Kisalföld, 1967. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-20 / 17. szám

1967. január 20., péntek Felújítják a soproni Ferenci utcai iskolát Átmeneti változtatás az étkeztetés rendjében A Ferenci János utcai Álta­lános iskola felújítására a vá­rosi tanács ebben az évben hárommillió forintot adott. A városi tanács a Tanácsi Építő­ipari Vállalattal kötött szerző­dést, mely szerint 1967 vegére a felújítás befejeződik. Jelen­leg az épület Táncsics utcai szárnyában kezdték meg a munkákat. Az iskola osztá­lyait a másik szárnyba tele­pítették, délelőtt­ délután fo­lyik a tanítás. A felújítás első üteme érinti a központi gyer­­mekkonyhát, mely ennek az épületszárnynak a földszintjén van. Voltak­ olyan­­ elképzelé­­sek,­ hogy az építkezés alatt a­­ konyhát üzemeltetik, és csak a­­ nyárra zárják le, ami­kor födémcsere lesz. Ezt a tervet elő kellett, vetni, mert a munka végzése szempontjá­ból nem­ tett volna ez­­ a meg­oldás­ elfogadható. Hosszas tárgyalások után, a felsőbb szervek segítségével sikerült a napközi otthonokba járó gyermekek étkeztetését biztosítani. Az óvodák a Má­tyás­­ király utcai kollégiumból kapják a tízórait, ebédet és uzsonnát. Sikerült megegye­zésre jutni az Üzemi Vendég­látó­ Vállalattal, a Vendéglátó Vállalattal, az Állami Nevelő­otthonnal és az Óvónőképző Intézettel. Mintegy 1100 álta­lános iskolás tanulónak eze­ken a helyeken főzik meg az ebédet. A napközi étkeztetésnek azonban máris vannak bírálói. A helyzet ugyanis a követke­zőképpen változott: a Köz­ponti gyermmekkonyha napi 7,10 forintos nyersanyagnor­mával dolgozott. Ebből a tíz­órait, az ebédet és az uzson­nát állította elő. Az említett vállalatok azonban magasabb nyersanyagnormával dolgoz­nak, így a legtöbb napközi­ben csak ebédet kaphatnak a gyermekek, kivéve néhányat, akik tízórait is kapnak. Uzsonna egyik napköziben sem lesz. Amikor az építőipari válla­lat előreláthatólag szeptember 11-ére végez az első építési ütemmel, és a központi gyer­­mekkonyh­a visszatér a helyé­re, a szokásos rendben, na­ponta ismét háromszor étkez­hetnek a napközisek. (1) Rá­d­ióműsor 1967. január 23—29. Állandó műsorszámok KOSSUTH RÁDIO: 4.26: Rákóczi induló. — 4.30: Hírek. Időjárás­­jelentés. — 4.32—7.58: Hajnalt?! reggelig. Közben: 4.45: Falurádió. — 5.00: Hírek. Időjárásjelentés. — 5.33: Reggeli krónika. — 5.51­: Pon­tos időjelzés. — 6.00: Hírek. Időjárás jelentés. — 6.30: Hírek. Időjá­­rás jelentés. — 6.59: Pontos időjelzés. — 7­00: Reggeli krónika II. kiadás. Kb. 7.30: Új könyvek. — 7.58: Technikai szünet. — 7.59: Pon­tos időjelzés. — 8.00: Hírek. Idő­járás jelentés. — 8.05: Műsor ismer­tetés. A budapesti mozik és vidéki színházak programja. — 9.59: Pontos időjelzés. — 10.00: Hírek. Idő­járás jelentés. — 11.59: Pontos időjelzés. — 12.00: Déli harangszó. Hírek, nemzetközi lapszemle. Idő­járás jelentés. — 16.57: Hallgatóink figyelmébe. — 16.59: Pontos időjelzés. Hírek. Időjárás jelentés. — 18.50: Pontos időjelzés. — 19.00: Esti krónika. — 19.20: Sporthíradó. — 20.35: Hírek. Időjárásjelentés. 