Magyar Nemzet, 1951. február (7. évfolyam, 26-49. szám)

1951-02-01 / 26. szám

Sras 60 fillér Csütörtök 1951 február­­ VII. év 26. szám Európa békéjének központi kérdése Nemcsak a német nép jö­vője, hanem egész Európa békéje szempontjából óriási jelentősége van annak a ha­tározatnak, amelyet a Német Demokratikus Köztársaság népi kamarája kedden foga­dott el. Otto Grotewohl mi­niszterelnök beszéde világos és félreérthetetlen válasz Adenauer bonni bábkancel­­lárnak, aki január 15-én egy sajtóértekezleten­­ elhangzott nyilatkozatában visszauta­sította Grotewohl javaslatát egy össznémet alkotmányozó tanács létesítésére, Kelet- és Nyugat-Németország paritásos alapon kijelölt, képviselőiből. Adenauer válasza nem a né­met nép hangját szólaltatta meg, hanem «amerikai vá­lasz» volt, mint azt akkor Nyugat-Németország dolgozó tömegei is egyhangúlag meg­állapították. A bonni bábkor­mány vak eszközévé vált a nyugati imperialistáknak és a nemzetközi monopoltőkét összefonó ezernyi szál kez­dettől fogva esküdt ellenségé­vé teszi saját népének. A bonni «hazafiak», akiket Grotewohl keddi beszédében joggal vádolt meg sovinizmus­sal, revizionizmussal és m­ili­­tar­izmussal, csak a német iparmágnások, bankárok, föld­­birtokosok és hitleri táborno­kok egyéni és osztályérdekeit védik ezzel a sovinizmusukkal, p­revizionizmussal és milita­rista politikájukkal, ugyanak­kor pedig elárulják a dolgo­zók millióit, nemzetüket. Ami­kor Adenauer elutasította Grotewohlnak a demokra­tikus ,Németország egységének helyreállítására vonatkozó ja­vaslatát, a német kérdés bé­kés rendezését, akkor nyíltan leleplezte magát, hogy Né­metország kettéosztásának, az imperialista kalandorpoli­tikának és az új világháború előkészítőinek szolgálatában áll. Adenauer és maroknyi csoportja a német nép eláru­lásával haditámaszponttá ala­kítja át Nyugat-Németorszá­­got, az újrafelfegyverkezéssel prédául dobja oda a német ifjúságot az imperialistáknak ágyútöltelékül és kiteszi ket­téosztott hazáját és népét egy­­mindennél szörnyűbb polgár­­háború veszedelmének. És ezek a hazaárulók tüntetik fel magukat jó német haza­fiaknak, a német nép «sza­badságát» és «jogos érdekeit» védelmező politikusoknak. Mit akar ezzel szemben a Német Demokratikus Köztár­saság kormánya, parlamentje és egész népe? Helyreállítani a demokratikus Németország egységét, megakadályozni a német újrafegyverkezést, amely kétségtelenül háború­hoz és a német nép katasztró­fájához vezethet csak­ meg­­védelmezni Németország és ezzel együtt Európa békéjét és létérdekeit. Ez a bec­sületes szándék vezette Grotewohlt, amikor megírta Adenauerhoz intézett levelét s ugyanez a szándék csendül ki még ha­tározottabban a Német De­mokratikus Köztársaság mi­niszterelnökének keddi be­szédéből és a népi kamara határozatából. Joggal hangoz­tatta Grotewohl, hogy az egész­­ német nép — tehát Nyugat Németország népe is — egységesen foglal állást a béke mellett, hiszen maga Blücher bonni alkancellár is kénytelen volt elismerni, hogy a német nép kilencvenkilenc százaléka ellenzi az újra­fegyverkezést. Az az egyönte­tű felháborodás, amellyel Nyugat-Németországban Ade­­­nauer elutasító válaszát fo­gadták, bizonyítja a német dolgozók igazi érzéseit és állásfoglalását. Nyugat-Né­­metország tömegei is tisztá­ban vannak azzal —­ és ehhez az elutasító válasz még csak hozzájárult —, hogy Ade­nauer «többre becsüli az