Magyar Nemzet, 1951. augusztus (7. évfolyam, 177-202. szám)

1951-08-01 / 177. szám

A forint hőskölteménye írja: Parragi György­ it öt esztendővel ezelőtt, 1946. augusztus 1-én jelent m­eg a forint. Az infláció végét a Szabad Nép már né­hány nappal előbb közölte: július 28-án, vasárnap be­jelentette: .Véget ért az infláció!* A cím alatt így kezdődött a szöveg: .Az infláció szombaton (jú­lius 27-én) 3 órakor véget ért. A kormány nyilvánosságra hozta a forint pengő-átváltási ’■­tot.U­g­yanezen a napon a ma­sajtó közölte Vas Zol­­következő nyilatkozatát: usztus elejével új kor­nyílik meg. A forint ér­­­andósága biztosítva van, ekulációnak befellegzett, a dolgozók életszínvona­­l fokozatos emelkedésén, infláció egyre növekvé­lyes és életveszélyes ár-­­ fuldokló dolgozó nép fogadta e bejelentéseket, egy pusztító háború limes befejezését beje­­örömbírt. A hasonlat­on is indokolt volt, mert iflációt, nemcsak a má­dé a világgazdaság egyik leveszettebb, legpuszta­­inflációját joggal lehe­­háborúhoz hasonlítani, jön azért, mert utóföld­­­se volt a második világ­­rúnák, az ebbe belevon­­magyar nép katasztrófá­­i, de háború volt abban a teremben is, hogy az én­­i hónapjai alatt vívta a magyar demokrácia lég­ibb, legsúlyosabb csatá­­neimcsak gazdasági, de ikai téren is. Az infla­­ugyanis nemcsak gazdá­dó politikai okok és id­­ők is zúdították a ma­­nép nyakába. Világosan izott rá erre a tényre Rá­ Mátyás 1946. július 21-i éles beszédében, amikor ek között ezeket mondot­­t A fiatal magyar népi­em gazdasági és politikai­­ egyik legnagyobb csatá­­rost vívja.* Néhány hét­­ezelőtt pedig a jó forint vetését és ezzel összefüg­­va a szanálást, a magyar­okrácia tulajdonképpeni rókájának nevezte. dolgozó magyar nép nyerte az augusztus else­­bevezetett jó forinttal agyobb politikai és gazda­csatáját. A fiatal népi­okrácia politikai és gazda­vezetői a jó forint fészé­nek biztosításával kiáll­­ó tűzpróbát.­zért hatottak úgy az un­­ió végét bejelentő újság­­emények, mint olyan gyá­ri jelentések, amelyek­­ átmeneti időre vezettek ■t a dolgozó nép legna­ári nyomorúságának, em­­elet nélkülözéseinek, f­a­­i egyszersmind cukorra állították az infláció ára­it, véget vetettek azoknak égbekiáltó erkölcstelensé­­gek, szociális igazságta­­­goknak, a valutázók, a mlánsok, az árdrágítók áinak és a dolgozó nép hetetlen szenvedéseinek, amelyek az infláció nyomá­ban járnak, épúgy, ahogy a fizikai háborút nyomon kí­sérik. Ezért jelentett igazi győzel­mi ünnepet 1946. augusztus elseje, a forint születésnapja. A mostani ötödik évfordulón­­ az egész dolgozó nép büsz­kén vallja győzelmi ünnep­nek ezt a napot, mert hiszen egész gazdasági életünk, fel­emelt ötéves tervünk, a siker­rel befejezett és túlteljesített hároméves terv, minden ed­digi szociális vívmányunk, minden további nagy gazda­sági alkotásunk 1946. augusz­tus elsején indult el a győze­lem útjára, 1946. augusztus elsejéhez fűződik a jó forint, a stabil pénz bevezetése. A győzelem és a dicsőség napja marad ez minden időben a dolgozó nép szemében. Az inflációt, ame­lyet idehaza és külföldön is a legtöbben még az úgynevezett ,előkelő gazdasági szakértők, a közgazdaságtudomány pro­fesszorai® megfékezhetetlen­­nek tartottak és levezetésére nem láttak más kiutat, mint olyan felmentő csatornák épí­tését, amelyeken keresztül kül­földi dollárkölcsönök árad­nak be az országba. 