Magyar Nemzet, 1951. április (7. évfolyam, 76-100. szám)

1951-04-01 / 76. szám

2 lás és a demokratizálás kérdé­sét, valamint a háborús bűnö­sökről szóló kérdést."* Gromiko javaslatának indo­­koásánál rámutatott, hogy helytelen és alaptalan volna, ha a miniszterek tanácsa csu­pán három országgal, a Bulgá­riával, Magyarországgal és Ro­mániával kötött békeszerződé­sek kérdését tárgyalná meg és nem beszélne az Olaszor­szággal kötött békeszerződésről, valamint a Németországra és Ausztriára vonatkozó egyezmé­nyekről. Nem lehet elülöníteni a szerződésekkel kapcsolatban vállalt kötelezettségeket az egyezményekkel kapcsolatban vállalt kötelezettségektől. A Németországra és Ausztriára vonatkozó kötelezettségek je­lentősége — tekintettel a nácit­­lanítás, a demokratizálás és a háborús bűnösök kérdésére — különösen világossá válik, ha figyelembe vesszük, hogy a nyugati hatalmaik Németország­ban és Ausztriában tett intéz­kedései a hitleri rendszer aktív képviselőinek és a hitleri rend­szer kü­lnb­öző kiszolgálóinak a hatalomba való visszahelye­zésére irányulnak. Ezek az in­tézkedések a hitleri háborús bűnösök kiszabadítására is irá­nyulnak. E kérdések jelentő­ségét azok a tények is kieme­lik, hogy az Egyesül Államok, Nagy-Britannia és Franciaor­szág Nyugat-Németországban és Ausztriában a demokratikus szervezetek és demokrata veze­tők üldözésének politikáját folytatják. Ezek az intézkedé­sek egyidejűleg bátorítják a reakciós elemeket, reakciós szervezeteket és mindenfajta fasiszta söpredéket, amelyek nem titkolják revansiszta ag­resszív nézeteiket és terveiket. Gromiko a továbbiakban kö­zölte, hogy a szovjet küldött­ség a következő új pont napi­rendre tűzését javasolja: „Az Atlanti Egyezmény és amerikai katonai támaszpontok létesítése Angliában, Norvégiá­ban, Izlend szigetén és Európa más országaiban, valamint a Közel-Keleten.“ A Szovjetunió kép­vise­­lője rámutatott, hogy — mivel a Szovjetunió és a nyugati hatal­mak közötti kapcsolatok meg­javításának kérdéséről van szó — azok a problémák, amelye­ket ebben a pontban vetnek fel­, rendkívüli nagy jelentősé­gűek. Kétségbevonhatátáb­an az a tény, hogy az északatlantis csoportosulás létesítése közvet­len összefüggésben van a négy hatalom közötti kapcsolatok kérdésével. Ugyanezt kell mon­dani az amerikai katonai tá­maszpontokkal kapcsolatban is. Ezért nem lehet semmiféle meggyőző érvet felhozni az említett új szovjet javaslattal szemben, mert abban olyan problémák merü­ü­nnek fel, ame­lyek közvetlen összefüggésben vannak a Szovjetunió és a nyu­­g­alu­i hatalmak közötti kapcso­­latok megjavításáról szóló kér­déssel. A­­Szovjetunió képviselőjének felszólalása után az elnöke Jessup berek­esz­tette az ülést. A külügyminiszterh­elyettesek pénteki ülésének visszhangja A francia jobboldali sajtóban nagy zavar uralkodik a kü­­ügy­­miniszterhelyettesek pénteki értekezletével kapcsolatban. Ezek a lapok, amelyeknek leg­nagyobb r­észe előző ég kény­telen volt elismerni, hogy Gro­­miko kü­lügyminiszterhelyettes szerdai javaslatai bebizonyítot­ták a Szovjetuniónak az aka­ratát, hogy az értekezletet tető alá hozza, a nyugati megbízot­taknak a tá­rgyaások meghiúsí­tására irányuló pénzek­ újabb