Magyar Nemzet, 1950. november (6. évfolyam, 255-278. szám)

1950-11-01 / 255. szám

Ára: 60 fillér Szerda IS 150 november 1 I VI. év 355. szám Együtt a békéért Írta: Gergely Kandór­ ­ Többhetes lengyelországi tartózkodásom egyik állomá­sán, már nem is tudom hol, elébem tettek egy emlék­könyvet, írnék bele «valamit». A közvetlen élmények hatása alatt ezt a mondatot írtam a világ minden tájáról szár­mazó «emlékezek» feljegyzé­sei alá: A fájdalmas emlékek és a mélységes optimizmus hazája Lengyelország... Utána már akkor, aláírás­kor és ma is, sokszor, sokat gondolkoztam élményeimen s ezen a spontán vallomáso­mon és azt hiszem e mon­datba besűrített két ellenté­tes véglet legalább is megkö­zelíti a mai lengyel valósá­got. A háború , a totális há­ború minden borzalmának az emléke ott ég ma minden lengyel szemében, ott reszket a homlokredőkben . . . Megmutogatták a háború rombolásait. Eleinte azt mondtam: rémes ... nálunk is... Azt mondtam, a mi du­nai hídjaink, a mi Budánk is... A mi Debrecenünk, Székesfehérvárunk ... de ami­kor körülautóztuk a városnyi­­nagy- néhai gettót, háromszáz­­ezer főnyi varsói zsidó egy­kori lakóterületét, amely ma kő és téglahalmaz, semmi más, legfeljebb itt-ott egy-egy kemény tornya áll még ki a méternyi vastag­­omladékré­­tegből, amely alatt még fel­színre sem hozott hullák ezre fekszik, elnémultam a ször­nyűségtől. Hat hétig tartott ennek a halálraítélt város­résznek a felkelése a náci fe­nevad ellen. Gyermek és agg, férfi, nő, fiatal s öreg forró vízzel, vasdoronggal, késsel és ellenségtől szerzett kézi­­gránáttal harcolt a tankok, gépfegyverek és ágyús van­dálok ellen. És elpusztultak háromszázezren mind, lakó­negyedük pedig szörnyű si­vataggá vált. És­ Ugyanígy a gettó mellett, Ó­város, négy­­százév­es palotáival, templo­maival, polgárházaival és két­százötvenezer lengyel polgá­rával és munkáslakásával. A gettó után erre a negyedre került a sor... A milliós Varsó közel hatszázezer főnyi lakosa veszett oda a náci csizma alatt. Hatmillió len­gyel állampolgár pusztult el a harmincmillióból... Aztán megmutatták Ausch­­ovitzot, lengyelül Osviencint, a múzeummá konzervált rémségek tanyáját, három­millió ember gáz- és máglya­halálának a telepét... És aki megmutatta, aki végig­járta velem a barakkokat, a kivégző helyeket, «a halottak falát» — egy varsói egyetemi tanár, ő maga is «táborbeli fegyenc», el-elcsukló hangon sorolta a rémségeket, ame­lyek az ő szemében is égtek még, kiolthatatlanul... s én már nem mondtam, dehogy mondtam, «ilyen nekünk is van». Már nem akartam el­érni a háborús szenvedések­ben olyan szörnyen sújtott népet és országot, amelynél többet vérben és anyagban csak a Szovjetúnió veszített. ,És ugyanez a nép, amelyen annyira végiggázolt a hábo­rú... öt esztendő alatt cso­dákat művelt. Csodákat? Vrem, csodák nincsenek, csak­­ a népi önfeláldozás határta­lan távlatai teremnek elkép- s­zelhetetlenül szép eredménye­ket Varsóban már újra la­kik hatszázezer ember. Vá­­rosnyi új városnegyedek épültek ... A szemük kérdezi csak, amikor mutatják a Visztula-hidakat, a palotákat, a lakótelepeket, a gyárakat: na, mit szólsz hozzá? .. Az egykori Potoczki-kastélyban — Krakkóban — kultúr­otthont szerveztek. Munkás­­feltalálók, gyári munkásnő­­balettáncosok, irodalmi elő­adást hallgató munkások mindenütt ... és ezeknek a