Irodalmi Ujság, 1980 (31. évfolyam, 1-12. szám)

1980-01-15 / 1-2. szám

ALAin WOODROW: A hívők Magyarországon Alain Woodrow a párizsi "Le Monde" vallásügyi szakértője. Budapesti be­számolóját eredetileg a nagy francia napilap közölte két részben; onnan vettük át,teljes terjedelmé­ben,a fejezet­es alcímeket is respektálva, a szerző szíves engedélyével. I. Divide et impera Nyikita Hruscsov, amikor 1964-ben Budapesten járt, Magyarországot a "­gulyás-szocializm­us" hazájának nevezte. A magyar főváros levegője valóban könnyebb és egzotikusabb, mint például Bukaresté, Kelet- Berliné vagy akár Varsóé. Magyaror­szág nem ismeri Csehszlovákia politi­kai feszültségeit,Románia dogmatikus merevségét, Kelet-Németország vas­fegyelmét, vagy Lengyelország gaz­dasági válságát. Nem ismeri, egyelőre még nem. Ám ennek az Európa szívében meghúzódó kis országnak politikai, társadalmi és gazdasági helyzete ingatag, s az 1956- ban levert forradalom óta az országban állomásozó nagy létszámú szovjet katonai erő szüntelenül emlékeztet rá, hogy a "nagy testvérnek" esze ágában sincs lemondania erről a kulcspozíció­ban lévő országról, mely mindig út­vonalán volt a nagy invázióknak, tatár, török, német, szláv és balkáni vonulá­soknak, s amely most része a Szov­jetunió köré vont "egészségügyi záró­övezetnek". Az egyre sűrűbben érkező külföldi turisták - kiknek száma tavaly 12 millióra rúgott egy tíz és félmilliós országban! - általában meglepetéssel tapasztalják a viszonylagos árubőséget. Az üzletekben, melyek közül néhány magánkézben van, úgyszólván minden megtalálható: az amerikai cigaretta- és whisky-márkáktól kezdve a külföldről behozott egyéb luxus-cikkekig. Az élel­miszer-üzletekből semmi sem hiányzik, a sorbanállás már csak távoli, rossz emlék a hatvanas évekből; jól eszik a magyar ember, s könnyű kézzel emeli a poharat a falatra. Asszonyaik kacérul öltözködnek; hosszú haj,farmernadrág,miniszoknya; a fiatalja elmenne a földkerekség bár­mely nagyvárosában. Kilép a vendég a régi kolostor­épület falai közé nagy gonddal tervezett Hilton szállóból, for­dul egyet a híres Halászbástyán, föl­váltva szemügyre véve a zöldelő budai dombokat meg az alatta elterülő fővá­rost, s egy sarokkal odébb máris a patinás folklór fogadja: nemzeti étel­különlegességek cigányzene-mártással. A Vörösmarty cukrászda a háború után gonddal visszaállított eredeti díszleté­vel, aranycirádáival és üvegcsilláraival az osztrák-magyar monarchia egyik u­­tolsó tanúja, s aki kedveli a tejszínha­­bos süteményeket és kedvvel pihenteti tekintetét a nem kevésbé étvágyger­jesztő ki­szolgálólányok idomain, akár a boldog békeévek Császárvárosában hiheti magát De várja más meglepetés is a nyugati utazót a forgalmi dugók a főváros ut­cáin. Az autóbusz, a villamos, a föld­alatti fillérekbe kerül, a járatok sűrűsé­ge is megfelelő a magánjárművek mégis valósággal elárasztják Buda­pestet Talán mert a fogyasztásnak is legfőbb jelképe, mert un. "státusz szimbólum": a magángépkocsik szá­ma az 1960-as 31 ezerről mára 800 ezerre ugrott Az 1­979 elején közölt sta­tisztikai adatok szerint a magyar ház­tartások 70 százalékában található jég­szekrény, mosógép, rádió- és televízió­­készülék. Panem es circenses: az 1956 után hatalomra került vezető csoport rá­ébredt, hogy a tömegeket a fogyasztási javak felé terelve lehet legkönnyebben féken tartani. A kivégzések-börtönzé­­sek, és az új rendszer megszilárdítása