Györgyi Kálmán szerk: Magyar Iparművészet 30. évfolyam 1927

1-2. szám

MAGYAR IPAR­MŰVÉSZET AZ ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT. AZ ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÉS ISKOLA KÖZLÖNYE. XXX. ÉVF. 1927. 1-2. SZÁM. UNGARISCHES KUNSTGEWERBE OFFIZIELLES ORGAN DER LANDES­GESELLSCHAFT FÜR KUNSTGEWERBE. DES KUNSTGEWERBEMUSEUMS UND DER KUNSTGEWERBESCHULE. XXX. JAHRG. 1927. NUMMER 1-2. L'ART DÉCORATIF HONGROIS ORGANE OFFICIEL DU MUSÉE ET DE L'ÉCOLE DES ARTS DÉCORATIFS ET DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DES ARTS DÉCORATIFS XXX* ANNÉE. 1927. NUMÉRO 1-2. A harmincadik év. -trentieme année TARTALOM. - INHALT. - TABLE DES MATIERES: Das dreissigste Jahr. — La 1 ELEK A.: A magyar iparművészet nehéz ideje. — Die schwere Zeiten des ungarischen Kunst­gewerbes. — Des temps graves de l'Art déco­ratif hongrois 2 GERŐ O.: A Forum-színház építése. — Der Bau des Forum-Kinos. — L'installation du cinéma „Forum" 4 RASCH H.: Néhány szó a svéd iparművészetről. — Einiges über das schwedische Kunstgewerbe. — Quelques paroles de l'Art décoratif suédois • 7 BOR Р.: Bécs város építkezései. — Die Bauten der Stadt Wien. — Les bátissements de la municipalité de Vienne 17 JASCHIK A.: Népművészeti barangolások. — Auf der Suche nach Volkskunst. — Recherches sur le terrain de lArt paysan 19 Krónika. — Kronik. — Chronique 22 Szakirodalom. — Fachliteratur. — Littérature pro­fessionnelle 29 Szakoktatás. — Fachunterricht. — L'enseignement d'Art décoratif Kiállítások. — Ausstellungen. — Expositions . • . Az О. M. Iparművészeti Társulat köréből. — Mit­teilungen der Ung. Landesgesellschaft für Kunstgewerbe. — Affaires de la Société Hon­groise des Arts décoratifs Pályázatok. — Wettbewerbe. — Concours . . . Muzeális ügyek. — Museale Nachrichten. —Affaires des Musées 45 Külföld. — Ausland. — Étrangere 45 Hirdetések. — Anzeigen. — Annonces. 33 33 35 36 Az előfizetés alapára a „Magyar Iparművészet" egy évfolyaméra 15 pengő. Külföldre 20 pengő. — Jahres­abonnement 15 Pengő- Für das Ausland 20 Pengő. — Prix d'abonnement 15 Pengő. A l'étranger 20 Pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal — Schriftleitung und Geschäftstelle — Rédaction et administration: Budapest, VI., Andrássy-út 69. — Telefon : Teréz 6—78. Az E. M. Iparművészeti Társulat tagjainak a „Magyar Iparművészet" illetményként jár. Tagul jelentkezni lehet az igazgatóságnál (Budapest, VI. ker., Andrássy­ út 69. szám). A tagsági díj az 1927. évre 15 pengő. KÁRPITOS BÚTOR formában szép, kivitelben jó és tartós, készen és megrendelésre VIII. KERÜLET, ÜLLŐI.ÚT 12. sz. BODONYI KÁRPITOSMESTERNÉL .MUI­UuUUUM­iUUMinUIIIUIinUiniHMiHinnUUnMUMI­UHUhllUhimn)UnninMMHni(]IHUIUUHMIIIIIIUI)UN­U BUDAPEST, VI., ÚJ UTCA 6. ALAPÍTTATOTT 1905. TELEFON TERÉZ 86-16 % | IFJ. WEINWURM ANTAL | | ÉS TÁRSA | | KÉSZÍT KIFOGÁSTALAN KLISÉKET | FÉNYKÉPFÖLVÉTELEKET A MŰTERMEN KÍVÜL IS VÁLLAL ?1Ш(Ш(ШШШии1)М1ШШ1МШ1Ш11ШШШШП1ЖШШШШ1НШ1Ш1ИШМ1Ш1!Ш]1Ш

Next