Ifjúmunkás, 1982 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1982-01-03 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Ifj­ú munkás A KISZ KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK HETILAPJA Alapítási év 1922 • IV. sor. XXVI. 1982. január 5. • Ára 30 Шар/ NICOLAE CEAUSESCU ELVTÁRS » ÚJÉVI RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓÜZENETE EGÉSZ NÉPÜNKHÖZ KEDVES ELVTÁRSAK, BARÁTAINK! ROMÁNIA SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG HONPOLGÁRAI! Pár pilanat múlva befejezzük az 1981-es évet, a VII. ötéves terv első esztendejét, fontos eredményekkel a gazdasági-társadalmi fejlődésben, szocialista nemze­tünk anyagi és szellemi jólétének gyarapításában. A párt Központi Bizottságának plénuma értékelte az ipar, a mezőgazdaság, a többi gazdasági szektor fejlődésé­ben, a tudomány, az oktatás és a kultúra haladásában elért kiemelkedő eredményeket, s egyben nyomatékosan hangsúlyozta az ebben az időszakban észlelt hiányos­ságokat és nehézségeket, intézkedéseket szabva meg felszámolásukra, a sokoldalúan fejlett szocialista tár­sadalom megteremtéséről és a kommunizmus felé ha­ladásról szóló pártprogram, a XII. kongresszusi hatá­rozatok töretlen valóra váltására. Meg kell jegyeznem, hogy mindezeket az eredményeket a világgazdaságban létrejött, és amint nem egyszer megjegyeztem, orszá­gunkban is jelentkező nehéz körülmények között ér­tük el. Eredményeink bizonyítják a Román Kommunista Párt, ama párt politikájának helyességét, amely alkotó mó­don, Románia adottságainak megfelelően alkalmazza a tudományos szocializmus általános igazságait, elveit. Eredményeink tanúsítják a szabad és sorsának urává vált román nép alkotó erejét, szocialista rendszerünk magasabbrendűségét, erőteljesen hangsúlyozzák a párt vezető szerepét, az egész nép egységét abban a munkában és forradalmi harcban, amelynek célja, hogy Románia a haladás és a civilizáció újabb csú­csait hódítsa meg. Ezekben az ünnepi pillanatokban a munkásosztályra, a parasztságra és az értelmiségre, nemzetiségi különb­ség nélkül az összes dolgozókra, a pártszervekre és a szervezetekre, a tömeg- és társadalmi szervezetekre, egész népünkre gondolunk, amely áldozatteljes mun­kájával biztosítja a szocialista Románia szüntelen fejlő­dését. Az idei esztendő nagyszerű sikereihez a legme­legebben gratulálok mindannyiuknak, kedves elvtársak, és további, még nagyobb győzelmeket kívánok a nép­nek, szocialista hazánknak szentelt munkásságukban! Pár pillanat múlva, 1982-be, az 1981—1985-ös ötéves­­ terv második esztendejébe lépünk egy olyan gazdasági­társadalmi fejlesztési programmal, amelyet szociális a demokráciánk összes szerveinek, a széles néptömegek­nek a közreműködésével dolgoztunk ki, és amely bizto­sítja a XII. kongresszuson megszabott stratégiai célki­tűzés, alapvető feladat töretlen megvalósítását, új mi­nőség elérését az egész nép munkájában és életében, Románia rátérését egy magasabb fejlődési szakaszra. A következő esztendőben is számos nehézséget kell legyűrnünk mind a világgazdasági válságból, mind pe­dig a műszaki-anyagi alap biztosítása terén észlelhető egyes lemaradásokból adódóan. Éppen ezért a leghatá­rozottabban, forradalmi szellemben kell munkálkod­nunk a hiányosságok felszámolásáért, a felelősség és az igényesség erősítéséért az egész gazdasági-társadalmi életben, mindent megtéve a nyersanyag- és energetikai alap fejlesztéséért, a termékek minőségének és mű­szaki színvonalának szüntelen emeléséért. Következetesen alkalmazva az új gazdasági mecha­nizmust, az önálló gazdálkodást és a munkásönigazga­tást, biztosítsuk a gazdasági hatékonyság, a munka­termelékenység növekedését, a termelési költségek csök­kentését, a nemzeti jövedelem szüntelen gyarapodását. Hassunk oda, hogy 1982 hozza meg mezőgazdasá­gunk erőteljes haladását a korszerűsödés útján, a termelékenység növekedését, a növényi és állattenyész­tési mezőgazdasági termelés gyarapodását, az új ag­rárforradalom megvalósulását. A haza gazdasági-társadalmi fejlesztésének egész munkáját építsük a tudomány és a technika legfej­lettebb vívmányaira, növeljük mindinkább a tudomány, az oktatás és a kultúra szerepét az új társadalmi rend megteremtésében. 