Ifjúmunkás, 1988 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1988-01-05 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek? 3 гцв? Ifjúmunkás ./_ / A ROMÁNIAI KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK HETILAPJA NICOLAE CEAUSESGU ELVTÁRS ÚJÉVI RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓÜZENETE EGÉSZ NÉPÜNKHÖZ Kedves elvtársak, barátaim! Románia Szocialista honpolgárai! Köztársaság 1907 folyamán a román nép kommu­nista pártunk vezetésével jelentős­ sike­reket aratott a gazdasági-társadalmi fejlődésben, nehéz nemzetközi körülmé­nyek között újabb szakaszt hagyott ma­ga mögött hazánk felemelkedése, a ha­ladás és a civilizáció újabb csúcsainak meghódítása útján. Jelentősen növeke­dett az ipari, a mezőgazdasági terme­lés, jelentős növekedést értünk el min­den tevékenységi területen. Úgyszintén jelentős beruházási volument valósítot­tunk meg. Újabb termelőkapacitásokat és szociális-kulturális létesítményeket adtunk használatba. Fontos eredmények születtek a tudomány, az oktatás terén, a kulturális tevékenységben — hazánk sokoldalú haladásának e jelentős ténye­zői tekintetében. A párt országos konferenciája ele­mezte a román szocialista társadalom jelenlegi fejlődési szakaszát, s átfogó és nagyszerű munka- és harci programot dolgozott ki a XIII. pártkongresszus határozatai, a sokoldalúan fejlett szo­cialista társadalom megteremtéséről és Románia kommunizmus felé­­ haladásá­ról szóló program töretlen valóra vál­tására. Úgyszintén ebben az évben, decem­ber 30-án megünnepeltük a monarchia felszámolásának és a köztársaság kiki­áltásának, annak az eseménynek a 40. évfordulóját, amely jelezte a tőkés föl­desúri rendszer, az imperialista uralom­ megszüntetését és a szocialista társa­dalmi rend építésére való rátérést Ro­mániában. A román nép nagyszerű megvalósítá­sai a szocialista építés éveiben — te­hát a 8. ötéves terv első két esztende­­­­jében is — a tények, a realitások ere­jével bizonyítják, hogy helyes politikát folytat kommunista pártunk, becsület­tel­ teljesíti az egész nemzet vezető ere­jeként rá háruló szerepet, vezérli az egész nemzetet a legigazabb társada­lom, a szocializmus és a kommunizmus megteremtése útján. Jelentős eredményekkel zárjuk az 1987-es esztendőt, de számos lemara­dással is. Több gazdasági-társadalmi egység adósa maradt az idei esztendő­nek, sok a lemaradása. Нииимаикв összességében azonban megelégedés­sel és büszkén nyugtázhatjuk mindazt, amit megvalósítottunk, beleértve az utóbbi két év eredményeit is. Mindezekhez a kiemelkedő eredmé­nyekhez most, amikor fontos megvaló­sításokkal zárjuk az 1987-es évet, a párt-,és államvezetőség, a magam ne­vében a legmelegebben gratulálok hős munkásosztályunknak, nagyszerű pa­rasztságunknak és­­értelmiségünknek, egész 23­0 milliós népünknek, és kívánok további sok beteljesülést a­ munkában és az életben, hazánk további előmene­telében a haladás és a civilizáció mind magasabb csúcsai felé, az emberiség aranyálma, a kommunizmus felé. Kedves elvtársak! Az 1988-as új esztendőbe, a jövő év­re, az egész 1986—1990-es ötéves terv­időszakra szóló és távlatilag 2000-ig ter­jedő pontos tervekkel és programokkal lépünk. A párt országos konferenciája, a for­radalmi munkásdemokrácia szervei és a­ Nagy Nemzetgyűlés jóváhagyta az 1988. évi tevékenységi terveket és prog­ramokat, megszabta­ a szükséges intéz­kedéseket az idei hiányosságok felszá­molására, a tevékenység javítására minden területen és annak érdekében, hogy már az új esztendő első napjától kezdve határozottan rátérjünk hazánk gazdasági-társadalmi fejlesztési célki­tűzéseinek következetes megvalósításá­ra. Valamennyi dolgozó, az egész nép jól ismeri az új esztendő célkitűzéseit. Most a