0.25: Himnusz. PETŐIEI RÁDIÓ: 4.26—8.05: Azonos a Kossuth Rádió műsorával. Közben: 6.20: Torna. — 9.54: Idegen nyelvű vízjelzőszolgálat. — 13.47: Vízállásjelentés. — 14.00: Hírek. Időjárás jelentés. — 16.00: Hírek. Időjárás jelentés. — 18.00: Hírek, időjárás-jelentés. — 19.54: Jó éjsza­kát, gyerekek. — 19.59: Pontos időjelzés. — 20.00: Esti krónika. — 20.20: Sporthíradó. — 23.00: Hírek. Id­őj­árás jelentés. — 23.15: Műsor­zárás. KOSSUTH RÁDIÓ: 115: Énekkarok. 3.30: Népi zene. 9.10: Csak tiszta forrásból. 9.25: A hét előadóművésze. 10.10: Az óvodások műsora. 10.30: Schumann: IV. szim­fónia. 11.30: Brahms: G-dúr szonáta. 12.15: Tánczene. 13.03: Hirdetőoszlop. 1­3.18: Puccini operáiból. 14.05: Válaszolunk hallga­tóinknak. 14.20: Könnyűzenei újdonsá­gok. 14.40: Ez nem az őrmesterek ideje. 15.10: üzemi postánkból. 15.15: Zenekari muzsika. 16.00: A Gyermekrádió műsora. 16.40: Édes anyanyelvünk. 16.45: Régi magyar dalok. 17.45: Röntgengépek. 18.00: Húszas stúdió. 19.30: Könnyűzene. 20.05: Fizikusok. Komédia. 22.25: Népi zene. 22.45: Műszaki­­ fejlődés. 23.00 : Opera részl­etek. 23.40: Könnyűzene. PETŐFI RADIO. 10.00: Leányvásár. 12.10: Zeneközi muzsika. 13.10: Gazdaszemmel. 13.25: Népdalok. 14.03: A csodatükör. 14.35: Fiatalokról — fiata­loknak! 14.40: Gordonkaművészek. 14.55: Falusi percek. 15.00: Nagy mesterek indulói. 15.15: Az özvegyek. 15.23:­ Népi zene. 1­5.43: Fiatalokról — fia­taloknak! 13.43: Verdi: Aida. 16.05: Bing Crosby énekel. 16.22: Napi kalendárium. If­.27: Szimfonikus zene. 17­90: Ötórai tea. 18.10: Fodor János énekel. 18.30: Rádióegyetem, in.oo: Az úrhatnám szolgáló. 50.50: Nőkről — nőknek. 21.20­: A Bach-család művei­ből. 22.no: A jazz kedvelőinek. A15: A hét előadóművésze. Tankönyvíró, tanár, diák A soproni Martos Flóra Leánygimnázium tapasztalat­csere-találkozót rendez január 23-án a történelemtanítás álta­lános és középiskolai tapaszta­latairól. A tapasztalatcserén részt vesz és a vitát vezeti dr. Ritoók Zsigmond budapesti gimnáziumi tanár, a gimnáziu­mok első osztályos történelem-­­ könyvének írója. Meghívást­­ kaptak a középiskolai és álta­­­­­ános iskolai szakfelügyelők, a középiskolai és általános isko­lai történelem-tanárok.. A tan­­i könyv írója délelőtt részt vesz­­ a Martos Flóra és a Széchenyi­­ Gimnázium I. osztályaiban a­­ történelemórákon, s találkozik a diákokkal. KOSSUTH RÁDIÓ: S.20: Agay Karola énekel. 0.00: A Gyermekrádió műsora. 9.40: Táncm­elódiák.