Lumina Satelor, 1926 (Anul 5, nr. 1-53)

1925-12-27 / nr. 1

Anul V. PREŢUL ABONAMENTULUI: Pe un an —____________Lei 150­— Pe o jumătate de an______„ 75’— Pe 3 luni______________„ 40"— Pentru străinătate___________ 300'— Pentru America pe un an Dolar 3’— Gazetă pentru popor Redactor: Preotul IOSIF TRIFA. REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: Sibiiu, strada Mitropoliei Nr. 30. Preţul unui număr costă Lei 350. Sibiiu, Duminecă 27 Decemvrie 1925. Nr. 1. Schimb Loco I Onor. Rev. «Transilvania, I­ir. Mitropoliei 80. •ITELOR, odată, dacă se publici li rabatul cuvenit. Un de mai multt „ . Din cele văzute pe la Ierusalim Canaanul cel pământesc e aici în ţară la noi. 160 de Români, din toate păr­ţile ţării sub conducerea I. P. S. Spre mitropolitul Nicolae am avut astă toamnă fericirea să vedem şi să cercetăm locurile sfinte de pe la Ierusalim. Multe lucruri nouă şi interesante am văzut în această lunga călătorie. Insă ceea ce ne-a izbit mai întâi au fost locurile rele, sterpe, stâncoase şi deşerte pe cari le-am văzut. Palestina e ţara unde a fost odinioară Canaanul din Bi­blie, cel plin cu miere şi lapte, insă azi în locul acelui Canaan e o lume săracă cu oameni săraci şi năcăjiţi. Grea e viaţa oamenilor de pe aco o şi grea e şi viaţa dobitoacelor. Pe la Ierusalim am­ văzut apa vârizându­­se pe bani, căci o cară oamenii cu U.CgUt.i 14 ș tiu tic Li Uf i'lt i tic rZi.ifit.’C ' tri întregi (e adevărat că şi pe la noi se vinde apă destulă, prin crâş­me, numai cât pe aceasta o cară oamenii şi o beau măgarii). Când am văzut mai întâi aceste focuri sterpe şi rele, toţi cei 160 pelerini am esclamat intr’un cuget şi intr’un glas «doamne ce ţară bogatâ-i ţara noastră, România !... ce ţară binecuvântată !. . la noi e Canaanul... noi nu ştim preţui bu­nătăţile ce sunt in ţara noastră*... Cu adevărat ce ţară binecu­­vântată-i ţara noastră. Canaanul s’a mutat aici la noi şi noi suntem poporul cel ales despre cere a zis Domnul: *Eu sunt Domnul Dum­nezeul vostru, care v’am scos din robie. Eu am rupt legăturile jugu­lui vostru şi v’am făcut să mergeţi cu capul ridicat (III Moise 26,13). Insă ascultaţi ce zice Domnul mai departe: „Dacă veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, vă voia trimite ploi la vreme şi pământul îşi va da roadele sale... voi da pace in ţară... voia u­mbla în mijlocul vostru. Eu voiu fi Dumnezeul vostru şi voi veţi fi poporul Meu” (II. Moise 26, 1-12). Noi însă am uitat acest le­gămănt şi nu ştim preţui Canaa­nul ce ni l’a dat Dumnezeu. Când am sosit dela Ierusalim în Con­stanţa, era Dumineca şi crâşmele nămol c? ră*r-- ds chîforf, ci pe­treceri. Doamne iartă-mă că veniam dda Ierusalim, da imi venea să mă reped să scutur uşile şi fe­re­strile crâşmei strigând: «nesocoti­­ţilorl aşa mulţămifi voi lui Dum­nezeu pentru toate bunătăţile de cari e încărcată scumpa noastră ţară //». Un Canaan e ţara noastră, dar tocmai pentru răutăţile noastre, Dumnezeu nu ne-a lăsat să intrăm în el nu ne lasă să simţim binele şi uşurarea, ci ne ţine ca pe Is­­tan­teni, prin pustia năcazurilor. Suntem săraci şi lipsiţi în o ţară bogată. Poate numai copii noştri vor intra in Canaanul din ţara noastră. Cum­ mai sta mişcarea studenţilor? s’a împlinit un an dela pornirea eî. In 10 Decemvrie s’a împlinit un an de când s’a început frumoase şi inimoasa mişcare naţională a studenţilor noştri. Din acest pri­lej, la Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Ti­mişoara au fost mari manifesta­­ţiuni naţionale. In ziua aniversării, pe tot locul studenţii s’au strâns mai întâi la biserică unde s’au fă­cut slujbe de mulţumită lui Dum­nezeu pentru izbânda mişcării şi rugăciuni ca Domnul să le fie şi mai pe departe în ajutor. A fost şi unele încăerări, mai ales pe unde armata şi poliţia s’au amestecat cu prea mult „zel" în praznicul studenţilor. Aşa spre pildă la Timişoara, studenţii au fost în­timpinaţi în faţa bisericii din fa­brică cu un pluton de jandarmi cari i-au oprit să între în bise­rică să se roage lui Dumnezeu (ce ruşine!) Aşişderea şi la Cluj, ar­mata n’a dat voie studenţilor să cânte în faţa statuiei cu lupoaica. Insă cu toate persecuţiile, stu­denţii