Kisalföld, 1967. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-20 / 17. szám

* A szovjet diplomáciai naptárban sokasodnak az európai bejegyzések. Még eb­ben a hónapban Olaszország­ba látogat Podgornij szovjet államfő. Februárban Koszigin miniszterelnök Anglia vendé­ge lesz. Moszkvában és Pá­rizsban már dolgoznak Pom­pidou francia miniszterelnök szovjetunióbeli, illetve Pod­­­gornij és Brezsnyev pártfőtit­kár franciaországi tartózkodá­sának programján. S ha ehhez emlékeztetőül hozzászámítjuk az utóbbi néhány hónap olyan eseményeit, mint De Gaulle francia elnök moszkvai, illetve Koszigin párizsi útja, Pod­­sromnij ausztriai és Paasio finn miniszterelnök szov­jetunióbeli látogatása — nyu­godtan mondhatjuk, hogy napjainkban megélénkült a Szovjetunió európai dip­lomáciája. Aki kedveli az aforizmákat, úgy is fogalmaz­hatna, hogy miközben Nyugat- Európa ,,Keletre nyit”, a Szov­jetunió és Kelet-Európa — Nyugatra. Az igazság azonban az, hogy a Szovjetunió eseté­ben nem lenne pontos valami­féle nyitásról beszélni. A Szovjetunió évek óta követke­zetesen harcol földrészünk biztonságáért, s a többi szo­cialista országgal együtt szá­mos javaslatot tett az európai légkör megjavításáért — leg­utóbb a Varsói Szerződés ta­valy nyári bukaresti csúcsér­tékén/.l­étén. Szovjet részről tehát nem most „fedezik fel” Európát, még ha egyik-másik nyugat­­európai ország most fedezi is fel magának újra a Szovjet­uniót ami a legfagyosabb hi­degháborús idők után napja­inkban a ,,Keletre nyitás” hul­lámában ölt testet A Szovjetunió európai uta­zási diplomáciájának megélén­külése voltaképpen annak egyik jele, hogy hosszú évek erőfeszítése után mintha a túl­só oldalon is visszhangra kez­dene már találni itt-ott a bé­kés egymás mellett élés elve. Abban, hogy ez a pillanat most érkezett el, jelentős sze­repe van az Egyesült Államok vietnami agressziójának is. Ez az agresszió Washington leg­több szövetségesét aggodalom­mal töltötte el, mert felidézte azt a veszélyt, hogy Ame­rika magával sodorhatja egy háborúba európai NATO- társait is. Volt, ahol ez az aggodalom éles bí­rálatban, Franciaország eseté­ben pedig a NATO katonai szervezetének megkérdőjelezé­sében csúcsosodott ki. Az ame­rikai háború véres valósága oda hatott, hogy egyes fővá­rosokban a korábbinál, na­gyobb tisztelettel vették szem­­ügyre a realitásokat a világ­­politika más ütközőpontjain is. Természetes, hogy ez a fajta valóságvizsgálat Európá­ban szintén érezteti hatását. A NATO közmondásos válságá­val kapcsolatban általában De Gaulle neve jut eszünkbe, pe­dig ennek a válságnak a ma­ga módján talán még élesebb tükre, hogy Adenauer von bonni kancellár, a hideghábo­rús politika veterán nyugat-­európai mohikánja, szinte ön­­nön életművét lerombolva,­­ kénytelen volt kijelenteni,­­ hogy az a szovjet fenyegetés, amelyre hivatkozva a NATO-t­­ felállították, mese, nem léte-­­ zik. A NATO erőegyensúly-poli­tikája, amely a bizalmatlan-­­ ság biztonságát akarta meg­teremteni, immár alkotói sze­rint is idejét múlta. A katonai tömbök mérlegpárja helyett legfőbb ideje, hogy Európa keleti és nyugati fele egy­aránt megismerje a bizalom biztonságát. Az az össz-euró­­pai értekezlet, amelyet ezzel kapcsolatban a szocialista or­szágok javasolnak, ennek az igazi biztonsági rendszernek az „alkotmányozó gyűlése” le­hetne De addig is, amíg erre sor kerül, s éppen azért, hogy erre mielőbb sor kerülhessen, szükség van arra, hogy az