Irodalmi Ujság, 1969 (20. évfolyam, 1-21. szám)

1969-01-15 / 1. szám

A közel-keleti lőporos hordó — Miért éppen Libanont bánt­ják ? — ezt kérdik tőlem párizsi barátaim. — Hogyan vehetik sem­mibe az Egyesült Nemzeteket, a nagyhatalmakat, a közvéleményt? Itt Franciaországban nem köny­­nyű e kérdésekre a válasz. Izrae­li barátaim levelei, az izraeli új­ságok elgondolkoztató véleménye­ket, indokokat tartalmaznak. Em­lékeztetnek rá, milyen volt az 1967-es arab hecc-kampány, amíg ki nem tört a háború. Ezer és egy gombostűszúrás, egyre mélyebben, egyre fájdalmasabban : kibucokra dobott bombák, aláaknázott utak, iskolás gyermekek halála. Mintha ugyanazt élné át újra mostanában Izrael. Minden nap egy vagy több merénylet, egyre több civil áldo­zat. Mindez, mint 1967-ben, csak néhánysoros hír a világsajtóban, Izraelnek azonban kétségbeejtő, fájdalmas mindennapi valóság. Mikor tíz vagy húsz merénylet után egyszer visszavágnak, nagy­­címes cikkek jelennek meg. Iz­raelben egyenlő alapon bírálják el a merényletet, a visszavágást. Az Egyesült Nemzetek határoza­tai is különleges sorsot értek meg az izraeli közvélemény előtt : 1967. júniusa előtt sem gondolták, hogy azok védelmet jelentenek a zsidó államnak, de mégis meg­döbbentek, amikor Nasszer egyet­len szavára eltűntek a kéksisakos ENSZ-katonák és eltűnt minden garancia. Az El Fatah szervezet, mely az elfoglalt területeken 19 hónap alatt egyetlen komoly bázist sem tudott megszervezni, a szomszé­dos arab országokból operál. Mint­hogy legújabban sok jordániai tá­borát megsemmisítették az izrae­li akciók, néhány csoport átköltö­zött Libanon területére. Izrael nem hunyhatott szemet efölött. Az athéni bombát, amelyet egy izrae­li civil­ gépre dobtak és amely em­beráldozatot is követelt, Libanon­ban töltöttek meg puskaporral. Francia barátaim közül sokan szívesen úgy ’’enyhítenék” a bej­­rúthi esetet, hogy az néhány szél­sőséges katonai vezető akciója. Ilyen feltételezés elképzelhetetlen Izraelben. Csak kormányhatározat érvényesülhet. A jeruzsálemi kor­mány világosan kijelentette volt, hogy minden háborús cselekmény, akárhonnan induljon is ki, fegy­veres megtorlást von maga után. Az, hogy Libanon békésen visel­kedett mindmostanáig, nem jött számításba az izraeliek előtt. Az döntött el mindent, hogy abba­hagyta a békés viselkedést. Ami a bejrúthi esemény követ­kezményeit illeti, az izraeli köz­vélemény szerint nem fenyegetőek. Az oroszok eddig is az arabok pártján álltak. Sajnos, a hivatalos francia álláspont most tovább közeledett hozzájuk. Ami a Phan­­tom-repülők szállítását illeti, nem valószínű, hogy Amerika vissza­vonja ígéretét. Jeruzsálem további véleménye az orosz magatartásról : az oro­szok igen jól értenek a fegyveres akciók nyelvén, maguk is azt gyakorolják, ha rákerül a sor. Iz­raeli vélemény szerint, az oroszok tudják, hogy Izrael harcolna az utolsó csepp véréig, még akkor is, ha szovjet tengerészgyalogsággal találná szemben magát. A nagyhatalmak most minden eddiginél világosabban látják, hogy nem érdekük hónapok, évek hosszú során át bomlani hagyni a közel-keleti helyzetet. Izrael élni akar, békében akar élni , lehetősé­get kell adniok rá, biztosítékokat. Mint látjuk, a jeruzsálemi köz­vélemény, amelyet Európában nem sokan ismernek, igen különböző azoktól a sajtóhangoktól, amelyek a Közel-Kelet eseményeit sokhe­lyütt kísérik. Ugyanakkor még Iz­rael barátainak körében is felve­tődik több kérdés. A fenti indo­kolás ellenére, helyes volt-e a bej­rúthi támadással a viszonylag bé­kés Libanont közelebb sodorni a szélsőséges arab