1946. jú­lius 27-én, szombaton délután három órakor előre beigazí­tott óraműpontossággal meg­szüntették. Ebben nemcsak a magyar nép látta a forint előre bejelentett értékállan­dóságának legfőbb bizonyíté­kát, hanem a forint győzelmé­vel kapcsolatban még a ma­gyar népi demokráciával, a szocializmussal szemben el­lenséges érzülettel viseltető külföldi szakértők is fejcsó­válva és nem is kissé meg­­szégyenülten kénytelenek vol­tak .csodát® emlegetni. Pedig őnekik kellett volna legjobban tudniok, hogy a «csodák» számára a legked­vezőtlenebb talaj éppen a közgazdasági élet realitásai­nak talaja. A forint létrejöt­te nem is csodaszülemény volt. De igenis joggal nevez­hetjük létrejöttének körül­ményeit hőskölteménynek. Akik a jó forintért harcoltak, akik a jó forint stabilitásá­nak biztosítását nem a kül­földi dollárkölcsön egytál len­cséjének tekintették, amelyért cserébe az ország független­ségét kellett volna áruba bo­csátani, egyáltalában nem tartoznak a csodaváró embe­rek közé. Ellenkezőleg. Na­gyon is a realitások szakem­berei. Ha volt egy csodatevő erő, amelyben hittek, úgy ez a magyar nép alkotó ereje, munkaszeretete volt. A jó fo­rint igazi aranyalapjának a magyar dolgozó nép munká­ját tekintették, s erre építet­ték fel a forintot. A dolgozó magyar nép munkája a forintnak azóta is kimozdíthatatlan, megren­­díthetetlenül szilárd és min­dig növekvő aranyalapja. Ezt már mindenki elismeri. Min­denki tudja, hogy minél in­kább növekszik hazánkban a munka termelékenysége, mi­nél inkább haladunk előre a felemelt ötéves terv megvaló­sításában, minél inkább ki­szélesedik a mezőgazdaság szocialista szektora, annál szilárdabb alapokon nyugszik a forint, annál nagyobb az értékállandósága. Hogy ma a forint az úgynevezett “ke­mény valuták® közé számít, az elsősorban a magyar dol­gozó nép munkájának ered­ménye. Mai szemmel és tapasztala­tokkal könnyű ezt megálla­pítani, de 1946-ban még nem ilyen volt a közhangulat Ma­gyarországon. A jó pénznek az infláció rablólovagjai, em­bertelen vámszedői: a dol­lárral, az arannyal üzérke­dők, a feketepiac hiénái, a reakció széles frontokon fel­sorakozó legkülönbözőbb vál­fajai természetesen ellenségei voltak, de még sokan az infláció áldozatai közül is bi­zalmatlanul néztek a forint bevezetése elé és azt hitték, néhány hétre lecsapolják az infláció mocsarát, hogy azután újabb, talán még ve­szedelmesebb infláció szökő­hulláma következzék. Volt azonban egy tábor, amely az első pillanattól kezdve fanatikusan hitt Rá­kosi Mátyás ígéretében. Ez pedig a budapesti üzemek, gyárak, a vidéki kohók és bányák munkásssága volt. Pedig ők hozták a legtöbb áldozatot az infláció idején. Amíg a spekulánsok, az ár­drágítók új fantasztikus va­gyonokat szereztek maguk­nak, amikor az éjszaka csá­szárjai arannyal, dollárral meghódították maguknak a züllött alvilági Budapestet, amikor gyárosok hatalmas árukészleteket szereztek ma­guknak abból a munkából, amelyért a munkásnak any­­nyit fizettek, hogy heti fize­tése egy kiló krumplira sem volt elegendő, akkor a híd­építők, a Martin-kemencék dolgozói, az építőmunkások, a bányászok, a vasutasok megmaradt rongyaikat ad­ták el, hogy maguknak és családjuknak egy kis élel­miszert tudjanak szerezni, amely messze alatta volt a puszta emberi lét fenntartá­sához szükséges kalóriameny­­nyiségnek. És mégis önfelál­­dozóan dolgoztak a hidakon, a vasutak, a gyárak helyreál­lításán. A széncsaták hőseit a nyomor árnyéka nem tudta visszariasztani a legnagyobb teljesítmények kiharcolásától. Miért? Mert fanatikusan hit­tek vezetőikben, mert fel­ismerték a felszabadulás történelmi jelentőségét, mert a szabadság édes leve­gője a kukoricakenyeret is ízessé tette számukra. Ők va­lamennyien a forint hősköl­teményének szereplői, akik­nek munkája szénnel és acél­lal, cementtel és mésszel te­­remtette meg a forint arany­alapját. Ide kell sorolnunk azt a dolgozó parasztságot is, amely 1946-ban már fel­szántotta az 1938. évi vetés­­területnek több mint 80 szá­zalékát és így lehetővé tette, hogy a jó forintért a városi dolgozó jó kenyeret kapjon, mert a városi dolgozó is biz­tosította számára, hogy jó forintért ruhát, bakancsot, mezőgazdasági eszközöket kap a falusi dolgozó. Nem véletlen tehát, hogy Rákosi Mátyás éppen Angyal­földön, a budapesti üzemek munkássága előtt tartott nagy­gyűlésen jelentette, be elő­ször, 1946. május 9-én, hogy sor kerül az új, jó pénz be­vezetésére. Akkor még azt mondotta, hogy remélhető, hogy az új pénz augusztus elejére bevezethető lesz.