Ifjúmunkás, 1952 (5. évfolyam, 152-195. szám)

1952-03-05 / 152. szám

чп•/ / • A NŐK NEMZETKÖZI NAPJA A világ sokmillió asszonya és leánya már­cius 8-án nemzetközi harci ünnepet ül. Ezen a koratavaszi napon minden nő, legyen az fe­kete vagy fehérbőrű, sárga, avagy rézszínti, éljen a Szovjetunióban, vagy a népi demo­kráciák országaiban, gyarmati vagy kapitalis­ta rendszerben, erősebben érzi a testvériséget mint máskor. S velük együtt ünnepel az egész világ békeharcos emberisége. A világ asszonyai és leányai ebben az év­ben a békéért, a nők jogaiért, a gyermekek életéért folytatott harc jegyében ünnepük meg nemzetközi napjukat. Az asszonyok ag­gódása szeretteik életéért ez évben na­gyobb, mint máskor. De nagyobb harci el­szántságuk is. Harcolnak­­ az új világháború kirobbantására törekedő amerikai-angol impe­rialisták mesterkedései ellen. Minden szavuk­kal, minden tettükkel a Szovjetunió, a béke bástyája vezette béketábort erősítik. Az egész világ békeszerető embereivel együtt tiltakoz­nak az amerikai imperialisták aljas koreai garázdálkodásai ellen. Védelmezik az embe­riség legnagyobb kincsét, a békét. A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség vezetésével a nők békemozgalma évről-élvre erősödik, terebélyesedik. Legbeszédesebb bi­zonyítéka ennek, hogy a szövetség taglétszá­ma egy év alatt 40 millióval emelkedett. Ma, a világszövetség keretében a békéért harcoló nők száma százharmincötmillióra emelkedett. Ez volt a közvetlen eredménye annak a hatalmas tiltakozó és békét követelő hullám­­■ nak, amelyet a Nemzetközi Demokratikus Nő­szövetség Koreába küldött vizsgálóbizottsá­gának jelentése világszerte kiváltott. Iránban, Egyiptomban, Indiában a nők mil­liói csatlakoztak a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetséghez. Kommunista-, munkás- és ha­ladó pártjaik vezetésével még elszántabban követelték a koreai háború azonnali beszün­tetését és az öt hatalom közti békeegyezmény megkötését. Ez évben a békéért és szabadsá­gért folyó harc újabb gyönyörű példáit mutat­ták fel az asszonyok és leányok. Ifjúsági mozgalmunk legendás hősei, a francia Rai­­monde Dieu és a brazil Eliza Branco újból hallatták tiltakozó szavukat a véres, igazság­talan gyarmati háborúk ellen. Egyiptom ifjú leányai és asszonyai ez évben a „Nilus Lá­nyai“ harci szervezetbe tömörültek. A szer­vezet a felszabadító harc segítségére önkéntes alakulatokba mozgósította tagjait. A los­­angelesi anyák tiltakozó táviratok ezreit kül­dik Trumannak és tüntetéseik jelszava: „Mi nem azért neveltük gyermekeinket, hogy gyilkosokká váljanak“. A kapitalista és gyar­mati országok asszonyai egyre elszántabban küzdenek a békéért, ők is érzik a háborús készülődés, a fegyverkezési hajsza átkos kö­vetkezményeit. S az asszonyok millióinak hatalmas béke­harca élén a sztálini korszak boldog asszonyai, a szovjet asszonyok állnak. Önfeláldozóan dolgoznak i­z emberiség tavaszának, a kom­munizmusnak építésén. A szovjet haza száz és százezer hűséges leánya építi ezt az új életet. A kujbisevi, sztálingrádi vízerőművek, a Volga-Don csatorna, a Türkmén főcsatorna hatalmas munkatelepein lázasan folyik a munka. A szovjet nők harcolnak a békéért és a munka hőseinek újabb százait és ezreit nevelik. Köztük találjuk Lidia Korabelnyiko­­vát, Nina Nazarovát, Antonina Zsandarovát. A kazahsztáni lonanemko kolhozista a legna­gyobb cukorrépatermést éri el a világon. Olga Lepesinszkaja tudományos felfedezései új utakat nyitnak az élettanban. A népi demokratikus országok, a nagy Kí­nai Népköztársaság és a Német Demokrati­kus Köztársaság asszonyai és leányai munka­helyükön odaadással dolgoznak a békéért és az elért demokratikus vívmányok megszilár­dításáért. Hazánkban a népi demokratikus rendszer lehetőséget nyújtott arra, hogy a nők fejlődhessenek és a szocializmus építésében részt vehessenek. Ma a dolgozók 27,12 száza­léka nő és az elmúlt év folyamán többezer