Jogtudományi Közlöny, 1926

Tartalom

Lap A felsőházról szóló törvény. — Dr. Pap József ' 189 Az adómérséklési törvényjavaslat. — Dr. Nádas László 210 Szemle. Érthetetlen törvényszöveg rossz fordítás folytán 43 A trianoni álnemzetközi büntetőjogi egye­sület 87 Az illetékek felemelése kényszeregvességi eljárásban. — Z. Zs 91 Mit nevezünk községnek? — Dr. M. K. 111 Az International Law Association 111 Visszaható erő minden téren . '. 118 Az International Law Association bécsi konferenciája 118 Az International Law Association 142 Az International Law Association buda­pesti kirándulása 151 Kereskedelemi levelek illetékmentessége. . 167 A felsőházi törvény 186 VIII. Bíróság, ügyészség, ügyvédség, köz­jegyzőség és jogi oktatás. Cikkek. A jogászi képzettség értékelése a vizsgá­kon. — Vargha Ferenc 9 Ügyvédek dolga. — Dr. Popper Tódor .. 33 A jogi doktorátus. — Dr. König Vilmos 65 A jogi oktatás reformja és a tanszabad­ság. —- Dr. Molnár Kálmán 66 Emlékezzünk régiekről. — Dr. Kármán Elemér 107 Szemelvénvek az Ügyvédi Tanács gyakor­latából .' * 115 A joggyakorlaton levők elméleti és gya­korlati kiképzése. — Dr. Almási Antal 153 Néhány gondolat a jogi oktatás reformjá­hoz. — Dr. Rassay Gyula 169, 183 A joggyakorlaton levők elméleti kikép­zése. — Dr. Horkay Gyula 192 Az utódállamok ügyvédeinek előértekez­lete. — Dr. Brüll Dániel 193 Szemelvények az Ügyvédi Tanács gyakor­latából 211 Szemle. Jellega dományozás 15 Ügyvédek gazdasági pártjának programmja 16 Ali ügyvédek. — Dr. K. Károly 23 A Budapesti Ügyvédi Kamara választási eredménye 31 Felfüggesztendő-e az előzetes letartózta­tásban levő ügyvéd? 31 Ügyvédellenes hangulat 41 Ügyvédi körökből 42 Egy korona hetven fillér ügyvédi munkadíj 42 Ügyvédi költségek 51 A numerus clausus 62 Csekélyforgalmú iroda ügyvédjelöltet nem jegyeztethet be 62 Az új világ és a régi jogi oktatás. — K. Gy. 62 Az elaggott ügyvédekről 71 A nyugdíj valorizációs perek költségei .... 79 Jegyzőkönyvvezetők 94 Országos ügyvédi értekezlet 103 Nyílt levél. — Dr. Várkonyi Mór 118 A bírák korhatára nálunk és Poroszország­ban. — Sorix 119 Az ügyvédi bejegyzés és a kamarai illetékek fizetése. — Dr. Forgács Dezső 127 Kamarai illetékek, ügyvédi bejegyzés és egyebek. — Dr. Petrik Aladár 134 Mi tekintendő ügyvédi díjnak a Pp. 36. §-a szempontjából? 136 A monizmust < 1 59 Az ügyvédi kar több sérelme 159 Országos Ügyvédotthon Egyesület 167 Az Ügyvédi Kör újabb nagyarányú akciója a jogszolgáltatás terén mutatkozó visz­szásságok megszüntetése érdekében. ... 