kísérletei után kellemetlen hely­zetben vannak. A jobboldali lapok ebben a helyzetben ködösítéshez és rá­galmazáshoz folyamodnak. Az Aurore ellenséges hangú cik­kében arra a megállapításra kényszerül, hogy a tárgyalások tovább folynak és ez a lénye­ges. A De Malin­e azzal kapcso­latban, hogy Jessup provokatív módon és teljesen alapta­anul felvetette a délkeleteurópai­ or­szágok békeszerződéseinek kérdését — bevallja, hogy Jes­sup csapdába esett. „A párizsi békeszerződéseket aláíró ál­a­­mok között a délkeleteurópai országokon kívül Olaszország is szerepel, márpedig Olaszor­szág azóta az Atlanti Szerző­dés tagá­lamává vált. Így azután Gromikónak könnyű volt visszavágnia, amikor Jes­sup felvéteti® a balkáni álla­mok kérdését“ — kesereg a De Mailin. A Combat támadja a nyugati küldötteket, a LibéraMon pedig a pénteki ülés lefolyását a kö­vetkező szavakban fog­alja ösz­­sze: ,,Jessup hajthatatlanabbnak mutatta magát, mint bármi­kor“. A lap megállapítja: a Szovjetúnió javaslatainak elve­tése annyit jelentene, mint vál­lalni a felelősséget az esetleges kudarcért a nemzetközi közvé­lemény előtt. Keresőnk készpénzvételre WHEATSTONE HIDAT egy­ ezrelék pontosságú t MOhm. fial­­vanométerrel, vagy anélkül. Veszünk EUMIG FREKVENCIAMÉRŐKET, finombeálltókat. Tournister vevőket, romosat is. Elektronikus Mérőkészülékek Gyára Bp. IV. (Újpest), Erzsébet­ u. 2. Önéletrajz részlet, 1926-i életemről írta: Nagy Lajos Írói küzdelmeimben elfárad­tam. Fanyar hangulatomban gyakran gúnyoltam az írókat, hiszen önmagamat is gúnyol­nom kellett. Ilyeneket mondtam: »Vannak emberek, akik nem tudnak korán lefeküdni és nem tudnak idejében fölkelni, ezek minden rendes munkára alkal­matlanok, belőlük lesznek a­z írók. Azt hiszik, hogy ez író csakugyan akkor ír, amikor akar." Humorosan próbáltam felfogni a kínos valóságot. És amikor gúnyolódásom a kis írói társaságokban ellen­kezést vett fel, tovább szőt­tem az elmélkedést, belemele­­gedve és most már komolyra fordítva, ilyenformán: „Az írás nem normális foglalkozás. És nem biztos kenyérkereset. Nyug­díj nem jár érte és a megírt "­művek nem hoznak jövedelmet életfogytig. Az írót belső telki kényszer hajtja írásra (és ez nem ellentétes azzal a ténnyel, hogy nem tud korán lefeküdni). Ki nem élt vágyak, csonkán maradt élmények hánytorognak benne, mintegy követelve leg­alább a képzeletbeli befejez­lést“... „A fiatal író meghatá­­rozhatatlan nagy reményekkel kezd az írásnak. Eleinte küsz­ködik és szakadatlanul az az érzése, hogy nem fejezte ki tökéletesen, amit akart. Később, hosszú évek múltán, egyszerre csak rulin ömlik a tollából. Az írás vágya megcsappan ben­ne és helyébe lórul a külső kényszer“ ... „Az írásba bele lehet fáradni, csalódni lehet benne, meg lehet unni. Egy­szer csak elfogynak az író mondanivalói, egyszer csak el­marad a világ változásai mö­gött“ ... „Az írás valóságos sa­nyargatása az agynak, a lélek­nek, nem egyszerű értelmi mun­ka, amit nyugodtan is lehet vé­gezni, hanem tarlóra. Aki lát­szólag könnyen ír, az is nehe­zen ír, legföljebb nem tud er­ről“ ... „Az ölleteket felajzott állapotban termeli az agy. A megfigyeléseket szüntelenül vég­zi az író, nem passzív állapot­ban, mintegy átengedve magát azoknak, hanem aktívan, mint­ha a megfigyeléseket is örökké hajszolnia kellene“... „Az író keresi a helyet, ahol is próbál­gatja az időt, amikor írni tud. Bizonyos külsőségekre, la­án tá­masztékokra, szüksége van és azokról nem képes lemondani...