­­ 10.10: Messze van odáig.­­ 10.43: Márkus László énekel. . 11.00: Iskolarádió.­­ 11.35: Népdalok. 13.03: Makszim Gorkij műveiből. 13.18: Falusi gondolatok. 13.23: A koldus­ diák. 14.08: Várost építünk. 14.26: A tövisdisznó. 14.44: Muzsikáló fiatalok. 15.10: Kérdezzen! 15.15: Fúvószenekar. 15.38: Kóruspódium. 15.53: Arany János­ dalai. 16.24: Rádióiskola. 17.13: Graziella Sciuleti énekel. 18.01: Könnyűzene.­­ 18.81: Dohnányi Ernő zon­gorázik. 19.30: A Szabó-család.­­ 20.00: Lemezek közt.­­ 20.25: Könyvszemle. 20.35: Fiatal magyar tánc­­d­al-énekesiek. 21.05: Századunk zenéjéből. 22.25: Filmmelódiák. 22.40: Te és a társadalom. 23.00: Lüzisztraté. . 23.30: Bach: H-moll partita. PETŐFI RÁDIÓ. 10.00: Zongoraművek. 10.20: A szabadság dalai. 10.45: Újabb előember 11.00: Emlékképek. 12.20: Könnyűzene, tánc­zene. 12.55: Házunk tája­. . . 13.10: Zenekari muzsika. 14.08: Katonadalok. 14.30: Hegedűművek. 14.50: Tíz perc a bíróságon. 15.00: Tánczenei koktél.­­ 15.45: Két Suppé­nyitány.­­ 16.05: Operarészletek. , 16.22: Most olvastuk. ! 17.15: Egy úr és egy asszonyság.­­ 18.10: Puritánok.­­ 38.35: Rádió Szabadegyetem. p­lo.on: Muzsikáló könyvek. 20.31: Zongoraverseny, 21.00: Két jelenet. ■— Avar­­csenko novellái. 21.30: Muzsikaszó. 22.20: Gondolatok. ,22.35: Goldmark: Téli rege. KISALFÖLD Hasznosítani akarjuk a tanulságokat A Győri Dózsa is készülődik a bajnoki idényre A Győri Dózsa NB II-es lab­darúgó-csapata január 6-án kezdte meg a bajnoki idényre való felkészülést. Horváth Zol­tán edző irányításával február 12-ig tart az alapozás, ezután pedig megfelelő ellenfelekkel mérkőznek, és gyakorolják azo­kat a technikai és taktikai ele­meket, amelyek az eredményes csatárjáték feltételei. A felkészülésről, a munkáról beszél Horváth Zoltán, a csa­pat edzője. — Először talán hadd mond­jam el, kik vesznek részt a munkában: Halasi, Egyházi, Halasi, Tullner, Kovács, Huj­­ber, Csák, Karácsony, Nyári, Domonkos, Vígh, Sepsi, Pénzes, Kitzvéger, Sztojka, Szeder és Kertész.­­ Ha a Dózsa ismerői végig­olvasták e névsort, bizonyára észrevették, hogy hiányzik kö­zülük Buri, Szerbeczki, Nagy János és Gábor. Buri és Szer­beczki a Postás csapatába tért vissza, Nagy János Öttevény együtteséhez igazoltatta le ma­gát. Gábor pedig a MÁVDAC játékosa lett. Ez tehát a keret, akikkel dolgozunk, és minden igyekezetem arra irányul, hogy az alapozási, valamint a formá­ba hozási időszakban megfelelő erőállapotba jussanak játéko­saim. Az elmúlt év egyik leg­fontosabb tapasztalata az volt, hogy amíg a Győri Dózsa já­­­tékosainak az alapozási idő­szakban felhalmozott erejéből futotta, addig vidéken és itthon egyaránt sikeresen szerepel­tünk. De az őszi idényben már nem volt idő erőállapot foko­zására, akkor bizony mind a hazai, mind a