177 Az Országos Ügyvédszövetség 177 A kollégialitás megsértése 178 Az ügyvédek özvegyeinek nyugdíja 186 A fegyelmi vétség elévülését az előadó bíró sürgetései megszakítják 187 Az Országos Ügyvédszövetség budapesti osztálya 187 A Budapesti Ügyvédi Kamara értekezlete 197 A bírói státustörvény módosítása. — Egy kir. ügyészségi elnök 198 Az Országos Ügyvédszövetség tisztikari ülése 199 A Magyar Jogászegylet tudományos pá­lyázata 213 Lap Az ügyvédözvegyek nyugdíja. — Egy biztosítási matematikus 214 IX. Vegyes tárgyú cikkek. Cikkek. Választott bíróságok a kereskedelmi- és iparkamarák kebelében. — Dr. Kéri Miklós 36 Parlamenti bizottság és tanuzási kény­szer. — Dr. Kéri Miklós 53 A közjegyzői árverések helyébe lépett ár­verési csarnokról. — X 68 Aktuális kérdések 105 Szerzői jogi védelemben részesülnek-e a rádión leadott írói művek? — Dr. Palágyi Róbert 156, 164, 194 A szabadalom lefoglalhátóságáról. — Dr. Perimutter Alfréd 174 Szemle. A lakásrendelet 70. §-ához 24 Szenzáció adó 71 Az árverési csarnokról 71 Néma istenségnek 93 Freud-ünnepség 95 Appropriáció és valorizáció. — Dr. K. V. 102 Csemegi Károly levele egy lipcsei magyar diákhoz 102 A Magyar Elmeorvosok Egyesülete 112 A lakáshivatalnak kimúlása 150 A magyar elmeorvosok IX. értekezlete . 177 A tárgyilagosság határai 215 X. Jogirodalom. Cikkek. Dr. Nagy Elek : Magyarország és a Nép­szövetség. — Dr. Auer Pál 39 Dr. Mangold József : A szállítmányozási és beraktározási ügylet. — Dr. Móra Zoltán 40 v. 11 ippel : Büntetőjog. — Dr. Auer György 40 Dr. Tomcsánvi Móric : Magyar közjog. — Dr. Molnár Kálmán 60 Nemzetközi jogisme és nemzetközi jogtudo­mány (széljegyzetek három üj nemzet­közi jogi kézikönyvhöz). — Dr. Irk Albert 70 Magyar közjog. (Válasz dr. Molnár Kálmán bírálatára.) — Dr. Tomcsányi Móric . . 77 Sztehlo Kornél : A házassági per kézi­• könyve. — Dr. Virágh Gyula 101 Gróf Dohna : Büntető perjog. — Dr. Auer György 116 Dr. Bozóky Géza : Magyar váltójog. — Dr. Szende Péter Pál .' 165 Dr. Irk Albert : A büntetőjog alap­fogalmai. — Dr. Auer György 185 Dr. Julius Magnus : Die Bechtsanwalt­schaft. — Dr. Teller Miksa 211 Könyvek. Valorizációs joggyakorlatunk 1926-ig (Dr. Blau György) 24 A felértékelésről szóló új rendelet (Dr. Tolnay—Biber—Dr. Berénvi) 24 A pengőmérleg (Dr. Szende Péter Pál) . . 32 A Corpus Juris Hungarici 1925. évi kötete 32 A tisztességtelen verseny (Dr. Bányász— Dr. Szegő) 63 A büntetőjogi alapfogalmak módszertani kritikája (Dr. Irk Albert) 63 A csődönkívüli kénvszeregyességi eljárás új szabályai (Dr. Tury, Dr. Csiky—Dr. Cs. Sommer, Dr. Orbán—Dr. Berényi) .... 63 A szabadságvesztés végrehajtásának re­formkérdései (Gedeon Emil) 79 A csődönkívüli kénvszeregyességről (Dr. Meszlénv Artúr) 87 Az utolsó évtized élő jogszabályai (Dr. Szende Péter Pál).—Dr. Munkácsi Ernő 87 Valorizációs táblázatok (Bárczy Imre) ... 