Gyógyhír, 1999 (6. évfolyam, 1-10. szám)

1999-01-31 / 1. szám

Január közepén ismét ülést tartott a Gyógy­szernagykereskedők Szövetségének Elnöksége. Az Elnökségi ülés összehívását indokolta, hogy a gyógyszeráremelés körül kialakult helyzet gyako­ribb egyeztetést igényel. A szövetség fennállásának történetében még soha nem volt példa arra, hogy 5 héten belül 3 alkalommal is indokolt volt testületi ülésen áttekinteni a helyzetet. A januári elnökségi ülésen tájékoztató hangzott el arról, hogy decem­ber 16-án dr Gógl Árpád egészségügyi miniszter megbeszélésre hívta a szakmai érdekképviseleti szervezetek vezetőit. A megbeszélésen a Gyógyszernagykereskedők Szövetségét dr. Rét­­sághy Béla elnök képviselte. A miniszter tájékoz­tatta a résztvevőket, hogy elkezdi működését a Tár­sadalombiztosítási Ár és Támogatási Bizottság (TÁTB), amely javaslatokat készít az egészségügyi miniszter részére. Állandó megfigyelőként részt vehetnek a bizottság munkájában az érintett kama­rák és a betegszervezetek képviselői. A szakmai ér­dekképviseleti szervezetek - köztük a hazai és a nemzetközi gyógyszergyártók, valamint a gyógyszernagykereskedők szövetségei­­ a TÁTB ülésein eseti megfigyelőként vehetnek részt. Az Elnökség tájékoztatást kapott arról, hogy ja­nuár 7-én a társszervezetekkel történt egyeztetés során derült ki, hogy a TÁTB megkezdte tevékeny­ségét és arról a szövetség még nem kapott tájékoz­tatást. Egy érdekképviseleti szerv azonban nem várhat a meghívásra, elemi érdeke azt akár kikény­szeríteni is. Ezt történt és képviselője másnap már részt is vett a bizottság ülésén. A társzervekkel előbb említett egyeztetés során indokolt volt kez­deményezni a gyógyszerész kamara, a gyártók és forgalmazók szövetségeinek egyeztető megbeszé­lését. Erre január 12-én került sor. Időközben janu­ár 9-én az egészségügyi minisztérium sajtóközle­ményben jelezte, hogy 3 százalékos áremelést tud elfogadni az új támogatási rendszer bevezetéséig. A gyógyszerpiac szereplői a január 12-i egyeztetés során kifejtették álláspontjukat. A gyógyszer­nagykereskedők továbbra is azt az álláspontot kép­viselték, hogy a feléjük érvényesíthető árváltozáso­kat kénytelen továbbhárítani. A gyártók hangsú­lyozták, hogy megelégelték az időhúzást és lépni akarnak. A kamara kifejtette, hogy a minisztérium által elfogadott, kihirdetett árak patikai alkalmazá­sát tudja csak elfogadni. Ezzel biztosítható az azo­nos időpontban életbelépő egységes árak alkalma­zása. A magyarországi gyártók szövetsége bejelen­tette, hogy másnapra tervezett összejövetelén ismé­telten mérlegeli a helyzetet és kialakítja állás­pontját. A magyarországi gyógyszergyártók január 13-i ülésüket követően közleményt tettek közzé. Ebben kinyilvánították, hogy folytatják az előkészületeket azért, hogy február 1-én megtörténhessen az álta­luk korábban már jelzett mértékű gyógyszeráreme­lés. A MAGYOSZ szakbizottsága megtárgyalta az aznap kézbesített egészségügy minisztériumi ja­vaslatot. Megítélésük szerint a dokumentum a ko­rábbiakhoz képest is kedvezőtlenebb feltételeket ajánlott. Mindezek alapján a gyártók nem láttak okot arra, hogy korábbi döntésüket megváltoztas­sák. Jelezték ugyanakkor azt is, hogy az Egészség­­ügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosí­tási Pénztár elfogadható javaslatának fényében ké­szek az árváltoztatási szándékukat módosítani. Az­nap este az Egészségügyi Minisztérium konkrét ja­vaslatot tett minden gyártónak és forgalmazónak az áremelés feltételeiről. A Gyógyszernagykereskedők Szövetségének Elnöksége január 14-i ülésén mindezek után nem látta indokoltnak, hogy korábbi állásfoglalását megváltoztassa. Megbízta főtitkárát és igazgatóját, hogy a kamarai egyeztetés aznapra tervezett máso­dik fordulóján ezt képviselje. A kamarai egyezte­tés során természetesen nem lehetett figyelmen kí­vül hagyni a gyártóknak és forgalmazóknak meg­küldött minisztériumi diktátumot. Ennek megfele­lően a március 1-i áremelés szervezetten megvaló- VIII. évfolyam, 1999. január 12 VIII. évfolyam, 1999. január

Next