vidéki teljesít­ményünk gyenge volt. A tava­szi idényben bajnoki pontjaink 40 százalékát vidéken szerez­tük. Ez az eredmény önmagá­ért beszél. Ha tehát most az alapozási időszakban mindenki komolyan veszi az edzésmun­kát, akkor olyan erőtartalékot tudunk gyűjteni, amely az egész idényre elegendő lesz. — Ez már szakmai munka, de a szurkolókat az is érdekli, hogy az eltávozott játékosok helyett kiket igazol a Győri Dózsa? — Majd elfeledkeztem, hogy az új bajnoki idényben Guny­­hó és Varga a Győri ETO-ból került a Gy. Dózsába, és mind­járt hozzátehetem, hogy Gany­­hótól nagyon sokat várunk, Vargával pedig szeretnénk megoldani a régóta húzódó jobbszélső­ gondunkat. Kívülük Szeder is minden valószínűség szerint a­­Győri Dózsa játékosa lesz. Folytatnám a felkészülési munka lényegét. Az alapozási időszak után edzőmérkőzéseink lényege az új csapat kiépítése lesz. Szeretnénk olyan támadó­­sort összeállítani, amely itthon és vidéken egyaránt gólképes lesz. Ehhez elsősorban gyors jobbszélsőre van szükségünk. A múlt évi sikertelen szerep­lésben ugyanis az játszott köz­re, hogy nem volt olyan táma­dósorunk, amely tömörülő vé­delem ellen képes lett volna határozottan küzdeni. Mint lát­ható, az eredményes csatárjá­ték kialakítása legfontosabb­­ teendőnk. Ebből fakad, hogy teljesítményünk egyenletesebb lesz, és remélem, hogy a táb­lázat élcsoportjába sikerül fel­­­ tornázni magunkat. — Milyennek tartja a sorsa­­j lést?­­ — Kedvező a sorsolásunk, mert minden ellenfelünket a MÁVDAC adja. Pontosabban egy héttel korábban megfigyel­hetjük a MÁVDAC pályán kö­vetkező ellenfelünket. Nagyon jó viszonyt akarunk kiépíteni a MÁVDAC-cal, és ennek bi­­zonyítására már január 28-án első mérkőzésünket is a kék­- feh­érek ellen játsszuk Nádor­­­­városban.­­ Befejezésül az utánpótás-­ nevelésről is szólok néhány­­ szót. Bízom abban, hogy Hor­váth György és Pálfy Antal edzők jó munkája azt eredmé­nyezi, hogy a Győri Dózsa meg­felelő játékos-utánpótlással rendelkezik majd. Az egyesület és a szakosztály vezetőitől pe­­dig azt kérem, hogny minden­kor lesyenek vív segítségünk­re, mint a múltban A célok, amelyeket magaink elé tűztünk, b­evalósíthatók, de ez nem­csak tőlem függ. Egyszeres, ba­rátságos jó szellemű gárdánk van, és remélem, hogy itt sze­repelünk majd az 1967. évi bajnoki idényben, hogy az­­új­városi szurkolók meg lesznek . Hegedve velünk. P. I. _____________________ A megye síválogatottja A szombat — vasárnapi megyei síbaj­nokság után kijelölték Győr- Sopron­ megye válogatottját, mely január 21—22 én a Nagy­hideg-he­gyen a Duna-kanyar kupáért meg­­rendezendő vetélkedésben részt­ vesz. A megyei síválogatott összeállí­tása : Felnőttek: Szűcs Vendél, Szűcs Géza, Gmeiner István, Schlosser Kurt, Schlosser