Ifjúmunkás, 1963 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1963-01-04 / 1. szám

Gheorghe Gheorghiu-Dej elvtárs újévi beszéde a rádióban és a televízióban Kedves elvtársak és barátaink ! A Román Népköztársaság honpolgárai­­ ünnepi légkörben, vidám hangulatban és a jövőbe vetett bizakodással köszöntjük az 1963-as esztendőt, a haza felvirágoztatására, az anyagi és szellemi javak összes megteremtői - a köztársaságunkat évről évre gazdagabbá, szebbé tevő dolgozók — jólétére irányuló alkotó munka újabb esztendejét. A Román Népköztársaság kikiáltásának 15. évfor­dulója alkalmat adott arra, hogy megvonjuk a ro­mán nép megvalósításainak lelkesítő mérlegét. Ezek­ben a megvalósításokban testet ölt mindannyiunk — munkások, parasztok, értelmiségiek, párt- és állami aktivisták - munkája. Szerte az országban, az üze­mekben, az építőtelepeken, a kollektív és az állami gazdaságokban, a tudományos, oktatási és művelő­dési intézetekben a lendületes munka légköre ural­kodik, mindenki hozzájárul az új, szocialista élet megteremtésének közös művéhez. Az év, amelytől most búcsúzunk, eredményekben gazdag esztendő volt a pártunk kitűzte nagyszerű célok megvalósításában az ipari termelés növelése, a szocialista mezőgazdaság fejlesztése és megszilárdí­tása terén, a szállításban és az építkezésben, a nép anyagi és kulturális színvonalának szüntelen emelésé­ben. Teljesítettük és túlszárnyaltuk az 1962. évi állami terv előirányzatait, s ezzel megteremtettük a szocia­lista építés új győzelmeinek szilárd alapját a most következő esztendőben. Országunk arculata ragyogóan bizonyítja a párt - a nép kipróbált és tisztánlátó vezetője - politikájá­nak helyességét. Az elmúlt év a béke - a földkerekségen élő vala­mennyi ember legdrágább kincse­­ megvédésének újabb harcos esztendeje volt. 1962-ben megszilárdul­tak a szocializmus, a béke és a haladás erői, azok az erők, amelyek az összes államok békés egymás mel­lett éléséért, a népek szabadságáért és függetlensé­géért harcolnak. A történelem egész menete arról ta­núskodik, hogy az összes akadályok ellenére ezek az erők szüntelenül növekednek, hogy az övék a jövő. Családunk, barátaink és munkatársaink körében köszöntve az új évet, valamennyien kifejezzük forró óhajunkat, hogy az elkövetkező esztendőben szilár­duljon meg a népek közötti béke, az emberiség szen­telhesse minden erejét a bőséges élet és a jólét meg­teremtését szolgáló békés, alkotó munkának. Kedves elvtársak ! Az új év alkalmából a Román Munkáspárt Központi Bizottsága, a Román Népköztársaság Államtanácsa és kormánya meleg jókívánságait küldi egész né­pünknek. Kívánjuk szocialista iparunk munkásainak és munkásnőinek, hogy dolgozzanak eredményesen a tervfeladatok tejesítéséért, adjanak egyre több és egyre jobb terméket az országnak , a kollektivista parasztságnak, az állami gazdaságok és a gép- és traktorállomások dolgozóinak, hogy szorgalmas mun­kájukkal biztosítsák a bőséges termést ; az üzemek­ben és szántóföldeken dolgozó ifjaknak és lányok­nak, hogy egész lelkesedésükkel és lendületükkel já­ruljanak mindenben hozzá a szocialista gazdaság fejlesztéséhez, a tanuló ifjúságnak, hogy dolgozzék szorgalmasan az iskola által rendelkezésére bocsá­tott ismeretek tárházának elsajátításáért, hogy mi­nél nagyobb hasznára lehessen a hazának. Sikereket kívánunk mindannyiuknak odaadó mun­kájukhoz, egészséget és boldogságot önöknek és szeretteiknek ! Emeljük poharunkat dolgozó népünkre, szeretett ha­zánkra, a haza napfényes jövőjére, az összes népek közötti békére, barátságra és együttműködésre ! Boldog új évet kívánunk önöknek, szeretett elvtár­sak és barátaink ! Vidáman, jó hangulatban bú­csúztatták az óesztendőt szil­veszter éjszakáján a fővárosi Augusztus 23 üzemek dol­gozói Ш Нт.