­­nak, a nyugat-németországi Claas Mezőgazdasági Gép­gyártó Vállalat elnök igazga­tójának. Az avatás utáni per­cekben beszélgettünk vele. — A magas kitüntetést nagy örömmel és mély hálá­val fogadtam el, s be kell vallanom, hogy ez a megtisz­teltetés mélyen meghal­ — mondotta bevezetőül. — Kü­lönös öröm számomra, hogy ..ezt a megbecsülést olyan egye­temtől­ kaptam, melynek hí­re messze földre is eljutott már. — A kitüntetésének indok­lása szerint, ön igen sokat tett a mezőgazdasági betaka­­rítótechnológiák fejlesztéséért. — A betakarítási techno­lógiák fejlesztését és tovább­fejlesztését mindig is szemé­lyes ügynek tekintettem, örömmel szenteltem időmet e téma kutatására. Cégemnél a kutatásért és a fejlesztésért hosszú éveken át én viseltem a felelősséget, mielőtt átvet­tem a termelés irányítását, majd a vezérigazgatóságot. — Mi alapozta meg cége különös jó hírét? — Azt gondolom, ennek oka az, hogy csupán néhány gépfa­jtára specializálódtunk, így sikerült kimagasló telje­sítményeket elérnünk, s vi­lágviszonylatban is korszerű­nek számító gépeket és tech­nológiákat kifejlesztenünk. Bár több kontinensen is hoz­zászoktunk az üzleti sikerek­hez, a belépés a magyar piac­ra, a magyar betakarítási gondok megismerése mégsem volt egyszerű dolog. — Mióta tart a magyar kap­csolat? — Másfél évtizede kerül­tem az önök mezőgépipará­­val közelebbi kapcsolatba. Nem az udvariasság mondat­ja velem, de én is úgy jár­tam, mint igen sok honfitár­sam, igen hamar szimpátia ébredt bennem Magyarország és népe iránt, s e szim­pátia ma is segíti az együtt­működésünket. — Milyen speciális igény­­bevételt jelent gépeik számá­ra a magyarországi munka? — Cégünk az első olyan gyártó, amely arató-cséplő gépeit a nagy szalmamennyi­­séggel dolgozó európai gabo­­­n­abetakarításh­oz, és az ame­rikai kukoricabetakarítás ke­mény igénybevételéhez fej­lesztette ki. Gépeinket a ma­gyar agronómusokkal és me­zőgazdasági gépészekkel kö­zösen továbbfejlesztettük an­nak érdekében, hogy az itte­ni igényeknek jobban megfe­leljenek. A magyar szakem­berekkel folytatott konzul­tációk során rendszeresen megvitatjuk gyártmányaink jobbításának módját, az ipar­ral szemben támasztott­ kö­vetelményeket. — Zökkkenőmenes volt-e a gépek magyarországi elter­jesztése? — Minden ilyen jellegű di­­verzió előfeltétele az ütőké­pes szervizhálózat és a jó pótalkatrész-ellátás megszer­vezése. Mivel e téren már gazdag tapasztalataink vol­tak, a termelési rendszerek­kel együtt sikerült szinte tö­kéletes ellátóhálózatot kiépí­tenünk, s a kezelőszemélyzet elengedhetetlen betanítását is elvégeztük — így nem voltak gondjaink. A magyar mezőgazdaság­gal való szoros együttműkö­désünk odáig vezetett, hogy ma már több területen vég­zett kooperációs együttműkö­désről is beszámolhatunk. A több mint 10 éve fennálló kooperáció know-how vásárlá­sokhoz és technológiai transz­ferhez vezetett, ami kiterjed a gyártmányokra és a tech­nológiákra is. Az ebből ere­dő magyar nyugati kivitel az 1977. évi 1 millió DM-ről 1987-re már 40 millió már­kára rúg majd.­­ A nyilvánvaló gazdasági érdeken túl miért vállalja cé­ge magyar szakemberek to­vábbképzésének NSZK-beli szervezését is? — Valóban, az elmúlt más­fél évtizedben sok száz ma­gyar szakember fordult meg nálunk. Úgy vélem, hogy a tudomány mindig is a népe­ket összekötő olyan kapcsoló­elem volt, amely nem ismer politikai határokat. A kuta­tási és a tudományos kap­csolatok az utóbbi harminc esztendőben oly dinamiku­san fejlődtek, hogy megva­lósulhatott a­rculatok, okta­tók és diákok cseréje. Cé­günk mindenkor szívesen­ vál­­lalta a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kibontakoztatásá­nak segítését.