Kisdednevelés, 1883 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1883-09-01 / 9. szám

156 szerepe csak a megóvás, a gyermek testi, lelki erőinek ápolása és min­den káros hatástól való megmentése. Különben is munka és játék nem egy. A munka bizonyos célért való erőfeszítés; a játék maga a cél, játszik a gyermek, hogy játszik. 2. A népiskolában, a) A népiskolai élet a tantervek s órarendek merev uralma alatt mindinkább sivárabbá s unalmasabbá lesz. A népis­kolában elevenséget, üde életmozgást csak úgy állíthatunk elő, ha az oktatás nevelői jellegének kifejtése mellet az iskolai ünnepélyeket s kivált a játékot felvesszük a programmba. b) A játék hozassák kapcsolatba a tornával s fordíttassák rájuk na­ponként bizonyos idő. Ne legyen oly iskola, melyben nem játszanak. A torna e szoros kapcsolat által elveszti katona-idomító jellegét s megnyeri, a­mi belőle hiányzik, a játékkal járó örömöt, élénkséget, szabadságot s a feltaláló képesség fejlesztését. Bölcs elhatározás a játéknak mint nevelési eszköznek alkalmazása, csak az sajnálatos, hogy a jeles előadó a szülői ház és az iskola között álló óvoda játékairól nem emlékezett meg. Sajnálatos annál inkább, mert az előadó egy más nagy jelentőségű javaslatot is tett és fogadtatott el ; a játékok és játékdalok gyűjtését, miben a kisdednevelés vezetői szintén példaadók, kezdeményezők és nagy sikerrel buzgólkodók. Csak lélektani és logikai következmény volt az orsz. tanító-gyűlés ily nevelési programmhirdetése után, hogy ugyan­azon kisdednevelésügyet, melynek kérdését még az elemi oktatással érintkező pontokban is mellő­zendőnek találta az előkészítő bizottság, Vas Mátyásnak lelkes indítvá­nyára a jövő országos gyűlés figyelme tárgyává tette a derék néptanítók közfelkiáltással hozott határozata. Ör­vendünk nevelési elveink és kisded­­óvás-ügyünk ily általános diadalának. Ott hódítottunk, hol elveink győ­zelme győzedelme népnevelésünknek, a néptanítók intelligens táborában. Velük szövetkezetten meg fogjuk a közeljövőben nyerni másik szükséges szövetségesünket is: a társadalmat. E. K. L. -----------------­Az ifjúsági játékok. Szakosztályi javaslat. Előadta az orsz. tanító-gyűlésen dr. Kiss Áron. I. A játék meghatározása s paedagogiai jelentősége. 1. A testgyakorlatoknak két főfaja van: a játék és a torna. Játék alatt értjük a szabad, önkéntes­, torna alatt a vezényszóval járó rendszeres testgyakorlatokat. 2. A játéknak, mint a nevelés egyik eszközének előnyei: a) Jótékony hatású a test kifejlődésére és megizmosodására. Játék

Next