nő végezte el a szakmai iskolát és ugyan­csak többezer nőt a munkahelyen szakképesí­tettek. A nők a termelés, a társadalmi, a kul­turális és tudományos élet vezető helyeire ke­rültek. Gyárigazgatók, szövetkezeti vezetők, egyetemi tanárnők és egyetemi előadók ke­rültek ki soraikból. Hazánk büszkén tekint a sztahanovista Cinca Máriára. Danciu Má­ria pedig ötéves tervünk negyedik évére dol­gozik. Büszkék vagyunk a „Vörös Zászló“ posztógyár sztahanovistájára, Costache Má­riára, aki a pénzreform után az első napok­ban úgy fejezte ki köszönetét a pártnak, hogy huszonhatezer ütéssel haladta túl napi nor­máját. Ifjú leányaink, IMSZ tagjaink is a dicső szovjet nők, a komszomolisták példáit köve­tik. Mi, ifjak, hazánk többi dolgozója mellett ifjú sztahanovista leányokkal büszkélkedhe­tünk. Sárközi Aranka, Zahán Rozália és Mo­rar Erzsébet a szovjet marszut módszert al­kalmazzák és nevük országszerte ismert. A FRB üzemek ifjú sztahanovistája, Maria Ad­riana IMSZ-brigádot vezet. Nina Nazarova szovjet módszerével dolgozik és normáját rendszeresen túlszárnyalja. Ugyanakkor munkahelyén több ifjú leánytársát szakképe­­síti. Büszkék vagyunk Dumitrache Maria ifjú hegesztőre, Truja Júlia élmunkás hegesztőre, akik a Nők Nemzetközi Napja tiszteletére je­lentős normatúlteljesítést értek el. Büszkeséggel tekintünk a mezőgazdaság szocialista szektorában dolgozó élmunkás nőkre. Veta Dumitru kollektivista élmunkás a gyapotszedésben tízszeresen túlhaladta a nor­máját. Büszkék vagyunk a „Munka Érdem­renddel" kitüntetett Popa Máriára, akinek a keze nyomán a báncasai „Caragiale“ állami gazdaság baromfitenyésztő telepe mintagaz­daság lett és Zidaru Máriára, a pálfalvi kol­lektív gazdaság elnökére. Asszonyainkat az élet minden terén ott ta­láljuk. Olajfúrók, bányamesterek, mozdony­­vezetők, búvárok, a kulturális és tudományos­­ élet vezetői. Asszonyaink örökre szétzúzták azt a rothadt polgári elméletet, amely szerint a nők alacsonyabbrendűek a férfiaknál és képtelenek komoly termelő- és tudományos munkára. Pártunk következetes politikája a sztálini tanításokat követte és a nőket a szo­cializmus, a békeharc tevékeny harcosait megillető helyre állította. Asszonyaink és leányaink békeharcukat politikai síkon is folytatják. A békeegyezmény megkötését követelő felhívást a nők százezrei írták alá. A termelésben elért újabb eredményekkel ünnepük március 8-át és lelkesen készülnek a Nemzetközi Gyermekvédelmi Értekezletre, valamint a Nemzetközi Demokratikus Nőszö­vetség III. kongresszusára. Egyemberként csatlakoznak a NDNSZ akcióprogrammjához. Követelik a koreai háború megszüntetését, tá­mogatják az egyiptomi és iráni nép és asz­­szonyok harcát az imperialista elnyomás el­len, a nemzeti függetlenségért. A Nők Nemzetközi Napja alkalmával IMSZ szervezeteinkre is feladatok hárulnak. Az IMSZ-alapszervezetek járuljanak hozzá, hogy ifjú leányainkat az őket megillető felelős munkákkal bízzák meg. Küzdjenek szervezet­ten a néhol még megnyilvánuló, a nőket le­kicsinylő burzsoá magatartás ellen. A vezető­szervek választása jó alkalom arra, hogy szervezetünkben minél több nő kapjon fele­lős munkát. Irányítsunk minél több fiatal leányt a nehéziparba, a szakmai iskolákba és minél több leányt szaképesítsünk a munka­helyen. Falusi leányainkat irányítsuk a trak­toriskolákba, vonjuk be a mezőgazdaság szo­cialista átalakításáért vívott harcba. Diáklá­nyaink a fokozottabb, rendszeresebb tanulás­sal, újabb tanulási eredményeikkel köszönt­sék március 8-át. Az IMSZ-alapszervezetek mozgósítják a leányokat, hogy vegyenek részt a KDNSZ akcióiban. Ifjak, IMSZ-tagok, ifjú leányok! Munkánkkal járuljunk mi is hozzá, hogy a Nők Nemzetközi Napja, sok millió nő testvériségének e nagy ünnepe, ha­zánkban minél szebb békeharcos ünnep le­gyen. ! $30^ IB Vitái thetetáriál ебчиъйИбШ ijumunkas flz JffrwuM­ utt Szövetelés OzizzutM hetURzfjfk­e V. évf. 152. szám 4 oldal 25 bani Jó 