Könyvvilág, 1986 (31. évfolyam, 1-12. szám)

1986-01-01 / 1. szám

Ágyúlövés helyett In memóriám Kardos György Ez a kor, amelyből Kardos György most kihullott éppen úgy megalkotta a maga jelleg­zetes férfiak, mint a megelőző sorsfordító korszakok. Prototí­pus volt, korsűrítmény, szinte plakátra való jelképalak. Élete fejlődésében, jellemében, tet­teiben és munkájában ennek az utóbbi negyven esztendőnek mindegyik váltása, és felívelé­­se-fehorgadása benne volt. De a kor embere volt Kardos György abban a nemesebb ér­telemben is, hogy nemcsak el­szenvedte és tükrözte, hanem erőteljesen alakította is ezt a vi­lágot. Nagy adóssága a magyar iro­dalomnak elsősorban önmagá­val szemben, hogy ezek az elté­­veszthetelenül kelet-közép­­európai sorsok nincsenek még igazán megírva; hogy ezek a re­gényes életek, amelyeknek kez­dő fejezetében az üldözöttség keserűségei és lélekedző életve­szélyei vannak bevésődve, s amelyeknek további viharos fe­jezeteit kemény szükségszerű­ségek alakították, nem gazda­gítják meg a nemzeti önismere­tet. Szinte érthetetlen, hogy Kardos György regényes élete még nem inspirált egyszerre több írót is, egy-egy sorsre­gényre. Konfliktus, drámai cso­­mósodás, harc, fény és árnyék mind-mind adva van ebben az életben. Itt élt köztünk egy re­gényhős, akinek a múltja ép­pen úgy megörökítésért kiál­tott, mint a jelene; akinek a fel­­szabadulás - hogy mást ne említsünk - nemcsak a régi rend bűnei megtorlásának a le­hetőségét, de új bűnök elköve­tésének az alkalmát is meghoz­ta, és akit mégis teljesen ártat­lanul hurcolt meg és ítélt el az a hatalom, amelyiknek buzgó harcosa volt. Shakespearei sor­sú férfi volt a Magvető Könyv­kiadó igazgatója. Ez a múlt, ezek a shakespea­rei fordulatok és ez az örökö­sen a fegyver markolatát szo­rongató katonaember mindig ott érződött a létező-mozgó lé­nye mögött. Az írók, akiknek a könyveit kiadta, az írók, akik­kel barátságot kötött, a lekto­rok, akiket vezetett, és a veze­tők, akikkel tárgyalt, küzdött, akiknek jó szolgálatokat tett ta­pasztalatai feltárásával, mind tudták vagy érezték ezt. Min­dig ott sejtették e mögött a mozgékony, akaratos, örökké tervező és örökké megvalósító, rugalmas menedzser mögött az elszánt katonaférfit, a fegyve­res embert. Hallgatólagosan, de értelemszerűen benne volt ez minden vele kötött szerző­désben, minden kézfogásban és minden tanácskozásban. Kar­dos György élete, munkája és nem utolsósorban a teljesítmé­nye is egyike azon különleges korsajátosságoknak, amit na­gyon nehéz megértetni egy kí­vülállóval. Hogyan válik egy ilyen fegyveres férfiből a mo­dern magyar irodalom Nr. I. kiadója, istápolója, ösztönzője, az egész magyar könyvkiadás meghatározó személyisége, aki írósorsokkal írta meg a saját sorsát. Mert ez történt. Kardos György favoritjai a mai iroda­lom sztárjaivá váltak és ezek­nek a csillagoknak a tündöklé­se az ő fényforrás voltát is csak kiemelte. Ugyanígy az ellen­szenve vagy a haragja képes volt hosszú pislákolásra kény­szeríteni szupernóvákat. Hogy igazságosak voltak ezek a választásai, ítéletei és döntései? Bizonyára nem min­dig. Dehát ugyan ki mondhatja el magáról ebben a mi vilá­gunkban, hogy maradéktalanul igazságos? Kardos legalább mert elfogult és szubjektív len­ni. Dédelgetni is tudott, meg ütni is. Mint a fegyveresek álta­lában, akik persze éppen annyi érzékenységgel és szeretetéh­­séggel vannak megrakva mint a nem-fegyveresek, csak szemér­mesebben titkolják: virággal a kezükben, csókra