Könyvvilág, 1979 (24. évfolyam, 1-12. szám)

1979-01-01 / 1. szám

A Nemzetközi Gyermekév és a könyvek 1978. december 4—9-ig ke­rült sor hazánkban először az Országos Gyermek­könyvhét megrendezésére. Jogos és régóta hangozta­tott igénynek tettek eleget a rendezvénysorozatot élet­re hívó és engedélyező szer­vek, amikor meghirdették, és összeállították irányel­veit. Évek óta olvashatunk, hallhatunk az ország külön­böző részeiből, különböző szervezeti keretben meg­rendezett gyermekkönyv­­napok­ról — ill. hetekről, sőt egyik megyénkben — Sza­­bolcs-Szatmárban — ko­moly hagyományai vannak a gyermekkönyvhónapnak­­ is. Mindenütt nyilván ugyanaz a cél és szándék keltette életre a kisebb te­rületek rendezvényeit: az, hogy szervezett alkalmat teremtsenek a gyermekiro­dalom népszerűsítésére, az olvasás iránti igény tudatos felkeltésére, hogy erősít­sék a gyermek és a könyv kapcsolatát — óvodás kor­tól 14 éves korig. Nem véletlen, hogy éppen 1978-ban került sor az El­ső Országos Gyermek­könyvhét megrendezésére A gyermekkönyvkiadás az utóbbi 6—8 évben olyan dinamikusan fejlődött, hogy termékeivel mind mennyi­ségben, mind minőségben alapot teremtett a gyer­mekkönyvhét meghirdeté­séhez. Természetesen kiváló és el nem szalasztható alka­lom, szerencsés találkozás is, hogy az Egyesült Nem­zetek Szervezete 1979-et a Gyermekek Nemzetközi Évévé nyilvánította. Így az első magyarországi Gyer­mekkönyvhét egyúttal a F­emzeközi Gyermekév első irásai eseményévé vált, an­nak szellemében szervező­dött. Miért éppen 1979 a Nem­zetit­égi Gyermekév? Az UNICEF, az ENSZ gyermekek segélyezésére alakult különbizottsága 1959-ben fogalmazta meg és hirdette ki a Gyermeki Jo­gok Nyilatkozatát. A hu­szadik évfordulót ünnepel­jük tehát ezzel a világot át­fogó, egész éves akcióval. Az elhatározást számos tény indokolja. Többek közt: „...minden eddigi igyekezet ellenére túl nagy azoknak a gyerekeknek a száma — főleg a fejlődő or­szágokban —, akik elégte­lenül tápláltak, nem jutnak megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz, az okta­tás terén nem kapják meg a jövőjükhöz nélkülözhetet­len felkészítést, és nem is­merik az élet legelemibb örömeit...” Néhány fontos gondolat a tízpontos nyilatkozatból: “ A jogok minden gyere­ket megilletnek. 2. Minden gyerek egész­ségesen és normálisan fej­lődhessen, szabadságban és mél­tóságban. 3. Mi­nden gyereknek joga van ahhoz, hogy neve és nemzetisége legyen. 4. Minden gyereket meg­illet az élelem, az otthon, az orvosi ellátás. 5. Törődni kell a hátrá­nyos helyzetű gyerekekkel, akár testi, akár szellemi, akár társadalmi hátrányról van szó. 6. Minden gyereknek joga van a szeretethez és a csa­ládhoz. 7. Minden gyereknek joga van a tanuláshoz és a já­tékhoz. 8. Veszély esetén először a gyerekeken kell segíteni. 9. Védeni kell a gyereke­ket a kegyetlenségtől, az erejüket meghaladó nehéz munkától. 10. Minden perek az egyetemes béke és testvéri­ség szellemében nevelked­jék fel. Ha végigolvassuk a nyi­latkozatnak ezt a nagyon­­nagyon rövidített kivonatát, láthatjuk, hogy nemcsak szerte a világon, hanem még nálunk is akad tenni­való gyermekeink érdeké­ben. Az 1979. évi rendezvénye­ken — éppúgy, mint a Gyermekkönyvhéten — a gyermekek érdeklődését, életkori sajátosságait figye­lembe vevő, ahhoz alkal­mazkodó módszereknek kell érvényesülni. Az a kívá­nalom, hogy domináljon a vidámság, a játékosság, a felszabadult öröim, az egyes akciók, rendezvények nem jeleníthetnek újabb felada­tokat, kötelességeket. Ebbe az elképzelésbe nagysze­rűen beilleszkednek a könyvek. Örvendetes jelen­ség, hogy gyermekeink egy­re többet olvasnak. Könyv­éhségük megható (meg el­keserítő is, ha nem tudjuk kielégíteni!), s mind többen vallják, hogy a