után Kádár János ,az ügyes stratéga és szenvedélyes sakk-játékos, óvatosan készítette elő az 1968-as fordulatot, a "gazdasági csodát" megvalósító köz­gazdászok korszakát, s véle­ következ­tében, a hetvenes évek elején megin­duló fogyasztási lázt. Ez a stratégia jelenleg azonban két akadályba ütközik. Egyrészt a világvál­ság hullámai fenyegetik a rendkívül érzékeny magyar gazdaságot, a nem­zeti jövedelemnek a felét ugyanis a külkereskedelem adja. Másrészt, az anyagi javakért folytatott versenyfutás legalább annyi hiányérzetet, mint amennyi elégedettséget teremt; s a kommunista vezetők most mintha kissé megkésve vennék észre, hogy a "spirituális űr" éppoly káros a pártnak, mint az egyháznak, s a papi hivatás megcsappanása ugyanolyan hanyatló görbét mutat, mint a párttag­sági kérelmeké... Szent, de fanatikus Ha tudnák, hogyan fogjanak hozzá, az egyházak a maguk részéről képesek lehetnének ezt a "spirituális űrt" betöl­teni, mert a fiatalok körében van vala­melyes, körülhatároltan is határozott érdeklődés a vallási kérdések iránt Egy ismert történész mondta beszél­getésünk során: "Vannak jelek, melyek nem csalnak. A televízióban láttam labdarúgókat, kik keresztet vetnek mielőtt a pályára lépnek, s láttam fiatal énekeseket, kiknek nyakában láncon kereszt lóg, s kik nem átallanak a nyil­vánosság előtt kérdezés nélkül is hitük­ről beszélni. S nevezze bárki afféle fol­klór-jelenségnek, de ismerek olyan fiatalokat is, kik a miszticizmus, a buddhizmus bűvkörében élnek. Nyu­gatról még nem jutott el hozzánk a punk-mozgalom, sem a talmi szekták divatja, sem a kábítószer, azt azonban állíthatom, hogy a fiatal nemzedék olyan eszményt keres, melyet nem kínál neki sikerrel sem a párt, sem az egyház. ” Hasonlókat mond Kocsis Zoltán, nemzedékének kimagaslóan legtehet­ségesebb zongoraművésze: "Termé­szetesen hívő vagyok. Mint sokan bará­taim közül a zenei világban. Katolikus vagyok, noha nem gyakorló; a vallásról inkább baráti körben beszélgetek." Az egyházak iránti közöny a fiatalság­ban növekszik, noha például a katoli­kusoknál a hitéletnek heti gyakorlása így is magasabb, mint Franciaország­ban: 20-25 százalék. Az egyházi veze­tőkkel szemben tanúsított gyanakvás magyarázata: túlságosan behódolnak a hatalomnak! Ez a magatartás különben nem mai keletű. A katolikus egyház a "nemzetiek” és a protestánsok ellené­ben a 16. századtól kezdve a Habsburg­­hatalomhoz kötötte szekere rúdját. Az egyházi vezetők behódolásáért csekély a jutalom (Jean-Marie Domenach írja egy helyütt: "Közép-Európában a kommunista hatalomnak csak a joze­finizmus örökségébe kellett beülnie".) bár az is igaz, hogy a szemben álló erők egyenlőtlenek, s a kezdeményezé­sek lehetőségei csekélyek. Mindszenty hercegprímás idején a magyar katolikus egyház megkísérelt nem­et mondani az új uraknak, de végülis a reálpolitikai elvek győztek az országban s a Vatikánban egyaránt Ezt a kísérletet így kommentálja Mik­lós Imre államtitkár, az Egyházügyi Hivatal elnöke: ’’Közvetlenül a II. Világháború után az egyházak, s ki­váltképp a katolikus egyház vezetői a népi demokratikus átalakulás ellen for­dultak, s elutasító véleményüket számos püspöki körlevélben nyíltan ki­fejezték. Ismeretes, hogy a háború előtt M­agyarországot a "hárommillió koldus országának" nevezték. S joggal, mert a földnélküli parasztok országa volt, míg a legnagyobb földbirtokok éppen a katolikus egyház kezében