1952. március 5. ­ A tavaszi kampány sikere érdekében használjuk fel a kolozsvári értekezleten szerzett tapasztalatokat Február 23—24-én az IMSZ Központi Veze­tősége mezőgazdasági szekciója értekezletet tartott Kolozsváron. Az értekezleten résztvettek Arad, Bihar, Hunyad, Kolozsvár, Maros, Nagybánya, Sztá­lin, Szeben és Temesvár tartományok gép- és traktorállomásain működő IMSZ-alapszerve­­zetek titkárai. Központunk részéről jelen volt Orsa Victor elvtárs, az IMSZ KV titkára. Homosteanu Nicolae elvtárs, az IMSZ KV mezőgazdasági szekciójának tagja, Kolozs­vár és az IMSZ más tartományi vezetőségé­nek tagjai, valamint más meghívottak. Az elhangzott beszámolók feltárták az alap­­szervezetek megvalósításait és hiányosságait. Büszkén állapíthatjuk meg, hogy hazánk GTA­ in megalakultak az IMSZ-szervezetek. A me­zőgazdaság szocialista átalakításában követ­ték pártunk iránymutatásait és jelentős ered­ményeket értek el. Akadtak azonban olyan alapszervezetek is, amelyek nem sok ered­ményről számolhattak be, mert nem mindig teljesítették maradéktalanul a rájuk háruló feladatokat. A beszámolókon kívül a hozzá­szólások még inkább kidomborították a fel­merült hiányosságokat. A beszámoló és a hozzászólások után Orsa Victor elvtárs kielemezte a beszámolókat, majd összegezte az eredményeket és hiányos­ságokat. Felhívta a titkárok figyelmét a hi­bákat előidéző okokra. Majd kitért a GTA- on működő IMSZ-alapszervezetekre háruló konkrét feladatokra. „Elsősorban az alapszer­vezet megerősítésére kell helyezni a hang­súlyt — mondotta. — Bővítsék ki az alap­szervezeteket olyan traktoristákkal, gépészek­kel, akik minden munkában az élen járnak.­ Minden IMSZ-tagot arra neveljenek, hogy megértse feladata fontosságát és tudja azt, milyen nagy szerep hárul reá a mezőgazda­ság szocialista átalakításában. Minden trak­torista a gépe mellett egyben agitátor is le­gyen — folytatta Orsa elvtárs. — a dolgozó parasztok körében legfontosabb feladatuk, hogy meggyőzzék őket a közös és társas­gazdálkodás előnyeiről és fontosságáról. Az alapszervezet, ott, ahol alkalom nyílik erre, a helyi pártszervezet iránymutatásával, a GTA vezetőségével együtt, alakítson IMSZ-brigádokat. Az IMSZ-brigád feladata az, hogy tagjait kommunista nevelésben részesítse, is­mertesse tagjaival a brigád évi tervét, amely szoros tartozéka kell legyen a GTA évi ter­vének. Agitátorokkal mozgósítson minden bri­gádot, minden brigádtagot a terv végrehaj­tására és túlteljesítésére. A brigád minden tagja vegye gépét szocialista gondozásba, ja­vítsa meg a munka minőségét, takarékoskod­jék az alkatrészekkel és nyersanyaggal, al­kalmazza a szovjet módszereket és az egyéni, valamint a csoportos verseny segítségével emelje a munka mennyiségét és minőségét Az IMSZ-alapszervezet hasson oda, hogy bri­gádja a termelésben a legjobb eredményeket érje el és a GTA mintaképe legyen. Ahol a létszám, vagy más ok nem teszi lehetővé az IMSZ-brigád megalakítását, ott IMSZ- csoportokat alakítsanak, amelyeknek kisebb keretek közt bár, de ugyanaz a feladatuk, mint a brigádoknak. E feladatok végrehajtásában az IMSZ-szer­­vezetek hathatós segítséget nyújtsanak az IMSZ-ellenőrző őrsöknek, amelyek ellenőrzik a munka menetét, minőségét, a szovjet mód­szerek helyes alkalmazását. Az őrsök terjesz­­szennek elő javaslatokat az alapszervezet ve­zetőségének a munka feljavítása érdekében. Az IMSZ-ellenőrző őrsök figyelme arra is ter­jedjen ki, hogy a traktoristák jó ellátásban részesüljenek. Amikor e téren valami hiányos­ságot észlelnek, azonnal intézkedjenek a GTA vezetőségénél. Orsa elvtárs végül beszélt az éberség kér­déséről, amelyet egyes alapszervezetek elha­nyagoltak. Az IMSZ-tagok és traktoristák ha­tározottan lépjenek fel az osztályellenség bár­milyen megnyilvánulásával szemben. A fel­merülő hiányosságokat pedig azonnal küszö­böljék ki, mert később azok szülik a nagyobb mulasztásokat, amelyek végül is