Hospodářská Politika, červenec-září 1929 (III/27-39)

1929-07-05 / No. 27

Za vydavatelstvo: Or. Frant. Fousek a M. Bitterman Za redakci: Karel Benda HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA Roční předplatné v tuzemsku 120 Kč, v cizině 150 Kč - Jednotlivá čísla za Kč 2 50 5. ČERVENCE 1929 • ROČNÍK III. • ČÍS. 27 VYCHÁZÍ KAŽDOU SOBOTU Účet poštovního úřadu šekového čís. 86.147 Občané bez poli­tických stran OTÁZKY TÝDNE: Pan ministr zemědělství dr. Srdínko promluvil dne 29. června na zemědělské manifestaci v Táboře, podle Večera, „slovy velkých vůdců Alfonse Šťastného a An­tonína Švehly“. Pronesl také několik myšlenek o obča­nech bez politických stran. Pravil při tom mezi jiným (zase podle Večera) : „Strany jsou nutnou podmínkou zdaru a blaha státu. A tak, jako tam, kde není stran, není života, ale také ne zdaru státu, tak to není také ku zdaru občana, nená­­ležeti k žádné politické straně. Zajisté každý občan má náležeti k určité straně ve státě a dokud o prospěšnosti učení své strany je přesvědčen, má při ní státi, podíleti se v boji jejím, ale nikoli se zbaběle postaviti mimo stra­ny. Kdo se bojí stranictví, to jsou občané k politickému živobytí neschopní. Ti jsou a zůstanou sobci, nemající smysl pro život veřejný, společenský. Jsou to „trubci státu“, kteří chtějí, aby státní společnost jim zabezpe­čila blaho jejich, aniž by však oni přiložili jen prst k boji o dobývání jeho, tyjíce jen z ovoce vytěženého výsledku tuhého boje politického, podniknutého prací spoluobčanů jejich.“ Je sice pravda, že není často ke zdaru občana nená­­ležeti k žádné straně, neboť politická kariéra je ko­nečně také dobrá kariéra, ale rozhodně nelze tvrditi, že by byl zbabělcem každý občan, stojící mimo politické strany. Naopak, státi mimo strany vyžaduje často da­leko více osobního heroismu, než státi ve straně a pod její ochranou. Státi mimo strany znamená nésti sám odpovědnost za své jednání, být odpověden svému svě­domí — a to je o hodně těžší, než skrývati se za svě­domí strany, které bývá zpravidla velmi široké. Nesmí se zapomínati, že mnoho lidí stojí mimo strany ne proto, že by byli lhostejnými k politickému životu, ale proto, že chtějí státi nad stranami, že dávají přednost objek­tivnímu úsudku vlastnímu před egoismem politického stranictví. Tito lidé nejen že nejsou trubci státu, ale tvoří naopak zdravý korektiv příliš jednostrannému egoismu lidí organisovaných, jemuž mohou klásti meze účinněji, než činností politickou: hlasovacím líst­kem. Ve volbách rozhodují v prvé řadě neorganisovaní, lidé, kteří vidí vlastníma očima, slyší vlastníma ušima a hlavně: myslí vlastním mozkem a nikoli mozkem poli­tických tajemníků. Je ovšem důležito, aby tito lidé ne­organisovaní nebyli lidmi lhostejnými, neboť nevšíma­vosť k politickému a hospodářskému vývoji státu vy­řazuje je z jejich hlavního úkolu: býti objektivními kritiky a soudci. Z toho, že „nepřikládají prst k poli­tickému boji“ nemusí si dělati ničeho, neboť přikládají zpravidla za to obě ruce k práci, která přináší státnímu celku více kladných hodnot, než leckterý „tuhý boj po­litický“. V minulém čísle „Hospodářské politiky“ přinesli jsme glosu „Mzdy ve zdejším a zahraničním strojíren­ském průmyslu“, kde bylo uvedeno, že podle publikace Svazu švýcarských strojíren by mzdy v ČSR. byly nej­­nižší. V glose bylo upozornění, že tato zpráva uvádí mzdu kvalifikovaného dělníka (ve strojírenském prů­myslu) v ČSR. za hodinu 4 Kč 50 h, pomocného 3 Kč 30 h, kdežto, jak pisatel zjistil na informovaných mís­tech, vydělá si u nás kvalifikovaný dělník (ve strojař­ském průmyslu) za hodinu 7.— až 7.20 Kč a pomocný 4.50 Kč, v čemž není obsažen 3procentní drahotní pří­davek. Toto konstatování jest nutné, protože ze znění švýcarské zprávy plyne jasně, že nemajíc přesných in­formací, chtěla asi působiti v tom smyslu, aby vyvolala proti Československu podezření mzdového dumpingu, kteréhož argumentu jest s oblibou používáno za hranice­mi proti nám, což může míti krajně nepříznivé následky pro zdejší průmyslovou výrobu, a ohrožuje důchody zdejšího dělnictva a tím jeho životní úroveň. Příklady toho pohříchu jižmá­­m e. Proto uvítala uvedená glosa rozhodnutí našeho kovodělného průmyslu, že bude uveřejňovati úplnou mzdovou statistiku, pravíc doslovně: „což je jen v pořádku, neboť jinak by průmysl zbytečně mohl trpěti různými obchodně politickými opatřeními ciziny zaváděnými z titulu mzdového dumpingu“. Rovněž tak vítá glosa, že Mezinárodní úřad práce provede na jed­notném základě mezinárodní srovnání mezd. Tato glosa podporující tendenci, aby mzdové statisti­ky byly publikovány a aby tím znalost mezd přiblížila se tak faktickému jejich stavu, dala podnět „neznámé­mu“ pisateli v „Právu lidu“ dne 2. t. m., aby pod ná­zvem „Strach z faktů“ zaútočil proti našemu listu způ­sobem hospodářsky neodborným, při čemž ani nepochopil smysl uvedené glosy. Pisatel v „Právu lidu“ nepokusil se o to, aby se po­drobněji a meritorně zabýval obsahem glosy a pak se s ní věcně vyrovnal. Strach z faktů 1

Next