ittak. Ez már magában is bizonyíték rá, hogy a földreform érdekében hadat kellett üzennünk bizonyos jelentős egyházi erőknek." Mindszenty kardinális, esztergomi érsek és Magyarország hercegprímása éppen ezeknek az erőknek volt jelképe. A Minisztertanács alelnöke, Aczél György szerint "Mindszenty József a feudális hagyomány szellemében a leg- Egy tál A többiek után tehát a sorban a magyar katolikus egyház is végül "normalizálta" viszonyát a kommu­nista rendszerrel. Úgy kell vajon érteni, hogy elsőszülött jogát eladta egy tál lencséért? Ez a véleménye egyik beszélgető felünknek, aki közel áll az egyházi hierarchiához: "Az egyházat megalázták, lefejezték. Elő test, de fej nélkül: jellemzője a középszer inkább mint a hitványság." Egyházi vezetők ily szigorú emberi megítélése — ideértve más egyházak vezetőit is — nem elszigetelt jelenség. Amikor 1948 és 1950 között az ország vezetői egyezményt kötöttek a külön­böző egyházakkal­­ a református, evangélikus, katolikus, zsidó egyház­zal, a Szabad Egyházakkal, baptisták­kal, adventistákkal, húsvétosokkal, metodistákkal, nazarénusokkal stb. —, egyben semlegesítették is őket, s ellen­zéki erejüket "hasznos" célok: a haza­­fiság, a nemzetközi béke, a családi értékek, a közerkölcs védelme felé terelték... Az állam végülis megértette, hogy az egyházak nem veszélyesek, sőt időn­ként szövetségesek is lehetnek. Kopácsi Sándor, Budapest volt rendőrkapitánya s a kádári represszió 1963-ban szaba­dult áldozata szerint "a Habsburgok régi jó jelszavát — divide et impera! — a kommunista vezetők is jól ismerik" Külön-külön tárgyalnak az egyes egy­házakkal, hogy emígy is megerősítsék azoknak kölcsönös gyanakvását egy magasabb állami méltóságnak tekin­tette magát, s így szállt szembe a nagy­birtokrendszert fölszámoló földreform­mal, a királyságot fölváltó demokrati­kus köztársasággal, illetve az egyház és az állam szétválasztását javasló tör­vénnyel. ” Tudjuk, Mindszenty kardinálist 1949- es perében életfogytiglani börtönre ítél­ték, s fogságából csak az 1956-os forradalmárok szabadították ki őt. Akkor a rádióban azt nyilatkozta, hogy az ország rendelkezésére áll. ”Szent ember volt ő, de fanatikus, jegyezte meg nekünk valaki, akit ő bérmúk­ Hajthatatlanságával sok veszteséget okozott az egyháznak. Szereplése jó ürügy volt a megtorlásra.” Tizenöt éven át menedékhelyéről, az amerikai követség épületében berendezett lak­osztályából magatehetlenül szemlélte, hogyan javul országában lassan az egy­ház és az állam viszonya. 1964-ben a magyar állam és a Vatikán részleges egyezményt írt alá új püspökök ki­nevezéséről, illetve a római Pápai Magyar Intézet visszaadásáról. 1968- ban úobb tárgyalás folyt Rómában az Egyházügyi Hivatal képviselőjével. A következő évben sor került az első püs­pöki kinevezésekre. 1971-ben Mind­szenty bíboros Ausztria felé elhagyta az országot; három évvel később VI. Pál pápa fölmentette őt esztergomi ér­seki méltósága alól. Két menetben újabb püspöki kinevezések következtek azután, 1979 áprilisa óta pedig, négy új püspök kinevezésével, a magyar katoli­kus hierarchia valamennyi tisztsége betöltődött, olyan helyzetben, hol hivatalos öku­­menizmus gyakorlatilag nem létezik, majd valamennyi felekezeten belül a hívek gyanakvását keltik föl a kivétele­­zettség bőségével elárasztott egyházi vezetéssel szemben. Időzített bomba Magyarországon az egyházak állami szubvencióban részesülnek: a legfőbb