im­perialista Amerika érdekeit Németország érdekeinél». Az ellenállás Nyugat-Né­metország ú­jrafelfegyverzése ellen a német nép központi kérdése lett — mondotta. Grotewohl és hozzáfűzhetjük, hogy központi kérdése lett valamennyi európai népnek. Semmi sem bizonyítja ezt be­szédesebben, mint Eisenho­wer tábornok «szemleútja» a marshallizált országokban, amelynek során a nyugat­európai népek mindenütt vi­harosan tiltakoztak a német revans-politika, a vilmos­­császári és hitleri militariz­­mus feltámasztása és a Tru­man—Acheson—MacArthur ér­dektársaság háborús tervei ellen. Az egységes demokra­tikus Németország elsősorban természetesen a német nép érdeke, amelyet a legközvet­lenebbül fenyeget az újfasiz­mus által előidézett újabb katasztrófa veszedelme, de ugyanígy elsőrendű fontos­ságú kérdése a demilitarizált demokratikus szellemű egy­séges Németország Európa minden békeszerető népének és az egész világ hatalmas béketáborának. Adenauer a hazug érvek egész sorát hangoztatta, ami­kor elutasította a becsületes, demokratikus németek tár­gyalási javaslatát. Ezeket az amerikaiak által diktált ürü­gyeket most Grotewohl izzó­­porrá zúzta. Soha jogosabban német miniszterelnök nem állíthatta, mint most Grote­wohl: «Az egész német nép nevében beszélek, amikor mint német ember elsősorban nem azért szállok síkra, hogy a szövetségesekkel kezdjünk tárgyalásokat, hanem minde­nekelőtt azért, hogy németek tanácskozzanak egymás kö­zött. Semilyen megszállási in­tézmény nem mentesítheti a német hazafiakat attól a fe­lelősségtől, amellyel népünk sorsa iránt tartoznak.» A nép­áruló nyugatnémetországi la­kájokkal szemben így nyilat­kozik meg a népükhöz hű, igazi és becsületes németek valódi hazafisága! A Német Demokratikus Köztársaság vezetői nem tartják fonto­sabbnak a megszálló hatal­mak, érdekeit saját népük lét­érdekeinél. Hűségesek azon­ban a Kelet-Németorszá­­got megszálló Szovjetúnió el­veihez, a béke politikájához. Az igazi német hazafiak sa­ját nemzetük történetéből és sorozatos katasztrófáiból meg­tanulták, hogy az igazi pat­riotizmus elválaszthatatlan a nemzetközi szolidaritástól, más nemzetek megbecsülésé­től. Ezért is ismerik el vég­érvényesnek és öröknek a nemzetközi szerződések által megállapított Odera—Neisse­­határt, mert a történelmi lec­kékből megtanulták, hogy — mint Grotewohl mondotta — «soha többé nem szabad a ném­et és a lengyel népet egy­más ellen uszítani». Az im­perializmus nyugatnémetor­szági csatlósainak a határkér­dés felvetésére, a revíziós po­litikára csak azért van szük­ségük, hogy az amerikaiak érdekében izgathassák, fel­bujthassák a német tömegeket egy szomszédos baráti ország és annak szövetségesei ellen. Hogy ki az igazi hazafi: az, aki esztelen revizionista poli­tikával katasztrófába sodorja nemzetét — mint ahogy az nálunk történt —, vagy az, aki a nemzetközi szerződések betartásával, a szomszédos népekkel való béke megszi­lárdításával, a testvéri együtt­működéssel szolgálja saját nemzete és egész Európa ér­dekeit, azt mi magyarok is megtanulhattuk az utolsó év­tizedben. Tisztában vannak azonban ezekkel az igazságokkal a nyugatnémetországi tömegek is. Ezért mondhatta Grote­wohl miniszterelnök joggal, hogy hiábavaló Adenauer el­utasító magatartása, az össz­német eszmecsere máris fo­lyamatban van és ezen sem­miféle nyilatkozat nem vál­toztathat. Ezért fogadja az egész német nép helyesléssel