ál­lamközi kapcsolatok sokoldalú fejlesztésével tovább olvasszuk a hidegháborús lerakódásokat. Ez természetesen nem jelent elvi engedményeket. Koszigin londoni útja például hozhat fontos új fejleményeket a két ország gazdasági együttműkö­désében, de aligha fogja fe­ledtetni, hogy a brit kormány délkelet-ázsiai politikája sok mindenben Washington uszá­lyában halad. A kapcsolatok építé­sének legkézenfekvőbb terüle- te a gazdasági együttműködés, aminek példái a Volga men­tén épülő Fiat Gyártól egy­­ esetleg Ausztrián is áthaladó szovjet olajvezetékig szinte­­ napról napra gyarapodnak.­­ | Van úgy, hogy a gazdasági és­­ a tudományos kapcsolatok |­j intenzitása kedvezően hat visz­­i­­­sza a politikai megértésre is. | A Szovjetunió és Franciaor­­s­szág esetében ez is kifejezésre­­ jut a vegyes kormánybizottsá­gok felállításában, de még in­­­­kább abban az egyedülálló tényben, hogy a két atom­hatalom vezetői megállapod­­­­tak: rendszeres időközönként­­ konzultálnak egymással, közö­sen áttekintik a nemzetközi­­ helyzetet. A szovjet diplomáciai nap­tár sokasodó bejegyzéseinek láttán különösen feltűnő az Egyesült Államok fokozódó nemzetközi elszigetelődése, aminek oka a vietnami hábo­rú. Miközben az Egyesült Ál­lamok az agresszió eszkaláció­­j­­át folytatja, a Szovjetunió — a békés egymás mellett élését,­­ S amiként Washington vietna­mi agressziója csak egyik ve­­tülete annak a globális agresz­­szív politikának, amelyet az Egyesült Államok a mi föld­részünkön a NATO égisze alatt folytat, a Szovjetunió európai politikája is szerves része e szocialista nagyhatalom álta­lános békés külpolitikai kon­cepciójának. Nyilvánvaló, hogy egy jobb nemzetközi közérzett­ Európa, ahol senki sem fenye­geti a szomszédját, az egész világhelyzetre jótékony hatás­sal lehetne, s bizonyos mérté­kig Amerika számára is er­­­­kölcsi­kényszert jelenthetne e­z másfajta eszkaláció példájá­nak követésére. Serény Péter „Nyitás“ Európára A Nemzetközi Szemle jubileumi száma A Nemzetközi Szemle ja­nuári száma címlapján az 1957—1967 felirattal a folyó­irat megjelenésének tizedik éves jubileumára utal. A fo­lyóirat vezető helyén Komó­csin Zoltán cikke ad értéke­lést az eltelt tíz esztendő te­vékenységéről. Idézzük a cikk egyik­ érdekes megjegyzését. ..A folyóirat jó kiegészítést ad a napi- és hetilapok kül­politikai tájékoztatásához . . . segítséget a téves és ellen­séges nézetek felismeréséhez”. A januári száma közli Wal­ter Ulbrichtnak a Neues Deutschland számára adott nyilatkozatát, melyhez az p­ualitást a nyugatnémet po­lt­ika jobboldali irányzatá­­n-­­ erősödése adta meg. Peter Vi­ess, az Auschwitz perről tzóló nagy sikerű színmű írója Vietnam címmel írt cikke az amerikaiak agresszív háború­járól közöl véleményt. „Mit mutatnak az amerikai választások?” Ezt a kérdést teszi fel Harry Freeman, aki­­ a legutóbbi képviselőválasztás­­ tényeiből von le érdekes kö­vetkeztetéseket? Egy idézet a cikkből: „A Gallup közvéle­ménykutató intézet szerint a demokraták veresége a viet­nami háborúval való széles­­ körű elégedetlenség gyümöl­cse­". Egy tekintélyes szovjet gaz­dasági folyóirat cikke Nyugat- Európa és az Egyesült Álla­mok gazdasági kapcsolatát elemzi a második világhábo­rútól napjainkig. E másik tu­dományos cikk a mai szo­ciológia néhány problémáját tárgyalja. KISALFÖLD Zárt üzletek és plakátözön Pekingiben Peking (MTI.) 1. A pekingi plakátok a „tö-­­ megszervezetekben uralkodó „ korrupciós jelenségekről” ír­­­ nak, hangoztatva, hogy ,.kapi-t ■ talista úton járó hatalmon lé-­­vők pénzzel és anyagi eszkö­ í­zökkel a tömeg­sze­rve­zet­ek alá- , ásásával foglalkoznak”. A „for­­r­radalmi lázadók” plakátjai kö-­­ vetelik azt is, hogy a Kínai­­ Kommunista Párt Központi Bi-­­­zottságának január 11-i közle-­­ ményével összhangban az ál­­­ lambiztonsági szervek és a ka­­tonák védelmezzék a bankokat.