Gyermek­­könyvhét jelmondatát — OLVASSATOK MINDEN­NAP! — valóban magukévá tették. Biztos, hogy nem gazda­sági, anyagi okai vannak annak, ha a könyv, az iro­dalom ,nem napi igényként jelentkezik, hanem tudati, szemléletbeli problémáik okozzák, s ebben nem a gyerekek, hanem a felnőt­tek a hibásak. Széles körű társadalmi együttmunkál­­kodással lehet eredményes a gyermekek közti könyv­népszerűsítés. Nem választ­ható el ez a tevékenység te­hát éppen e „hátrányos helyzetű” gyerekek szülei­nek nevelésétől, meggyő­zésétől. Ha a pedagógusok, az ifjúsági mozgalom veze­tői, a népművelők — s min­denki, aki valamilyen for­mában gyermekei­nk neve­lésével foglalkozik — társa­dalompolitikai kérdésként kezeli a gyermekek olvasó­vá nevelését, nagyon sokat lépünk előre fő célkitűzé­sünk, a szocialista ember nevelése érdekében. A Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó gondozásában több mű lát napvilágot, amelyek a Nemzetközi Gyermekév eszméit sugall­ják. Új sorozatok is indulnak. Az „Ezerszínű Magyaror­szág” kötetei megismertet­nek szépülő országunk egy­­egy tájegységével, elmélyítik hazaszeretetünket. A „Hét­színvilág” különböző orszá­gok gyerekeinek életét idé­zi. A „Messziről jött mesék” kötete — A halhatatlan Ku­kul — kubai népmeséket, legendákat, a latin-ameri­kai irodalom jeles képvise­lőinek meséiből válogatott alkotásokat tartalmaz. A „Kolibri” új kötete a Ma­­gyar népviseleteket mutatja be (Hofn­erné Flórián Mária munkája), a „Képes Föld­­rajz”-ban pedig Balázs—Se­bes­ Ázsió­ja lesz az újdon­ság. Számos mese- és vers­kötet, ismeretterjesztő és szépirodalmi alkotás, ma­gyar és külföldi, klasszikus és mai szerző műve gazda­gítja az idei évi gyermek­es ifjúsági könyvválaszté­kot Most csupán három mű­vet emelek ki: Lakatos Menyhért: A hét szakállas farkas és Szegő László Ci­gány költészet c. kötetének külön érdekessége, hogy csodálatos gyerekrajzok il­lusztrálják őket. F­önyves György: A gyermekvilág csodái c. könyvének új ki­adása a gyermekek számára épített létesítményeket, lát­ványosságokat mutatja be: az azteki úttörőtábort és Zánkát, a holland Maduro­­damot és a dán Legd­landot, a világhírű prágai bábmú­zeumot és az amerikai Dis­­ney­worldöt, a Krakkó mel­letti csa­pai parkot és a Bu­dapesti Úttörővasutat A Nemzetközi Gyermek­év hazai programjainak szervezésére, irányítására Nemzeti Bizottság alakult Érdekesnél érdekesebb ter­vek, elképzelések valósul­nak meg napról napra. Az év kiemelkedő eseménye lesz az 1979. június 2—7. között Budapesten megren­dezésre kerülő nemzetközi Fórum, amelynek házigaz­dája a Magyar Népköztár­saság kormánya lesz. A­ Fó­­rum fő témája: „Nemzet­közi együttműködés a gyer­mekek boldogabb és bizton­ságosabb jövője érdeké­ben.” Ahhoz, hogy a Gyermeki Jogok Nyilatkozata miinél előbb, minél mar­adéktala­­nabbul megvalósuljon, hoz­zájárul a kultúra, a könyv is. Mert ma is érvényes, amit Comenius 1650-ben Sárospatakon hangoztatott székfoglalójában: „A köny­vek révén sokan lesznek műveltté az iskolán kívül is, könyvek nélkül azonban senki sem lesz művelt még az iskolában sem.” Vörös Mária Illusztráció H. Takács Marianna Murillo-albumából. (Corvina, A Művészet Világa) A kiegyezésül a világháborúig Néhány héttel ezelőtt, közel egyidőben jelent meg a Gondolat Kiadó „Magyar História” sorozatában két, egymáshoz kapcsolódó té­májú kötet a dualizmus ko­ri Magyarországról. Gergely András és Szász Zoltán munkája a kiegye­zési törvények bemutatása után bevezetőül rövid át­tekintést ad az 1849 utáni európai helyzetről, majd az osztrák—magyar kiegyezés­hez vezető politikai út főbb állomásait ismerteti. A ki­egyezést értékelve a szer­zők kiemelik, hogy az „nemcsak Magyarország és a Habsburg-birodalom vi­szonyában