hátráltatják a GTA munkáját. Minden IMSZ-tagot hasson át az egyéni felelősségérzet, mert a szocia­lizmusnak csak így válhat igazi, becsületes építőjévé. Az értekezlet lelkes hangulatban ért véget. A gyűlés részvevői újabb ismeretekkel felfegy­verkezve hagyták el az értekezletet. Amit ta­nultak, most a gyakorlatba ültetik át. AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETÉNEK NEW-YORK LAKE-SUCCES _ _ Népköztársaság ifjúsága felháborodottan vette tudomásul Nikosz Belojánnisz és társai halálos ítéletét. Ifjúságunk o­kát mégis­égesen megdöbbenti az a gaztett, amit a monarcho-fasiszta kormány szándékszik elkövetni a nemzeti függetlenségéért hara­ányoló götog nép érdekei ellen. A Normán Népköztársaság ifjúsága úgy véli, hogy ez a banditaítélet lábbal tiprása az ENSZ alapokmányában lefektetett­­t emberi jogoknak, amelyekért a világ minden népe küzd.­­ Az Ifjúmunkás Szövetség Központi Vezetősége országunk ifjúsága nevében­­vezete haladéktalanul fogja le a hóhér kezét és azonnal lépjen közbe valamennyi­­jánnisz­o­s szabadonbocsátása érdekében. A Román Népköztársaság Ifjúmunkás Szövetsége Központi Vezetőség© GHEORGHE FLORESCU követeli, hogy az Egyesült Nemzetek békéért harcoló hazafi­­ élükön Nikosz Szer-Belo- -----------------------------------------------------------------------------------------——-----------------------------------------------------------------------------­ MÁRCIUS 6 Március 6-án lesz hét esztendeje, hogy a dolgozó tömegek harca eredményeként a Román Kommunista Párt vezetésével ha­zánkban megalakult az első demokratikus kormány. Az új kormányban a kulcsállásokat a dolgozó parasztsággal szövetkezett munkás­­osztály tartotta kézben. Az angol-amerikai im­perialisták, a burzsoá-földesúri pártok segít­ségével összeesküvést szőttek. Az imperia­listáknak az volt a céljuk, hogy kebelbará­taikkal, mint például Rădescu tábornok, Mi­hály király, valamint a megmaradt fasiszta elemekkel Romániát ismét gyarmati sorba kényszerítsék. Megkísérelték visszaállítani a véres burzsoá-földesúri diktatúrát. Azonban 1945 március 6-án, a Román Kommunista Párt zászlaja alatt tömörült dolgozó tömegek meghiúsították ezt. A március 6-i győzelem az 1944 augusztus 23-i történelmi fordulatnak köszönhető. Ami­kor a szovjet hadsereg felszabadította hazán­kat, a Román Kommunista Párt új feltételek között vezethette harcra a dolgozó népet a szabadság kivívásáért. A párt határozottan mutatta meg a dolgo­zóknak, hogy milyen nehézségek állnak az új élet megteremtésének útjában. Ugyanak­kor leleplezte az imperialisták és belső cin­kosaik gyilkos összeesküvését. A párt szítot­ta a dolgozók lelkében a forradalmi lángot és a hős, önfeláldozó szellemet Most, a demokratikus Groza-kormány meg­alakulásának hetedik évfordulója alkalmával a dolgozók jogos büszkeséggel tekintenek vissza a harcokkal, győzelmekkel szegélye­zett útra. Ezt az utat csak a párt vezetésével tehettük meg. A dolgozó parasztsággal szö­vetséges munkásosztály a március 6-i forra­dalmi lépéssel megszerezte népi demokratikus forradalmunkban a hegemóniát. Porrázúzta a földesurak és a tőkések államhatalmát, meg­döntötte a királyságot s saját kezébe vette a politikai hatalmat, megteremtette a proletariátus diktatúráját. Ezt arra használja fel, hogy megsemmisítse az imperialisták cselszövéseit és a reakciós maradványokat. A munkásosztály a földesúri osztályt és a burzsoáziát, mint osztályt szétzúzta. Kivette kezéből a legfontosabb termelő eszközöket. Követte a szocializmus országának példáját és harcot indított hazája felvirágzásáért, a szocializmus felépítéséért. Az utolsó három év alatt nagyot emelkedett az ipari termelés. Új gyárak, üzemek épültek hazánkban. Az állami gazdaságok, gép- és traktorállomások, a több mint ezer kollektív gazdaság, s a most alakuló új kollektív gaz­daságok , hazánk mezőgazdasága szocialis­ta átalakításának első eredményei. Hazánk dolgozó