nu lasă steagul din mână şi nu slăbesc lupta ce au început­­ pentru biruinţa ideii naţionale şi biruirea primejdiei jidovismului. Soseşte legea cea de mult aşteptată despre raportul dintre confesiuni şi despre trecerile confesionale. Ministrul de culte a depus la Senat spre dezbatere legea cea nouă despre culte şi despre trecerile de la o confesiune la alta. Biserica noa­stră ortodoxă aşteaptă de mult acea­­stă lege după ce în trecut i s’a făcut o nedreptate ce stăruie şi acum. După ce la 1700, papistaşii l-au înceluit pe slabul de credinţă vlă­dica Aftanasie să-şi lase legea stră­moşească ortodoxă şi să treacă la u­aţie, s’a pornit o prigoană cum­plită împotriva Românilor ortodocşi, împărăţia de atunci fiind pe partea papistaşilor, bisericile ortodoxe erau cuprinse cu puterea şi generalul Bu­­cov spărgea mănăstirile cu tunurile. Atunci ni s’au furat cu puterea cele mai multe biserici (cum e spre pildă cea iin Făgăraş, clădită de marele Jvir vitf.'.OX i-Siânc..' veau-.. Insă după ce a trecut res­­miriţa papistaşa, Românii cari fu­seseră siliţi a trece la u­aţie, în­cepură a se întoarce din nou şi cu toţii înapoi le biserica şi legea or­todoxa strămoşească. Atunci, papi­staşii unguri, văzând primejdia, fă­cură legile cele nedrepte de trecere. De atunci a rămas legea nedreaptă că biserica şi averea ei nu poate trece cu credincioşii, chiar dacă toţi credincioşii ei ar trece la altă lege. Cu această lege sau mai bine zis cu această nedreptate, au fost apă­rate bisericile furate şi luate cu sila de la ortodocşi, şi cu această lege nedreaptă au împedecat străinii pe fraţii noştri un­ii să se întoarcă îna­poi în braţele mamei biserici stră­moşeşti. Acum a sosit vremea să se şteargă şi această lege nedreaptă. Despre trecerile religioase, noua lege va cuprinde următoarele orân­­duieli : 1. Când toţi credincioşii unei biserici trec la altă lege, cu ei îm­preună trece şi biserica şi toată averea şi agoniseala ce o au. 2. Când mai mulţi de jumă­tate din credincioşii unei biserici trec la altă lege, împreună cu ei trece şi biserica, iar averea rămâne să se îm­părţească după dreptate între cei trecuţi şi cei rămaşi. Referitor la eclejia de pământ şi împărţrea ei va decide ministrul de agricultură şi cel de domenii. Biserica şi casa parohială trec şi ele cu majoritatea în cazul când confesia la care se face trecerea nu are biserică şi casă parohială, în caz contrar rămân la cei netrecuţi. In ambele cazuri ceice rămân cu biserică şi casă parohială vor da o despăgubire de bani. Referitor la formalităţile trece­rilor, legea cea nouă a uşurat aceste treceri întrucât ceice voeşte a trece, sau ceice voese a trece nu trebue să mai meargă pe la preotul de care s’au ţinut, ci se vor duce numai lot oficiul scării civile, unde se vor fac 2 declaraţiuni despre trecere, trimi­ţând apoi oficiul stării civile una din declaraţiuni fostului preot al celui trecut, iar cealaltă noului preot la care a trecut După o trecere de 30 zile, tre­cerea e valabilă. Fiecare individ trecut de 18 ani poate să treacă dela un cult la altul, femeile îndată după ce s’au măritat, chiar dacă n’au împlinit vârsta de 18 ani. Acum a sosit vremea de mult dorită şi aşteptată ca po­porul unit să se ridice şi să rupă peceţile cu cari străinii ne-au des­părţit în două biserici ca să ne slă­bească. Să închidem rana cea mare din care de atâta vreme curge sânge şi venin de neînţelegere între fraţi. Biserica ortodoxă a celor 14 mili­oane de Români îşi deschide cu drag braţele ei de mamă iubitoare şi pentru cei 1 milion de români uniţi pe cari străinii i au răpit din bra­ţele ei în vreme de restrişte. Legea cea nouă va ajuta şi ea sosirea praz­nicului celui mare al înfrăţirii noa­­stre religioase, sufleteşti. Ce se mai aude în politică? Acum de sărbători, parlamen­tul a luat vacanţă şi odată cu va­canţa s’a făcut linişte şi în politică. Cerdeii partidelor politice s’au îm­prăştiat care încătro şi până după sărbători nu vom avea zgomot mai mare în politică. In două locuri a fost alegere parţială de senator. In Caliara (din Dobrogea) a biruit candidatul par­tidului ţărănesc iar în Tutova a ieşit candidatul liberal.

Next