jelentett vissza­lépést, hanem a magyaror­szági polgári alkotmányos­ság vonatkozásában is”. Ol­vasmányos, érzékletes stí­lusú fejezetek adnak átfogó képet a kiegyezés és a szá­zadforduló közötti időszak­ról. A politikai erők bemu­tatását követi a két legjob­ban sikerült fejezet, az Ak­ik­ politizáltak és akik­ről politizáltak című széles ívű társadalmi körkép, va­lamint A királyi palotától a községházáig, amely a po­litikai élet színtereit és mindennapjait tárja elénk. A Monarchia külpolitikáját tárgyaló fejezet után a Ti­sza Kálmán bukásához ve­zető belpolitikai válság elemzése következik, a zá­rórész pedig mérlegre állít­ja a tárgyalt periódust. A sok szempontú mérlegelés után levont következtetés: „Ha a kiegyezés a Monar­chia és a történelmi Ma­gyarország belső problémáit kisebb részben megoldotta, úgy nagyobb részben pár évtizedre konzerválta, meg­oldásukat elnapolta, olyan időpontra, amikor a megol­dás egy imperialista világ­háború körülményei, a pol­gári világrend megingása, egyeduralmának megtörése, s — ennek megfelelően — a polgári politikai erköl­csök addig példa nélkül álló elvadulása közepette került napirendre.” Merényi László könyvé­nek címe — némileg meg­tévesztően — Boldog béke­idők ... Megtévesztően, mi­vel a dualista állam mély válsága éppen akkor kez­dődik, amikor a könyv fel­veszi az események fonalát, 1900 körül. A tárgyalás ge­rincét pedig éppen a bék­és külpolitikai válság ki­bontakozásának egyes moz­zanatai — az 1875 óta fo­lyamatosan kormányozó Szabadelvű Párt választási vereségét követő 1905—6-os politikai válság, Bosznia- Hercegovina annexiója, az 1912—13-as Balkán-hábo­rúk, valamint mindezekkel összefüggésben a munkás­­mozgalom és a polgári el­lenzék egyes irányzatainak fejlődése­t alkotják. A hosszan elhúzódó válság világháborúba torkollik; a Ferenc Ferdinand meggyil­kolása és a Szerbiának kül­dött osztrák—magyar had­üzenet között eltelt hónap eseményeiről szól a könyv utolsó fejezete. A kis terjedelmű, szép kiállítású könyvek termé­szetesen korántsem foglal­koznak Magyarország dua­lizmus kori történetének valamennyi oldalával; mindkettőben igen kis teret kap például a gazdaság és a kultúra története. A korszakkal behatóbban foglalkozni kívánóknak azonban rendelkezésére áll a Magyarország története című, tíz kötetre tervezett sorozatnak az 1890—1918 közötti időszakot tárgyaló hetedik kötete, és néhány hónapon belül megjelenik az 1848—1890 közötti idő­szakkal foglalkozó hatodik kötet is. (Gergely András — Szász Zoltán: Kiegyezés után. Gondolat, 266. oldal, fűzve 15 Ft. Merényi László: Bol­dog békeidők ... Gondolat, 237 oldal, fűzve 15 Ft.­ Pók Attila VIHAR BÉLA| Mindenekben Mint csillagot örök pályán rendre, fogva tartja a vonzás szerelmes ég kékjében, bolygók futásában, mágnesekben, folyó ritmusában, mindenekben immár ott él benne, nagy törvényként a kettőnk szerelme, s összehajtó ajkunk oldó csókját ismétli az örökkévalóság. (Vihar Bé­a: Egy katona megy a hóban. Szépirodalmi, 241 oldal, kötve 30 Ft.) Divatban a tudománytörténet (Folytatás az 1. oldalról.) össze: a 68 oldalas felsoro­lás jóformán csak a napra pontos születési és halálo­zási dátumokra, valamint a nacionálé megállapítására szorítkozhat. (Ifj. Gazda István — Sain Márton: Fizikatörténeti ABC. Tankönyvkiadó, 249 oldal, fűzve 27,50 Ft.) A fizikatörténeti iroda­­lom reprezentatív alkotása Simonyi Károly A fizika kultúrtörténete című mun­kája. Szerzője imponáló kí­sérletet tesz a két kultúra közelítésére. Megállapítja, hogy az ókortól a rene­szánszig a filozófusok és művészek természetvizsgá­lók is voltak. Ez a boldog idő talán Descartes-tal szűnt meg, akinek hovatar­tozásáért a filozófiai és ter­mészettudományi lexikonok egyaránt