államokhoz ? He­lyes volt-e így az ellenséges tábor egységét növelni a megosztás po­litikája helyett ? Helyes volt-e civil repülőteret megtámadni, civil repülőgépeket megsemmisíteni a katonai büntető akció során? Nem kellene Izraelnek is aktívabban keresnie a békés megoldások lehe­tőségeit, a kölcsönös engedmények útját, bármily nehéz is ezt az utat az arabokkal megtalálni. Félő, hogy az erőszak csak erőszakot szül, minden visszavágást újabb visszavágás követ és ez az egyre jobban elmérgesedő helyzet mind kevesebb reményt tartogat a jövőt illetően. RÉMI DREYFUS (*) A Vatikán és Kelet-Európa A CSEHSZLOVÁK ESEMÉ­NYEK csak rövid időre szakítot­ták meg a Vatikán és a keleti ál­lamok közt folytatott hosszú és lassú tárgyalásokat. A reálpolitika következményei a Vatikánban ép­pen úgy, mint Párizsban vagy Washingtonban, erősebbnek mu­tatkoztak, mint a Csehszlovák ál­lam megszállásának morális vagy politikai kihatásai. VI. Pál pápa a bogotai eucha­risztikus kongresszusra való indu­lása előtt a következő szavakkal ítélte el a szovjetorosz katonai akciót : ’’Úgy tűnik, hogy ismét egyszer a fegyverek erejével akarják eldön­teni egy nép sorsát, függetlensé­gének és nemzeti önérzetének ügyét. Európa nyugalma megren­dült, a világé veszélyben forog.... Mélyen elszomorít minket, hogy sebet ütöttek egy ország épségén és a népek közötti jóviszonyon, de legfőképpen, hogy sebet ütöttek azokon a civilizáció tartóssága és jövője szempontjából nélkülözhe­tetlen elveken, amelyek oly fárad­ságosan és annyi szenvedéssel tud­tak csak megszületni az emberi­ség történelmében... Nem akarunk senkit megítélni, de kérdezzük, hogyan is ne kellene vizsgálat tárgyává tennünk azokat az elve­ket, amikből szinte természetsze­rűen ilyenfajta szerencsétlenségek származnak”. Alig hangzottak el ezek a sza­vak, és a vatikáni diplomácia új­ból felvette a kapcsolatokat a ke­leti államokkal, hogy egyrészről a keresztény egyházak egységesíté­sének nagy problémáját, másrész­ről a katolikus egyházak helyzetét elősegítse. A tárgyalások sem a múltban, sem a jelenben nem vol­tak egyszerűek, hiszen — mint ahogy annak idején Sztálin mon­dotta — a Vatikánnak nincsenek fegyveres hadosztályai. A kitűzött célok elérése csak kompromisszu­mokon keresztül lehetséges, ame­lyek az Egyháztól súlyos áldoza­tokat követelnek meg. A TÁRGYALÁSOK jelenlegi helyzetét a következőkben lehetne összefoglalni : A keresztény egyházak egysége­sítésének nagy kérdése újból és újból abba az akadályba ütközött, hogy a görög-keleti egyházak minden megoldás elől elzárkóztak addig, amíg az orosz görög-keleti egyház az egységesítés ellen lép fel. A Vatikán tehát évek óta tár­gyal Alexej pátriárkával. A tár­gyalások kedvező kimenetele eseté­ben VI. Pál Moszkvába kívánt volna ellátogatni, hogy az egysé­gesítési folyamatot szimbolikus jel­legű utazásával is elősegítse. Könnyű felmérni, milyen áldoza­tot jelentett volna ez az út egy kommunista és ateista államba, amelynek befolyása a görög-keleti egyházra közismerten igen mesz­­szemenő. Az ősz folyamán újra kezdett tárgyalások egyelőre ked­vező mederben haladnak . Rómá­ban számolnak azzal, hogy ha­marosan egy állandó jellegű gö­(*) Közel-keleti szakértő a ’’Les Temps Modernes” cikkírója. rög-keleti misszió fogja Alexej pátriárkát a Vatikánnál képvisel­ni (és Moszkvában a pápának is lesz egy állandó megbízottja). Ez a misszió­ csere lenne — mint az országok között a követségek fel­állítása — az első lépés a megbe­szélések folytatásához. A LENGYEL KORMÁNY és a Vatikán közti tárgyalások sem szakadtak meg. A Lengyel