­­ Konkrétan a GATE-val tervezik-e a kapcsolatok bő­vítését? — Hogyne! A gépészmér­nöki kar és cégünk megálla­podása szerint 1987-től éven­te több gödöllői diák és ok­tató szerezhet majd gyáraink­ban gyakorlatot, hogy azáltal is elmélyíthessék tudásukat, s hogy megkönnyítsük diploma­­munkájuk elkészítését is. Hi­szem, hogy az ilyen jellegű kapcsolattartás nemcsak a kutatást és oktatást segíti majd, hanem népeink javát szolgáló missziót is betölt — mondotta végezetül a GATE legújabb tiszteletbeli doktora. Helmut Claas. Bokodi Ferenc Helmut Claas bánkuti Péter felvétele Állami támogatások a nappali tagozaton Ösztöndíj Általános tanulmányi ösz­töndíj: Az első tanév második fél­évétől kezdődően egy-egy fél­év időtartamára juttatható an­nak a hallgatónak, aki az előző félévben legalább 3,00 tanulmányi átlageredményt ért el, összege havi 300-tól 1500 forintig terjedhet. Kiemelt ösztöndíj: A második tanévtől kezdő­dően egy-egy félévi időtar­tamra juttatható annak a hallgatónak, akinek az előző félévi tanulmányi átlagered­ménye legalább 4,00.­ A kiemelt ösztöndíj összege maximálisan havi 2000 forint. Népköztársasági ösztöndíj. Népköztársasági ösztöndíj­ban — pályázat útján — az egyetemen a III—V. évfolya­mos, a főiskolai karon a II— III. évfolyamos hallgatók ré­szesülhetnek, amennyiben az előző tanév mindkét félévé­ben 4,5-nél jobb tanulmányi eredményt értek el, a képzési cél szempontjából jelentős szűkebb szakmai területen ki­emelkedő tudást mutattak, tu­dományos diákkörben vagy más területen eredményes szakmai munkát végeztek, ta­nulmányi fegyelmük, vala­mint emberi magatartásuk példamutató, és társadalmi­­közéleti tevékenységükkel is kiérdemelték ezt az elisme­rést. A népköztársasági ösztöndí­jat a mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter adományoz­za egy tanévre, összege havi 2500 forint. A szociális támogatás célja az arra rászoruló hallgatók segítése pénzbeli és termé­szetbeli juttatásokkal, felsőfo­kú tanulmányaik folytatható­sága érdekében. A támogatás feltételeit és összegét a mű­velődési miniszter, valamint a mezőgazdasági és élelmezés­­ügyi miniszter által­ kiadott irányelvek alapján az intéz­ményi szabályzatok határoz­zák meg. A szociális támogatás... ... szempontjából a hallga­tók két csoportba tartoznak. Az egyik csoportot azok ké­pezik, akiknek eltartói az egyetem (főiskola) székhelyén laknak, továbbá azok, akik más helységből naponta be­járnak az egyetemre (főisko­lára), illetőleg azok, akiknek az intézmény székhelyén ál­landó lakásuk van. Ők alkot­ják a helyben lakók csoport­ját. A másik csoport azokból áll, akiknek eltartói az intéz­mény székhelyén kívül lak­nak, illetőleg, akik diákott­honi, kollégiumi elhelyezés­ben részesülnek, ők az ún. vidékiek. A szociális támogatás ösz­­szegét jelenleg olyan módon állapítják meg, hogy az egy főre jutó családi átlagjövedel­met vidéki hallgatóknál 3700, helyben lakó hallgatóknál 3000 forintnak tekintve, 92 százalékos kompenzálást fi­gyelembe véve, az érintett hallgató tényleges 1 főre jutó családi átlagjövedelmét a pénzbeli szociális támogatás­sal ezekre az összegekre (3700, illetve 3000 forint) egészítik ki. A kiegészítés felső határa