­­ Egyéb „faceboók” (plakátok) azt kívánják, hogy azokat a­­ munkásokat, akik más városok-­­ ból Pekingbe jönnek, azonnal i­s vissza kell küldeni oda, ahon-­n­n­nan elindultak, s ehhez, ha szükséges, hatalmi eszközöket is fel kell használni. A kínai fővárosban a „for­­­­radalmi lázadók parancsának” i­s megfelelően egy sor üzlet­szer­­j Idán zárva tartott. A pekingi­­­j nagyáruház több bejáratán „­l ..lázadó osztagok” pecsétjével i­s ellátott zárószalagok tűntek fel, s­­amelyek hírül adják, hogy az . . áruház zárva tart. Peking leg­­­­nagyobb órasü­zletében nem­­ árusítanak karórákat, s a pust­­ fölött jelszavak hirdetik: „Vé­­­­delmezzü­k az állami vagyont!” Másut „Ne vásárlással, hanem a kulturális forradalommal fog­lalkozzunk!” — feliratok láthat­­­tók. A Liu Sao-csi államelnököt­­ és Teng Hsziao-pinget, a KKP főtitkárát támadó, immár „ha­gyományos” plakátok mellett szerdán a jelszavak és plaká­tok tömege támadta Csu Te-t, a politikai bizottság tagját, az országos népi gyűlés állandó bizottságának elnökét. A kínai forradalmi harcok legendás hí­rű katonai parancsnokáról, aki tavaly, töltötte be 30. életévét, a ,,forradalmi lázadók” azt ál­­lítják, hogy „revizionista és el­lenforradalmár”. A pekingi 6v számú középis­kola „vörös gárdistái” jelentek, hogy Csou Jung-hszint, a Kínai Népköztársaság államtanácsá­nak főtitkárát a közbiztonsági minisztérium letartóztatta, Hsziu Minh, az államtanács helyettes titkára öngyilkosságot­­ könyetett el. Január 6-án letartóztatták­­ Liu Sao-csi fel­esését — jelenti „ .,a pekingi lázadók” egyik osz­tása. A 2-es számú pekingi közép­­i­­skola azt is jelenti, hogy Li Hszüe-fenget, a pekingi városi­­ pártbizottság első titkárát el­­­­mozdították tisztségéből. Vi I­dét, a pártbizottság másodtit­­kárát pedig letartóztatták. AZ ASSZTJÁNI GÁT. — Légifelvétel az Egyesült Arab Köztársaság szovjet segítség­gel épülő nagy létesítményéről. A fénykép hét évvel az alapkőletétel után készült. (MTI Külföldi Képszolgálat) I _ I Anderson tudta, mit jelent a mondat első I * I fele, az amerikai flot­ta nagy összevonásának idő­pontja, Pearl Harbourban, no­vember 25. és 30. között. Hogy mit jelentett a 270-es szám, azt legfeljebb csak sejtette. Talán ennyi hajóegységet vonnak össze... Honnan szerezhette ezt Shawan? Andersonban ágaskodni kezdett az amerikai flotta tisztjének félelme annak tudatától, hogy egy japán-kí­nai pincér, most már minden jel szerint kém, egészen pon­tosan tudja, mikor futnak be a Pearl Harbour-i kikötőbe a legnagyobb amerikai csataha­jók. Ez — teljesen érthetően — félelmetessé tette számára a jövőt, hiszen ő is oda ké­szült. Hátha kihasználják a ja­pánok ezt az alkalmat? A leg­­­­szívesebben már rohant is vol­na, vissza a hajójára, hogy to­vábbítsa az ONI tisztjének­­ mindazt, amit itt most megtu­dott. De nem hagyhatta egye­dül Ross őrnagyot, s az elhá­rító tisztek még mindig nem jöttek ... — Hol hallotta ezt? — bö­kött mutatóujjával Anderson a blokkfüzetre írt mondatni, s villámló szemmel nézett Sha­­wanra. A