“ Így gondolkodtam az írásról, így beszéltem róla, általánosít­va a ma­gam nehézségeit. Csak kávéháziban tudtam írni, úgy, hogy előbb kávéztam, azután szivarra gyújtottam, valóságos szertartást végeztem. Éjjel sok­kal könnyebben és szaporábban írtam, mint nappal. Amikor elkövetkezett a Beth­len-féle konszolidáció, az ellett mindjobban kezdett, legalább is igyekezett hasonlítani a régi pesti élethez. De hát... am­eny­­nyi hasonlóság visszatart, ugyan­annyi különbség is keletkezett... Mi máson is kezdhetném az összehasonlítást a háború előtti volt világgal, mint a kávéhá­zaikon, a kávéházi­ életen? A polgárság jobban hajszolta az élvezetet, mint régebben. A sze­rény s a garast a fogához verő kispolgár típusa kiveszett. Még a férfiak is úgy öltözködtek, hogy mind igazgató uraknak lássanak. Ettek­ ittak, mintha Brillant-Savarin tanítványai let­­tek volna. Megnőtt igényeik ki­elégítésére rendezkedtek be a kávésok és vendéglősök. Javult a kávé minősége. A Barossban, Emikében, még inkább a New Yorkban olyan tejeskávét adtak, amilyen finommal azelőtt ná­lunk sehol sem szolgáltak. Ká­véban a fél város ínyenccé vált. A Japánban rémiekül főztek. A kávéházak ugyanis vendéglők is lettek és a szakértő kávésok minden ételnek meg tudták ad­ni a módját. Élvezet volt egy írónak beülnie egy feketére, mondjuk a Japánba és végig­néznie, hogyan vacsoráznak a kereskedők, ügynökök és a jobb­keresetű doktor urak ... Ez ha­ladás volt a kispolgárság szá­mára, a régi spórolósabb világ­hoz viszonyítva, melyben olyan közmondások keze­­lkeztek, hogy: Krajcárból lesz a fo­rint, aki a krajcárt nem becsüíti, a forintot nem érdemli... Jöttek persze a kétesért­ékű változások is. Me­lyiket is ragadjam ki közülük? Régen a kávéházakat nem szerel­ték fel szellőztető készülékek­kel, az ember kellemes dohány­füstben ülhetett bennük. Most lyukakat vágta­k a fal­akba, ma­gasan, ventilátorokat tettek be e­léjük s mikor a villanyáram bekapcsolásával azokat megindí­tot­ták, olyan zúgás keletkezett, mint egy géptereimben. De nem csak zúgás kimütetkezett — mo­rajtó, berregő, idegeiket fúró —, hanem hideg légáramlás is, amely fülfájást okozhatott, szem­­kötőhártya gyulladást, váll- és kak­feu­mát, náthát, esetleg in­fluenzát. Bosszúságomban még az influenza-járványokat is a kávéházi ventilátorokra fog­tam ... Régen nem függönyöz­­t­ék be a kávéház óriási abla­kait, ki lehetett este és éjjel is néz­ni az utcára, ábrándozni le­hetett, ki-ki tetszése szerint várhatta, hogy egysz­er csak megjelenik az ablak előtt Gloria Swanson és jelzi a szemével, hogy jön be; a prózaibb ember Morgan-ről álmodozhatott, hogy az áll meg a járdán és a mu­tatóujjával diszkréten hívja őt ki, ami csakis egy nagyobb ösz­szeget jelentene. A háború után azonban befüggönyözték az ab­lakokat. Igen, régen nem törőd­­tek azza­l, hogy valami „csa­vargó“ benéz a kávéházba, a társadalmi rend szilárdságában bíznii lehetett. Most azonban már nem tartották