Izraelita Tanügyi Értesítő, 1920 (45. évfolyam, 1-12. szám)

1920-01-01 / 1. szám

lajára írtunk, szeplőtlen tisztaságban ragyognak most is előttünk. A nemzeti és felekezeti kultúra szolgálata, a zsidó iskolák kulturális és felekezeti érde­­keinek ástápolása, a zsidó tanítóság erkölcsi és anyai érdekeinek védelme: ezeken kell továbbra is eleink szent lelkedésével munkálkodnunk, ezeken a régi utakon kell továbbra is haladnunk. Nem kell új programmot adnunk. V­issza se kell térnünk régi program­­műnkhöz, hiszen egy pillanatra sem tértünk el tőle. Azt a zsidóságot, amely , évezredek óta, bár máglya és pogrom járt érte, fenséges tántoríthatatlansággal hirdette az Egy Isten hitét, a ״Szeresd felebarátodat mint tenmagadat, tiszta ethikáját és az ősi hagyományok szentségét; azt a magyar zsidóságot, amely törhetetlen hűséggel vérét és vagyonát áldozta e honért; azt a magyar zsidó tanítóságot, mely ezen a földön a megszállott területeken minden csábításnak ellenállva, minden üldözéssel dacolva, megőrzi iskolájának magyar jellegét­, azokat a testvéreinket, akiket magyarságuk miatt kiüldöztek a megszállott területekről, akik inkább ott hagyták állásukat, tűrtek üldözést, szenvedést, semhogy megtagadják magyarságukat és idegen hatalomnak esküdjenek hűséget, akik most állás nélkül, hajléktalanul, éhezve, fázva, családjukkal együtt kitéve a nyomornak, de mégis megalkuvást nem ismerve, büszkén, hirdetik magyar­ voltukat; ezt a vértanúk népéből való vértanú tanítóságot, ezeket a hit és hazaszeretet mártírjait nem tudja semmi sem eltéríteni régi, szent eszményeink követésétől! Ha volt egy hely, ahol még a proletárdiktatúra alatt is, amikor megállt minden munka, amikor a jelszavakkal félrevezetett tömeg féktelensége, vadsága nem kímélte meg a munka szent műhelyeit sem és esztelenül rombolt, mondom, ha volt egy hely, ahol még akkor is folyt a munka, ahol a mun­­kások szent lelkesedése nem engedte kialudni a munka örök­mécsesét, úgy a zsidó iskola volt az. És ez a munka nem az; ״ új szellem“ jegyében folyt, nem az erőszak, gyűlölet és tagadás uralmát hirdette, hanem régi, nagy eszményeink örökkévalóságát, tanította. A zsidó tanító a proletárdiktatúra alatt is a szeretet, megértés és munkaszeretet, minden jó és nemes indulat apostola volt. Szent munkánkat akarjuk folytatni, szent ideáljainkat akarjuk követni. És ha ebben a munkánkban, ebben a küzdelmünkben még annyi veszéllyel kell is szembeszállnunk, ha ellenséges szomszédok rosszindulata, győztes hatalmak kíméletlensége és gőgje, egy elvesztett háború minden szerencsét­­lensége és átka szorongatja és fojtogatja is szerencsétlen hazánkat, és ezer sebből vérző felekezetünk százszorosán érzi is a viszonyok mostohaságát; győzedelmeskedni fogunk minden akadályon, csak tartsunk ki híven régi szent ideáljaink m­ellett, küzdjünk értük, hirdessük őket szóval és tettel, és a mi munkánk, a mi munkaszeretetünk lelkes munkára és szeretetre fogja serkenteni e haza minden polgárát és egy jobb korszak, boldogabb jövő vár reánk. Fel hát, testvéreink, a régi utakon munkára fel! ______________________­ Dr. Fuchs D. Rafael.

Next