pincér hallgatott, egyet­len szót sem szólt. Nem kérde­zett, most már nem is próbált­­ támadni, magába roskadtan ült­­ a széken . .. S mennyivel na­­­­­­gyobb lett volna Anderson iz­­­­galma, ha tudja, hogy Shawan­­ valódi neve TSuguorrú Kado- I­matsu, a japán hadsereg ezre-­­­dese, akit hat évvel ezelőtt ,ve­­­­zényeltek ráé. Singapore-ba, erre a fontos angol katonai és­­ tengerészeti támaszpontra, hogy rendszeresen tájékoztas­sa a japán hírszerzés tokiói fő­hadiszállását az itt szerzett ér­tesülésekről. De ha lehet, a meglepetés, a félelem még in­kább úrrá lett volna a kapi­­­­tányon akkor, ha azt is tudja,­­ hogy Shawan már délelőtt tov­­­vábbította értesülését Tokióba,­­ s a konspirációs szabályok el­­l­­en vétett, amikor a blokkfü­­­­zet szövegét nem semmisítette meg ... Közben megérkeztek az an- I gol elhárító tisztek, s elvitték Shawant. Anderson rohant vissza a hajójára. Első dolga volt, hogy megkeresse az ONI tisztjét, s amikor nagy nehe­zen rátalált az egyik csatahajó tiszti kantinjában, egy szusz­ra elmondott mindent, amit az angol tiszti klubban látott és­­ hallott. Az elhárító tiszt kissé bor­­­­gőzös állapotban hallgatta vé­­­­gig a kapitány szavait, de ami­­­kor Anderson odáig ért, hogy» Shawan már a Pearl Harbour-i I összevonás időpontját is tudja, s nyomban kiszállt a fejéből az­­ ital gőze.­­ Az események gyorsan pe- i regiek, az ONI tisztje rendkí­vüli úton továbbította értesü­­­­­ését az Egyesült Államokba, majd az ONI parancsnoksága tájékoztatta a haditengerészet vezetőit, azok pedig a Vezér­kari Főnökök Egyesített Bizott­ságát. Ezek után nemcsak a kato­nai megfontolások, hanem a józan ész is azt diktálta volna, hogy a Pearl Harbour-i, no­vember 25. és 30. között ter­vezett összevonást — ahová a­­ valóságban majdnem 400 csap­­­tahajót, 300 repülőgépet ve­zényeltek — mindenképpen el kell halasztani, illetve a ter­vet meg kell változtatni. Ám ekkor valaki vagy­ valakik­­ közbeszóltak: „Szó sem lehet róla! Ez az értesülés mindösz­­sze hírszerzői regisztrálása egy készülődő akciónak, de már egészen jól haladnak tárgya­lásaink a japánokkal, s ezt semmiképpen sem befolyásol­hatjuk azzal, hogy tervünket megváltoztatjuk. Még azt gon­dolhatnák, hogy ellenük ké­szítünk elő valamit!” Körül­belül ez volt a lényege annak­­ a bizonyos ,,közbeszólásnak”, amely minden jel szerint a­­ külügyminisztériumból eredt,­­ s egyetértésre talált a Vezér­­­­kari Főnökök Egyesített Bi­­­­zottságában is, mégpedig ab­ból a meggondolásból, hogy a japánokat a Szovjetunió elle­­­­ni háború felé kell tolni. „Kü­­­­lönben sem mutatja semmi jel, hogy az USA ellen készü­­­­lődnének. Hogy annyira moz­­­­golódnak a japán hírszerzők ? „Háborús világot élünk!...” A délnyugati határvidéknek a nemzetközi idegenforgalom­ba való bevonásáról tanács­koztak csütörtökön Zalaeger­szegen. Megállapodtak, hogy Zala és Vas megye természeti szép­ségekben gazdag tájait, Gö­csejt és az Őrséget megnyit­ják a nemzetközi turistafor­galomnak. A turizmus szolgálatába ál­lítják a két megyén áthaladó hajdani római utat, amelynek magyarországi szakasza a Zala megyei Rédicstől Zala­­lövőn és Körmenden át Szom­bathelyre vezet. A helyreállí­tott utat május 1-én tíz euró­pai ország képviselőinek je­lenlétében nyitják meg az ENSZ által kiadott jelszóval: „Az idegenforgalom út a bé­kéhez”. Erre való utasítással a felújított útvonalat „Barát­ság útjának ’ nevezik el. (MTI) S ugyanez