és megelégedéssel a Német Demokratikus Köztársaság népi kamarájának nyolc pont­ból álló felhívását, amely megmutatja azt az utat, ame­lyen Kelet- és Nyugat-Német­­ország népe el kell hogy in­duljon, hogy megegyezést hozzon létre minden olyan kérdésben, amelyet meg kell oldani a béke biztosítása és Németország egységének hely­reállítása érdekében. A Né­met Demokratikus Köztársa­ság népi kamarája a bonni parlamenthez intézett felhí­vásában késznek nyilatkozik a becsületes egyetértés szelle­mében folytatni a tárgyalá­sokat azokról a kérdésekről, amelyek összefüggésben van­nak az össznémet alkotmá­­nyozó testület megteremtésé­vel és feladataival. Bármikép­pen fogadja is a bonni báb­kormány és parlament ezt a felhívást, az bizonyos, hogy a nyugatnémet népi tömegek­ben ennek nyomán csak még jobban megerősödik az aka­rat az egységes demokratikus német haza megteremtésére, a háborús tervek elleni küz­delemre, a béke megvédésére. Most Adenaueréken, a bonni parlamenten a sor, hogy színt valljanak.. Ha elutasítják a népi kamara felhívását, csak még jobban pőrére vetkőznek és leleplezik saját nemzetük és az egész világ előtt, hogy esküdt ellenségei népüknek, országuknak és a világ béké­jének. Egész Európa és a világ minden békeszerető népe fe­szült figyelemmel kíséri azo­kat a hősies erőfeszítéseket, amelyeket a Német Demokra­tikus Köztársaság tesz a né­met polgárháború és ezzel együtt egy újabb világháború elhárítására, a béke védelmé­re. Mi, magyarok, akik olyan drágán fizettük meg a német imperialisták és militaristák kalandjait, a Szovjetúnió­ ve­­zette hatalmas béketáborban szilárdan állunk a Német De­mokratikus Köztársaság anti­­imperialista, háborúellenes küzdelme mellett. A német és az európai érdekek összhang­jának felismerése, a szocia­lizmust építők igazi hazafi­sága, a béke tántoríthatatlan védelme köti össze sorsunkat és minden szabad, vagy fel­­szabadulásra vágyó, békeszere­tő európai nép sorsát a német nép demokratikus, békés jö­vőjével. Tudjuk, hogy a tör­ténelmi igazságok ereje mér­hetetlenül nagyobb minden imperialista erőfeszítésnél, a történelmi tapasztalatokból megtanultuk, hogy egész né­pek akaratát kifejező moz­galmak mindig győzedelmes­kednek a népárulók osztály­­érdekeket védő próbálkozásai felett és ezért szilárdan hi­szünk abban, hogy az egysé­ges, demokratikus Németor­szág az amerikai imperializ­mus és bonni cinkosai min­den ármánykodása ellenére is megszületik, egyformán biz­tosítva az össznémet nép ér­dekeit és a világ békéjét. László Ferenc Bábolnaellenes tüntetések Angliában, az Egyesült Államokban és a LiGárg minden részén Az USA agresszív céljai az ENSZ politikai bizottságában Siettetik az imperialisták Japán militarizálását A nemzetközi békemozgalom arcvonalán napról-napra újabb Olyan események történnek, amelyek azt bizonyítjá­k, hogy ennek a mozgalomnak a lehe­tőségei szinte hajláfifailanoi, és az szakadatlanul egyre nagyobb és nagyobb tömegeket hódít meg. Az európai békem­ozgalom megerősödéséhez kétségtelenül erősen hozzájárul at Eisenhower tá­bornok nyugateurópa­i kör­­írja. Min­t az Izvesztija meg­­sírlapu­lja, Esenh­ower miindenük kettős feladatot végzett: az ame­rikai imperial­­istáik számára ágyút­ölel­éket toborzott és ki­számította, hogy mennyi ame­rikai­­ gyártmányú fegyvert lehet elhelyezni a­z USA nyugateuró­paii csatlósainál. Csak Frank­furt am Mainban