Alföldi Hiradó, 1909. január (2. évfolyam, 2-25. szám)

1909-01-01 / 127. szám

r 1 Egyes szám­ tára­s üllér. Előfizetési ár: Sí Él . Központi szerkesztőség és m ÜÜ. kiadóhivatalok: — FÉLEGYHÁZA, Szarvas­ u. 3 sí. A „NYILTTÉR“ sora 40 fillér. FÜGGETLEN NAPILAP. NAGYKÖRÖS, Deák-tér 1. fv 1// Felelős szerkesztő : Péntek, 127. szám. Kovács Jenő.­­­ Péntek, 127. szám. Év határán. Mint a tövig égett mécses, még egy-kettőt lobban az ó-esztendő, s ab­ban a szempillantásban, amikor régen kihunyt társaihoz tér meg, kigyullad az­­ uj, hogy fiatalos tüzével, frissen lobogó lángjával besugározza a világot. A tá­vozó magával viszi batyujában beváltat­lan ígéreteknek, valóra nem váltott re­ményeknek egész garmadáját. Az érkező mosolyogva kínál új Ígéreteket, új remé­nyeket. Beváltja-e várjon? Nem tudni. A jövőnek sűrű fátyol borította titkait nem látja senki, fürkésznie sem szabad. Az embernek be kell érnie azzal, hogy szívébe reménységet, hitet és bizalmat oltott egy jóságos, szelíd kéz, egy lát­hatatlan hatalom, amely gonosz szem­mel virraszt felettünk, s amelyhez föl­emelkedni jól esik, hálás szóval és pa­­naszszal egyaránt. Búcsúzzunk az ó-évtől.’ És zokszó­val ne illessük. Ne vádoljuk meg azért, ha nem is teljesítette mindazt, amit tőle vártunk. A búcsúnk legyen csöndes és meghatott. Emlékezzünk vissza tovasu­hant napjaira, napjaink tovaröppent óráira, s bizonnyal fogunk találni köz­tük szépet is, olyat, amelyet kedves emlékképen kell megőriznünk lelkünk­ben. Fogunk köztük találni egy-két bol­dog napot, órát vagy percet, amelynek édes melege jótékonyan enyhített sok hideg, sötét és kínos pillanatot. Behan­­tolt sírok között fogunk találni egy-két szál virágot, sivár pusztaságokon egy­­egy üdítő forrást és zordon zivatarban egy-egy átvillanó fénysugárt. Érjük be­ ezzel. Simuljanak el homlokunkról a bánat, a harag redői. Elmúlt. És vissza nem tér soha többé. Mondjunk neki csöndes, békességes istenhozzádot. Köszöntsük bizalommal az új esz­tendőt, amint ő is biztató mosolylyal ajkán, érkezik közénk. Fogadjuk őt, mint jóbarátot, aki a legjobb szándék­kal közeledik hozzánk s szives rokon­­szenvvel nyújtja felélik jobbját. Szorítsuk meg és folytassuk vele utunkat. Amerre vezet, arra kell mennünk. Ha útközben tüske vérzi meg a lábainkat, ne sirán­­­­kozzunk és ne panaszolkodjunk. Lehet, hogy azután napsugaras tájra jutunk,­­ ahol millió illatos virág bókol felénk és a melodikusan csevegő patak kínálja üditő vizét. Ha hegynek vezet és verej­ték üli meg a homlokunkat, ne szitko­zódja­k. Lehet, hogy a túlsó oldalon kedves ösvény vezet le a völgybe, ahol vendégszerető tanya, dúsan terített asz­tal és dagadó párnákkal vetett puha l­ágy várakozik reánk. Balsors a hitünket meg ne ingassa, jószerencse ne tegyen bizakodottá. Vágyainkban, reményeink­ben ne legyünk túlzottak, mert ez biz­tos a csalódáshoz vezet. Legyünk bát­rak, elszántak, s emelt fővel, de imád­11IWWIWM sággal ajkunkon, köszöntsük az uj esztendőt. Imádságunk szálljon ahhoz, aki az idők végtelenségének magasán trónol, s kérjük tőle, hogy legyen irgal­mas hozzánk. Kímélje meg csapástól hazánkat, családunkat és az egész em­beriséget. Hogy legyen békesség a földön és a szivekben. Üdv neked ifjú év! F. J. * J ^ 1Jbj. sk Az öngyilkos. — Humoreszk. — Irta : Pallos Árpád. Volt nekem egy jó pajtásom. Fölöp Már­ton. De mi csak Marcinak i­smerü­k. Foglal­kozására tisztességes bankhivatalnok, ki köte­lességeit mindig pontosan teljesítette, úgy, hogy feljebbvalói nagyon szerették s meg is becsülték törekvő szorgalmát. Már minden úgy indult sorsában, hogy hivatalában szép karrierje tesz s barátai jó előre dörzsölgették —­ a jövő reménysége fejé­ben — tenyerüket, amikor majd benyújtandó váltójuk, Fülöp Máron igazgató úr elbírálásá­ban értékesíthetővé válik. Ám mind e szép reményeknek útjába vágott egy hangverseny. Marci halálom, hogy, hogy nem, fölol­vasást tartott mindnyájunk legnagyobb megle­petésére. S a hangversenyen belekóstolva a siker gyönyörébe, nagyon is sok szabad ide­jét, most már a múzsa szolgálatában szegőd­­tette. S a múzsa igai