Kor­mány igen kívánatosnak tartja egy megegyezés megkötését. Ennek ér­dekében különféle anyagi termé­szetű koncessziókat kínál a lengyel katolikus egyháznak, sőt, most Wyszynski kardinálisnak újból engedélyezte Rómába utazását. A Lengyel Kormány persze ko­moly politikai sikereket kíván a megegyezésen keresztül elérni : követel három újabb kardinálist kinevezést, amelyek természetsze­rűen csökkentenék Wyszynski kar­dinális jelenlegi befolyását. De ezen túlmenőleg el kívánja érni, hogy a Vatikán a lengyel egyház­megyék határait jogilag is elismer­je. Ez a pont az, ami mindég nagy nehézséget okozott a Vatikánban, amely a múltban sokszor 100-150 évre halasztotta el az ilyen jogi­területi elismerést. A helyzet most sem könnyebb, elsősorban német vonatkozásai miatt. Wyszynski kardinális Rómában rámutatott arra, hogy ezeken a követeléseken kívül a Lengyel Kor­mány hallgat minden más elvi kérdésről (nevelés, ifjúság, szemi­náriumok), ami a lengyel egyhá­zat elsősorban érdekli. A pápai diplomácia vezetője, Mgr. Casaroli, — úgy tűnik — nem ért teljesen egyet Wyszynski véleményével, s kitartóan keresi a kompromisszu­mos megoldást ; ennek érdekében hajlandónak látszik a pápának egy újabb kardinális kinevezését aján­lani, így érthető Wyszynski egyik prédikációjának az a mondata, amelyben röviddel Róma elhagyá­sa előtt kijelentette : ’’Néha igen nehéz a pápának tartozó engedel­messég.” A CSEHSZLOVÁK KORMÁNY sem zárkózik el egy, a Vatikánnal megkötendő megegyezés elől. Az Egyház helyzete itt a Dubcek­­rendszer óta kedvezőbb. A hatósá­gok nem tértek vissza a régi egy­házellenes magatartáshoz. A ’’bé­ke-papokat” ugyan nem ejtették el, de azok nem játszanak semmi­féle hivatalos szerepet. Megértőbb politikájukra érdekes példa egy harmadik papnevelde felállítása,­­ igaz, csak 20 hallgató számára. A jelentkezők száma felülmúlta a 120-at. A püspöki kar erre az ille­tékes hatóságokhoz fordult, ame­lyek kijelentették, hogy a pénzügyi segítséget nem emelik fel, de ha az egyház maga előteremti az anyagi formákat, akkor nem emel­nek kifogást az ellen, hogy az összes jelentkezők felvétessenek a papneveldébe. A Vatikánnal megkötendő egyez­ménynek súlyos kérdéseket kel­lene megoldania : a Csehszlovák Állam is követeli például a püs­pöki megyék határainak jogi elis­merését. Meg kell még említeni azt is, hogy Beran kardinális álla­pota az utolsó hetekben súlyosbo­dott és így aktuálissá vált az utód kérdése. A Vatikán Prágába egy aktív és erős jellemű érsek-kardi­nálist kívánna kinevezni. AZ EGYHÁZ helyzete Magyar­­országon a legkevésbé kielégítő ; a tárgyalások nehezen, döcögve haladnak előre a Vatikán és a Ma­gyar Állam megbízottja közt. Az egyetlen konkrét eredmény az, hogy a Vatikán öt apostoli admi­nisztrátort nevezett ki, öt püspök nélküli egyházmegye élére. A személyek kiválasztásánál a komp­romisszum abban nyilvánult meg, hogy az öt kinevezett közül há­rom a kormány és kettő a Vati­kán jelöltjei közül került ki. A vatikáni óvatosság egyik jele az volt, hogy a pápa nem megyés­püspököt, hanem csak apostoli ad­minisztrátorokat nevezett ki. Nem titok, hogy a Vatikán nem helye­selte a magyar püspöki kar körle­velét a csehszlovák eseményekkel kapcsolatban és feltételezi, hogy egyes püspökök a körlevelet talán olvasatlanul írták alá, ’’hiszen nem volt más választásuk!” NEMESTÓTHY DÉNES Rudolf Höss a színpadon A NAGY TEKINTÉLYŰ ham­burgi Schauspielhaus kapunyitó be­mutatója : ’’Über den Gehorsam” (Az engedelmességről), amelyet fe­szült várakozás előzött meg, mellé­fogásnak bizonyult. Az új intendáns