kultik­fogyasztóknak egy része öt évvel ezelőtt, mi­előtt a Vörös Hadsereg fel nem szabadította Lengyel­hont — analfabéta volt. Új város is épül Krakkó mellett, százezer lakosra ké­szül a szocialista iparváros: Nova Huta... És Zakopané­ban, a gyönyörű tátrai üdü­lőtelepeken élmunkások pi­hennek .. . Most már én is mondom: most már egyre szenvedélyesebben: van ne­künk is Dunapentelénk ... van Galyatetőnk... van Rá­kosi­ Mátyás kultúrotthonuunk . . . alig van analfabétánk . . . És vannak új gyáraink, van­nak szocialista versenyeink... íróink, és van szocialistának­­ fejlődő mezőgazdaságunk ... Lengyel barátaim se hagyják magukat, s amikor szinte egymás szavába vágunk a sorolással — hirtelen elhall­gatunk, zavartan­ egymásra mosolygunk és akaratlanul is egymás­­ felé nyúl­ jobbunk. Nem békíteni akarjuk egy­mást, amiért versengeni, egy­másra licitálni próbáltunk szépi­ nemzeti eredményeink­kel — ellenkezőleg, a baráti kézfogás szentesíteni akarta a versenyt — a versenyt, amely a világ legjogosabb és legszebb vetélkedése, mert nem akar mást, mint jobbat, egyre csak jobbat és szebbet a dolgozó népnek. Ez az a verseny — a szocialista ver­seny —, amelyben nincse­nek vesztesek, legyőzőitek.... És ez a népi és nemzet­közi szocialista verseny egy­re gyorsuló ütemben s egyre acélosabban vértezi fel a dol­gozókat egy esetleges újabb imperialista vandalizmus ve­szélye ellen. A lengyel dol­gozó nem azért építi fel olyan hősi önfeláldozással Varsót, Wroclavot, Poznant, Gdanskot, hogy a náci bar­barizmus nyomait követő leg­if­jabbkori kannibálok újra kősivataggá változtassák a kultúra és gazdasági élet e gyönyörű központjait. A mi kis gyártelepeink, munkáslakásaink, tanintéze­teink, szocialista mezőgazda­ságunk és gyönyörű szocia­lista fiataljaink képét láttam én mindig és mindenhol a lengyelföldi , fájdalmas em­lékek és mélységes optimiz­musok­ jelenségeiben is. A békét, szocializmust épí­tő magyar dolgozó milliók is egy emberként kiállnak azért, hogy meg ne ismétlőd­jenek a majdaneki, au­schwitzi, varsói, szöuli rém­ségek, mint ahogyan a len­gyel munkást, dolgozó pa­rasztot és értelmiségit áthat­ja a tudat, hogy a magyar gyáróriások és a magyar fal­vak termelőszövetkezeti cso­portjainak az eredményes szocialista munkája az ő emberi jövőjüket is építi. . . . i­.. " .­ ­ Szombaton reggel kezdi meg tanács­kozásait a Magyar Békekongresszus Október 1-ével befejeződtek országszerte a küldöttválasztó gyűlések, amelyeken a dolgozó magyar nép megválasztotta kül­dötteit a Békekongresszusra. A fővárosi, nagyüzemi,­­ megyei járási és egyetemi küldöttvá­­lasztó gyűléseken a dolgozók mintegy kétezer küldöttet vá­lasztottak, ennek hetven száza­­l­éékát, mintegy 1400 küldöttet a v­idék dolgozói -fűteték. A küld­öttválasztásokról eddig­­ betiltott jelentések szerint Bács megyében például 90 küldöttet választottak­­ meg. A küldöttek között 10 munkás és 65 dolgozó paraszt van. A dolgozó parasz­tok közül a megye dolgozói kül­döttnek választották az egyéni­leg gazdálkodó kis- és közép­parasztok legjobbjait, mintagaz­­dákat, a termelőszövetkezetek, gépállomások állami gazdasá­gok legjobb dolgozóit, akik élen jártak a mezőgazdasági munkák elvégzésében. A bácsmegyei kül­döttek között a munkások és a dolgozó parasztok mellett tíz értelmiségi dolgozó van, ezen­kívül öt pap és két kiskereskedő képviseli