Gusztáv, Gergely Ferenc, Spirányi Ákos, Luxembur­ger Róbert, Rétfalvi Lajos — vala­mennyien a Soproni MAFC ver­senyzői. Ifjúságiak: Kárpáti György (SMAFC), Csonka Lajos (SMAFC), Salamon Károly (Soproni Széche­nyi Gimn.), Horváth Sarródi (Szé­chenyi Gimn.). Serdülök: Tarcsay László, Dobor­­jáni Péter, Tomsits Károly — vala­mennyien a Soproni Széchenyi­­ Gimnázium versenyzői. A csapatot Domonkos László a megyei S­szövetség elnöke­, vala-­­­mint Tomsits Károly szövetségi tag kísérik el a versenyre. E TO-BALT 1967. január 21-én 20 órai kezdettel a Vörös Csillag Étteremben. Asztalbiztosítás: a Lenin úti szervező és a vagongyári sportirodában RENDEZŐSÉG KOSSUTH RADIO. 8.20: Liszt-zongoraművek. 1­0.00: Népek zenéjéből. I 10.10: Operarészletek.­­ 11.00: Iskolarádió. 11.30: A Szabó-család. . 12.15: Tánczene.­­ 14.05: Kallódó emberek. . 14.35: Könnyű hangszer­­szólók. 14.34: Falusi gondolatok . .. 15.15: Rádióegyetem. 16.04: Jancsó Adrienne énekel. i 16.2­7: Tömegdalok. 16.37: Ez nem az őrmesterek ideje. I 17.15: Új lemezeinkből.­­ 17.36: A mi pénzünkből... 17.51: Operettrészletek.­­ 18.06: Dohnányi Ernő zongo­rázik. 19.30: Magyar nóták. ■ 21.05: Gondolat. ! 21.45: Táncdalok. ! 22.2­5: Ugyanaz­ok mással. 22.50: Meditációk. I 23.00: Népi zene. I 23.20: Bartók: Concerto. 0.10: A jazz kedvelőinek. PETŐFI RADIO. I 10.00: Könnyűzenei híradó. I 10.30: Szép magyar novella. . 10.50: Népi zene. I 11.05: Mindenkinek kedvére. 12.47: Gazdaszemmel. 13.32: Iskolarádió. 14.08: Könnyű fúvószene. 14.30: Orvosi tanácsok. 14.35: Operettdalok. 14.55: A zöld disznó. 15.20: Fiatalokról — fia­taloknak! 15.30: Tánczene. 16.05: Operaáriák.­­ 16.27: Ifjú­ magyar világ­járók. 16.37: Szórakoztató zene. 16.55: Versek Bartókról. 17.00: Szórakoztató zene. 17.45: Kórusok. 18.10: Iskolarádió.. 19.16: Jaroslav Mahipa szer­zeményeiből. I 20.30: Új opera lemezeink­ből. I 20-48: Matematikai model­lekről. I 20.58: Magyar nóták. J 21.40: Dohnányi Ernő zon­gorázik. * 22.19: Zenés játék. KOSSUTH RADIO. 8.20: Szórakoztató zene. 9.00: Időszerű nemzetközi kérdések. 9.10: Operarészletek. 3­0.30: Szimfonikus zene. 10.56: Szorgalmas évszázad. 12.15: Verbunkosok. 13.03: Vita. 13.18: Irmgard Seefried énekel.­­ 13.54: Törvénykönyv. 14.0­9: Kórusok. 14.30: A legkisebb konti­nens. j lfz.10: Kérdezzen!­­ 15.15: Bach: Vadász kantáta. ! 15.51: Az igazság bezárt kapuja előtt. j 16.21: Mario Lanza énekel. 16.37: Ez nem az őrmesterek ideje. 1 17.15: Beethov­en-művek. 17.36: Prolog. Versek. . 18.10: Ifjúmunkás Parla­ment. j 18.25: A stúdió 11 játszik. • 19.50: Verdi: A Végzet ta­­r­tál­ma. ! 23.00: Lopez-o­perettekből. PETŐFI RÁDIÓ. I 10.00: Verekedő halak. ! 10.25: Két elbeszélés. ! 10.46: Erdőzsongás. I 11.46: Fiatalok Stúdiója. 