* Néhány nap múlva Rákosi Mátyás a forint történetében döntő jelentőségű rádió­előadásában az ország egész nyilvánossága előtt kimondta Pártja határozatát: «A sza­nálást július végén vagy augusztus elején kell végre­hajtani». Hangsúlyozta Rákosi Má­tyás már ebben az előadásá­ban: «A jó pénz megterem­tésének alapfeltételei adva vannak®. Azt, amit ma már mind­nyájan elismerünk, hogy a legfontosabb alapfeltétel, a forint legbiztosabb arany­alapja a dolgozó magyar nép munkája, erről Rákosi Mátyás ezeket mondotta ak­kor: «Elsősorban a magyar munkás, a magyar föld­műves­és értelmiségi szor­galmától és kitartásától függ a jó pénz megteremtése ... A fiatal magyar demokrácia, amely eddig minden felada­tot, amely elé a történelem állította, megoldott, meg fogja oldani az értékálló pénz kérdését is­. Hiába volt a belső re­akció minden mesterkedése, nyílt támadása és alattomos aknamunkája az ellen a sta­bilizációs , programm ellen, amelyet Rákosi Mátyás 1946. május 14-én nyújtott be a rendkívüli minisztertanácson, hiába kínálták külföldi szirénhangok a magyar füg-­ getlenség elsőszülöttségi jo­gáért cserébe a dollárkölcsö­­nöket, hiába volt a kishitű­ség és a bizalmatlanság, a jó forint mégis győzött. , Meg­született azon a napon, ame­­lyet a stabilizációs programm már május havában kijelölt, vagyis 1946. augusztus elsején. Nemcsak gazdasági győze­lem, de politikai győzelem is volt az értékálló pénz bei vezetése. Nemcsak az inflá­ció mocsarát csapolta le szinte egyik óráról a másik­, ra, hanem alapjaiban rendsí­tette meg a reakció égési belső frontját. A munka visszakapta becsületét és megérdemelt ellenértékét. Va­lóban új korszak kezdődött 1946. augusztus elsején. Ak­­kor indult el felfelé ívelő útján a dolgozó nép, akkor vetették meg alapjait a terv­­gazdálkodásnak — éppen­ egy év múlva, 1947. augusz­tus 1-én indult a három­éves terv. Az ötödik év­fordulón a magyar nép hálával és szeretettel gon­dol a forint hősköltemé­nyeinek kimagasló és névte­len hőseire, akik rendületlen hittel, vasakarattal, céltuda­tos munkával nemcsak meg­ígérték, de meg is teremtet­ték a jó forintot­ ■. •■'■'Ma: Táblásatos tato-útmutató Meg kell mutatni népünknek az igazi Kossuthot Emlékkönyv jelenik meg Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára A Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányi ülése A Magyar Történelmi Társu® lat az Akadémia felolvasó ter­mében nyilvános igazgató­­választmányi ülést tartott, amelyet Andics Erzsébet Kos­­suth-díjas akadémikus, a Tör­ténelmi Társulat elnöke nyitott meg, majd Elekes Lajos főtit­kár tartott beszámolót. Részletesen ismertette a Tár­sulat munkáját a legutóbbi közgyűlés óta. A Társulat ki­adványai sorában megjelent Ember Győző könyve a 48-as parasztmozgalmakról s Fekete Sándor munkája a Márciusi ifjakról. Rövidesen megjelenik „A szabadságharc főúri árulói" című nagy forráskiadvány egyik kötete, Andics Erzsébet tollából. Elkészült és sajtó, illetve szedés alatt van Mérei Gyula könyve, az 1848. előtti magyar ipar fejlődésé­ről, Léderer Emmáé az ipari kapitalizmus magyarországi kialakulásáról,­­ továbbá a XVI—XIX. századi jobbágy­levelekből készített forrás­­publikáció. Rövidesen nyomdá­ba kerül Benda Kálmán mun­kája a magyar jakobinus-moz­galomról. A történettudomány eredmé­nyeit népszerűsítő sorozatban eddig négy füzet jelent meg. Az első Bem-apóról, a második Vasvári Pálról, a harmadik Varga Katalinról, a negyedik Hunyadi Jánosról szól. Az első köteteket gyorsuló ütemben kö­vetik majd a továbbiak, ame­lyek között szerepel