a megyét. Csaknem hasonló a küldöttek megoszlása Szabolcs megyében is, a­mi a 10 választott küldött között 10 mun­kás, 55 dolgozó paraszt, 6 ér­telmiségi dolgozó és hat pap van. Az­ egész országban megvá­lasztott mintegy kétezer küldött között van Farkas Mihály a Rákosi Művek és Hé­jai József a MÁVAG küldöttei élén, Rónai Sándor, az Elnöki Tanács el­nöke. Ott találjuk a küldöttek között a legjobb sztahanovistá­kat, mint Fábik József Kos­­suth-díjas kőművest, Szőczei Sándor K Kossuth-díjas sztahano­vista kovácsot, Ernszt Antalné M­un­kaérdemren­des sztahano­vistát, a Néphadsereg képvise­lőit nagy számban, a tudomány élenjáró képviselőit, a többi kö­zött Lukács György Kossuth­­díjas professzort, Michalich Győző, Kalmár László Kossuth­­díjas egyetemi tanárokat, élen­járó művészeket, mint Kodály Zoltánt, a világhírű Kossuth­­díjas magyar zeneszerzőt, Ba­jor Gizit és Palló Imrét, a Ma­gyar Népköztársaság kiváló mű­vészeit, az élenjáró értelmiségi dolgozókat, mint a többi között Széchy Károly Kossuth-díjas mérnököt, vezető egyházi sze­mélyeket, élsportolókat. A magyar nép küldöttei mel­lett külföldi küldöttek is részt vesznek a Magyar Békekon­gresszuson. Eddig kilenc ország­ból jelezték küldöttek érkezé­sét, s előreláthatóan tizenegy ország küldöttei vesznek majd részt a kongresszuson. A vidék küldötteit a MÁV ün­nepien feldíszített külön kocsik­ban hozza fel a fővárosba. A küldötteket hozó vonatok veze­tésére a legjobb sztahanovista mozdonyvezetők kérték beosz­tásukat. A főváros felkészül a vidéki békeküldöttek fogadására. A pá­lyaudvarokon a küldötteket fogadóbizottságok várják. A kongresszusra számos aján­dékot készítettek a vidék dol­gozói és a fővárosi üzemekben is több felajánlást tettek, így a többi között a Óbudai Goldber­ger gyárban gyönyörű tíz szín­­nyomásos selyemkendőt készí­tenek a Békekongresszus min­den küldöttének. A kongresszus alkalmából igen szép jelvény készült. A jelvényben magyar nemzetiszínű lobogó van, benne szárnyaló békessalambbal. A kongresszus színhelyén a Sportcsarnokban már nagy len­dülettel folyik az előkészítő munka. A Sportcsarnokot a kon­gresszus tiszteletére gyönyörűen feldíszítik. A főváros és a Sport­­csarnok teljesen felkészülve vár­ja a vidéki küldöttek érkezését és a kongresszus szombati ün­nepi megnyitóját. A Békekongresszus program­­­ja A Békekongresszus a béke­szerető magyar milliók nevében november 4-én, szombaton reg­gel 9 órakor kezdi meg tanács­kozását a Sportcsarnokban. A Békekongresszu­s ünnepi meg­nyitója után Andics Erzsébet, K Kossuth-díjas egyetemi tanár, a­­Megvédjük a békét”-mozgalom Országos Tanácsának elnöke tart beszámolót a nemzetközi békeharcról, a stockholmi és a prágai békefelhívás eredményé­ről és ezzel kapcsolatosan a további feladatokról. Andics Erzsébet beszámolója után Darvas József közoktatás­­ügyi miniszter, a «Megvédjük a békét »-mozgalom Országos Ta­nácsának tagja ismerteti a ma­gyar békemozgalomnak az el­múlt év folyamig elért eredmé­nyeit és a békeharcban előttünk álló legfontosabb feladatokat. A két beszámolót vita követi. Szombaton este a Békekongresz­­szus keretében a Városi Szín­házban díszbemutatón vetítik le a «Berlin eleste» című hatal­mas szovjet filmet­ A film be­mutatója előtt először hangzik el Magyarországon Sosztakovics Sztálin díjas zeneszerzőnek, a Szovjetúnió