1982 folyamán fejlesszük még erőteljesebben a szo­cialista demokráciát, nemzetiségi különbség nélkül az összes dolgozók, az egész nép cselekvő részvételét szocialista és kommunista jövője tudatos alakításában. A jelenlegi nehéz világgazdasági körülmények között bizonyítsuk nagyszerű népünk erejét és képességeit, népünkét, amely évezredes történelme során nem egy­szer tanúbizonyságot tett magasztos erényeiről, az ősi rög iránti határtalan szeretetéről, nem hátrált meg semmilyen nehézség elől. Most, amikor népünk ura sorsának és szabadon, saját belátása szerint rendezi életét, bizonyítsuk ren­díthetetlen egységét a Szocialista Demokrácia és Egy­ség Frontja keretében, a Román Kommunista Párt — szocialista nemzetünk politikai vezető ereje — veze­tése alatt. 1982-ben értünk el újabb haladást hazánk szüntelen fejlesztésében, az egész nemzet anyagi és szellemi jó­létének gyarapításában, a szocialista Románia függet­lenségének és szuverenitásának erősítésében. KEDVES ELVTÁRSAK, BARÁTAINK! A SZOCIALISTA ROMÁNIA HONPOLGÁRAI! 1981-ben számos bonyolult probléma jelentkezett a nemzetközi politikai életben, tovább tartott a fe­szültség, folytatódott a fegyverkezési hajsza, fekete viharfellegek gyülekeztek kontinensünk, az egész föld­kerekség felett.A különböző államok és államcsopor­tok közötti ellentmondások, a befolyási övezetek meg­tartásáért, illetve újrafelosztásáért vívott harc foly­tatódott, sőt hangsúlyozódott ebben az évben. Ugyanakkor fokozódott a népek harca az imperia­lista és kolonialista politika ellen, a nemzeti függet­lenség és szuverenitás megvédéséért, a teljes jogegyen­lőség, a nemzeti függetlenség és szuverenitás tiszte­lete, a belügyekbe való be nem avatkozás és a köl­csönös előnyök elveire épülő új politikáért.­­ E két, egymással homlokegyenest ellenkező tenden­cia közötti harc a nemzetközi élet küzdőterén erőtel­jesen jelentkezni fog 1982 folyamán is. A leghatározottabban fel kell lépnünk a nemzetközi feszültség meggátolásáért, az enyhülési irányzat foly­tatásáért és a nemzeti függetlenség tisztelete, az együttműködés és a béke jegyében fogant új, demok­­raikus politikáért.­­ Románia töretlenül munkálkodni fog, hogy erősítse együttműködését az összes szocialista országokkal, a fejlődő országokkal, valamint a fejlett tőkés országok­kal a jogegyenlőség, a függetlenség tisztelete és a belügyekbe való be nem avatkozás elvei alapján. Mindent meg kell tennünk a középhatósugarú raké­ták Európába telepítésének meggátolásáért és a meg­lévők visszavonásáért, a fegyverzet csökkentésének megkezdéséért, egy nukleárisfegyver-mentes Európa megteremtéséért. Erősítsük az együttműködést és a szolidaritást az összes haladó erőkkel, az összes népekkel, amelyek síkraszállnak a fegyverkezési hajsza meggátolásáért, a leszerelésért és a békéért. Most, amíg nem késő, tegyünk meg mindent, hogy rátérjenek az általános leszerelésre és elsősorban a nukleáris leszerelésre! Munkálkodjunk a leghatározottabban egy egységes Európa megteremtéséért, amelyben minden egyes nemzet az agresszió veszélyétől mentesen fejlődhet. (Folytatása a 2. oldalon) Шея! в . ч,Аел. Vakációs Vakációs hangulatban, fi­atalos életvidámsággal, négy városban: Câmpinán, Plo­­ieşti-en, Târgoviștén és Brassóban többezer fiatal vett részt a SCINTEIA TI­NERETULUI immár hagyo­mányossá vált ünnepségein. A sportcsarnokokban meg­tartott összesen nyolc elő­adás közönségének minden megadatott ahhoz, hogy jól­­érezze magát. Zene- és é­­nekszámok, irodalmi felol­vasások sűtötték a hangu­latot, hogy sikeres, kellemes és vidám legyen az est. Fehér, Bihar, Beszterce- Naszód, Hargita, Márama­­ros, Szatmár, Szilágy, Su­ceava, Temes megyék, va­lamint Bukarest municípi­­um összesen 120 tanulója töltött egy felejthetetlen he­tet a máramarosi Susor tá­borban. Bár a résztvevő di­ákok mind a műszaki alko­tókörök képviselői voltak, a felkészítő jellegű tábor a­­lapfoglalkozása mégis a téli sportokra épült. Kitűnő helynek bizonyult arra a mogosai lesiklópálya, a­­hol mind a kezdő mind a (Folytatása a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents