Gyógyhír, 1996 (3. évfolyam, 1-9. szám)

1996-02-15 / 1. szám

gyó­g­yhír igénybe. Az 1995. szeptember 5-i ünnepélyes átadást követően közvetlenül megindult a gyógyszertárak ellátása. Szeptember végén már 130, december végére pedig már 169 gyógyszertárat szolgáltunk ki. Az eddigi tapasztalatok szerint megállapítható, hogy a telep üzembehelyezése jól előkészítettnek bizo­nyult. Az előkészítésbe fektetett energia ma már a min­dennapok munkájában térül meg. Tapasztalataink szerint a régió gyógyszerészei örömmel fogadták az új kereskedőházat. Az eltelt idő­szak egyértelműen bizonyította, hogy a HUNGARO­­PHARMA a tradicionális telephelyeitől már megszokott magas színvonalú kiszolgálást tud az új telephelyéről is biztosítani. A földrajzi távolságok rövidítésével aktívabb lett a HUNGAROPHARMA piaci jelenléte és mindez pozitívan hatott az üzleti kapcsolatokra, a piacszervező munkára is. A debreceni telep a HUNGAROPHARMA általános kereskedelmi normatívái szerint teljesíti a megrende­léseket, vagyis­­ teljes palettát kínálunk. 1996. február 1-től a vevőkör komfortosabb kiszolgálása érdekében a gyógyszertárban forgalomba hozható választékot és szortimentet figyelembe véve a kínálati elemek számát megduplázzuk, az induló gyógyszerkínálatot kiegészítjük a Galenusi és FoNo­­s készítményekkel is, 24 órán belüli áruutánpótlást biztosítunk,­­ az árut kísérő bizonylat már maga a számla, így az áru átvételével kapcsolatos adminisztrációs és ügyviteli teendőket a gyógyszertárak számára jelentősen leegyszerűsítjük. A telep árufeltöltése az előzetes elképzeléseknek megfelelően naponta Gödöllőről történik. A két telep közötti kommunikációt, az adatok naprakész átadását és fogadását korszerű ügyviteli informatikai rendszer biztosítja. A beruházás piaci sikerét legjobban az értékesítéssel összefüggő adatok dinamikája támasztja alá. Az elmúlt évben a telephely összesen 1,053 millió Ft forgalmat bonyolított le. A tényadat megfelel az elő­zetes várakozásoknak, különösen, ha figyelembe vesz­­szük, hogy az elvi működési körzetben még maradék­talanul nem fejeződött be a gyógyszertárak privatizá­ciója. A telephely nyitásáról, szolgáltatásairól időben értesítettük a működési körzet gyógyszerészeit. A HUNGAROPHARMA megjelenése, piaci törek­vése nyilvánvalóan fokozza a körzetben lévő gyógyszer­nagykereskedők közötti versenyt, de ha ez a szolgálta­tások színvonalának növekedésével párosul, akkor csak üdvözölni lehet. Működésünk pozitív viszhangja és a néhány hónap alatt elért forgalmi eredményeink egyúttal munkánk minőségét, a beruházással kapcsolatos számításaink helyességét is jelzik és mérik. Az 1995. évi tényszámok ismeretében mit várnak az új beruházástól 1996. évre? 1996. évre további dinamikus fejlődést várunk a debreceni telepünktől. Ez azt jelenti, hogy a vevőkört, az ellátandó gyógyszertárak számát az 1995. évi szint­nek több, mint kétszeresére, vagyis mintegy 400-ra, a forgalmat pedig a tavaly december havi 325 millió Ft-tal szemben átlagosan 500 millió Ft-ra kell növelni. A Kereskedőház 1996. évi forgalmát 6.000 millió Ft-ban irányoztuk elő. Ez az energikus fejlődés milyen megtérülést biztosít? A kereskedelmi raktár beruházásoknál a hét­éves megtérülés általában már jónak mondható. Ezt az álta­lános előirányzatot jelentősen túl szeretnénk teljesíteni. Az előzetes számításainkra és a “csonka” év tapasztala­taira alapozva reális esély van az előzetes terveink szerint előirányzott három év alatti megtérülésnek. E rekordnak számító eredményt azonban csak a munkafolyamatok egzakt meghatározásával, a párhuza­mosságok kiiktatásával, magas szintű szolgáltatással, és egy igen agresszív, de vevőcentrikus marketing prog­rammal tudjuk megvalósítani. Milyen létszámmal működik a debreceni Raktár és Kereskedőház? A telephely 1995. december 31. állapot szerint ösz­­szesen 46 fővel működött. Ennyi ember látta el a keres­kedelemmel, a raktározással, valamint az ügyvitellel kapcsolatos feladatokat. A szállítási és az őrzésvédelmi feladatok vállalkozási formában szolgáltatásként kerül­nek teljesítésre. A jelenlegi létszám mellett a raktári, a szállítási feladatokat csak csúsztatott műszakok és túlórák elrendelésével lehetett megoldani, ezért az ellátandó patikák számának növekedésével párhuzamosan a létszámot folyamatosan, maximum 6-10 fő beállításával bővítjük. A működő technika, technológia mennyire vál­totta be a hozzáfűzött reményeket és számításokat? Az elmúlt időszak egyértelműen igazolta döntésünk helyességét. Egy kereskedelmi raktár igazi értékét nem a tároló kapacitás, hanem a vevők kiszolgálását biztosító komissiózó rendszer határozza meg. A technológia kialakításánál erre helyeztük a hangsúlyt, hiszen vevőinket nem a tárolt gyógyszermennyiség, hanem az .

Next