Kárpátalja, 1991 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1991-01-01 / 1. szám

KÁRPÁTALJA Csak magunkra számíthatunk htt hadd említsek. . . . Szeretnénk végre Interjú Fodó Sándorral pontot tenni a nagy­­ szőlősi iskola ügyé­nek a végére. Megszületett a határozat, hogy önálló Az elmúlt év sem volt könnyű galopp a KMKSZ életében, de ami most jön, az igazán kemény fel­adatok elé állítja a szövetség vezetőit, tagságát. A politikai­ és a gazdasági életben ez az eszten­dő mély­pont lesz. Több türelemre, toleranciára lesz szüksége minden embernek. Az igazi összetar­tó erők most fognak kikristályosodni, a szerveze­tek igazi erejüket most mutathatják meg. A KMKSZ idei céljairól, terveiről beszélgettem Fodó Sándorral a KMKSZ elnökével -Készítettetek-e előzetes terveket az idei munkára? - Nehéz a kérdés, mert a terveinket véglegesen a közgyűlés fogja jóváhagyni, de elmondhatom, hogy egy sor komoly tervünk van. Március elején (1-2-3-án) egy nagyszabású­­ összmagyar­­ tudo­mányos konferenciát szervezünk A Kárpát-meden­ce magyarsága és a jövő címmel, ide a környező országokból és a világ számos országából várunk vendégeket, kb. 200-at. A témában a legavatottabb szakemberek tartanak előadásokat Úgy érzem, hogy az idei év legnagyobb rendez­vénye lesz ez. Azért terveztük ilyen nagyszabásúra, mert nem mindegy, hogy csak 8-10 ember összeül, elmondja felfogását, véleményét a dolgokról, a jö­vőről, hogy mi lesz itt velünk; s más dolog, ha ezeket az előadásokat 200 magyar hallgatja végig a különböző országokból, s hazamennek, elmesélik tapasztalataikat. -Itt nemcsak a kárpátaljai problémák vetődnek fel? - Nem, az összmagyar problémákat vitatjuk meg. A legavatottabb szakemberek elmondják, ho­gyan látják a 15 millió magyarnak a jövőjét itt a Kárpát-medencében, s a világban. Három téma körvonalai rajzolódnak id a konferencián: oktatás, egyház, autonómia. Ebbe a három témakörbe bele­fér minden. Ha valaki furcsának találja, hogy oktatás, egyház hogyan kerül egy politikai jellegű konferenci­ára, annak elmondhatom, hogy megmaradásunk két legfontosabb feltétele az egyház és az iskola. Megemlíteném a további terveinket is: Kárpátalaja szerte megünnepeljük március 15-ét, a legnagyobb nemzeti ünnepünket, Petőfi-szobor avatását tervez­zük Beregszászban, Perényi-szobor avatás lesz Nagyszőlősön, Kossuth mellszobrának felállítását Beregszászban tervezzük a Kossuth Lajos Középis­kola előtt. Tovább szeretnénk erősíteni erőinkhez és lehetőségeinkhez képest a magyar iskolahálózatot, továbbépíteni a magyar óvodahálózatot. Ezek na­gyon fontos kérdések.­­ Kiknek a segítségére számíthattok ebben? - Először is saját magunkra támaszkodhatunk. Meg kell értetnünk magunkat a szülőkkel azért, hogy akarják, hogy legyen magyar óvoda, iskola. A KMKSZ olyan politikai erő Kárpátalján - ezt már különböző fórumokon többször elmondtam -, hogy a hatalom képviselői sem tudnak már bennün­ket elutasítani. -A tanácsok, a pártok támogatása szóba jöhet­­? - Néhány kérdésben a tanácsé igen, mivel az engedélyezést ők végzik, legyen a nagyszőlősi magyar iskola, de az épületet az Elektron Üzem kategórikusan nem akarja kiürí­teni. A közeli feladatok között szerepel az is, hogy a KMKSZ ebben az ügyben erélyesen, hathatósan járjon el. - Úgy gondolom több időt kell fordítani a hazai gondokra. Tervezed-e a kárpátaljai települések meglátogatását? - Igen, ez volna a legnagyobb vágyam, ha ez sikerülne s személyesen meglátogathatnám őket Terveim között szerepel erősíteni a KMKSZ belső szervezetét Az utóbbi időben többször elhangzot­tak vádak, hogy nagyon sokat járok külföldre. Erre csak azt tudom mondani, hogy ezek az utak nem voltak eredménytelenek. A szervezeti felépítésünk értelmében is a kül­kapcsolatokért az elnök felelős.­­A külkapcsolatok megváltoztak Most már nem pártkapcsolatok, hanem egy újfajta kapcsolatot kell kiépíteni Magyarországgal, Erdéllyel, Felvidékkel - Igen, most már ott tartunk, hogy minden kör­nyező országbeli magyar szervezettel kiépültek a kapcsolataink, látogatjuk egymás rendezvényeit Minden túlzás nélkül elmondhatom, hogy az elmúlt majdnem két év alatt ami előttünk például Erdély­ben az nagy dolog. Az emberek nagy többsége ott­­akármilyen furcsán hangzik is - nem is hallott Kárpátaljáról. Most már szinte nincs olyan vidéke Erdélynek, hogy ne tudnák azt, hogy létezünk. Kü­lönböző együtteseket hívunk meg, s tőlünk is járnak tagjaink Erdélybe szerepelni. Ezt az összmagyar ügy szempontjából különösen fontosnak tartom. Kiépültek intézményes kapcsolataink minden olyan magyarországi intézménnyel, amelynek bár­mi köze van a határon túl élő magyarsággal. Ezek a kapcsolataink jók. Nagyon sok munkát fektettem bele ebbe, sokat kell utazgatnom, de úgy érzem, most már hazafelé kell koncentrálni.