Ú­ tj örömmel kezdő­dött Ion Brusanov­­schi és Radu Gruia ifjúmunkásoknak az új év munkahelyü­kön, a bukaresti me­zőgazdasági szivat­­­tyú- és gépgyárban. Az általuk összesze­relt szivattyú siker­rel állta ki a szigorú minőség­próbát. Sok ilyen örömet akar­nak még szerezni, és fognak is — fogad­­kozott a két fiatal élmunkás. A lakato­sok, akik ismerik, figyelik és segítik a két ifjú eddigi tevé­kenységét, ezúttal is hitelt adtak szavuk­nak Világ proletárjai, egyesül­etek­­ IV. sor. VII. évf. 1. (302.) sz. Alapítási év 1922 1963. január 4. Ara 30 báni ÜNNEPNAP A szocialista munka­verseny első napja volt, az első sikerelő napja. Hivatalosan már nem volt ünnep, de ezeket az órákat mégis mindenki annak érezte. Sok min­den kellett most eldől­jön, sok minden, amit már az elmúlt évben előkészítettek itt, a fő­városi Filatura Româ­­­nească de Bumbac vál­lalat gyűrűs-fonógép részlegén. Hogy is volt ? December 25-én, 3 nappal a kitűzött határ­idő előtt, üzembe he­lyezték a legeslegutolsó nagy termelékenységű gépet. A gyár mérnökei­nek és technikusainak egy csoportja hosszas kísérletezéssel villany­­meghajtású pihefúvó­t tervezett, amely négy óránként tisztítja a gé­peket. Ezután már eze­ket sem kell kézzel tö­rölni. Az újítást először használták most, ezen a napon. Az új év első ünnepélyes munkanap­ján, 1963 január 3-án. ... Már az első négy óra után valami szokat­lan történt. Négy fiatal lány gépén is megjelent néhány . . . újévi üdvöz­let. Nem tették boríték­ba őket, egyszerű, dísz­telen fehér papírlapok voltak, filléres füzetből kitépve. — Maria Papiá­nak, Elena Cucunak, Maria Barbunak és Ma­­rioara Dumitrunak mé­gis ez a lap lett az új esztendőre kapott leg­kedvesebb ajándék. Vá­ratlan volt — de meg­érdemelt. Egy adat volt rajta : a munkanap fe­léig 18—26 százalékkal teljesítették túl tervü­ket, és a kitüntetés: ők 1963 első fiatal élmun­kásai. Percek múlva minden­ki róluk beszélt a rész­legen. Váltás végéig majd­nem két százalékkal több szálat adtak a gyűrűs­fonók az előirányzottnál. Pedig csak egyet vállal­tak ... A részlegen, a gyár­ban s hazánkban minde­nütt ünnepélyesen kezd­ték el a pártunk mutatta nagy közös cél érdeké­ben az emberek a Mun­kát. Matekovics János A MŰSZAK ELSŐ ÉS EISŐPERCI A nagyváradi Bernáth Andor Fémtömegárugyár 1-es préstermében mű­szak­kezdés előtt össze­hajolt néhány fiú. A lányok úgy tettek, mint­ha nem is látnák őket. Vitatkoztak, néha össze­mosolyogtak. Ők is a felajánlásról beszélget­tek, arról, hogy úgy, mint 1962-ben, az idén is tizenegy hónap alatt tel­jesítik évi tervüket. Nem könnyű dolog ez, hiszen ez évben több új termék gyártását indítják be. — Boldog új évet — így köszöntötték egy­mást a munkások a ter­melési év első reggelén. A műszak végén pedig : na, hogy ment — kér­dezték egymástól a prés­­terembeli lányok. — Mint máskor... Blejan Irina, Magyar Julianna másfélszeres norma teljesítéssel zárták az év első műszakát. De Takács Károly, Gászkál János és a többi kiváltó ifjúmunkás sem adta ennél alább. Molnár Erzsébet

Next

/
Thumbnails
Contents