döntő az, hogy határozottan hozzálássunk a munka jó szervezésé­hez minden szektorban, tökéletesítsük a­ vezetést és a legnagyobb forradalmi felelősséggel munkálkodjunk, erősítsük (Folytatása a 3. oldalon) a IFJÚ NEMZEDÉK HAZAFIAS MUNKÁJÁNAK 1987. ÉVI MÉRLEGE TÁVIRAT NICOLAE CEAUSESCU ELVTÁRSHOZ, a Román Kommunista Párt főtitkárához, Románia Szocialista Köztársaság elnökéhez sízva azoktól a lángoló ösztönző-hívó szavaktól, amelyeket a Kommunista Ifjúsági Szövetség megalakítása 65. és a Romániai Kommunista Diákegyesületek Szövetsége megte­remtése 30. évfordulójának szentelt gyűlésen tartott ra­gyogó beszéde során intézett hozzánk, hazánk ifjúsága az eredmények gyümölcsöző, az irántunk való állandó gon­doskodáshoz, a társadalom gondoskodása nyomán szá­munkra megteremtett nagyszerű körülményekhez méltó mérlegével zárjuk az 1986—1990-es ötéves terv második esztendejét, így az ifjúsági és diákszervezetek több mint 124 százalékban teljesítette, a Pionírszervezet 5 százalékkal túlteljesítette felajánlását. Az idei mezőgazdasági kampányokban több mint hat millió KISZ-tag és pionír vett részt, aki kultúrnövények ápo­lásán, talajerózió leküzdésén, földterületek mezőgazdasági (Folytatása a 3. oldalon) Mélyen tisztelt és szeretett Nicolae Ceauşescu elvtárs! Annak a lelkes és felemelő hazafias elkötelezettségnek, annak az óriási alkotó erőfeszítésnek a légkörében, amely az ön által a párt országos konferenciája elé terjesztett nagy horderejű jelentésben — a kommunisták, az egész nép akció-, munka- és harci programjában — foglalt orientációkból, tételekből és eszmékből fakad, hőn szere­tett és tisztelt Nicolae Ceauşescu elvtárs, mi, az ország összes fiatalja és gyermeke abban a nagy megtiszteltetés­ben és örömben részesülünk, hogy jelenthetjük: a munkán­kat és életünket jellemző romantikával és odaadással te­vékenykedve nemcsak teljesítettük, hanem túl is szárnyal­tuk az arra vonatkozó program előirányzatait, hogy az ifjú nemzedék vegyen részt Románia 1987. évi egyes gaz­dasági-társadalmi fejlesztési objektumainak kivitelezésé­ben. . . . . . " Nagy megelégedéssel jelentjük, mélyen tisztelt és szere­tett főtitkár elvtárs, hogy erőteljesen lelkesítve és mozgó­ . A Kommunista Ifjúsági Szövetség saga Bioteca ми -4^.1 I tri ICCC Magas nagyrabecsülés, messzemenő tisztelet Az ifjú nemzedék, az egész nép lelkiismeretből fakadó szép hagyományává vált, hogy most, az esztendő kezde­tén megünnepeljük Elena Ceauşescu elvtársnő, a jeles politikus és széles nemzetközi elismerésnek örvendő tudós születésnapját, aki új országunk zseniális megteremtője és hőse, Nicolae Ceauşescu elvtárs, a Román Kommunista Párt főtitkára, Románia Szocialista Köztársaság elnöke ol­dalán egész életét a szocializmus, a haladás és a béke ügyének, szocialista nemzetünk boldogságának és gyara­podásának szolgálatába állította és állítja. E drága ünnep különleges jelentőségét emeli ki a tény, hogy az ifjú nemzedék, egész népünkhöz hasonlóan, min­den energiájával és alkotó lendületével részt vesz az or­­szágos pártkonferencia által megszabott célkitűzések,­­ a pártfőtitkár által előterjesztett jelentésben foglalt útmuta­tások és direktívák sikeres teljesítésében, amelyeket egész szocialista nemzetünk, a kommunistákkal az élen, fenntar­tás nélküli csatlakozással, lelkesen fogadott el munka- és harci programként. A hősiességnek és bátorságnak a nemzeti történelem nagykönyvébe mindenkorra aranybetűkkel bevésett pél­dája, amelyet Nicolae Ceauşescu elvtárs, hazánk forradal­mi, demokratikus és haladó mozgalmának többi élharcosa oldalán nyújtott Elena Ceauşescu elvtársnő egyes különös­képpen fontos akciók szervezésében és vezetésében, tanú­­(Folytatása a 1. oldalon) Mariana Diaconescu

Next