kívánatos­nak, hogy az éhes szegényem­­ber lássa, hogyan falják a ven­dégek a sültet és hogyan isszák rá a Porter-sört. Úgy mondtam: a háború után. De lehet, hogy helyesebb ez a megá­llapítás: a forradalmak után, még ha azok el is buktak ... Régebben a fo­gasra akasztotta a vendég a felső kabátját, most ruhatárat létesítettek és a­n­ak bérlője volt, aki fizetett a kávéházinak... Régen kávét, kiflit vagy zsemlyét reggelizett a vendég, legföljebb válogatott a péksüte­­ményeikben, most volt a tálcán vizes zsemlye és kifli, tejes zsemlye és vajas kifli, Stefánia­­kisfli­, pasztrána, császárzsemlye, rovátkás hernyószerű sütemény. A huszas években általánossá vált a kombinált reggeli: kávé, vaj, lekvár, esetleg még tojás, vagy sonka, illetve és sonka. A lekvárt persze dzsemnek nevez­ték, mert úgy volt előkelő, a lekvár szó túlságosan pórias és nem féh­et még meg az sem, hogy: íz. Az előkelőség érzését az is emelte, hogy a dzsemet jaim-nak írják, de dzsem-nek mondják és azt a polgár tudja, míg a szobafestő például nem tudja. Mindent egybevetve mint­ha tudatosan megfosztották volna, hogy­ ha már háború volt és nélkülöztünk, sőt a kom­­münben tököt és gersliit ettünk, akkor kárpótoljuk magunkat, mi, akik visszahódítottuk régi világunkat. Vagy: az a tiéd, amit megeszel. Esetileg: éljünk a mának, mert ki tudja, mit hoz a holnap. Több kávéházba jártam, köz­tük a Newyorkba is. A Newyork átalakult. Tarján úr korszerű­sítene, nagyszabású café re­staurant lett belőle. Tarján úr különösen a vendéglői üzemet ápolta, az volt a jövedelmezőbb. A vendéglő vezetésére egy „gasztronómus pedagógus!“ állí­tott be. Az óriási helyiség alsó, souterraine része lett az étterem, oda jártak az előkelő vendégek és ezt a részt, pesti zsargonnal, mélyvíz­nek nevezték. Kik voltak az előkelők? Természetesen a grófok és bárók, a bank- és gyárigazgatók, meg a nagykeresz­kedők. Az előkelőségek a mély­vízbe levezető lépcsőig a közön­séges polgárok közt haladtak es azok megcsodálták őket, mint eszményképeiket. Valóságos él­mény volt a kisuraknak látni a nagyurakat. Ha valami túlságo­san előkelő férfiú jelent meg az étteremben, akkor Tarján úr odament hozzá, bemutatkozott alázatosan és tisztelettel és meg­kérte az előkelőséget, hogy ke­gyeskedjék nevét beírni a ven­dégk­önyvbe, mert hát az ilyen nagy eseményt, meg kell örökí­teni az utókor számára. Sok-sok aláírás került ebbe a könyvbe, néhányat megemlítek: Moissi, a német színész, Josephine Baker, a párizsi félnéger táncosnő, Jannings, a filmszínész, René pármai herceg, Piccard, a fizikus és sztratoszférarepülő, Ramon Novarro, a moziszépség, Capa­­blanca volt sakkvilágba­jnok, Le­hár Ferenc, Bethlen István és más hosszú sor, oldalakon át, a magyar írók közül is egy: Mol­nár Ferenc. Igen, még a fizikus is előkelő volt, ha sok pénzt keresett. A Newyork naponként huszon­négy órán át volt nyitva, szóval szakadatlanul. Kora reggeltől délig mozisok, hirdetési ügynö­kök, színészek és újságírók lep­ték el, délután szabad bejárásuk volt a nyugdíjas színészeknek, rendelési kötelezettség nélkül, este a mélyvizet látogatta a mondén közönség, éjjszaka, már úgy a hajnali órákban, beszállin­­góztak a lumpok, a klubokból érkező