és társszerző , Egon Monk, aki Brechtnél inaskodott és a színház rendeltetését tanítómestere elgon­dolásához híven, politikai témák felkarolásában látja, tévedett, ami­kor abban a hitben ringatta magát, hogy kényelmetlen történelmi moz­zanatok megjelenítésével kivívhatja a közönség és a kritikusok rokon­­szenvét. Már az alcím : ’’Jelenetek Németországból, ahol a saját akarat alárendelése egy idegen önkénynek, erény­számba megy” — összeku­szálta a fogalmakat. A szerzők a világnézeti erővonalakat nélkülöző 15 jelenetnek kínosan életre segí­tett összefüggéstelen lapjait az utol­só évszázad porosz beütése német történelmi albumából szakították ki és azokat revüszerűen összeillesz­tett felvonásokban mutatták be. A könnyebb érthetőség és a díszlette­­len színpadot elöntő egyhangúság élénkítésére az egyes jelenetek mot­tóját a zsinórpadlásról leliftezett plakátokkal hirdették meg. De az erőltetett korszerűség éppoly kevés­sé melegítette fel a hideglelős han­gulatot, mint amennyire egyéb ren­dezői fogások (dzsessz-közzene, bo­hóc-csavargó dialógusok, stb.) sem tudták a gondolatokban szegény szó­füzérekkel tarkított tanúságtételt pótolni. Az alapkonfliktust példázó jelenetek annak az elképzelésnek az igazolására váltják egymást, hogy az irányítható bábukká lefokozott sze­mélyeket, akik a rámpa előtt beszá­molnak fordulatos életük mozzana­tairól, felsőbb parancsból folyó kényszerre való hivatkozással men­tesíteni kell a büntetőjogi felelősség alól. AZ ’’IDOMÍTÁS”, mint nevelési segédeszköz, gyerekek elhásságolá­­sával veszi kezdetét — ami bebizo­­nyítottan még ma is dívik —, aztán merész szaltóval visszavezet a 100 év előtti, dánok elleni értelmetlen hadjárat egyes fázisaihoz, amikor is a poroszok nagy véráldozattal ki­kényszerítették az Alsen-szigeten va­ló átkelést (”ők azok, akiket megil­let a vértanúknak kijáró tisztelet, mert engedelmesség sarkallta tet­teiket”), majd 1919. január 6-án hét, vörös zászlót lengető, fegyveres vonul fel, de meddő elméleti viták nyomán hajba kapnak, mire a for­radalmi lendület lelohad és ’’lemor­zsolódik, mint egy odvas fog.” A kö­vetkező képben a ’’német menyasz­­szonyt” jövendbelijével szembeni szófogadásra oktatják, ami állító­lag érthetővé teszi azt, hogy a sze­relemnek ez a feszes szolgálati sza­bályzata nyílegyenesen a Hitler­jugend Führer-imádatához vezetett. A náci-éra törvényszéki ítélethozata­lának ’’etikájáról” egy fiatal bíró így számol be : ’’Kötelesek voltunk a Führer utasításait az egészséges népi ösztön perdöntő akaratmegnyil­vánulásaként elfogadni és alkalmaz­ni.” Opportunizmus, fegyelmi érvek­re visszavezetett meghunyászkodás, fetisizmus, vagy lelkiismereti egyen­súlyzavartól való félelem jellemzi a többi mentőtanú katonásan kifej­tett önvallomását is. Három vezény­lő tábornok távbeszélőn közli a kez­deményező Stauffenberg ezredessel az 1944. július 20-i Hitler elleni me­rénylet-tervvel szembeni különvéle­ményét. Az első : ’’Tiszt nem for­dítja fegyverét legfelsőbb hadura ellen. Én nem Hitlert szolgálom, hanem a hazámat.” A második : ’’Keresztény vagyok, nem náci. De hűségesküt fogadtam”. A harmadik : ”A kötelességteljesítés tragikus, megoldhatatlan ellenmondásával ál­lunk szemben. Aki engedelmeskedik, helyesen cselekszik, és aki fellázad, az is.” AZ UKÁZ vak követője , a bárgyú tanácstalanság és konok emlékraj­zás elszánt­ álszent Mephistója, Ru­dolf Hess áll most elő. Elmondja életét, sodródását nemzedéke eltor­­laszoltnak vélt rajtjától a hitleri ígé­ret igézetéig, a zsilipszakító nem­zeti-szocialista valóságtól a bru­tálisan