sokszor látogatta meg ihletett barátomat. A rendes sarok as­tal a kávéházban iro­dalmi központ jön, hol az irodalmi sarjahaj­­tások meghallgatásra találtak. A vége­ a dolognak az lett, hogy mind­nyájunk bizt­atására Marci egyik költői szülött­jét beküldőbe egyik napilapnak. Szívdobogva vártuk a lap másnapi szá­m­át. M­edannyian­ meg voltunk győződve arról,­­ ■ hogy Marci művét u­dviianal­lal fogadja a szer­kesztőség, őt magát pedig, azonnal legalább is a Kisfaludy-társaság azon tagságával kínál­ják meg, melyet a hirtelen felbukkanó tüne­ményes féji tehetségeknek tartanak-ferm már oly rége­­n soárakozásunkban alaposan c­ilatkoz­­­­tunk. A lap röviden, de annál velősebben azt­­ üzente, hogy miután tárcaírókkal szerződéses­­ viszonyban áll, kik a lapot a szükséges iro­­­­dalmi termékkel ellátják, idegenek e fajta cik­­­­keit nem használhatják. — Sebaj, oda se neki, — vigasztaltuk -e Marcit. Ez­ tisztára véletlen. Ha a lapnak nem volna szerződése az írókkal, úgy bizonyára : örömujjongással fogadta volna művedet, így­­ más lapnál kell próbálkoznunk. No igen pró-­­­bálkoznunk, mert Marci ügyét valamennyien­­ magunkévá tettü­k. Még aznap beküldötte egy általunk felü­l­­múlhatatlannak vélt munkáját egy másik lapnak. Ez a lap csupán kedden küld szerkesz­tői üzeneteket. Hogy miért épen kedden, azt n­em tudnák megmondani. Nyilván, hogy a szegény írók türelmét a végsőig feszítsék. Vagy talán a szerkesztő vasárnapi szórakozás­nak tartja fenn a beérkező kéziratok elol­vasását. Alig bírtuk a keddi napot bevárni. Most már holtbizonyosra vettük barátunk diadalát.­­ De­hogyisne, mikor ,azt a tárcáját küldötte­­ be, amelyen még a legkérgesebb szinti tagja is asztalunknak elszontyolódott, oly meghatóan írta meg azt Marci. A keddi „Szerkesztői üzenet“ lesújtó ha­tással volt reánk. — Ha ön azt hiszi, hogy múlt­zázad­­beli­ romantikus limonádéjával a mi olvasó közönségünk életét besavanyíthatja, akkor ön egy szörnyű tévedés sajnálatra méltó áldozata.. Tetszett volna 50 esztendővel előbb születni,, akkor talán lett volna olvasó publikuma a „Szívfutár“ vagy a „Postakürt“ hasábjain E szörnyű üzenet rettenetesen feltüzelte asztalunk harciasabb elemeit. Már azon vitat­koztunk, ki verekedjen meg barátunk helyett a lap felelős szerkesztőjével, midőn én új ajánlattal prróbáltam lecsillapítani a felbőszült kedélyeket. — Próbáljunk meg még egyet. Küldje be Marci egy hosszabb novelláját, például „Az álomlátó" címűt egy hetilaphoz, várjuk meg annak a feleletét s további intézkedéseinket függeszszü­k fel addigra. Az eszme tűzésre talált s a kardok egy hétre ismét visszakerültek hüvelyükbe. A novella beküldetett. Szombat délután majd lehúztuk a főpia­cért, ebelasztingba bujtatott vékony­­ bakót. — Kérem „A hónapot." — Ide adja nekem ! — Hiszen ez a mult heti. Si­ilolitjí* fe­léje.­­ Még nem érkezett meg u nt&­ ___ hangzott felénk szomorú válasza. Végre megjött a lap. Mint felbőszült szi­­nksz indiánok vad csapatja, úgy vetettük ma­gunkat a hetilapra. Ujjainkkal vágtuk fel mer nem volt türelmünk késsel felmetszeni ’­­ Újévi jó tanács a Kecskeméti Lapoknak. Édes, kedves barátom ! A magyar füg­getlenségi eszmének (hátrafelé) úttörői ! Abban az időben, midőn nagyon sokak­nak ellenére, a függetlenségi pártnak a Kecs­keméti Lapok hivatalos lapja lett, érdekkel olvastam, hogy önök fenhangon hirdették, hogy lapjuk a mai naptól fogva a kecskeméti függe­lenségi pártoknak hivatalos lapja lett. Fennen hirdették, hogy a lapnak csak a neve régi (fátyolt akartam vetni a múltra) s új nyomon haladnak. Ha nem­ is, nem is. A köz­mondás mondja: farkasnak bárány­kéike nincs. Legyen meggyőződve t.­lap, hogy önök sokunknak nem kedvence, de az mellé­kes, fő az, hogy a függetlenségi pártok­nak orgánuma lett, hogy hogyan és miért, az sem lényeges, fő az, hogy az. Tiszteletteljesen mondva engedtessék meg­­nekem az, hogy újévi ajándékul egy bizalmas jó tanáccsal szolgáljak. Leh­et, hogy hasznát veszik önök is, meg elvbarátaik is. S az­az, hogy addig, míg lapjuk a függetlenségi, párt­nak, úgy a felső mint az alsó kerületben-

Next