perelhetnek. Ettől kezdve beszélünk szellemi kettéhasadásról, rossz ér­telemben szakbarbárokról és műszaki analfabétákról. Simonyi Károly megmutat­ja a természetvizsgálóknak és műszakiaknak, hogy szakterületük fejlődése nem független az emberi szel­lem más, kormeghatározó megnyilvánulásaitól. A hu­mán tudományok művelőit pedig a legtermészetesebb úton, a fizikai gondolkodás történetén keresztül kíván­ja bevezetni a természet vi­lágába. Filozófusok, egyház­atyák, politikusok és ter­mészetvizsgálók műveiből válogat, bemutatja véleke­déseiket a világ megismeré­séről és a tudomány világ­nézetformáló képességéről. A nagyszabású monográfiát nemcsak a szakfizikusok­nak és a pedagógusoknak, hanem a művelt olvasókö­zönség széles rétegeinek is ajánljuk. (Simonyi Károly: A fizi­ka kultúrtörténete. Gondo­lat. Kb. 800 oldal, kötve kb. 150 Ft.) A tudománytörténet di­vatja alól az Akadémiai Kiadó sem vonhatta ki ma­gát. „A kémia újabb ered­ményei” című sorozat negy­venkettedik kötete Hronsz­­ky Imre és Varga Miklós tanulmányát tartalmazza, Történeti-tudományelméleti megjegyzések a kémiáról címmel. A kémia történeté­nek tudományelméleti és filozófiai feldolgozása a fi­zikát követőleg csak az utóbbi 10—15 évben kezdő­dött meg. A világszerte új kutatásokról a magyar kö­zönség még alig olvasha­tott, ez a kis munka tehát az áttörés nehéz szerepét is vállalja. A szerzőpáros el­sősorban a kémiai gondol­kodás fejlődésének legfon­tosabb szakaszait vizsgálja, előtérbe helyezve az atom- és a kötéselmélet kérdéseit. Végigkísérhetjük a klas­s­szikus kémia kiépülését, az atomelmélet elismeréséért folytatott küzdelmeket, to­vábbá a kémiai törvény és a modern vegyérték-elmé­let kialakulását. A köny­vecske elsősorban a szak­májuk filozófiai vonatkozá­sai iránt érdeklődő vegyé­szeknek való. (Hronszky Imre — Varga Miklós: Történeti-tudo­mányelméleti megjegyzések a kémiáról. Akadémiai. A kémia újabb eredményei. 180 oldal, kötve 29 Ft.) Szimán Oszkár Nem nagy dolog, jóindula­tú fiatal recenzensünk talán azért nem említi — vagy talán az ő figyelmét is elke­rülte? — hogy a Merényi­könyv 120. oldalán, a szé­pen méltatott Leehner-féle Postatakarékpénztár épüle­te helyett az évtizedekkel később épült és sokkal ala­csonyabb művészi színvona­lú Moszkva téri főposta lát­ható. A hiba hovatovább ti­pikus: a történelmi ismeret­­terjesztésben — helyesen — felmerül a „felépítmény” bemutatásának igénye is, irodalomé, építészeté, mű­vészeté. De mit ér az egész, ha amikor szemléltetésről van szó, a szövegnek ellent­mond a kép, jelen esetben a kor legremekebb alkotá­sainak egyikét egy vacak hodállyal helyettesítik, ez­zel megtévesztik az olvasót (és nézőt, hiszen mindkét épületet naponta tízezrek látják Budapesten), sőt íz­lésének ártanak, a magyar szecessziónak pedig hitelét rontják. És még egy kér­dés — vajon hány kézen ment át, a kiadón belül is ez a kép, míg a kötet meg­jelent? Nem szólnánk egy szót sem, ha nem lenne gyakori (mind gyakoribb?) az ilyen apró tévedés — sajna még olyan kiadóknál is, mint a Gondolat... Éppen ezért — a gyors helyesbítés és a többi olva­­só tájékoztatása érdekében egy kis pályázat-félét hir­detünk. Aki egy-egy új könyvben hasonló érdemi (tehát rosszul tájékoztató), mondhatni „ordító" hibát talál, akár képcserét, hely­telen feliratot, vagy a szö­vegben durva ténybeli téve­dést, elírást­ írja meg egy pár sorban, s ha igaza van, szerkesztőségünk egy-egy könyvvel jutalmazza. De ne csak a kiadókat bántsuk, vonatkozik ez az ajánlatunk a Könyvvilágban megjelent cikkekre, ismertetőkre, kép­feliratokra is. (Legutóbb — hogy a Gondolat kiadvá­nyoknál maradjuk — pl. Széchenyi Naplói fordítását a kiváló előszó írójának, Sőtér Istvánnak ajándékoz­tuk.)

Next