visszaperelt életjog tobzó­dásáig, a kannibáli káosztól az auschwitzi halálgyárig, amelynek parancsnoka volt. Ott áll, lazán fé­­kentartott örök-kaptákban Höss, a csődbe jutott szekta ministránsa, mint aki bizalmas viszonyba került a megcsúfolt sorssal, de felforrósult önvallomásából kiérződik a ráváró bitófa közelségének tudata. Amit a kollektív mellébeszéléssel ki akar fejezni, nem egyéb, mint öncélú történelemhamisítás. "Életem végé­hez értem” — szavalja szó szerint. — ’’Hogyan látom a dolgokat ab­ban a körzetben, amelyben éltem ? Világnézeti értelemben változatlanul nemzeti-szocialista vagyok. Egy esz­mét, melynek 25 évig hódoltam, nem lehet egyszerűen sutba dobni azért, mert az államvezetés hibás, sőt bű­nös volt. Ma már belátom”, — foly­tatja — ’’hogy a zsidóirtás hiba volt. A tömegpusztítás folytán Németor­szág a világ gyűlöletét váltotta ki. Auschwitzban a nevemben sok min­den történt, amiről nem tudtam és amit nem tűrtem és nem helyesel­tem volna”. A szerzők Hössnek ezt a hazug, gyáva meaculpázását a gyilkos 1947. februárjában, Krakkóban papírra vetett naplójából vették anélkül, hogy az idézetet valamelyes vádoló bírálattal toldották volna meg. Ezek után nem meglepő, hogy Egon Monk, a nagy múltú Schau­spielhaus híres intendánsainak , Lessingnek, Gründgensnek, Schuh­­nak utódja, már a startnál megbu­kott. NASCHITZ FRIGYES Jó hír érkezett Magyarországról. A bu­dapesti sajtó hosszabb közlemény­ben tudatja mindenkivel, akit illet, hogy újból életre hívták a házas­ságközvetítő intézményt. Végre valami új, valami eredeti létesít­mény, amely remélhetőleg ered­ményesen veszi fel a harcot ko­runk átka, a magány, a közöny, az elidegenedés ellen. Erről a nagy jelentőségű határozatról így ír többi között a "Magyar Nem­zet” : ’’Hivatalos szervek is sokat foglalkoztak az utóbbi időben egy mélyen gyökerező, mondhatnánk hagyományos társadalmi problé­mával : a házasságközvetítő in­tézmény újbóli életrehívásával.” Ami a hagyományt illeti, kétség­telenül az. Nem kis számban űz­ték ezt az ipart — akkor még nem intézményt — országszerte. Vol­tak olyan házasságközvetítők, akik nemcsak józan életű férfit vagy házias nőt, de még szerelmet is biztosítottak ügyfeleiknek. Persze ez semmiképp sem mondható ha­ladó hagyománynak,­­ nyilván ezért kellett különféle testületek­nek elfogadhatóvá tenni a porai­ból megöremedett boldogságközve­títőt. A közlemény szerint "a Ma­gyar Tudományos Akadémia ille­tékes osztálya (?) is napirendre tűzte tanulmányozását és terjedel­mes, részletre kiterjedő anyagban foglalta össze megállapításait, ál­láspontját.” Nagy kár, hogy e ta­nácskozások jegyzőkönyvei nem kerültek nyilvánosságra, mert meg­tudtuk volna, hogy miképpen ke­rül ez a felépítmény az alapra. De nemcsak az Akadémia, a "Ha­tóságok is — többek között a Fő­városi Tanács — figyelemmel kísérték a kérdés kialakulását, lét­­jogosultságát és a hosszú tanácsko­zások eredményeként most meg­érlelődött a döntés. A Főváros Ta­nácsa engedélyt adott az egyik bu­dapesti szolgáltató szövetkezetnek, hogy tevékenységi körébe iktassa a házasságközvetítést.” Tehát megkezdődhet a boldog családi élet hivatalos szolgáltatása. Egyelőre igaz, hogy csak kisipari alapokon. De kezdetnek ez is szép. Mégis valami új, valami felemelő. Az új gazdasági mecha­nizmus után új házassági mecha­nizmus. Lehet, hogy erről az új mechanizmusról majd orvosok,pszi­chológusok is tanácskozni fognak? Ha igen, tanácskozásuk anyagát ne tartsák titokban. Ez ügyben a világ népei is érdekeltek. — n — ^ÖQtb | Irodalmi Újság 1969. január 15.

Next