­­ Vannak egyéb problémák is. Itt van például a magyar sajtótermékek kérdése.­ Magyarországról csak dollár ellentételezéssel szállítanának újságot . Hadd mondjam el, ha volna is ez a dollár ellentételezés, akkor is olyan óriási lenne az előfi­zetési díj, hogy például egy magyarországi napilap egy évi előfizetése egy átlag kárpátaljai kéthavi fizetésének felel meg. Ez elve megoldhatatlan. Más utakat kellett keresnünk.­­Neked kellett ezt is intézni Úgy tudom, sem a tanács, sem a párt nem tett semmit azért, hogy a magyar lakosság megkapja ezeket a magyarországi sajtótermékeket - Igen. Hál’ istennek Magyarországon megértő fülekre találtam, nagy­on sok segítőkész ember volt, aki próbálta ezt az ügyet felkarolni. Személyesen levelet írtam Antall József miniszterelnök úrnak, Göncz Árpád köztársasági elnök úrral is tárgyaltam erről, de megbeszélést folytattam a külügyminisz­tériumban is, s nem utolsó sorban a Magyar Lapki­adók Egyesületének elnöke, Orbán Sándor úr tanú­sított nagy megértést Az ő segítségével úgy érzem 99 százalékra be is fejeztük ezt az előkészítő mun­kát Ha minden jól megy, egy két héten belül mindenképp megindul a lapok, magazinok szállí­tása. Ebben segítségünkre lesz az ungvári posta is, az ő gépkocsijain fogjuk a lapokat ,állítani Tár­gyaltam Debrecenben Kovács József igazgató úrral az esetleges szállításokról, de kiderült, hogy Debre­cen és Nyíregyháza környékén elég nehéz a napila­pok remittendáját úgy begyűjteni, hogy az nekünk kielégítő legyen, hogy ne legyen túl nagy a késés. Nagyon sokat segít gondjainkon az a felajánlás a Magyar Nemzet szerkesztőségének részéről, mely sze­rint naponta 3 ezer db Magyar Nemzetet leszállítanának számunkra Záhonyba, s itt kell majd azt átvenni. -Ez a Magyar Nemzet ajándékként kerülne Kár­pátaljára? - Természetesen, de valamilyen ellentételezést fogunk nyújtani, nem dollárban, hanem rubelben. Nagyon örülnénk, ha a többi napilap is követné a Magyar Nemzet példáját, akkor megoldódnának a kárpátaljai magyarság magyar sajtótermékkel tör­ténő ellátása. Mégis csak furcsa, hogy a kommunista rendszer idején a lapokat megkaptuk s pont most, amikor jött a demokratikus fordulat, szakadunk el az anyaor­szágtól ezáltal, hogy ezeket nem kaphatjuk meg. Ez számomra nagyon fontos dolog, nagyon sok ener­giám van benne, de úgy érzem, hogy napokon belül végleg megoldódik ez a probléma. -Gondolom ezt várja minden kárpátaljai magyar. - Jankovits­ A lap megjelentetését támogatták: „A határon túli Magyarságért” Alapítvány (az „Illyés” Alapítvány jogelődje) A Művelődési és Közoktatási Minisztérium A BA.Z. Megyei Tanács VJB. Kean College of New Jersey (Union, USA) 2 /---------------------------------------------------------X Vytautas Landsbergisnek Litvánia elnökének A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Elnökségének Nyilatkozata a litvániai esemé­nyekkel kapcsolatban: A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség el­nöksége mély megrendüléssel értesült az ember­áldozatokat is követelő, véres vilniusi események­ről Aggodalommal figyeljük a Baltikum e térsé­gének szomorú fejleményeit melyek veszélybe so­dorják az országban elindult demokratikus átala­kulási folyamatokat és felháborodásunkat fejez­zük ki a szovjet hadsereg erőszakos fellépése mi­att Megengedhetetlennek tartjuk, hogy a jogál­lam építésének időszakában egy, a hatalomból kiszorult maroknyi csoport a fegyveres erők segít­ségével próbálja félreállítani egy szuverén köztár­saság törvényesen megválasztott vezetőit Felhívjuk a Szovjetunió elnökét haladéktala­nul adjon utasítást a katonai nyomás beszünteté­sére, tegyen intézkedéseket az akciót elrendelő személyek felelősségre vonása érdekében, annak érdekében, hogy a litván nép maga dönthessen sorsáról Ungvár. 1991. január 14. A szövetség e nyilatkozatot külön-külön levél­ben eljuttatta orosz nyelven: M. Sz. Gobacsovhoz, a Szovjetunió elnökéhez, L. M. Kravcs­ukhoz, az USZSZK Legfelsőbb Tanácsának elnökéhez, J. M. Voloscsukhoz, a Kárpátaljai T­erületi Ta­nács elnökéhez. ______________________________________/ KÁRPÁTALJA A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség lapja Megjelenik: kéthetente A szerkesztőség címe: Ungvár - 294000 Főposta, Pf.: 99. KMKSZ: 3526 Miskolc, Gyóni G. u. 4. Telefon: (46) 21-253 A szerkesztőbizottság elnöke: Fodó Sándor Főszerkesztő: Mankovits Tamás A lap következő számától közöljük munkatársaink nevét Szedte és tördelte: Iniciálé Kft., Miskolc Készült:: A B.-A.-Z. Megyei ZÖLDÉRT Vállalat Nyomdájában­ Felelős vezető:Jónás János Felelős kiadó: Mankovits Tamás Ny. sz.: B/PHF/398/Bo/1990

Next

/
Thumbnails
Contents