éhesen tér­nek haza a csatából, ahol vérük folyt és ahol ők is öltek, ha kel­lett, de aztán mégis olyan eset­lenül és félszegen tartják a ke­zükben a piros virágot, mintha szégyelliök kellene. Kardos György vonzódott a romanti­kához. Ezért voltak kedveltjei a romantikus hajlandóságú írók. Egyik nagy alkotása, a Rakéta talán nem ennek a romantika­kedvelésnek volt a terméke? Egy irodalomban, amelyik­nek lényegében véve csak két szépirodalmi könyvkiadója van, az egyiknek a magatartá­sa, személyisége, súlya megha­tározza a másikat is. Kardos nemcsak érzékelte ezt, hanem megértette és döntéseit mindig ennek az egészre gyakorolt ha­tásnak a szemszögéből is mér­legelte. Irányított, befolyásolt, emelt vagy süllyesztett, de min­dig tisztán látta, hogy működé­se több mint egy kiadó vezeté­se, és valamely nála megjelenő könyv más írók más könyvének lehet nemzője vagy bábája. Gerjesztette, szervezte, válo­gatta és rostálta a magyar iro­dalmat és mindig olthatatlan szenvedéllyel. Személyes ügyé­vé vált minden általa kiadott könyv. Ott lehetett látni a könyvsátornál szinte riadt szemmel bámulni a vásárlók, a dedikáltatók hadoszlopait. Mintha mindig kevesellte vol­na a tömeget, amelyik a Mag­vető könyveiért tolong. Miért nincs ott mindenki? És most már ő sincs itt. Töb­bet nem teszik a jelentést az asztalára. Nem szív el több Munkást, Sem Symphoniát. A fegyveres férfi, aki írósor­sokkal írta meg az életét, kisé­tált a magyar irodalom csata­mezejéről. Az ilyen emberek megérdemlik, hogy „ágyúlö­vés” legyen a búcsúztatójuk. Hiszen éppen olyan csend és űr marad utánuk, mint a nagy dörrenések után. Csurka István //£T£iíf-antológia Antológiát leginkább az együtt­induló fiataloktól szoktak meg­jelentetni, mintegy felmutatni névjegyüket, vagy már befeje­zett életművekből válogatják össze az időállónak bizonyuló darabokat. A Zimonyi Zoltán által összeállított antológia - Az ének megmarad - más jelle­gű. Életük deléhez, az első ösz­­szegezésekhez már elérkezett, de még nem lezárt életművű al­kotók verseiből válogat: Ágh István, Bella István, Buda Fe­renc, Kalász László, Raffai Sa­rolta, Ratkó József és Serfőző Simon verseit sorakoztatja egy­más mellé, illetve csoportosítja gondolatok, témakörök, hangu­latok szerint. A tájékozatlan gyanakvó akár meg is kérdez­hetné: szükséges ilyen antoló­gia, mikor a benne szereplő költők kötetei, sőt gyűjtemé­nyes kötetei hozzáférhetőek? Az ének megmarad ismerője határozott igennel válaszolhat: ez az antológia - irodalomtörté­neti érdekű válogatás. Igaz ugyan, hogy a benne szereplő költők arca külön-külön ismert, de rokon törekvéseikről, rokon útjukról, közös vonásaikról még az irodalommal foglalko­zók legtöbbjének is homályos a képe. Alig-alig tudunk még ér­demlegeset a Hetek néven in­dult költői csoportulásról, amely a hatvanas években a magyar lírai hagyomány kor­szerű továbbhozását ígérte, a Juhász Ferenc, Nagy László ne­vével jelzett örökség természe­tes továbbfolytatását a népiség és modernség, a szociális látás és a nemzeti gondok iránti érzé­kenység jegyében. A kritika, kezdeti jelzések után, elfelejtet­te tudatosítani eme szándéku­kat és hozományukat. Az ízlés, az irodalmi elképzelések rész­ben más irányban alakultak, ők maguk nagymértékben periféri­ára szorultak; nem lehetett tel­jes a kibontakozásuk. De ered­ményeik - ez az antológia is mutatja - így is jelentősek, s tö­rekvéseik, elgondolásaik ma is jogosultak. Költészetükben több értéket képviselnek, mint