kártyások, artistanők, ze­nészek és pincérek. Tagadhatat­lan, hogy az itt látható ember­sereglet tarka volt és nem ér­dektelen. Gyakran elszórakoztam a látványon magam is, a nap különböző szakaiban, de a régi érdekesebb vendég, akit láttam, egy fóka volt. Valami artista lé­pet fel a Royal Orfeumban, fó­kákkal produkálta magát. Egy­szer, ebéd után, elhozta az egyik fókáját a kávéházba. Autótaxin jött a bejáratig a fóka, onnan maga mászott be, székeken át felcihelődött az egyik asztalra és ott sütkérezett. Az eset en­gem annyira meglepett, hogy azt gondoltam, s akkori hangulatom­ban szinte elhatároztam, hogy­ha egyszer valami közinterjún megkérdezik tőlem, mi volt a legnagyobb szenzáció, amit éle­­­emben láttam, hát spanyol ki­rály ide, Capablanca oda. Kara Ah­med amoda, habozás nélkül azt fogom állítani: Egy fóka a kávéházban. Ha az ember a kávéház ab­lakában ült és kinézett a Körút­ra, az emberkaleidoszkóp ugyan­­olyan volt, mint régen. Persze, szintén kisebb különbségekkel. Az emberek sokasága megnőtt. Elég sok volt köztük a kopott­­ruhás szegény. Bár nem túlsá­gosan sok, mert a szegények. A „munkáskürelyek“ más tájakon laktak és a főútvonalakon nem­igen jártak. Aki láthatóan a pro­­letársághoz tartozott, annak az arca, a tekintete fáradt volt Gs komor... Az étlapot ki kellett függeszteni a vendéglők és kávé­házak bejáratára. Este a hazafelé baktató munkás, akit mégis csak arra vezetett az útja, odaállha­­tott a villanyfénnyel megvilágí­tott étlap elé és olvashatta, ha ugyan volt hozzá kedve és volt rá ideje. És ha még számolni is akart, megállapíthatta, hogy egy „szerény“ vacsorának akkora az ára, mint az ő egyheti bére. Magyar Nemzet A francia kormány és a földköözitengeri tárgyalások Amerikai napilapok jelentése szerint Schu­man francia kül­ügymiiniszter panaszkodott az USA kormányánál azért, hogy Franciaországot kihagyták a Földközi-tenger térségét érintő brit-amerikai tárgyialásokbóll. Schumann, aki Auriol köztársa­sági elnököt elkísérte Wa­shingtonba — a Reuter jelen­­tése szerint — Achesonnall folytatott hosszabb tárgyalása során igyekezett elérni, hogy a francia kormányt vonják be ezekbe a megbeszélésekbe, amelyekből legutóbb a máltai tárgyalások során kihagyták. Ugyanekkor a francia bal­olda­li sajtó édes hangon bé­lyegzi meg az amerikaiak ka­tonai behatolását Francia­or­szágba. A l’Humanité az ame­rikaiaknak a challeaurouxi re­pülőgépgyárban való berendez­kedésével kapcsolatban meg­állapítja: a francia hatóságok először bezárják a francia re­pülőgépgyárakat, majd kiszol­gáltatják azokat az amerikaiak­nak. Wright amerikai tengernagy, az Atlanti Egyezmény egyik fő­tervezője, Európába érkezett, hogy stratégiai megbeszéléseket folytasson belga és angol kato­nai vezetőkkel. Megszakadtak a tárgyalások a párizsi közlekedési alkalmazottakkal Nyolcórás tárgyalás után sem jött létre megegyezés a hatósá­gok és a sztrájkoló párizsi köz­lekedési dolgozók között és szombaton hajnalban a tárgya­lások gyakorlatilag megszakad­tak. Szombat reggel a közleke­dési dolgozók sztrájkja teljes egységben folytatódott. Pénte­ken egész Franciaországban tel­jes volt az adóhivatalnokok sztrájkja is. Széles hullámokat vet a fizetésemelést