népe alkotó lendülettel dolgozik öt­éves tervünk és tízéves villamosítási tervünk előirányzatainak teljesítéséért. Napról-napra több faluban gyullad fel a villany, egyre több ember tanul meg írni-olvasni, hogy kibetűz­­hesse a párt szavait. Nagyszerű építőtelepein­ken, mint például a békási vízerőműnél, a Duna—Fekete-tenger csatornánál lázas ütem­ben folyik a munka. Az ország nagy lépések­­kel halad a szocialista iparosítás és a mező­­gazdaság tervének teljesítése felé. Moldva s Dobrudzsa új életre kelt. A burzsoázia idején erről álmodni sem lehetett. A munka terme­lékenységének növelésével megteremtették a lehetőséget ahhoz, hogy a dolgozók élet- és kulturális színvonalát egyre magasabbra emeljék. Az ötéves terv végén hazánk új or­­szággá válik. Erős lesz az ipar, gépesített a mezőgazdaság, s teljesen felszámoljuk a bará­zsoa-földesúri rendszer gyászos hagyományát, az írástudatlanságot. Hasonló eredményeket s teljesítményeket csak olyan nép tud fel­mutatni, amely lerázza magáról a kapitalz­­mus igáját, s maga irányítja sorsát. Ugyanakkor a kapitalista államokban egy­­re rosszabb a munkások élete. A háborús ké­szülődés, az őrült fegyverkezési hajsza követ­keztében egyre kevesebb közszükségleti cikk jut a dolgozóknak. Szaporodik a munkanél­küliek hadserege. A háború aljas képviselői, az angol-amerikai imperialisták az új európai hadsereg megalakításán „fáradoznak“. Ennek magvát a hitleri SS és SA hadsereg képezné. Új háborút akarnak zúdítani a békés népekre és világuralomról álmodoznak, őrült terveik végrehajtására a legaljasabb eszközökhöz fo­­lyamodnak. Ezek az emberbőrbe bujtatott vadállatok baktériumokkal fertőzött rovarokat dobnak le Korea hősiesen harcoló népére. Az­ imperialisták a háború, a hanyatlás képvise­lői. Szeretnék a háborút kiterjeszteni. Még sok nehézséggel kell megküzdenün­­. Az amerikai-angol imperialisták és hazai ful­lajtársai, az aljas osztályellenség, még sok ne­hézséget gördít építő munkánk elé. Azonban mindegyik becsületes dolgozó látja már, hogy napról-napra jobban közeledünk a verőfényes élet felé. Építjük erős, virágzó hazánkat, épít­jük a Szovjetunió példájára a szocializmust ás éppen ezért békére van szükségünk. A szo­cializmus építése hatalmas feladatokat ró reánk. A feladatokat csak úgy teljesíthetjük, ha hazánk minden dolgozója a béke megvédé­sének ügyét saját ügyének tekinti. Igen, szük­ségünk van a békére. Csak így őrizhetjük meg és gyarapíthatjuk a párt vezetésével kivívott eredményeinket. Csak békében építhetünk több iskolát, üzemet és gyermekotthont, virágzó kollektív gazdaságokat, csak békében fakaszt­hatunk mosolyt a gyermekek arcára. A béke megvédésének ügye pedig a dolgozó tömegek kezében van. A békét csak harccal vívhatjuk ki. Harcoljunk tehát a békéért, az imperialis­ták ellen, akik fogcsikorgatva látják, hogy ha­zánk és az imperializmus karmaiból kiszaba­dult országok milyen sikert értek el. Úgy védhetjük meg legjobban a békét, ha megfe­szített erővel harcolunk az ötéves terv elő­irányzatainak teljesítéséért, az új és boldog élet ellenségeinek megsemmisítéséért és a szocializmus építéséért. A vetési csata sikeréért Felkészültek a vetésre Kolozsvár tartomány gép- és traktorállo­másai követték Pártunk útmutatását és ha­táridőre befejezték a gépek és szerszámok javítását. A munkálatok eddig soha nem lá­tott lelkesedéssel folytak. Bugacsov módsze­rének alkalmazása még jobban fokozta a munka ütemét. Legelsők között az enyedi, bonchidai, gyéresi, dési és bánffihunyadi gép- és traktorállomást találjuk. Itt már minden traktort, ekét, tárcsát, vetőgépet és más fel­szerelést üzembe helyeztek. Temesvár tartományban is befejezték az elő­készületeket. A gép- és traktorállomások­ Bru­gacsev módszerét alkalmazták. Brigádokra és csoportokra osztották a munkát és egyesek jóval határidő előtt, mások pedig határidőre befejezték a javítási munkálatokat. Két GTA, a nagyremetei