vált világossá: utazásának fő célja az volt, hogy megegyezzen a bonni vezetőkkel a nyugotn­­émattországi német fa­siszta hadsereg, újjáélesztéséről. E­senhower bűnbocsánatot osz­­■ tállt a hi'llteriskta' rendszernek és a hirl­én háborús bűnösöknek, amikor kijel­űnik­et­e, hogy ideje „elfeledni a mástal“, a nyugat­­németországi fasisztáik lelkese­dése azonban­­legalább is idő­­előtti. Eisenhower utazása és megbeszélései mindenkit meg­győzek arról, hogy mennyire időszerű, és helyes a szovjet kor­mány Franciaország és Nagy- Bri­annia kormán­yadhoz intézett január 20-i jegyzékének minden megállapítása: tetje a békét és az amerikai if­júság militarizálásának meg­szüntetését. . A küldöttség így nyilatkozott: «Nem akarjuk, hogy jövőnket tönkretegyék és országukat katonai táborrá vál­toztassák». A fehér, és néger if­­jakból álló tizenegytagú kül­döttség vallásos, diák- és más ifjúsági szervezetek képviseleté­ben kereste fel az amerikai kongresszust és nyilatkozatot adott át Winsonnak, a fegyve­res erők ügyeivel foglalkozó bi­zottság elnökének. «A háború nem elkerülhetetlen és a fegy­verkezési verseny nem vezethet békéhez — hangzik a nyilatko­zat —. Az egész világ népei bé­két akarnak. Nem akarunk kö­telező katonai szolgálatot, nem akarjuk, hogy tönkretegyék jö­vőnket­. A küldöttség tagjai el­határozták, hogy országszerte gyűléseket tartanak­ A kubai Országos Békebizott­ság levelet intézett a köztársa­sági elnökhöz, hangsúlyozva, hogy a kubai nép többsége ha­tározottan tiltakozik az ellen,­­ hogy­­ Kubát bevonják az Egyesült Államok háborús ka­landjaiba. A Kanadai Haladó Munkás­párt Torontóban megtartott kon­gresszusán Tim Buck, a párt vezetője, alapvető feladatként­ a békéért folytatott küzdelem fo­kozását fűzte a párt­ elé. Fel­hívta az összes jóakaratú embe­reket az országban, tömörülje­nek egységbe a béke megszilár­dításáért végrehajtandó közös cselekedetekre. A kongresszus részvevői lelkesen fogadták a Szovjetúnió Kommunista (bol­sevik) Pártja központi bizottsá­gának üdvözlő táviratát. Béketüntetések Ausztriától — Kanadáig A békeharcosok tevékeny fel­lépése elszigeteli az amerikai tá­madókatt és bukás­ra ítéli a há­borús gyújtogatók­­ terveit. Ezt bizonyít­ja ma ismét egyetem nap számtalan távirata a világ le­gfelyanbözőbb részeiből. Az ouszt­rálk dolgozók tiltakozó tölteggyűléseikeit "­ártanák Auszt­riának, az amerikai támadó tömbbe való bekapcsolása ellen. Stedlau bécsi külváros munkásai gyűlésükön t­rferenz­oik Nyugat- Németország újraife­ifelgy­verzése ellen és hangsúlyozták, hogy az közvetenül fenyegeti Ausztria létét. Egy másik bécsi békegyű­­­lésen beszámolt a II. Békevilág­­kongresszus egyik osztrák kül­dötte. Ezen a gyűlésen egyhangú tiltakozó határozatot hozatt az amerikaiaik háborús készülődése ellen és követelték az osztrák kormánytól, hogy haladéktala­nul hozzon törvényt a béke vé­delmére. Békevédelmi törvényt követel­tek több más gyűlésen is. Franciaországban Rochefort városában több röpgyűlés zaj­lott le, (fokozásul Nyugat­­Németors­zág felfegyverzése ellen és a város lakossága ezerszámra ír­t alá a tiltakozó íveké. Óriási sikerrel jár ezeknek az íveknek aláírása a bányavidéke­ken. Heves incidensekre került sor a délkelet franciaországi Bourg-en-Bresse-ben a Nyugat- Néme­ország felfegyverzése ellen tüntetők és a rohamrendőrök között, a­kik megtámadták a tö­meget. Többen megsebesültek és a rendőrség sok ''ü­ntetőt­tetar­­tóssteltoll­t, akiket később a tö­meg követelésére kénytelenek­­ volt­ak szabadon bocsát­ani. A párizsi katonai bíróság ked­den este felmentette mind a tizenkét rt.