tisztségviselők miniszteri fizetést kap­nak, de még az egyszerű papok sem élnek rosszul, nekik is járnak a tár­sadalmi juttatások s az állam által biz­tosított nyugdíj. Mindaddig, míg a szigorúan meghatározott kereteket nem lépik túl, "működhetnek" az egyházak, gyakorolhatják szertartásai­kat, taníthatják a katekizmust, részesít­hetik a híveket a szentségekben, gon­doskodhatnak az utánpótlásról, sőt joguk van, korlátolt példányszámban, hitbuzgalmi irodalom kiadására is. Ám mindez felülről lefelé strukturált, előre megtervezett, ellenőrzött Ezzel szemben csírájában elfojtódik minden alulról jövő kezdeményezés, sőt még az egyszinten folyó, "horizontális" kapcsolatok sem kívánatosak. Az Esprit című francia folyóiratban írja a magyar Marc Rakovski: "A magyar katolicizmus konzervativizmu­sa nemcsak az új társadalmi sziszté­mával állt szemben, de kerékkötője az egyházon belül is minden megújuló törekvésnek. Amikor az egyház bele­fáradt a politikai ellenállásba, eme li­turgiai és teológiai konzervativizmus­nak alapján jött létre a nagy megegye­zés. A beiktatás jogával élő Egyházügyi Hivatal a merev rituális formákban nem csupán a barokk formát becsüli. Azt is tudja, hogy a formalizmus esz­köze is az ellenőrzésnek." (1.) A magyar vezetők tudatában vannak, hogy a fogyasztási versenyfutás a végéhez közeledik, s ezért is igyekez­nek a lakosság vágyakozásait más irányba terelni. Elkezdték például a nacionalista érzelmek tüzét élesztgetni,­­ óvatosan persze, nehogy megint ’56 legyen belőle. Szaporodnak a történel­mi tanulmányok és kiadványok (melyekből nem egy negyvenezres pél­dányszámot is elér), s nyomatékosan emlegetik a kétmilliós lélekszámú erdélyi magyarság szerencsétlen hely­zetét Ebben a finom játékban, mely­nek célja persze a status quo meg­szilárdítása, az egyházaknak is szerepet szán a Hatalom. A romániai magyar­üldözés hangsúlyozása­­, az­oké a magyaroké, akiknek kulturális hova­tartozása a lengyelekéhez hasonló kato­likus hitükben is megnyilvánul­t, ébren tartja a hazafias buzgóságot és megerősíti a nemzeti összefogást (2.) Egy történész, akinek módja van közelről figyelni a jelenlegi politika hullámzásait így fakadt ki előttünk: "Nincs szégyenletesebb játék, mint azért szítani a nemzeti szenvedélyeket, hogy még könnyebben lehessen kor­dában tartani az embereket Az egyház jobban tenné, ha ebben a játékban nem venne részt hanem inkább a ná­lunk elégedetlen keresztény hívők panaszszavát hallgatná meg és az ő spi­rituális igényeiket igyekeznek kielégí­teni. Az a szellemi és politikai anar­chia, ami nálunk tapasztalható, a spi­rituális megújulás páratlan esélyét kí­nálja. Az állam viszont időzített bombával játszik,­­ és ha az egyház nem ügyel, akkor megintcsak a barri­­kád rossz oldalán fogja találni magát". II. Nincs szintézis Aqubnól Szent Tamásból és Marx Károlyitól Vannak-e "disszidensek" Magyarországon? Ha csupán arra gon­dolunk beszélgető feleink mily Folytatás a 2. oldalon B 2 IS 89 F LAPUNK TARTALMÁBÓL Alain Woodrow: A hívek Magyarországon (1-2 old) A Bibe-probléma (3. old) Tán­cz­os Gábor Öngyil­kossága (3. old) Cs. Szabó László: Az ezerki­­lencszázhanslincas évek (4. old)­ ) Erdélyi titka (5? okf) Ferdinandy­­Mihály: Tisza (6.-7. old) Halász Péter: Egy szeren­csés kolléga (8. old)­­ Varga László: Emlé­kek Zilahyról (9. old) Monoszlóy Dezső novel­láia (10. old) Sárközi Mátyás: Egy Kádár­­káder regényein. old)

Next