Összszövetségi Béke­­kongresszusára írt békedala. Sosztakovics békedalát a Honvéd Művészegyüttes adja elő­ November 5-én, vasárnap a Békekongresszuson folytatódik a vita, majd Andics Erzsébet válaszol a hozzászólásokra. Ez­után a kongresszus részvevői megválasztják a „Béke Hívei"* II. Kongresszusára Sheffieldbe a magyar nép küldötteit. A tanácskozások befejezése után este fáklyásmenet vonul végig a Hősök­ terétől a Kossuth Lajos­ térig, ahol a kongresszusi küldöttek fogadják a fáklyás­­menet részvevőit. Ezzel az ün­nepi felvonulással fejeződik majd be a­ Magyar Békekon­­gresszus. A Békekongresszus tanácsko­zásai mindkét napon reggel 9 órától délután 1 óráig tartanak, majd ebéd után délután három órától este hat óráig folytatód­nak. Pudovkin és Obrazcov képviseli a Szovjetuniót a Nagy Béke kongresszuson éíteni a béke egyre növekvő hatalmas táborát. Ebben a tö­rekvésükben nem állnak egye­dül. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a magyar békeimre újabb kiemelkedő állomását jelentő Országos Béke­ kongresszus előtti napokban megmozdult az egész magyar értelmiség. Békemozgalmu­nk egyik leg­erősebb oszlopa a magyar peda­gógus társadalom. „Szere­tetün­ket és ragaszkodásunkat küld­jük a „Megvédjük a békét" Mozgalom Országos Tanácsának — írják a nagyatádi járás pe­dagógusai —,­ ígérjük, hogy az M­DP, Rákosi Mátyás vezetésé­vel, jobb nevelőmunkával har­colunk a békéért, felvilágosí­tással erősítjük a béketábort, melynek élén a Szovjetúnió, Sztálin áll." A béke védelmében egységessé kovácsolódott értelmiségi tábor soraiból erőteljesen csendül ki az­ egyetemi ifjúság hangja. „Egyetemünk dolgozói és ifjú­sága — hangoztatja a sok kö­­z­ött a Soproni Agrártudományi és Műszaki Egyetem békevé­­delm­i bizottságának távirata — a folyó hó 27-én megtartott bé­­kevédelmi nagygyűlésen egy­hangú határozatban mondta ki, hogy a béke megvédésének nagy ügyét teljes egészében ma­gáévá teszi és biztosítja az Or­szágos Titkárságot, hogy a béke frontján a r­áeső szakaszt biz­tos kézzel, szilárdan védi.*" A szombathelyi igazságügyi dolgozók békegyűlésükön egy­hangú lelkesedéssel határozták el, hogy tettekkel csatlakoznak az Országos Békekongresszus munkájához. Ezt az elhatároz­vásukat ugyancsak táviratban köztik az Országos S­ékebizott­­sággal. A távirat befejező mon­datában ezt írják: „ígérjük, hogy a béke megvédésében ránk eső hivatali és társadalmi munkát maradéktalanul elvégez­zük és mindent elkövetünk, hogy az építő béke híveinek tábora tovább erősödjék s a pusztító háború ügynökei el­nyerjék megérdemelt bünteté­süket." Nem kétséges, hogy az építő béke híveinek tábora tovább erősödik, mert ebben a tábor­ban a békeharcot vezető mun­kásosztály és a falvak dolgozói erős szövetségének egyre ér­tékesebb támogatást nyújt a harcos kiállással felsorakozó magyar értelmiség. Rákosi Mátyás, az MDP Köz­ponti Vezetőségének ülésén mondott beszámolójának orosz­lánrészét békénk védelmének A­­Szovjetúnió Ö­sszszövetségi Békebizottságának értesítése sze­rint, amelyet a «Megvédjük a b­ékét»-m­ozgakim Országos Ta- I stágsához küldött, a­­Szovjetuniót a Magyar Béke­kongresszuson I. V. Pudovkin és Sz. V. Obrazcov képviselik-Vszevolod Illarionovics Pu­dovkin, világhírű Szt­il­in-díjas filmrendező. A szocialista film­rendezés nagymestere- Filmjeit szerte a világon ismerik. Ez év szeptemberében