Kereskedelmi Szakoktatás, 1903. szeptember – 1904. június (12. évfolyam, 1-10. szám)

1903-11-30 / 4. szám

XII. évi­ KERESKEDELMI SZAKOKTATÁS 155 Tanári pályáját, miután a gimnáziumot és Pedagogiumot Buda­pesten elvégezte, 1879-ben kezdte a kassai polgári iskolában, folytatta a pancsovai, titeli, nagybecskereki polgári iskolákban, s ez utóbbi helyen a felső kereskedelmi iskolában is, s érdemei elismeréséül a kormány 1895-ben a nagybecskereki állami polgári és felső keres­kedelmi iskola igazgatójává nevezte ki. Mint látjuk, tanárkodása leg­nagyobb részét nemzetiségi vidéken töltötte, a magyar nyelvet és történelmet tanította s ha figyelembe vesszük, hogy épen e két tárgy tanítása a nemzetiségi vidékeken kétszerte súlyosabb feladat, mint a tiszta magyar vidéken, méltányolhatjuk azt a nagy szolgálatot, amelyet Knyeskó Lajos a magyarságnak tett, tanári működésével és társa­dalmi tevékenységével. Mert nemcsak az iskolában, hanem a társa­dalomban is, mint a Magyar nyelvterjesztő Egyesület tisztviselője buzgólkodott a magyarság érdekében. Számos tanügyi dolgozatot írt a Polg. Isk. Közlönybe, a Nép­tanítók Lapjába, a Tanügybe. De írt szépirodalmi dolgozatokat is, fordított színdarabokat s a magyar nevelésügyi irodalmat gazdagította Pestalozzi Gertrudjának lefordításával. Mint két intézet igazgatója nehéz munkát végez, de végzi fér­fiasan, a buzgó tanári karral vállvetve, amely benne nemcsak az elüljárót, hanem a kedves kartást és jó barátot is tiszteli, becsüli, szereti. Egyesületünknek hű tagja s bár a választmány munkáiban most nagy elfoglaltsága miatt nem igen vehet munkás részt, de élénk érdeklődéssel kíséri az Egyesület életét. Vegye­s rövid megemlékezést ünnepeltünk az igaz tisztelet és elismerés jeléül az Egyesület részéről s midőn az ifjúság, a tanári kar, tisztelői igaz lelkesedéssel emlékeznek meg munkásságáról, gondoljon arra, hogy működésére mindnyájan, akik vele a magyar tanügy göröngyös terén egy célra dolgozunk, az isten áldását kíván­juk s azt óhajtjuk, hogy minél tovább s minél nagyobb sikerrel folytathassa tevékenységét nemzetünk javára. K—i. Jegyzőkönyv a Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesülete választmányának Buda­pesten, 1903. november hó 28-án megtartott rendes üléséről. Elnök : Szuppán Vilmos, egyesületi elnök. Jegyző: dr. Kaunitz Lajos, egyesületi titkár. Jelen vannak : Bogyó Samu (Budapest), Hajnal Márton (Budapest), Havas Miksa (Budapest), dr. Heinrich Károly (Budapest), dr. Koltai Virgil (Budapest), dr. Kúnos Ignác (Budapest), Mittelmann Nándor (Budapest), dr. Nagy Lajos (Budapest), Röser A. Edvin (Budapest), Röser János (Budapest), Trautmann Henrik (Budapest). Távolmaradásukat kimentették: Aranyosi Miksa (Budapest), Gálffy Ignác (Miskolc), Kondor Béla (Pécs), Ki­rschák Endre (Pozsony), Orbán

Next