követelő mozgalom a pénzügyi tisztvise­lők és több minisztérium dol­gozói körében. A francia minisztertanács pénteki ülésén elhatározta, hogy a háztartási szén, a villanyáram és a gáz árát ismét felemelik. A Francia Kommunista Párt közleményben üdvözölte a dol­gozók egységes bérharcát és erélyesen megbélyegezte az új áremeléseket, megállapítva: ezek célja, hogy megfosszák a dolgo­zókat a most kiharcolt béreme­lések eredményeitől. Sztrájkokról érkeznek jelenté­sek Duisburgból, Düsseldorfból, Passauból, Dél-Olaszországból, és Belgiumból is. Tovább terjedt a sztrájk a délperzsiai olajme­zőkön is. Henderson angol külügyi államtitkár tárgyalásai Bonnban Adenauer bonni bábkancellár és Henderson lord, a brit kül­ügyminisztérium államtitkára, pénteken este a nemzetközi po­litikai helyzetről tárgyaltak Bonnban —­ jelenti a DPA.­­ Nem hivatalos közlések szerint Henderson lord biztosította Adenauer­, hogy a brit kormány «figyelembe veszi a négyhatal­mi értekezleten a németek kí­vánságait és továbbra is tájé­koztatja a szövetségi kormányt a külügyminiszterhelyettesek pá­rizsi értekezletének menetéről». A nürnbergi «8 Uhr Batt» jelentést közöl arról, hogy Spei­del és Heusinger náci táborno­kok, Adenauer katonai tanács­adói, «menetrendet» dolgoznak ki az Eisenhower északatlanti hadseregében részvevő nyugat­német egységek felállításáról. Nyugtalanság Londonban ás Párizsban az USA és Franco-Spanyolország közeledése miatt A New York Times európai tudósítója az angol és francia kormánykörök nyugtalanságáról ad hírt azzal kapcsolatban, hogy az USA esetleg kötelezett­séget vállal Spanyolország fel­fegyverzésére és ígéretet tesz arra, hogy kieszközli Spanyol­­ország felvételét az Északallandi Egyezménybe. Az angol és a francia kormány tisztában van azzal, hogy Anglia és Francia­­ország lakosságának többsége el­lenzi Franco felvételét a nyu­gati szövetségbe és miután mind­két kormány új választásokra számít, nem akarnak olyan rob­banóanyagot bedobni a politi­kai életbe, mint amilyen a spa­nyol kérdés volna. A Biztonsági Tanács döntése Kasmír kérdésében Az ENSZ Biztonsági Tanácsa már hosszabb idő óta foglalko­zik Kasm­ír kérdésében India és Pa­kisztán között felmerült vitával. Legutóbb az USA és Anglia határozati javaslatot terjes­ztett elő, amely Kasmír demilitarizálását és­­ azt indít­­ványozta, hogy Kasmír sorsát az ENSZ vezetése alatt „szabad és tárgyilagos“ népszavazással oldják meg. Hosszabb vita után a március 29-i ülésen Rau, In­dia képviselője az angol-ame­rikai tervezetet te­jesen elfogad­hatatlannak minősítené, a Biz­tonsági Tanács többsége azon­ban március 30-i ülésén elfo­gadta az angol-amerikai javas­latot. Nehru indiai miniszterelnök már korábban kijelentete, hogy India nem fogadhatja el az angol-amerikai javaslatban in­dítványozott eljárást. Vasárnap, 1951 április ! Ellentétek az amerikai külügyminiszteri értekezleten A latinamerikai országok és az USA külügyminiszteri érte­kezletén Guatemala, Mexikó és Argentína együttesen szállt szembe az USA kívánságával, hogy a latinamerikai országok állítsanak fel 400 000 főnyi haderőt és ezzel a fegyveres erővel támogassák «az ENSZ akcióit a világ bármely részén». A londoni rádió