Ifjúmunkás, 1980 (24. évfolyam, 1-39. szám)

1980-01-06 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Ifjúmunkás A KISZ KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK HETILAPJA Alapítási év 1922. • IV. sor. XXIV. 1980. január 6. • Ára 30 báni NICOLAE CEAUŞESCUELVTÁRS újévi rádió- és televízióüzenete egész népünkhöz Kedves elvtársak, barátaink! Románia Szocialista Köztársaság hon­polgárai ! A pár perc múlva záruló 1979-es eszten­dő újabb előrelépést jelzett társadalmunk műszaki-anyagi alapjának fejlesztésében és korszerűsítésében, a nemzeti vagyon gyarapításában és a nép életszínvonalának emelésében, a szocialista és a kommunis­ta építés célkitűzéseinek megvalósításában Románia földjén. Augusztus 23-án a három és fél évtize­des évfordulóját ünnepeltük annak, hogy diadalmaskodott a nemzeti és társadalmi felszabadító forradalom, számbavettük, mi­lyen korszakalkotó győzelmeket aratott munkásosztályunk, egész népünk — a Kom­munista Párt vezetése alatt — a szocialis­ta forradalom és építés megvalósításában, az ország elmaradottságának felszámolá­sában, egy új anyagi és szellemi civilizáció megteremtésében, Románia szabad, virág­zó és független országgá fejlesztésében. Az idén tartottuk meg továbbá a párt XII. kongresszusát, amely elkészítette a je­lenlegi ötéves terv mérlegét, elemezte a román társadalom fejlődésének jelenlegi stádiumát, s megjelölte a következő törté­nelmi szakasz célkitűzéseit és feladatait. A társadalom forradalmi átalakításának, anyagi és szellemi potenciálja gyarapítá­sának minden nagy vívmánya pártunk po­litikájának a gyümölcse, pártunkénak, a­­mely következetesen, Románia konkrét adottságai szerint alkalmazza a tudomá­nyos szocializmus eszméit, az egyetemesen érvényes igazságokat, egész népünk len­dületes munkájának a gyümölcse, népün­kének, amely megvalósítja az egész nem­zet legmagasztosabb érdekeit és törekvé­seit megtestesítő pártprogramot. E vívmá­nyok tanúsítják a népünk alkotó energiái­nak és képességeinek maradéktalan kibon­takozásáról kezeskedő szocialista rendsze­rünk magasabbrendűségét. Ezekben az ünnepi pillanatokban a leg­melegebben gratulálok az 1979 folyamán minden téren aratott kiemelkedő sikerek­hez a munkásosztálynak, a parasztságnak, az értelmiségnek, nemzetiségi különbség nélkül valamennyi dolgozónak, egész né­pünknek, amely dicsőséges pártunk veze­tésével szabadon és méltóságtudattal ala­kítja saját sorsát — szocialista és kom­munista sorsát. A most kezdődő új esztendő az egész ötéves terv sikeres teljesítésének döntő éve. Vessük latba minden erőnket az 1980-as tervelőirányzatok sikeres teljesítéséért, va­lósítsunk meg új, magasabb minőséget az iparban, a mezőgazdaságban, a szállítás­ban, az építkezésben, a tudományban és az oktatásban, a szocialista építés összes területein. Alkalmazzuk határozottan az új gazdasági-pénzügyi mechanizmust, erősít­sük szüntelenül az önigazgatást és az ön­álló gazdálkodást, fokozzuk az egész a­­nyagi termelés hatékonyságát. Tartsuk fenn az élénk forradalmi szellemet a mun­kában és az alkotásban egyaránt, harcol­junk lankadatlanul a tömegek tudatszínvo­nalának emeléséért, a szocialista etika és méltányosság elveinek érvényesítéséért minden tevékenységi területen. A nagy nemzetgyűlési és néptanácsi kép­viselőválasztások előkészítése és ebonyo­­lítása, akárcsak a Szocialista Egységfront saját szerveinek megalakítása fejlessze meg erőteljesebben szocialista demokráci­ánkat, hozza meg a nép egyre aktívabb részvételét a társadalom vezetésében, sa­ját történelmének alakításában. A pár pillanat múlva kezdődő új eszten­dő tervelőirányzatait megvalósítva, bizto­sítsuk az alapos előkészületeket az új öt­éves tervre, a XII. pártkongresszus Irányel­veinek és a magas pártfórumon elfogadott többi irányelv-programnak a konkrét meg­valósítására.­­­ Szorosan felzárkózva a Román Kommu­nista Párt — egész nemzetünk éltető köz­pontja — köré, erőt nem kimélve, tegyünk, meg mindent, hogy felépüljön Romániában a történelem legigazabb és legemberibb társadalmi rendje — a szocialista és a kommunista rend. Kedves elvtársak, barátaink! A XII. kongresszus, a dialektikus és tör­ténelmi materializmus szellemében elemez­ve a nemzetközi küzdőtéren bekövetkező nagy változásokat és átalakulásokat, rávi­lágított arra, hogy egyfelől hovatovább fo­kozódik a néptömegek, a haladó erők, a népek harca a szabad és független élet­ért, a jólétért, másfelől bővül a gazdasági, a kőolaj- és a pénzügyi válság, elmélyül­nek bizonyos ellentmondások, súlyosbod­nak a fennálló konfliktusok és újabbak robbanak ki, feszültségi momentumok jelentkeznek, és fokozódik a nemzetközi élet bizonytalansága. Pártunk, e realitá­sokból kiindulva, a nemzetközi helyzet to­vábbi súlyosbodásával szemben egyetlen alternatívának tartotta és tartja, hogy le kell mondani az erőszak és a diktátum po­litikájáról, a más államok belügyeibe való beavatkozásról, a befolyási övezetek és a hegemónia politikájáról, s az összes álla­m f­olytatása a 2. oldalon) 1980 SIKEREIRE­ összecsendültek a poharak, de ennek már a visszhangja is rég elhalkult. Kelle­mes volt, izgalmas volt, de elég volt. Mint a vakáció utolsó napjaiban a kisdiák, visszavártuk már a tartalmasabb életet, a munka biztosította változatosságot. Dol­gunk van, mindannyiunknak. Megkezdett, esetleg félbehagyott dolgunk. Megtörténik, hogy csak sejtett, de pon­tosan előre nem látott dolgunk is akad. Mint most. Itt a nagy hó. Ami kissé hirte­len szakadt a nyakunkba. És éppen a nagy vigasság napjaiban eredt el. Az is az általános tenniakarást bizonyít­ja, hogy az utak, az utcák, a pihenőnapo­kon is megtisztultak, január 3-án zavar­talanul indult a munka a gyárakban, üze­mekben, kivéve azokat a vidékeket, ahol a leesett hó vastagsága már-már kimerí­­ti a természeti csapás fogalmát. De olyan erős akarattal koccintottunk az év sikereire, hogy most pillanatnyilag sem akadályozhat a hó. Hulljon, aminek hullnia kell, a fiatalok az első sorokban állnak és a nagy fehérségben újraterem­tődnek az utak. Ck.) кШМЪ Összecsendültek a poharak és megtisztulnak az utak

Next

/
Thumbnails
Contents