maradt az állás­pont akkor is, amikor két hét­tel a Pearl Harbour-i támadás előtt a szovjet kormány diplo­máciai csatornákon keresztül értésére adta az Egyesült Államoknak, hogy a japánok nagyszabású támadást készí­tenek elő Pearl Harbour el­len. A forrást, persze, nem jelölték meg — ez már csak a második világháború befeje­­­­zését követően került nyilvá­nosságra: a hírszerző Sorge volt, a tokiói német nagykö­­­­vetség mellett működő sajtó­tudósító, a Szovjetunió egyik­ legkitűnőbb hírszerzője a m­á­­­­sodik világháborúban. A Pearl Harbour-i felvonu­lás november 25-én megkez­dődött. Egymás után érkeztek az amerikai csatahajók, re­­pülőgép anyahajók a Csendes-­­ óceán nagy tengerészeti bá­zisára ... 1941. december 7-e, vasár­nap reggel, hét óra ötvenöt perc. Egy kis ház padlásszobájá­ból, amely Pearl Harbourra­­ nézett. Ruth Kahn messzelá­­tóját a kikötőben békésen és­­ gyanútlanul horgonyzó ame­rikai csatahajókra szegezte, majd felnézett az égboltra, és így szólt apjához: — Jönnek!... Dr. Bernard Julius Ottó Kühn izgatottságában akarat­lanul is kissé megremegett. — Csak be tudjanak jönni a tengeralattjáróval a védelmi zár mögé — felelte. — Mert ha nem . .. — Egészen ■ biztosan sikerül­ni fog — mondta a lány, erő­sen és határozottan. — Nézz az égre! Itt vannak! ! (Folytatjuk.) 1957. január 20., péntek „Félelmetes árat kell fizetnünk“ A. Schlesinger könyve London (MTI) •­­­tt Jövő csütörtökön kerül az ú ú­j angol könyvpiacra a néhai Kennedy elnök volt különül-­a­nácsadójának, Arthur Schle­­­­singernek új könyve, amely­­­­nek címe: „A keserű örökség: Vietnam és az amerikai de­mokrácia V141—1966.” A lon­doni Times „McCarthy árnyék '­­­ka az amerikai demokrácia fe­lett” címmel csütörtökön kivon­­­natosan ismerteti a könyv­­ főbb következtetéseit.­­ Schlesinger bevezetőben i­s megállapítja: — Félelmetes árat kell fi­zetnünk a Vietnamra összpon­tosított politikáért. Belpoliti-­­­kai téren minden csikorogva­­ lestoppolt, miután Vietnam­­ már több mint másfél mil­­­­liárd dollárt nyel el havonta. Úgy látszott, hogy Johnson látomása a „nagy társadalom-­­ ról” helyet biztosít majd szá­­­­mára a nagy elnökök sorá- j­i­ban, de a „nagy társadalom” i — eltekintve a jelképes gesz- I tusoktól — immár halott. Ez a t j háború egyéb csúfságos „mei- I j­léktermékeket” is produkál: s inflációt, nemzeti kudarcér­zést és pánikot, dühödt ellen­téteket a nemzeti közösségen belül s a McCarthyzmus elője­leit. — A vietnami háborúért — folytatja Schlesinger — nem­csak itthon, hanem külföldön is igen súlyos árakat kell fi­zetnünk. Minden realisztikus helyzetmegítélés szerint az Egyesült Államok biztonsága szempontjából Latin-Amerika és Európa sokkal fontosabb, mint Délkelet-Ázsia. — Mindennek az a követ­kezménye, hogy egy újfajta Amerika-ellenesség van feltá­madóban, amely inkább érzel­mi, mint ideológiai, és arra vezet, hogy Amerika és Euró­pa között egyre súlyosabbá válik az elidegenedés.­­ Ugyanakkor a háború árnyékba borította azt a re­ményt is, hogy lehetséges a haladás a Szovjetunióval az enyhülés irányába. Schlesinger így összegezi a vietnami háború hatását az Egyesült Államok nemzetközi helyzetére: — A kormány „új izolacio­­nistáknak” titulálja vietnami politikájának hazai bírálóit, holott teljesen bizonyos, hogy az igazi izolacionisták „éppen azok, akik elszigetelték az Egyesült Államokat hagyomá­nyos szövetségeseitől és a vi­lág népeitől”. (MTI) Barátság útja

Next