Gödöllői Universitas, 1997 (1. évfolyam, 1-10. szám)

1997-01-01 / 1. szám

GODOLLOI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM ®* ______ _9 aSSfeS* GODOLLOI UNIVERSITAS a godolloi Agrártudományi egyetem lapja ARA: 50 Ft e I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1997. JANUÁR Interjú Dr. Székely Csaba rektorral Elvont millióink pályázatokból pótolhatók Az egyetemi újság az egyetemi szellemiség egyik kifejezője, az egyetemi élet integrátora. Intézményünket súlyos elvonások érik, ugyanakkor a kor­mányzat jelentős összegeket szán a felsőoktatás fejlesztésére, melyekből pá­lyázatok útján részesedhetünk­­ többletmunkával. A januárban megalakult diákcentrum a hallgatókkal kapcsolatos marketingtevékenységet végzi. Az Európai Tanulmányok Központjának alapítását az is indokolta, hogy az agrárterület követi a legbonyolultabb szabályozási mintákat az Európai Unióban. Többek között a fentiekről szólt Dr. Székely Csaba rektor a Gödöllői Universitasnak adott interjúban. - Rektor úr! Miért tartja fontosnak az egyetemi újság létét? - Bármilyen szervezetről van szó, mindig fontos, hogy a belső közvé­leménye ismerje célkitűzéseit, a kör­nyezete tudja, milyen módon támo­gathatja és veheti igénybe szol­gáltatásait, egyáltalán, hogyan kapcso­lódhat be a működésébe. Egyetemünk - hivatásából adódóan - a társadalom sok rétegével és egyre közvetlenebbül a piaccal áll kapcsolatban. Létérdeke, hogy megismerjék törekvéseit. Az egyetemi újság ugyanakkor az egye­temi szellemiség egyik kifejezője, megjelenítője is, az egyetemi élet sajá­tos integrátora, amely segíti alkal­mazkodásunkat a változó viszonyok­hoz. Fontos, hogy tájékozódjanak a hallgatók és oktatók az egyetemet érintő kormányzati intézkedésekről, tudják, miként módosulnak az egye­tem szabályzatai, hogyan döntenek vá­lasztott testületei, milyen a gazdál­kodás, egyáltalán: mi történik az egye­temen? (Folytatás a 3. oldalon) ^JK­C(Mijjet ›Z$ 0С(Аل ЯЛб*иЯ)! Köszönjük, hogy megvásárolta, kezé­be vette és minden bizonnyal el is ol­vassa lapunkat, a Gödöllői Agrártu­dományi Egyetem új, a tervek szerint havonta megjelenő kiadványának be­mutatkozó számát. Sokan készültünk erre a pillanatra és reméljük, hogy februárban még többen leszünk, akik­nek írásaival nemcsak a nyomdagép, hanem az egyetem polgárai is meg­ismerkednek. Célunk az egyetemi élet bemutatása, amelybe éppúgy beletartozik az elis­merés, mint a kritika. Amíg világ a világ, a tanár és a diák mindig más­képp látja közös ügyüket, a tanulást és a tanítást. Arra is törekszünk, hogy szolgáljuk a gödöllői egyetem és a külvilág együttműködését. Mindehhez szövetségeket keresünk. Ugye számíthatunk Önre is? a Gödöllői Universitas 4 Lapunk tartalmából - Villáminterjú Dr. Habs­burg Ottóval, egyetemünk díszpolgárával (2. oldal) - A bátorságot a döntés után merítették. Bemu­tatkozik a diákcentrum. (5. oldal) - "Ha már elkezdek be­szélni, elmúlik". Vizsgá­zóknál jártunk. (10-11. oldal) - Nem gondoltam én, hogy boszorkány unokája. Amikor Gyimesben ter­mettem. (13. oldal) - és még sok érdekesség (ki)csapásolás Nem kevertük össze a vizsgaidőszak fényképeit a GATE táncegyüttes fotóival, de a sokadik jegyzet után könnyen összetéveszti az ember a csapásolást a kicsapással ■ Fotó: Kumacs

Next