12.06: Dohnányi Ernő zongo­­­­­­rázik.. 1 12.59: Operett- és filmzenék­ből. I 14.08: Schoczky Éva énekel.­­ 14.27: Fiatalokról — fia­taloknak!­­ 14.55: Falusi percek. 15.00: Csak fiataloknak! 15.45: Üzenet élő hangokon. 16.05: Gyermekeknek. 16.26: Aktuális c. műsor. 16-36: Cigánydalok. 16.55: Irodalmi érdekessé­gek. 17.15: Ez aztán szerelem.­­ 17.20: Délutáni frissítő! 18.10: Maja Kri­sztalinszkaja énekel. 18.25: Zenekari muzsika. 19.19: Thál­ia vendége. 20.20: Hogyan gyűjthetünk jégkristályokat? 20.30: Népi zene. 21.00: Forgószínpad.­­ 22.05: Könnyűzene. KOSSUTH RADIO. 8.20: Operettrészletek. 9.00: Őszi ködben. 9.20: Kamarazene. 10.10: Az óvodások műsora. 10.30: Édes anyanyelvünk. 10.35: Mezei csokor. 11.00: Iskolarádió. 11.20: Könnyűzene. 12.15: Tánczene. 13.03: Gazdaságpolitikai rovat. 13.08: Zenekari muzsika. 14.30: Zsibongó. 15.10: Kérdezzen! — Üzemi postánkból. 15.1­5: Üzenetek. 15.35: Falusi délután. 17.15: A kórus­irodalom remekei. 17.35: A tanácstag. 17.50: Fúvószene. 18.00: Új Zenei Újság. 18.40: Hozzon egy dalt Budapestre! 18.43: Népi zene. 19.30: Szórakoztató zene. 20.00: Pódium 67. —■ India. 22.25: A jazz kedvei ölnek. 22.36: Operarészletek. 23.30: Könnyűzene. PETŐFI RÁDIÓ. 10.00: Jancsi és Juliska. 11.40: válaszolunk hallga­tóinknak. 11.55: Ka­m­a­raze­ne. 12.45: Diákok a vonaton. 14.00: Könnyűzene. 14.30: Turisták öt perce. 14.35: Az Állami Népi Együttes. 14.50: Falusi percek. 14.35: B­a­lettzene. 15.15: A nyelvoktatásról. 15.25: O­perettré­szletek. 15.41: Dohnányi Ernő zon­gorázik. 16.05: Kovács Erzsi énekel. 16.25: Opera részletek. 16.­50: Niklai Ádám versei. 17.00: Ötórai tea. 18.05: Családi magazin. 19.00: Népdalcsokor. 20.20: Táncdalok. 20.30: Zenekari hangverseny. 21.06: Láttuk, hallottuk . . . 22.36: Népi zene. KOSSUTH RÁDIÓ. 8.20: Lányok, asszonyok­ 8.40: Opera részl­etek. 9.20: Orvosi tanácsok. 9.25: Magyar nóták. 11.32: Falusi gondolatok. 11.36: Átkozott a fehér ember. 12.15: Operettrészletek. I0.18: Népi zen­e. 13.40: Kóruspódium. 18.80: Hirdetőoszlop. 14.05: Mi történt a héten? 14.20: Kodály "népdalfeldol­gozások. 14.83: Néhány perc tudo­mány. 15.13: Csak fiataloknak! Tánczene-műsor. 16.00: Hét vége . . . 17.35: Miért szép? 19.25: Szórakoztató zene. 28.00: A zenei osztály műsora. I 21.23: Grisics hitelbe vett bort. I 22.30: Tánczene. PETŐFI RADIO. I 10.00: Tánczene. 11.50: Magánvélemény. 12.00: Mahler: IV. szimfónia. 12.55: Orvosi tanácsok. 13.00: Történelmi operákból. d­ob: Petőfi útján. 14.57: Hanglemezek. 15.00: Táncdalok. 15.10: Összeállítás. 16.05: Fontos ember. 16.30: Bundschuh István citerázik. 16.40: Ismeretterjesztő előadás. 17.00: Fáklyavivők. 18.10: Kíváncsiak klubja. 19.00: Soós Szabó Edit énekei. 10.20: Hangverseny. 21.02: Térképvázlat. 