Magyar Horgász, 1993 (47. évfolyam, 1-12. szám)

1993. január / 1. szám

RÖVIDEN A MAGYAR HORGÁSZ KLUBJA A Magyar Horgász Klub­ja következő összejövetelén, 1993. január 11-én 17 órától várja tagjait és az érdeklődő­ket a budapesti Metró Klub éttermében. (Bp. VII., Do­hány u. 22.) A 18 órakor kez­dődő klubest témája: téli hor­gászat. TESTÜLETI ÜLÉSEK A MOHOSZ Országos In­téző Bizottsága és a Horgász­egyesületek Budapesti Intéző Bizottsága közös testületi ülést tartott, s megvitatták a két testület együttműködésének tapasztalatait. Az Országos Intéző Bizott­ság megtárgyalta az ifjúsági és versenysport helyzetét (írá­sunk a 14. oldalon), a Tisza­­tavi halgazdálkodás alakulá­sát, s tájékoztatót hallgatott meg a halfogó válogatott vi­lágbajnoki szerepléséről. HORGÁSZJEGYEK 1993-BAN 1986 óta változatlan volt a szövetségi tagdíj összege. Az elmúlt évek költségnövekedé­sei - az érdekképviseletben, halasításokban, a szükséges támogatásokban stb. - a hor­gászmozgalomban is elkerül­hetetlenné tették a tagdíjak emelését (Magyar Horgász 1992/11. szám). Az Országos Választmány november 21-i ülésén határo­zott a tagdíjemelések mértéké­ről : a felnőtteknél az új tagdíj 400 forint, az ifjúságiaknál és a kedvezményezetteknél 140 forint. Ennek az összegnek 80%-ka a megyei intézőbizott­ságoknál marad. Ez azt jelenti, hogy 1993- ban az állami illetékkel és az országos horgászati alaphoz való 50 (az ifiknél 40) forintos hozzájárulással együtt a fel­nőtt horgászjegy ára 750 fo­rint, az ifjúságiaké és a kedvez­ményezetteké 480 Ft. Ezen kí­vül a horgász befizeti egyesüle­ti tagdíját és kiváltja a területi engedélyt. A horgászati alap kezelésé­vel és felosztásával a Választ­mány egy független társadalmi bizottságot bíz meg. Köszönetet mondunk minden kedves olvasónknak, akik a karácsonyi ünnep és az új év alkalmából szerkesztőségünk­nek jókívánságaikat fejezték ki. MAGYAR HORGÁSZ Szerkesztősége PISZTRÁNG­UTÁNPÓTLÁS A Garadna völgyében lévő pisztrángtelepen mintegy 140 sebes pisztráng anyahalból fej­ték le az ikrákat, amelyeket a hímek tejével termékenyítenek meg. Egy másik pisztrángfajta, a kemloops vérfrissítésére első szaporítású francia törzset vá­sároltak meg és hoztak be. Ezzel keresztezik a meglévő állományt. A keresztezés kö­vetkeztében gyorsabban fejlő­dik, már egy évesen eléri a piaci súlyt, megfelelő takarmá­nyozás mellett. VELENCE-TAVI HALÁLLOMÁNY A MOHOSZ Velence-tavi Kirendeltsége az érdekelt egyesületek kérésére három­napos állományfelmérő halá­szatot tartott dec. 1-3. között a tavon. A tapasztalatokról a szakemberek később részletes tájékoztatást is adnak majd. Előzetes véleményük szerint erőteljes a tó keszegállománya és biztató a süllőállomány fia­talabb korosztályainak jelen­léte is. Egyébként a halászat célja kizárólag a felmérés volt, csupán néhány száz darab ke­szeget hoztak el - részletes biológiai elemzés céljából - a többi halat visszaengedték. HORGÁSZOK NAPJA A MOHOSZ Bács-Kiskun Megyei Intéző Bizottsága és a kecskeméti Erdei Ferenc Mű­velődési Központ 1993. január 16-án, szombaton ismét sorra keríti a „Horgászok Napja” rendezvényét. A nap programja: horgá­szati cikkek és eszközök be­mutatása, árusítása, cseréje, javítása, videofilmek vetítése, horgászteszt és totó gyerekek­nek, előadások, horgászfó­rum, a Kecskeméti Vándor­­horgászklub jövő évi prog­ramjának kialakítása, előadá­sok, tombola stb. este pedig „Horgászok bálja”. A rendezvényre az ország minden részéről várják az ér­deklődőket. A MOHOSZ-nál magánforgalomban is beszerezhető videofilmek jegyzéke 1. A XXXVIII. Sporthorgász Világbajnokság Szege­den. Időtartama: 47 perc. Ára: helyszíni átvételnél 1500 Ft, postán megküldve 1550 Ft. 2. Sporthorgászat: pergetés és legyezés. Időtartama: 31 perc. Ára: helyszíni átvételnél 1750 Ft, postán megküldve: 1800 Ft. 3. Horgászvizek I. (Baranya és­­ Csongrád megyei horgászvizek) Időtartama: 97 perc. Ára: helyszíni átvé­telnél 1600 Ft, postán megküldve: 1650 Ft. 4. Horgászvizek II. (Tolna és Somogy megyei horgász­vizek) Időtartama: 95 perc. Ára: helyszíni átvételnél 1600 Ft, postán megküldve: 1650 Ft. 5. Horgászvizek III. (Zala és Baranya megyei horgász­vizek) Időtartama: 93 perc. Ára: helyszíni átvételnél 1600 Ft, postán megküldve: 1650 Ft. 6. Pontyhorgászat + süllő és horgászata. Időtartama: 52 perc. Ára: helyszíni átvételnél 2300 Ft, postán megküldve: 2350 Ft. 7. Tisza I—II—III. Időtartama: 89 perc. Ára: helyszíni átvételnél 1950 Ft, postán megküldve: 2000 Ft. A kazetták személyesen megvásárolhatók a MO­HOSZ irodájában (1066 Bp. Mozsár u. 8. 6. em. telefon: 132-5315). Kívánságra befizetési csekket küldünk, és a beküldött (befizetett) feladóvevény kézhezvételét köve­tően postán küldjük meg a kért kazettát. A közölt árak magukban foglalják az árá-t. 2 Magyar Horgász 1993/1 BÉKÉS HALRA TILOS Az idén a vasi vizek partján elszaporodtak a szabálysér­tők. Csábítja őket, hogy az idén rendkívül sok hal került a vizekbe. Szám szerint: 454 mázsa ponty, 20 mázsa amur, 46 mázsa kárász, 8 mázsa már­na, 100 mázsa keszeg, 2000 db kecsege, 24 000 pisztráng, 15 000 csuka, 16 000 süllő iva­dék. A horgászok zöme becsü­letesen betartja a szabályokat, de van sok „ügyeskedő”, akik fittyet hánynak a közösség szabályaira. A becsületes horgásztöbb­ség védelmében horgászrend­­módosítást hozott négy szom­bathelyi horgászegyesület ve­zetősége: a szombathelyi tava­kon 1993. március 1-ig csak ragadozóhalra lehet horgászni úszós készséggel, hozott kis­hallal, napkeltétől napnyug­táig. A frissen betelepített bé­kés halakat tilos kifogni! A közismert ügyeskedőket sem fogják ezentúl maguk kö­zött megtűrni a horgászok. A következő évben egyszerűen nem veszik fel őket az egyesü­letek.

Next