jelentése sze­rint Argentína, Guatemala és Mexikó külügyminiszterei szem­befordultak azzal a lehetőség­gel, hogy országaik fegyveres erőit az ENSZ kívánságára a nyugati félteke határain túl is fel lehessen használni. Az ar­gentin külügyminiszter hangoz­tatta: az argentin haderő ki­zárólag az ország területének védelmére szolgálhat és semi­­lyen más célra. (L.) A tudományos aspiránsok országos érte­kezlete táviratban üdvözölte Rákosi Mátyást Az Országos Aspira­tura Bi­zottság március 31-én értekez­letre hívta össze az asspiliránso­k­at, emelyten i­­egtárgyalták az aspiránsok tudományos kutató munkájána­k és szakmai tanul­mányainak, minikróelvi­reik el­készítését. Az értekezlet egy­hangú lellkesed­­ssel, a követ­kező táviratot küldte Rákosi Mátyásinak: „Mi magyar aspiránsok, első értekezletünkről forró szeretet­tel üdvözöljük Rákosi elvtár­sak­. Tudatában vagyunk, hogy a szocializmus építésében, a bé­kéért follyó harcban igen nagy jelentősége van annak, hogy Pártunk kezdeményezésé­re, a Szovjetunió példáját kö­vetve nálunk te megvalósult a kanidádáitui kiképzés­­­­ néphez hű tudományos kádé...k tervszerű kiképzése. Büszkéik vagyunk arra, hogy úttörői lehetünk ha­zánkban az aspiránskép­zésnek és hálásak vagyunk a magyar munkásosztálynak és élcsapa­­tának, a Magyar Dolgozóik Pártjának, hogy biztosította számunkra a gondtalan tanu­lást és a tudományos kutatás­ban való elmélyed­és lehet­ősé­gét. Köszönjük a Pórinak és Rákosi elvtársinak azt a szerető gondoskodást, amit nap, mint nap tapasztalunk és ígérjük, hogy minden erőnket megfe­­szí­tve törekszünk arra, hogy a m­KiriVizmuss-leni­n,­zm­us tudásá­val felvértezett, alapos szakmai tudással rendelkező, a Szovjet­unió élenjáró tudományos ered­ményeit munkájukban alkal­mazó és a szovjet tudósok pél­dáját követő, olyan a néphez hű tudományos munkásokká váljunk, akik a dolgozó nép javára fejlesztik tovább szak­­tudományukat és tudásukat a szocializmus építésének, a béke megvédésének szolgálatába ál­llják. Az első aspiráns értekezlet részvevői.“ A SZOT békealáírásgyűjtési felhívása a dolgozókhoz A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége ülést tar­tott, amelyen megtárgyalta a magyar szervezett dolgozók fel­adatait a békéért folyó harcban és a soron következő békealá­­írásgyűjtési mozgalomban. Az elnökségi ülés felhívásában töb­bek között ezeket találjuk: A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége lelkese­déssel támogatja az Országos Béketanács felhívását, hogy áp­rilis 8-án hazánkban is ország­szerte megkezdődjék az aláírá­sok gyűjtése a Béke Világtanács javaslatának, az öthatalmi béke­egyezmény megkötésének támo­gatására. Az elkövetkező hetekben min­den öntudatos szervezett dolgo­zó elsőrangú feladata az alá­­írásgyű­jtő mozgalom erőteljes támogatása. Erre szólít fel ben­nünket a Magyar Dolgozók Pártja II. Kongresszusának nagy­jelentőségű határozata is. Követeljétek aláírásotokka­’ az öt nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok, a Szovjetúnió, a Kínai Népköztársaság, Nagy- Britannia és Franciaország kö­zötti békeegyezmény megköté­séit . Művezetői értekezletet ren­dezett a Vasas székházban a ko­hó- és gépipari minisztérium.

Next