22.00: Népi zene. Csúszkáltak... Sopron NB I-es kosárlabdá­zói szorgalmasan készülődnek a február 5-i rajtra. Az elmúlt hét végén már előkészületi mérkőzésekre, is sor került, melyeken elsősorban a mozgá­son volt a hangsúly. Az MS. Postás női gárdája és a­ SMAFC férfi együttese egyaránt a Szé­chenyi Gimnázium egy-egy csapatával mérkőzött. Az NB I-esek jól mozogtak a kár, hogy a csúszós bitumen lefé­kezte lendületüket. A jelek szerint a „csúszkálást” csak a tavaszi idő beköszöntése, majd a későbbiekben az Erdészeti Egyetem új csarnoka szünteti meg . . . 5 Varga Sánást Egy gyászkeretes hirdetés olvasása közben döbbentem rá, hogy ki vagy. S most, hogy a nyilvánosság előtt emlékezem meg rólad, te­szem azért, mert jól emléke­szem szőke fejedre az isko­lapadban, ügyes játékodra a Győri Dózsában, igaz, ba­rátságos emberségedre. Tragikus hirtelenséggel szólított el közülünk a ha­lál. Még vidáman szórakoz­tál az öcséddel családi kö­rödben, mókásan kártyázta­tok, aztán a szívedhez kap­tál, és a halál a mondat végére nagy pontot tett Családod, hitvesed, gyerme­ked, testvéreid, szüleid a döbbenet pillanatában meg­dermedtek, cselekedni is képtelenek voltak Az orvos már csak a beállott halált állapíthatta meg. Harminc­éves voltál. Fiatal, tetterős ember. Barátaid még úgy szóltak hozzád, hogy a ta­vasszal ott leszel biztosan az öreg fiúk mérkőzésen, ízig-vérig sportember vol­tál, tiszta szándékú, becsü­letes munkásember. Elvesztésed pótolhatatlan űrt hagyott családodban. De mindazok szívében is, akik ismertek. Búcsúzom én is tőled, tud­nitód, barátod, sport tar­and. Pintér István KOSSUTH RÁDIÓ. 8.10: Anny Schlemm éne­kel. 8.45: Édes anyanyelvünk. 3.30: Tánczene. 0.15: Mesejáték. 10.00: A Magyar Rádió magazinja. 12.10: Népi zene. 12.40: Jegyzet. 12.30: Gül Baba. Finálé. 13.04: Rádiólexikon. 13.34: Hangverseny. 15.08: Nagy idők — nagy emberek. 15.53: Tánczenekarok pará­déja. I 16.35: Pillantás a nagyvilág­ba. j 17.05: Új lemezeinkből. 13.26: Népi zene. I 19.10: Slágerről — slágerre. j 19.50: Álomhinta. I 21.00: Operah­a­ngverseny. . j 21.40: Johann Srauss-művelt. j 22.15: Művészlem­ezek. I 23.10: Könnyűzene. 0.10: Madrigálok. PETŐFI RÁDIÓ 1­7.30: Az evangélikus egy-­ ház félórája. 1 8.13: Gazdaszemmel. 8.30: Miska bácsi lemezes­­ládája. 9.00: Opera kulkus. 10.00: Az oroszlánvadász. 10.10: Tánczene. 11.14: Kerékgyártó István jegyzete. 12.40: A jazz kedvelőinek. 13.02: Matyi kapitány art 14.03: Táskarádió. 1­5.03: Fültörő. 16.08: Magyar tájak. A látr­hatatlan Buda. 18.38: Népi zene. 17.05: Mit hallunk a jövő héten? 17.35: Találja ki, hol járunk? 17.55: Könnyű dalok. 18.12: Az eső. Rádiójáték. ifi.04: Hangverseny. I 20.54: Kulturális figyelő. I 21.14: Verbunkosok. I 21.40: Zongorán előadj­­a interzá.

Next