amennyire az irodalmi tudat­ban jelen vannak. Zimonyi Zoltán mindenek­előtt a Hetek közös vonásainak a felmutatására törekszik, kö­zös ciklusokba csoportosítja a különböző költők összetartozó műveit. Az egyes költői arcok így haloványabban mutatkoz­nak meg az antológiában, de a közös vonások, a nemzedéki összetartozás sokkal erősebben feltetszik. Zimonyi Zoltán a Hetek teljes költészetének is­meretében válogat, ízlése biz­tos, mértéke magas; a legjel­lemzőbb, legértékesebb voná­sokat mutatja fel az antológiá­ba emelt versekkel. Kísérő tanulmánya is több a szokványos utószavaknál; ürü­gyén egy szinte végleges érvé­nyűnek tetsző irodalomtörténe­ti vázlatot, illetve fejezetet írt a Hetek­ről. Megírja indulásukat, fogadtatásukat, elképzelései­ket; jelzi költői hozományukat, perifériára kerülésüket; találó­an beszél az ízlésváltozásról, a lillafüredi találkozóról s Mis­kolc és a Napjaink magyar köl­tészetbeli szerepéről. Tekintetét nem homályosítja sem az em­lék, sem a baráti szeretet. Meg­állapítja, hogy a Hetek „rokon vonásaiból nem rajzolódnak ki új irányzat kontúrjai (...) A Pe­­tőfi-Ady-József Attila—Illyés és Nagy László vonal folytonossá­gát képviselik; indulásuk idején legtöbbjükre Juhász Ferenc volt a meghatározó, Nagy Lász­ló (...) romlatlan fényű csillag­ként ragyogott fölöttük mind­halálig, s a tisztaság zászlaja ma is törekvéseik előtt”. Gyöngéi­ket sem hallgatja el: kevesebbet hoztak, mint ígérték: néhány ki­jelentésen túl nem volt megfo­galmazott programjuk, nem volt teoretikusuk stb. A Hetek­ről mint csoportosulásról is szabatos, érvényes leírást ad: „Szabadcsapatszerű, laza kö­zösség; sosem fogódzkodtak össze falanxszerűen, külön utat járnak, külön-külön közelítik a közös célt; közös tervek, takti­kák és praktikák, programok és parancsok, tisztek és parancs­nokok nem kapcsolják őket ösz­­sze, rokonszenvük és vonzal­muk mégis egymás felé fordítja a figyelmüket, sőt olykor aka­ratlanul össze is hangolja a mozgásukat. Az irodalomtudo­mány elég régóta ismeri az ilyen, irányzaton belül kialakult laza, inkább elvi kapcsolatoko­kon alapuló kisebb csoportosu­lás fogalmát, az irányt (ellentét­ben a szorosabb, mesterek kö­rül kialakult kör, iskola fogal­mával).” Pontosan méri fel Zimonyi Zoltán Miskolc szerepét is a Hetek jelentkezésében, így az újabb magyar költészet történe­tében is. A Hetek - írja - „kí­sérlet volt arra, hogy vidékről, Miskolcról egy fiatal költő és egy ambiciózus, szintén fiatal irodalomtörténész-szerkesztő összekovácsoljon egy olyan csoportot a hatvanas évek fia­tal költőinek első hullámához tartozókból, amely majd rá­­fénylik a Napjaink­ra.” Ennek a kísérletnek is emléket állít az antológia. Rárajzolja Miskol­cot az újabb magyar költészet térképére. De nem csak emlékállítás, nem csak irodalomtörténeti igazságtevés ez az antológia. Szerkesztője napjaink irodalmi életében is szerepet szán e gyűj­teménynek. Úgy véli, ha a Hetek költészete a hatvan-hetvenes években „előőrsként” adott jel­zéseket a társadalmat veszélyez­tető bajokról, most az érzelmi mozgósításban, juthat újra sze­rephez, a Hetek öröksége újabb költészetünk szociális és nemze­ti lelkiismeretét erősítheti. Czine Mihály (Az ének megmarad. Hetek. A miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei Könyvtár kiadványa. 236 oldal, kötve 50 Ft.) Kardos György Aczél György társaságában az 1982. évi ünnepi könyvhéten a Váci utcai könyvsátrak között (Fotó: Sipos Imre) . KÖNYVILAG

Next