88 A kötelmi jog kézikönyve (Dr. Almási Antal) 94 Az 1925. év bírói gyakorlata (a Jogállam különlenyomata) 104 Az új lakásrendeletek (Dr. Pongrácz Jenő) 120 Magyarország közjoga (Dr. Faluhelyi Fe­renc) 128 Fejezetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb joggyakorlatából (Dr. Munkácsi Ernő)..... 128 Ehescheidungsrecht (Tunica—Gold­schmidt). — Dr. L 143 Új Adóügyi Tájékoztató (Ormándv János) 144 Vasutasok könyve (Dr. Filesz Lajos) .... 151 Lap A gyilkosság lélektanáról (Andreas Bjerre). — A 151 A tisztességtelen verseny (Dr. Szegő Izsó) 159 A bírósági végrehajtók díjainak útmutatója (Dr. Bálint György) 168 A Franklin-Társulat Cím- és Lakás jegyzéke 187 Grundlagen (Dr. Horváth Barna) 187 A kamatjövedelmek illetéke (Dr. Zerkovitz Zsigmond) 187 Ungarisches Wirtschafts-J ahrbuch 1926 . . 187 Commission mixte de réclamations Ger­mane—Américaine (J. E. Wittenberg) 188 A magánalkalmazottak szolgálati és nyug­díjviszonyai (Dr. Nászay Károly). — Dr. Proszvimmer Béla 197 A telekkönyvi jog kézikönyve (Dr. Tatics Péter). — sz. p. p 215 A polgári jog zsebnaplója (Dr. Frankéi Pál) 215 Előadások, felolvasások. Az ügyvédek gazdasági helyzete (Dr. Szi­lágyi Artúr Károly előadása) 23 A házastársak közös használatára szolgáló ingóságok jogi természete (Dr. Sztehlo Dezső előadása) 79 Csemegi Károly születésének centenná­riuma (Dr. Angyal Pál előadása). — Dombováry 86 Illetékkérdések (Dr. Glücksthal Andor elő­adása) 87 Az utódállamok jogi közeledése (Dr. Klug Emil előadása) 187 Hazai és külföldi házasságjogi problémák (Dr. Gál Dezső és dr. Malonyai Béla előadásai) 213 Jogi folyóiratok. Jogállam 31 Századunk 31 Büntetőjog 31 Ostreclit 15 XI. Külföldi jogélet. Cikkek. A londoni kommunista per tárgyalásai. — Dr. Admeto Géza 18 A biztosítéki átruházás és a. lajstromzálog kérdése Németországban. — Dr. Tunyogi Szűcs Kálmán 122 Judge-made law. — Dr. Admeto Géza .... 132 Szemle. Egy nagy bíró megállapításaiból. —- Zsoldos • Benő 42 «Wirtschaft und .Jurist.» — L. E 95 Az angol ügyvéd karrier lehetősége. — Dr. Admeto Géza 95 Marquess of Keading 111 Gazdasági lehetetlenülés amerikai megvilá­gításban. — L. E 119 Marquess of Beading. — Dr. Admeto Géza 119 Egy angol kártérítési per. — Zsoldos Benő 119 Lord Beading 136 Német törvény az átadás nélkül szerezhető ingó zálogjogról. — Dr. Tunyogi Szűcs Kálmán 143 Új rend Angliában a bűnvádi eljárás te­rén. —• Dr. Admeto Géza 143 Danzig 151 Angol bűnügyi főtárgyalásokból. — Zsoldos Benő 159 Egy gretna-greeni házasságkötés. — Dr. Admeto Géza 168 A kölni német jogászgyűlés. — Dr. IÁeb­mann Ernő 215 XII. Személyi közlemények. Szemle. König Vilmos. — a. p 15 Szüts Miklós f 30 Tury Sándor 62 Franz Klein f 71, 79 Adolf Wachf 71 Bobért von Mohi * 95 Vázsonyi Vilmos t 101 Almási Antal 118 Zsoldos Benő 118 Pilotvt 118 Hatschekt 118 Langer Jenő 176 Beck Hugót ^ Osvald István 212

Next

/
Thumbnails
Contents