Ifjúmunkás, 1989 (33. évfolyam, 1-51. szám)

1989-01-07 / 1. szám

_ Világ proletárjai, egyesüljetek! I.Hi Ifjúmunkás A ROMÁNIAI KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK HETILAPJA Kedves elvtársak, barátaim! Románia Szocialista Köztársaság honpolgárai! A termelőerők fejlesztésé­ben és szocialista hazánk ál­talános civilizációs fokának emelésében elért fontos meg­valósításokkal zárjuk az 1988- as esztendőt. A román nép dicsőséges kommunista pártunk vezeté­sével az idén is újabb jelen­tős sikereket aratott a gazda­sági-társadalmi fejlesztésben, az ipari, a mezőgazdasági ter­melés,­­ a nemzeti jövedelem, hazánk általános vagyona gya­rapításában. Tekintélyes sikerek születtek a tudomány, az oktatás és a kultúra , a gazdasági,kis ,tár­sadalmi haladás alapvető té­nyezői­k fejlesztésében.­A most záruló esztendőben a beruházások fontos volume­nét valósítottuk meg az ipar­ban, a mezőgazdaságban, a nemzetgazdaság más szekto­raiban, valamint a lakások és m­­ás szociális-kulturális­­léte­sítmények építése terén, összhangban pártunknak és államunknak az egész nép a­­nyagi és szellemi jóléte, szün­telen gyarapítását szolgáló ál­talános politikájával, az idén megkezdődött a ja­vada­lm­a­zá­sok és a nyugdíjak emelése. Ebből az esztendő utolsó ré­szében 4 millió dolgozó­­része­sült. Ugyanakkor a gazdasági­­társadalmi tevékenység, az összes tevékenységi szektorok vezetése és tervezése, az ál­lam és a forradalmi munkás­­demokrácia szerves tevékeny­sége tökéletesítésének és szervezésének széles akciója bontakozott ki. Az áprilisi tézisek alapján a pártban és az egész társada­lomban átfogó vitára került , sor- a hazai szocialista építés alapvető kérdéseivel és jelen­legi stádiumával kapcsolato­san, s ennek során erőteljesen kiemelték a román nép szo­cialista építőmunkájának nagy megválasz­tá­sá­i­t. Ugyanakkor a november végén lezajlott nagy demok­ratikus fórum keretében, a ro­mán szocialista társadalom je­lenlegi stádiumából indulva ki, megjelölték a fejlesztési célkitűzéseket a következő évtizedre, egészen 2000-ig és egyes területeken a 3. évezred első évtizedére is, ami bizto­sítani fogja az összes tevé­­­­kenységi szektorok erőteljes fejlődését, a sokoldalúan fej­lett szocialista társadalom megteremtéséről szóló párt­program töretlen megvalósí­tását és az ahhoz szükséges feltételek megteremtését, hogy Románia tovább haladjon a fejlődés és a civilizáció, újabb csúcsai felé, az emberiség a­­ranyálma — a kommunizmus felé! Most, esztendő végén is el kell mondanunk — mint igazi forradalmároknak, a párt és a nép iránti teljes felelősség szellemében —, hogy nem va­lósultak meg az összes gazda­sági-társadalmi fejlesztési ter­vek és programok a legjobb körülmények között. Hangsú­lyoznunk kell azonban, hogy a román nép, szoros egység­ben kommunista pártunk ve­zetésével, összességében jelen­tős megvalósításokat ért el, a­­melyek emelték a haza­­fej­lettségének, az egész nemzet jólétének általános színvona­lát. " Az idei esztendőben is elért nagyszerű eredményekhez tisz­­­ta, szívből, és a legmelegebben gratulálok hős munkásosztá­lyunknak, a parasztságnak, az értel­miségnek,­­ különbség nélkül az összes dolgozóknak, az egész nemzet­nek és újabb sikereket kívá­nunk neki az egész munkáján, abban, hogy hazánk a hala­dás és a civilizáció újabb csú­­csait hódítsa meg, gyarapod­jék az egész nép a­nyagi­ és szellemi jóléte, szüntelenül­ e­­rősödjék Románia független­sége és szuverenitása. Kedves elvtársak, barátaim! A november végi nagy de­mokratikus fórumon, a többi demokratikus szervben és a Nagy Nemzetgyűlésben elfo­gadták a gazdasági-társadalmi fejlesztési terveket és prog­ramokat 1989-re, a 8. ötéves terv 4. esztendejére, a döntő évre azoknak a stratégiai cél­kitűzéseknek a megvalósítása szempontjából, hogy a tudo­mány és a technika legújabb vívmányai alapján intenzíven fejlesszük az egész gazdasá­got, elérjük a munka és az élet új minőségét és rátérjünk hazánk fejlődésének újabb stádiumára. Köztudomásúak az 1989. évi fejlesztési tervek és progra­mok. Széleskörűen megvitat­ták és teljes egyöntetűségben jóváhagyták őket forradalmi munkásdemokráciánk összes szervei, valamennyi tevékeny­ségi secr.-for '--«/.-., _ dolgozói, egész népünk." Ezek a tervek és programok­­biztosítják, h­ogy a jövő év folyamán az ipar, a mezőgaz­daság és a többi tevékenységi "ágazat jelentős fejlődését ér­jük el, szüntelenül emelkedjék­­.a nép anyagi és szellemi élet­színvonala.­­ Most a döntő "az, hogy — az új esztendő első napjától kezdve — minden erővel rá­térjünk a jövő évi célkitűzé­sek valóra váltására. Következetesen meg kell valósítanunk a terveket és a programokat az összes tevé­kenységi területeken, a legha­tározottabban munkálkodnunk kell az összes szektorok szer­vezési és korszerűsítési prog­ramjainak megvalósításáért, tökéletesítenünk kell a tudo­mányos, az oktatási, a kultu­rális tevékenységet, a tudo­mány és a technika, az új agrárforradalom legújabb vív­mányai alapján kell szervez­nünk egész munkánkat. Hassunk oda, hogy 1989-ben , amikor 45 esztendeje lesz az antifasiszta és antiimperia­­lista, társadalmi és nemzeti felszabadító forradalom győ­zelmének és sor kerül a párt XIV. kongresszusára — a leg­jobb eredményeket érjük el az iparban, a legnagyobb ter­mést a mezőgazdaságban, jó körülmények között megvaló­sítsuk a beruházásokat és az össze­s tevékenységi, szektorok haladását. . A jövő évben — augusztu­sig — befejezzük az összes dolgozók számára a javadal­mazások és a nyugdíjak eme­lését, megvalósítva így­­az ál­talános jövedelmek tekintélyes növekedését,­ a nép anyagi és szellemi életszínvonalának e­­melkedését.­­ Az új év első napjától kezd­ve a leghatározottabban mun­­­kálkodnunk kell az ipari ter­melés jó műszaki-anyagi el­látásáért és ütemes kibonta­koztatásáért, a munkatermelé­kenység növeléséért, a terme­lés minőségi és műszaki szín­vonalának emeléséért, a ter­melési és anyagi költségek csökkentéséért, s ezen az úton a gazdasági hatékonyság és­­ a jövedelmezőség növeléséért az összes tevékenységi szekto­rokban. Ugyanakkor megkülönbözte­tett figyelmet kell fordítanunk a gazdasági cserék és a terme­lési kooperáció fejlesztésére, az exporttermelés legjobb kö­rülmények közötti megvalósí­tására, a részvételre és az együttműködési programok megvalósítására a KGST-or­­szágokkal, más szocialista or­szágokkal, a fejlődő országok­kal és a fejlett tőkés országok­kal; kapcsolódjunk be határo­zottabban és vállaljunk részt aktívan a nemzetközi koope­rációból, a nemzetközi mun­kamegosztásból, ami része a hazai szocialista építés politi­kájának, a világ összes népei-­­ vel való barátság, a vyilágbéke politikájának. 