érkezett Magyar­­országra és ittléte alatt számos értékes útmutatást és segítséget nyújtott a magyar filmgyártás dolgozóinak. A magyar dolgozók jól isme­rik Szergej Vlagyimirovics Ob­­razcov Sztálin-díjas művészt, a Moszkvai Álami Központi Báb­színház vezetőjét. Obrazcov a Moszkvai Állami Központi Báb­színházzal az idei Magyar- Szovjet Barátság Hónapjában látogatott el Magyarországra és Ifi előadásain megismertette a magyar dolgozókkal a, szocia­lista bábjátékművészetet- Tudósok felajánlásai a Magyar Békekongresszusra és a Béke Hívei II. Világkongresszusára A városi és lakási dolgozók száz- és százezrei tesznek mun­­kafelajánlásokat a Magyar Béke­kongresszusra és a Béke Hívei II. Világkongresszusára. Nem hiányoznak a felajánlás sorai­ból a magyar tudomány mun­kásai sem, akik ezúttal is be­bizonyítják, hogy egybeforrtak a dolgozó néppel. Eddig huszonegy rendes- és levelező tag felajánlása érkezett meg a Magyar Tudományos Akadémia titkárságához. Többek között Beke Ödön le­velezőtag a cseremiz népköltési gyűjtemény második kötetének egy hónappal határidő előtti el­készítését vállalta. Révész Imre rendes tag az utópista szocializmus egyik ma­gyar képviselőjével, Lilikei Tóth Péterrel foglalkozó tanulmá­­nyának kéziratát november 1-ére sajtó alá rendel. Schay Géza levelezőtag a gu­mival kapcsolatos kísérleteinek legkésőbb ez év végéig való be­fejezésére tett vállalást. Moravcsik Gyula rendes tag felajánlotta egy orosz fordítás lektorálásának határidő előtti befejezését, továbbá egy megjele­nés alatt álló munkáját fel­ajánlja a Békekongresszus tisz­teletére. Selényi Pál levelező tag a textil-, papír-, gumi stlb. ipar egyik fontos problémájának no­vember havában való megoldá­sát ajánlotta fel. Turán Pál levelező tag fel­ajánlotta, hogy vállalt matema­tikai könyvének kéziratát egy hónappal a kitűzött határidő előtt elkészíti. Major Máté levelező tag egyik fontos kutatásának ez évben való befejezését vállalta.­­ Kellner Béla levelező tag On­kológiai Konferenciára befutó reformoknak részletes kritikáját végzi el. A Magyar Tudományos Aka­démia egész Testülete a Magyar Békekongresszus tiszteletére fel­ajánlotta, hogy határidő előtt, a legrövidebb időn belül megje­lenteti az «Akadémia helyesírási szabályai» könyvét. Táviratok a békéről — A magyar szülészorvosok most lezajlott nagygyűlésén minden előadás és minden hoz­zászólás a békéért való harc melletti elszánt kiállás megnyil­vánulása volt, amikor minden egyes anya és születendő mag­zata életének és egészségének megóvásáért fáradságot nem is­merő munkával, a korszerű tu­domány minden vívmányát kí­vánja sorompóba állítani a fe­nyegető veszedelmek ellen. Ezeket a megrázó erejű soro­kat az Orvosegészségügyi Szak­­szervezet Nőgyógyász Szak­csoportjának vezetősége írja békenagygyűléséről • «Meg­védjük a békét» - mozgalom­­ Országos Titkárságához kül­dött táviratában, a Béke­kongresszus alkalmából. A nő­gyógyászok augusztusi tudomá­nyos ankétjükön békebizottsá­got alakítottak, amelynek — a távirat szavai szerint — felada­tául tűzték­­ki, hogy „a háború rémeivel fenyegető világpolitikai küzdelemben a béke melletti harcos kiállásra szólítsa a világ összes szakorvosait“. A nőgyógyász szakorvosok békenagygyűlésükön hozott ha­tározataikkal az élenjáró szovjet tudomány nyomdokában kíván­ják­­ erősíteni, munkájukkal se-

Next