és a lugosi, lemaradt. A veze­tőség "itt a munkát rosszul szervezte meg. Csak az utóbbi időben mutatkozott valami lelkesedés, azonban azzal mégsem pótolhat­ták a mulasztottakat. Ezért a GTA-k tartomá­nyi vezetőszerve intézkedett, hogy a két gép­­állomásnak a többi GTA adjon segítséget. Azt akarják, hogy azok is készenlétben vár­hassák a tavaszi vetési kampányt. A hermányi GTA-n Sztálin tartományban, a hermányi gép- és traktorállomáson a traktoristák szorgalmasan dolgoztak. Február 5-re fejezték be a tavaszi vetési kampányhoz szükséges gépek és szer­számok javítását. Kihasználták a vetésig hátralévő időt, s áttértek a cséplőgépek javí­tására. Február 5-ig Bojtos Emánuel, Im­­risch György, Dück Péter, Tacu Simion, Fides Otto és Mayer Károly brigádjai tűntek ki a munkában. Az idén minden brigád alkalmazza a szov­jet traktorista, Iván Bunyejev módszerét. Az 1951-es őszi szántási-vetési kampányban Sztálin tartományban Bojtos Emánuel IMSZ- tag brigádfelelős kezdeményezésére az egyik brigád alkalmazta ezt a módszert. Bojtos elv­társ kiváló eredményeket ért el. Most, miu­tán a gép- és traktorállomáson befejezték a tavaszi előkészületeket, minden traktorista ta­nulmányozza Iván Bunyejev módszerét. Kö­rülbelül egy héttel a tavaszi munkálatok meg­kezdése előtt kimennek a helyszínre, hogy előkészítsék a munkát. Lugos rajonban a szövetkezetek szövetsége a rajoni néptanácsal együtt gondoskodott ar­ról, hogy a tavaszi mezőgazdasági kampány­hoz biztosítsa a rajon dolgozó parasztjainak a szükséges szerszámokat és gépeket. Szá­mos gép- és szerszámjavító központ műkö­dött, ahol kijavították a dolgozó földművesek A tavaszi vetést előkészítő időszakban Rá­kos rajon községeiben és falvaiban a helyi pártszervezetek jelentős agitációs munkát fej­tettek ki. A helyi néptanácsok is minden esz­közzel támogatták a dolgozó parasztokat, hogy a kitűzött időre felkészülhessenek a kampányra. A gép- és szerszámjavító közpon­tok idejében kezdtek a munkához. Sikerült tér­szerszámait. Ugyanakkor a szövetkezeti szö­vetség ekéket, boronákat, ekevasakat, késeket, ásókat, kapákat és különböző alkatrészeket osztott ki a szegényparasztok között. Ugyan­csak gondoskodott műtrágyáról is. A gyü­mölcs- és szőlőtermesztőket különböző vegyi anyagokkal látta el­­vüket február 20-ig végrehajtani, sőt túl is szárnyalni. Egy traktorral többet javítottak meg ,mint tervezték. Számos ló- és traktor - vontatású ekét javítottak meg. Rákos rajon dolgozó parasztjai követték a rajon kollektív gazdaságainak példáját és ide­jében befejezték az előkészületeket, így akar­nak eredményesen hozzájárulni az ország dolgozói életszínvonalának emeléséhez. Eredmények Rákos rajonban A lugosi szövetkezet IMSZ-tagok a termelésben Munkavállalások a választások tiszteletére A temesvári „Stefan Plavat“ gyárban az IMSZ-tagok lelkesen készülnek a választá­sokra. A nemrég tartott rendkívüli taggyű­lésen különböző munkavállalásokat tettek. Többek­, között Szerencsi Jenő IMSZ-tag ajánlotta, hogy 100 százalékkal haladja túl normáját. „Így akarom üdvözölni a válasz­tások napját" — mondotta. Pau Aurel 60 százalékos, Gál Imre pedig 90 százalékos normatúlteljesítést vállalt. A „Május 8“ gyár egyik osztályából két szakképzett munkást áthelyeztek. Helyükbe két ifjú került, akik kezdők még a szakmá­ban. Az tehát az első feladatuk, hogy elsa­játítsák az új szakmát. A két IMSZ-tag, Fo­­gyura Béla és Székely Mihály, elvégezte a gyári szakképző tanfolyamot, most pedig azt a feladatot kapta, hogy az eredetitől el- Ifjúsági brigád alakult a A kolozsvári „Herbák János" üzemek dol­gozó ifjai is szervezetünk megerősödését lát­ják az IMSZ vezetőszervek megválasztásá­ban. Nagy lelkesedéssel készülnek e napra. A présosztály ifjúmunkásai elhatározták, hogy a választások tiszteletére ifjúsági brigádot alakítanak, így sokkal szebb eredményekkel köszönthetik majd a vezetőszervek választá­sát. A határozatot