Hospodářská Politika, říjen-prosinec 1928 (II/40-51)

1928-10-06 / No. 40

HOSPODÁŘSKÁ Za vydavatelstvo: Dr. František lil B B B gW Mm Fousek a M. Bitterman mm B Bi B I B ári® — Za Karel Benda HB^^^^^^^^^HHBIHBHH^HflflHflBHi VYCHÁZÍ VŽDY V SOBOTU ■ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 120 - Kč, DO CIZINY 150-- Kč ■ JEDNOTLIVÁ ČÍSLA 2'50 Kč ROČNÍK II. 6. ŘÍJNA 1928 ČÍSLO 40 OTÁZKY TÝDNE Cukr Po celý měsíc byla cukerní otázka ve středu pozor­­óuvísfTM nost* ce^ hospodářské veřejnosti. Nejistota o koneč­ném řešení zneklidňovala a cukerní obchod v očeká­vání příštího snížení neobjednával obvyklá potřebná kvanta částečně proto, že i spotřebitelské vrstvy byly v nákupech zdrženlivé, částečně také proto, že měl* obavy před ztrátami, jež mu hrozily eventuelním sní­žením ceny. Tím nastal v září veliký pokles spotřeby, ukázalo se, že je i v zájmu cukerního průmyslu, aby nastalo definitivní řešení a tím také jistota a ustále­nost spotřeby. Vedle těchto hospodářských důvodů byly i značné důvody politické, jež vyžadovaly, aby nejistota v příští cukerní ceně byla odstraněna a na­stalo uklidnění veřejnosti, jež počátkem září byla v tak značné míře zneklidněna nastalým zdražením cukru o 60 haléřů. Jednání o konečnou úpravu byla vedena po celý mě­síc a dle pravděpodobné dohody, docílené v těchto dnech, došlo k tomuto rozhodnutí: Cena konsum­­ního cukru bude nyní snížena o 35 hal., takže proti srpnové ceně zůstane v platnosti pouze zvýšení 25 hal. místo původních 60 hal., o které byl cukr zdražen počátkem září. Zvýšení o 25 hal. znamená pro průmysl i řepaře finanční efekt asi 90 milionů Kč ročně, který se zvyšuje refundací obchodových daní o 45 milionů Kč a navrhovanou slevou paušalované daně z obratu by se zvýšil o dalších ca 35 milionů Kč, což znamená slevu 10 hal. obratové daně na 1 kg z cukru doma zkonsumovaného. Celý průběh jednání o letošní úpravu cukerního ho­spodářství ukázal, jak jeuhospodářskýchotá­­zek především zapotřebí, aby byly ře­šeny včas. Známá odkládací taktika, o níž někteří se omylem domnívali, že je politicky moudrá, ukázala u cukru svoji bezúčelnost a škodlivost v plné nahotě. Vždyť nemohlo býti škodlivějšího postupu, nežli stálý odklad jednání, čímž celá otázka dostala se do nejne­šťastnějšího stadia počátkem září, kdy vše bylo náhle řešeno jen a jen na účet konsumenta. A tak jako každé pochybení má v zápětí přece ně­které dobré stránky, tak i z letošního průběhu sporu o cukerní cenu by mohly zůstati positivní výsledky, zůstane-li i politikům i hospodářům v paměti poučení z letošního září a to: 1. že odklad není řešením; 2. že nelze všecky hospodářské bolesti řešiti vý­hradně zvýšením cen a na účet konsumentů, protože takový postup znamená velké hospodářské nebez­pečí, vždyť každé zdražení životní míry znamená ztí­ženou soutěžnou schopnost zdejšího hospodářství a proto je v zájmu celé zdejší výroby, aby postupným zdražováním jed no tlivých životních potřeb nenastalo všeobecné zvyšování výrobních nákladů. Ať již letošní úprava cukerního hospodářství do­padne tak, jak výše bylo uvedeno, anebo o trochu jinak, jisto je, že cukr a co s nim souvisí, bude patrně ještě po dlouhou dobu předmětem velikých hospodář­ských starostí. Na světových trzích je cenová situace neutěšená, vždyť všecky pokusy o mezinárodní úmluvy skončily nezdarem, jak ukázala nejpádněji konference, jež před 14 dny v Berlíně skončila fiaskem. Java, která má ze všech producentů nejnižší výrobní náklady, vrhá i za dnešní ceny zboží na trh, vždyť i nynější nízké ceny pro ni skýtají zisk. Proto bude asi i nastávající období ve znamení nízkých cen cukru na světových trzích. Vedle těchto momentů, jež mají na tržbu zdejšího průmyslu vliv nepříznivý, nelze nechati bez povšim­nutí také některé letošní momenty příznivé, na které nebylo dosud v cukerní diskusi poukázáno. Dra­hota krmiv způsobila totiž také vzestup cen me­lasy. Proti loňsku je melasa dražší asi o 40—50 Kč na 1 q, t. j. asi o 100%. Celková výroba melasy v právě uplynulém hospodářském roce (do srpna 1928) je 250.816 tun. Vývoz melasy nyní odpadne. I když část melasy (asi %) je dle dodávkových smluv dávána do­davatelům řepy za ceny podstatně nižší, přece ta část melasy, která zůstane cukrovarům k volnému prodeji, vynese o mnoho více, nežli loni. Tento vzestup tržby za melasu lze těžce vypočítati, poněvadž není přesně známo množství melasy, jež zůstane k volnému prodeji, přes to lze říci, že zisk resultující ze vzestupu ceny me­lasy, bude v letošní kampani patrně větší, nežli je část- 1

Next