ennél magasabb is lehet, azonban vidéki hallgatók ese­tében a 4400 forintot, a hely­ben lakó hallgatóknál pedig a 3700 forintot nem halad­hatja meg. Ezek a jövedelem­­határok tanévenként változ­hatnak. A fentiek alapján megálla­pított pénzbeli szociális tá­mogatás a hallgató jövedelmi helyzetétől függően 300-tól 3000 forintig terjedhet. A természetbeli szolgáltatá­sok keretében a hallgató kol­légiumi elhelyezést és ked­vezményes étkezést vehet igénybe. A kollégiumi elhelyezésért fizetendő kedvezményes térí­tési díj havi 600 forint. A menzai étkeztetés keretében a fizetendő térítési díj, ha a hallgató csak az ebédet veszi igénybe, napi 14,40, ha csak a vacsorát, 10,40, ha mind a ket­tőt, napi 24,80 forint. A pénzbeli és szociális tá­mogatás céljára felhasználha­tó intézményi keretösszegből segélykeretet kell képezni, amely az arra rászoruló hall­gatók esetenkénti rendkívüli segélyezésére szolgál. Társadalmi ösztöndíj A vállalatok, intézmények — szakemberszükségletük tervszerű biztosítása érdeké­ben — a felsőoktatási intéz­mények nappali tagozatos hallgatóival társadalmi ösz­töndíjszerződést köthetnek. A szerződésben a vállalat, intéz­mény meghatározott havi ösz­­szeg folyósítására vállal kö­telezettséget, a hallgató pedig a megállapodás szerinti tanul­mányok folytatását és a kép­zettség megszerzése után a szóban forgó vállalatnál, in­tézménynél meghatározott ideig tartó munka végzését vállalja. A vállalat által szer­ződés alapján folyósítható összeg általában havi 600-tól 1500 forintig terjedhet. Ezen­kívül a szerződést kötő hall­gatót megilletik az állami tá­mogatás egyéb, az egyetem (főiskola) által biztosított for­mái is. A fentieken kívül a hallga­tók jövedelemkiegészítő pót­lékot (összege havi 290 fo­rint), továbbá a szakmai gya­korlatok idejére ösztöndíj­kiegészítést kapnak. IS‘ Г' % I* киавю-щ***./ s I ti n Си. Kérdésünk: mi is az az IAAS? Az International Associa­tion of Agricultural Students szóösszetétel rövidítése, mely­nek jelentése: Agráregyete­misták Nemzetközi Szövetsé­ge. A magyarországi központ Gödöllőn van, amely számos előnnyel jár. A szövetség minden évben lehetővé teszi, hogy mintegy 30 gödöllői diák az általuk választott tagor­szágban 1, 2 vagy 3 hónapig mezőgazdaságban dolgozzon. A választás azért nehéz, mert Norvégiától Portugáliáig, Hol­landiától Magyarországig, Egyiptomtól Kenyáig számos ország szívesen­ fogadja hall­gatóinkat. Az egyetemisták általában a farmercsaládok­kal laknak együtt, átveszik napi életritmusukat, velük együtt dolgoznak, étkeznek, szórakoznak, s még némi zsebpénzt is kapnak. A je­lentkezésnek csupán két fel­tétele van: a megfelelő nyelv­tudás, illetve az első év el­végzése után részt kell venni az egyetemi KISZ építőtábo­rában, így tehát a harmad, negyedéves és a végzős hall­gatók jelentkezhetnek kiuta­zásra. A nemzetközi szervezet tevékenysége azonban nem merül ki ennyiben, hiszen mi is fogadunk külföldi hallgató­kat, olyanokat, akik szeret­nének megismerkedni a ma­gyar mezőgazdasággal. Már­ciusban például a magyaror­szági húsprogramról tartot­tunk nemzetközi szemináriu­mon beszámolót. A KISZ-bi­­zottság minden évben 35 főt küldhet ki a nyugat-európai országokba kéthetes ju­tal am­­útra. Nagyon jó kapcsolata­ink vannak a Skandináv or­szágokkal, Ausztriával, Svájc­cal és az NSZK-val. Egyet ne felejtsetek el! Nyelvtudás fel­tétlenül szükséges. F. Zs. J . ! „Mi érted teszünk, te értünk teszel" A