tett követte. Csillag elv­társ, az osztály pártszervezetének titkára és Nagy György, az IMSZ üzemi alapszerveze­tének titkára jelenlétében megalakult a ter­melési brigád. A termelési brigád tagjai megértették, hogy közös munkával nagyobb mértékben járulnak hozzá az önköltség csökkentéséhez, a termelvények minőségének javításához, ál­lami tervünk előirányzatainak teljesítéséhez és túlteljesítéséhez. Tudják, hogy új fejünk megszilárdításának ez az egyik formája. Va­Az ifjak most újabb megtakarítási lapokat nyitnak. Teltek, múltak a napok. A taggyűlésen tett fogadalmak életre keltek. Szerencsi Jenő, a vállalások kiértékelésének napjáig, már 201 százalékkal haladta túl a normát. Pau Aurél 35, Gál Imre 30, Rischer Mihály 99, Andrá­­ssy Liviu 70, Oberle Anna 60, Jár Mihály pedig 40 százalékkal szárnyalta túl időköz­ben a normát e térően, más szakmát tanuljon. Az osztály mestere, Weisz Vilmos vállalta, hogy hat hó­nap alatt mind a két IMSZ-tagot Crem­án módszerének alkalmazásával betanítja az új szakmára. Wilhelm elvtárs vállalt kötelezett­ségének eleget is tesz. A két ifjúmunkás már most kifogástalan munkát végez. Az üzemben mindenki elégedett a két ifjú munkájával, választások tiszteletére­ l amennyien büszkék arra, hogy brigádtagok­­nak nevezhetik magukat. A tíz tagból álló ifjúsági brigád egyhan­gúan Túrós elvtársat választotta brigádfe■ jelesnek és Rozenberg elvtársat brigádtech­­nikusnak. Mind a két elvtárs jó példával jár elől a munkában. Az említett elvtársak meg­választásuk alkalmával vállalták: minden erejükkel arra törekednek, hogy a brigád tagjainak politikai és technikai színvonalát emeljék. Ez komolyan hozzájárul majd a termelékenység növeléséhez. A brigád tag­jai elhatározták, hogy mindannyian előfizetik az ifjúsági lapot, amelyet ezután rendszere­sen olvasnak. A cikkeket megvitatják, hogy ezzel is bővítsék politikai és szakmai isme­reteiket. Az osztály ifjúmunkásai, élükön az ifjúsági brigáddal, így köszöntik a vezetőszervek megválasztását. F. L. levelező, Crem­an módszerével A Nők Nemzetközi Napjának tiszteletére A kommunizmust építő Szovjetunió területén a Nők Nemzetközi Napjának tiszteletére újabb győzelmek születnek. E nap méltó megünneplésére készülnek a „K­aucsuk” üzem dolgozóinak gyermekei is. Az üzem kultúrpalotájában az énekkar próbát tart, hogy március 8-át dallal köszöntse. Új lendülettel a választások tiszteletére Üzemünk ifjúságát a választásokat elő­készítő időszakban két nagy probléma fog­lalkoztatja : a választások előkészítésének helyes megszervezése és a szovjet munka­­módszerek alkalmazásával a termelés foko­zása. A hévízi IPEIL üzemben működő alapszer­vezet vezetőszervét nemsokára megválaszt­ják. Szervezetünk valamennyi tagja tudja, hogy a választás milyen nagy feladatot há­rít ránk. Tartományunk ifjúsága nemcsak most, az előkészítés időszakában fordul fe­lénk, hanem a választás után is példamuta­tót vár tőlünk. Tudjuk, hogy nehéz eladatok előtt állunk, de azokat pártunk útmutatásával teljesíteni fogjuk. Ezt bizonyítja a február 18-án lezaj­lott alapszervezeti gyűlés is, amelyen az üzem ifjúsága a munka megjavítása érde­kében különböző munkavállalásokat tett és javaslatokat terjesztett elő. A fűrészüzem­­ben működő ifjúsági váltás tagjai vállalták, hogy a tervet 11 hónap alatt teljesítik. A választások tiszteletére 20-án rekordna­pot szerveztek és az első váltást minőségi és mennyiségi versenyre hívták ki. „Arra törekszem — mondotta Csatlós Juli­ánna elvtársnő , hogy tudásom fejlesztésével segítségére legyek az IMSZ vezetőségének a munkaterv végrehajtásában“. Csatlós elv­társnő körfűrészes segédmunkás. Ugyanak­kor mint élmunkás a váltás erőssége, szer­vezetünk igen jó agitátora. Pártunk gon­doskodása révén Csatlós elvtársnőt rönkíró­­nak nevezték ki. Szász József elvtárs körfűrész segédmun­kás. _ Eddig nem sokat törődött munkája jó minőségével, s nem igyekezett példát