1­­ - Tevékenykedjünk a­ leghatá­­rozottabban egész • munkánk. .tökéletesítéséért, az önigazga­­tási-és az önálló gazdálkodási­­ elvek töretlen megvalósításá- . ért,, a forradalmi munkás de-­­­mokrácia szerveinek jó, műkö-­j­ö­déséért, ’­j,'­­ Biztosítsuk a párt politikai , vezető szerepének még erőtel­jesebb növekedését minden tevékenységi területein ' Szilárdítsuk még erőteljeseb­ben egész népünk egységét a Szocialista Demokrácia és Egység Frontja keretében, ami döntő feltétele annak, hogy megval­ósul­j­anak összes­­ gazda­sági-társadalmi fejlesztési programjaink és terveink, gyarapodjék az egész nemzet anyagi és szellemi jóléte. Kedves elvtársak­, barátaim! Románia Szocialista Köztársaság honpolgárai! 1980-ban jelentős események történtek a politikai, gazda­sági és társadalmi életben. (Folytatása a 3. oldalon) NICOLAE CEAUŞESCU ELVTARS újévi rádió- és televízióüzenete egész népünkhöz Új évet kezdtünk, s az évkezdet egyben születésnap­ra való emlékezés ideje is: doktor Elena Ceausescu mérnök akadémikus elvtársnőnek, politikai és tudo­mányos életünk jeles személyiségének, a nép és az egész fiatal nemzedék hazafias, forradalmi példaké­pének születésnapját köszöntjük. " Elena Ceauşescu elvtársnő kiemelkedő személyiségé­ben harmonikusan fonódik össze a harcos politikus tisztánlátása és a tudós felelősségérzete, tevékenységét forró hazaszeretet és mély forradalmi szellem hatja át, ezek jegyében munkálkodik a tudomány, művelő­dés és oktatás állandó fejlesztése, folytonos tökéletesí­tése érdekében. Munkássága fényesen igazolja azt a tételt, hogy a szocializmust és a kommunizmust csak ideológiailag és szakmailag kitűnően képzett szakem­berekkel lehet építeni, hisz példásan ötvözi politikusi, élenjáró pártvezetői tevékenységét a tudományos al­kotómunkával, jelentős mértékben járul hozzá a ro­mán tudomány és oktatásügy fejlődéséhez, a román kémiatudomány nemzetközi hírnevének növekedése- Forradalmi elkötelezettség, rangos tudományos tevékenység­ hez, a vegyészet, korunk tudományos és műszála ha­ladásának eme csúcságazata előrelépéséhez. Egész bölcsességével és minden erejével­­ azon van, hogy folyamatosan javuljanak a román nők munka- és életkörülményei. Munkásságát áthatja az anyai szeretet, a fiatal nemzedék, az ország valamennyi gyermeke nevelése iránt érzett felelősség. Elena Ceauşescu elvtársnő élete és forradalmi tevékenysége mindannyiunk számára élő példa, biztatás az állandó önképzésre, a társadalmi haladásért folyó küzdelembe való bekapcsolódásra, arra, hogy mindannyian átérez­­zü­k a közügyek, az ország fejlődése iránti felelőssé­"Ezekben az ünnepi pillanatokban hazánk ifjúsága — egész népünkkel együtt — kifejezésre juttatja mélységes tiszteletét Elena Ceauşescu elvtársnő iránt, aki Nicolae Ceauşescu elvtárs, a lánglelkű hazafi, pár­tunk és államunk vezetője mellett jelentősen hozzá­járul államunk bel- és külpolitikájának kidolgozásá­hoz és gyakorlatba ültetéséhez. Üdvözletünkben kife­jeződik lelkes csodálatunk is elhivatottsága, áldozat­­készsége iránt, amelyek jegyében egész életét elköte­lezte a kommunista párt, a szocialista Románia felvi­rágoztatása ügyének. Cluj megye fiatal nemzedéke, országunk egész ifjú­ságához hasonlóan, tevékeny résztvevője a szocializ­mus építésének, és egyben haszonélvezője mindazon változásoknak, amelyek eredményeképpen országunk (Folytatása az 5. oldalon) Dorina Cornea Haşegan, a KISZ Cluj megyei Bizottságának első titkára

Next