KISZ szerepe az egyetemen Pergő képek, ütemes ze­ne, színek tarkasága, hatal­mas feliratok. A nap süt, fi­úk, lányok rohannak a fo­lyóparton. Vidámak, gond­talanok és barnák. Képvál­tás: az új helyszínen zsúfolt padsorok. Előadóterem, ahol a fiúk és lányok már nem vidámak és gondtalanok, de még barnák. Új vágás, új helyszín. A vizsgáztató néz farkasszemet a kame­rával, illetve a vizsgázók­kal. A fiúk és lányok arca tűnik fel. Komolyak, nem villognak, sőt a barnaságuk is elsápadt. Új helyszín, új kép. A fiúk és lányok vitat­koznak, szerveznek, ,ро1Ш- zálnak. Új vágás, új kép ... Talán így festene egy reklámfilm, amelyet az Ag­rártudományi Egyetem KISZ-bizottsága rendelne elkészítésre. Ez a film ta­lán soha nem születik meg. Miért? Több apró dolog szól ellene. A reklámfilm egyik tulajdonsága a rövid­ség. Ez a film, ha mindent be akarna mutatni az egye­temi ifjúsági életről, aligha férne az esti mese és a hír­adó közé. A másik dolog, hogy teljesen szükségtelen. A jó bort sem szokták mé­gér­ezni...­­ Bárki megismerheti és belecseppenhet ebbe a me­sés birodalomba, aki a fel­vételi bizottság tetszését megnyeri. A képzelt biro­dalom kapuján talán ez a felirat lenne olvasható: „Mi érted teszünk, te értünk te­szel”. Mi rejlik a jelmon­datban? Nagyon egyszerű. Az a törekvés, hogy a ta­nulás mellett tartalmas le­gyen az egyetemen eltöltött idő. Kilépve a mesék birodal­mából milyen is valójában a KISZ egyetemünkön? Je­lenleg ezer tagot számlál, amely több, mint a felét je­lenti a hallgatóságnak. A vezetőségben megtalálható a gépész és a gazdász kar képviselője is. Az ő felada­tuk, hogy képviseljék a hallgatóság érdekeit maga­sabb fórumokon, ők szer­vezik és irányítják a prog­ramokat a tagság kívánsá­gának megfelelően. A KISZ nemcsak tagjait, hanem a többi hallgató érdekeit is szem előtt tartja. Az érdekképviselet mel­lett a politizálás szerepét is magára vállalja a KISZ. Előadássorozatokkal, meg­hívott vezetőkkel való ta­lálkozásokkal próbálja szé­lesíteni az egyetemen ta­nuló diákok politikai látó­szögét. A politizálás mellett fontos a szakmai képzett­ség is. A kötelező tananyag kiegészítéseként figyelem­re méltó kiállításokat szer­veznek. Jelentős segítséget kap ehhez a kollégiumban működő önkormányzati szervezettől, amely szintén a diákok életével foglalko­zik. Az ifjúsági szervezet ter­mészetesen nemcsak a tan­év ideje alatt tevékenyke­dik, hanem a nyári idő­szak is mozgalmasan telik el. Építőtáborokat szervez­nek, melyekre az egyetem hallgatóin kívül az ország más területeiről is érkez­nek diákok. A jó hangulatú táborok híre elröpül más országokba is a Szovjet­unióból, Bulgáriából és az NDK-ból érkező vendégek révén. Tanulni és ismer­kedni érkeznek Gödöllőre Ausztriából, Egyiptomból, Szíriából és az NSZK-ből is. A gödöllői diákság nem­csak vendéglátó hanem utazó is. Ellátogatnak a szomszédos és a távoli or­szágokba egy kis tapaszta­latért. A más tájakról ho­zott módszerek később min­dig hasznosak lehetnek a magyar mezőgazdaságnak. A szórakozás lehetőségei is változatosak. Sportvetél­kedők, bálok, találkozók ... Mind-mind színvonalas és felejthetetlen program. Ezek létrehozásában min­denkinek szerepe van és a siker is egyenlően oszlik meg. A KISZ „csak” ennyit tud nyújtani az itt tanuló hallgatóknak. G. A. Központi Kö­tnyvtára Gödrül! V f-Syetemtörténi-a­­. gy,­­ .................... Bemutatkozik a Gödöllői Agrártudományi Egyetem négy kara

Next