mutatni. A választások tiszteletére azonban vállalta, hogy változtat magatartásán. Tanulni és dol­gozni fog úgy, ahogy öntudatos IMSZ-tag­­nak dolgoznia kell. Az ifjúsági váltásban dolgozó ifjak lendü­lete alapszervezetünk többi tagját is magával ragadta. _A CFR műhely ifjainak nevében Ficzus József elvtárs vállalta­, hogy a válasz­­tások tiszteletére kijavítanak egy mozdonyt. Az anyagtéri ifjak nevében Bede elvtárs javasolta, hogy a rakodásnál alakítsanak if­júsági brigádot. „Hiszem, ha brigádba tömö­rülünk, fegyelmezettebben dolgozunk és mun­kánk sokkal eredményesebb lesz“ — mondja­ Bede elvtárs. Az eredmények mellett azonban hibák is­ mutatkoznak. A politikai nevelés terén súlyos hibák merülnek fel. A politikai körökbe beszervezett ifjak nem látogatták rendszere­sen az előadásokat, vagy hiányosan készül­tek fel a szemináriumokra. Ennek következ­tében mindössze négy előadást tarthattunk meg. Politikái körünk hallgatói vállalták, hogy ezután készülnek és pontosabban lá­togatják az elődásokat. A választások tisz­teletére tett vállalásainkat teljesítjük. Jól tudjuk, hogy a választás eredményesen fel­lendíti szervezeti munkánkat és hozzásegít bennünket hiányosságaink kiküszöböléséhez, THEISS ELVIRA , levelező A zetelaki ifjak ünnepe 1952 február 25-ét a zetelaki IMSZ-alap­­szervezet ifjai sohasem felejtik el. Ezen a napon választották meg az alapszervezet ve­­zetőszervét. A nagy jelentőségű napra már jóelőre felkészültek az IMSZ-tagok. A tarto­mányi, rajoni és az alapszervezeti bizottság felvilágosító munkája nyomán megértették ennek az eseménynek komoly jelentőségét. Az alapszervezet nyílt ülésén feldolgozták az IMSZ Központi Vezetőségének a válasz­tásokra vonatkozó irányelvét. Az alapszerve­­zet tagjai, valamint a szervezeten kívül álló ifjak munkavállalásokat tettek a választás tiszteletére és később maradéktalanul teljesí­tették vállalásaikat. A gyűlés után több ifjú kérte felvételét a szervezetbe és az IMSZ-hez fűződő szeretetük jeléül lendületesen fogtak hozzá a rájuk rótt feladatok végrehajtásához. Az alapszervezet vezetősége az eddigi hibák kiküszöbölése és a munka megjavítása érde­kében minden IMSZ-tagot konkrét munkával bízott meg, majd rendeszeresen ellenőrizte a feladatok teljesítését. Természetesen így min­­den IMSZ-tag és szervezeten kívül álló ifjú lelkesen dolgozott. Részt vettek a székház ki­takarításában, feldíszítésében. A pionírok üdvözlő leveleket intéztek az alapszervezethez. Vállalták, hogy még jobban tanulnak a választások tiszteletére. Küldöttség­­ük a választási gyűlés alkalmával kürt- és dobszóval vonult be a gyűlésterembe és tapsvi­har közepette gyönyörű virágcsokrot ny­újtott át az elnökségnek. A gyűlés lelkes hangulat­ban folyt le. A választások eredménye bebizonyította, hogy a zetelaki IMSZ-tagok megértették, ki­ket kell a vezetőségbe választani, öt olyan ifjút választottak be, akik úgy társadalmilag, mint a munka szempontjából a legjobbak. Közöttük két olyan ifjút is találunk, akik nem régen jöttek haza a hadseregből. A zetelaki ifjak megbecsülik azokat az ifjakat, akiket a RNK­ hadserege nevelt. Tudják, hogy ideoló­giai, politikai és kulturális szempontból felké­szültebbek s alkallm­asak a falu ifjúságának nevelésére. A zetelaki IMSZ-alapszervezet vezetősége megválasztásának sikeres lefolyása nagy mértékben annak köszönhető, hogy a BMP, rajoni vezetősége és zetelaki szervezete, vala­mint az IMSZ felsőbb szervei komoly segít­séget nyújtottak a munkában. A választás utáni napon az IMSZ rajoni vezetősége, a párt rajonvezetősége küldöttjének jelentésé­ben kiértékelte a zetelaki alapszervezet vá­lasztási gyűlésének megszervezési munkáját. A választás sikeréért dicséretet kaptak Cso­rna József, Tamás Katalin és Veres György rajoni aktivisták, akik fáradságot nem kímél­ve mindent megtettek a gyűlés eredményes le­­folyása érdekében. BODA JULIA, levelező "

Next

/
Thumbnails
Contents