-birieue-i bét­eh­arcost. A népi akció győző ütemre veze­ted és az í­télét súlyos­­csorbát ejt a kormány tekintélyein — állapítja meg azt Hiaman.il­é. Angiéban is egyre növekszik a béke híveinek tábora. Ken­neth Younger alím­miiniszter választókerületében mondott be­szédét ismételten vihacos béke­­­tüntetéseik zavarták meg. Ami­dőn a­zt mond­otta: „Aggodalom uralkodik Európában és válsá­gos a helyzet Távol-Keleten, ahol haderőink elkeseredett ha­rcokait vívnak“, a halilgiailóság felkisál­lta­: „Szégyen, gyalázat, miért nem hozzá tóik haza Maiun­kat Koreából?“ Egy őszhajú nő az anyák nevében (iratk­ ozo''t a háborús tervek elllen és kijelen­tene, ha nem tud a kormány békét és kenyeret biztosítami, etikor nincs rá szükség. A hall­gatóság nagy része nyilatkozóiról írt­ a'l­á, amely tá­ja­kozik a had­viselt tartalékosok behívása és a nyuga­tiévit­ felfegyverzés ellen. Erősödik a békemozgalom az Egyesült Államokban is. Az USA kongresszusát ifjúsági kül­döttség kereste fel, hogy köve- Az ENSZ-közgyűlés politikai bizottságának január 80-i ülésén —a newyorki­ TASSZ-jelentés sze­rint — folytatták a vitát a ko­reai kérdéssel kapcsolatban. Katz-Suchy, Lengyelország képviselője javasolta, hogy az ülést január 31-én délelőttre napolják el, mivel még nem ka­pott kormányától utasításokat a tizenkét ország csoportjának felülvizsgált tervezetével kapcso­latban, amit csak január 29-én­­terjesztettek megvitatás céljából a politikai bizottság elé. Carap­­k­n, a Szovjetunió képviselője és Nesek, Csehszlovákia képvi­selője támogatta ezt a javasla­tot, amelyet azonban a többség az amerikai küldöttség utasítá­sát követve elutasított. A javas­lat ellen szavazott harminckét küldött, mellette tíz küldött, ti­zenkét küldött tartózkodott a szavazástól. Katz-Suchy a szavazás után elhangzott felszólalásában el­­í­­télte az amerikai határozatterv­­­vezetet, mint eszközt a háború kiterjesztésére a Távol-Keleten. Rámutatott, hogy a vita sorái» rendkívül helytálló kérdést vetet­­tek fel, nevezetesen azt a kér­dést, ha az USA valóban a bér­dés rendezésre törekszik, miért tartja szükségesnek, hogy előbb a Kínai Népköztársaságot " ítél­­jék el «agresszorként» és azután tanulmányozzák a kollektív in­tézkedéseket.­­ A lengyel küldött bizonyíté­kokat sorolt fel az USA agresz­­szív céljairól, majd hangsú­lyozta, hogy a békés rendezés lehetősége most nagyobb, mint bármikor. Végül felhívással for­dult a politikai bizottság tagjai­hoz: lépjenek fel bátran az amerikai tervezet ellen. Urdaneta elnök ezután beje­lentené, hogy a biztonsági ta­nács elnöke közölte vele: a biz­tonsági tanács január 30 ára ki­tűzött ülését január 31-én dél­előttre napolták el. Az EMSZ politikai bizottságának koreai vitája Amerikai lap leleplezi az USA zsaroló mesterkedését Indiával szemben Newyorki jelentés szerint a­­ Daily Compass szerkesztőségi cikkben ítéli el az USA-kor­­mánynak azt a politikáját, hogy megtagadja az élelmiszerszállí­tást Indiába, ha India nem ren­deli alá magát az ENSZ-ben sí amerikai diktátumnak. A cikk hangoztatja, hogy az amerikai szenátus külügyi bi­zottságának határozata, amely­ lyel elnapolta az indiai élelmi­

Next

/
Thumbnails
Contents