Esze Ta­más, Vak Bottyán, Perczel Mó­ric, Stromfeld Aurél életrajza, a Rákóczi-szabadságharcot megelőző hegyaljai felkelés, a rákövetkező XVIII. századi pa­­rasztmozgammak ismertetése, továbbá több olyan tanulmány, amely a múlt népelnyom­ó erői­nek leleplezését tűzte ki célul. A Társulat új előadói szak­osztálya segítségével nagy számban rendeznek a történeti kutatás eredményeit ismertető előadásokat. Az első évben a többi között Hunyadi János­nak, a török hódítók elleni harcairól, az 1514. évi paraszt­­háborúról, Rákóczi szabadság­­harcáról, Esze Tamásról, Vak Bottyánról, a magyar jakobi­nus-mozgalomról,­­ Kossuth La­josról, Bem­ apóról, Frankel Leóról, a párizsi kommüin ma­gyar miniszteréről, az első ma­gyar proletárdiktatúráról tar­tanak előadásokat, kiadását, s azt javasoljuk, hogy vezető magyar történészek be­vonásával adjon ki a Törté­nelmi Társulat egy Kossuth­­emlékkönyvet, továbbá adja ki Kossuth Lajosnak — népszerű formában megírt —­ életrajzát. Az emlékkönyvet elsősorban Kossuth Lajos szabadságharc alatti tevékenységének akarjuk szentelni. — Az emlékkönyben meg kell mutatni Kossuth államférfiúi nagyságát, meg kell mutatni azt, hogy a magyar nép tömegei azért tömörültek mögé, mert megértették: Kossuth lángesze egy célt szolgál, a magyar nemzet ügyét. Meg kell mutatni Kossuth államférfiúi nagyságá­nak ábrázolásánál azt is, hogy amikor a magyar parasztságot kiszabadította a jobbágyság év­százados láncaiból, akkor az egész emberiség ügyét is előbb­re vitte, a magyar nép teljes felszabadulásának korát siet­tette. De ugyanakkor, amikor a magyar történetírók meg­mutatják Kossuth államférfién nagyságát, bírálniok is kell őt ■— mint ahogy Marx és Engels bírálta a tudományos szocia­lizmus magas vártájáról. Meg kell mutatni hibáit, következet­lenségeit, rá kell mutatni.., hogy mások, mint például Táncsics, Petőfi, Bem vagy a vörös flamingók egyes kérdéseket helyesebben láttak, mint Kos­suth. De e bírálat mellett sem száll­ elfeledkezni arról, hogy a magyar nép dicsőséges forra­dalmának Kossuth Lajos volt a vezére, a márciusi napokban ő­t ragadta kezébe az esemé­nyek láncolatát®. 1848. szep­temberében ő mentette meg a szabadság ügyét, külső és belső ellenséggel szemben, ő tette lehetővé a dicső tavaszi hadjáratot, ő tette lehetővé, hogy a magyar nép az európai szabadság zászlaját magasra tartsa akkor is, amikor már­­Európa csendes, újra csen­des... volt.» Ő volt lelkes szer­vezője a magyar szabadságharc­nak és forradalomnak, a magyar és európai történelem e­sélyes szakaszának. . JSSP Andics Erzsébet Kossuth születésének­­megünnepléséről Ezután Andics Erzsébet emelkedett szólásra. —­ A jövő esztendőben lesz 150 éve annak — mondotta—, hogy megszületett Kossuth La­jos, az 1848—49-es szabadság­­harc és forradalom vezére, a függetlenségéért küzdő Ma­gyarország kormányzója, a ma­gyar szabadság ügyének élete utolsó pillanatáig hűséges har­cosa. Kossuth Lajos születésé­nek megünneplése egész népi demokráciánk, az egész magyar nép, sőt az egész haladó embe­riség ügye. Ebben a megünnep­lésben miránk, magyar törté­nészekre különösen fontos munka vár: a mi feladatunk, hogy megrajzoljuk — ha nem is a maga teljességében, de fő vonásaiban — Kossuth Lajos igazi alakját a magyar nép számára. —­ Meg fogjuk gyorsítani Kossuth összegyűjtött iratainak Andics Erzsébet ezután hang­súlyozta, Kossuth Lajost igazán megérteni és értékelni nem tudta a kiegyezési idők történeti írása. — Nem érthette meg igazán K­ossuthot az a kor, amely a szabadságharc eszméinek meg­tagadásán épült fel. Nem ért­he­te meg Kossuthot a törpe dualista korszak, mert hiszen az ő alakja emlékeztető volt azokra az időkre, amikor — Ady szavai szerint — a vén Európa bámulta Magyarorszá­got és Rómák voltak a hunn faluk". Ez nem érthette meg Kossuth Lajos alakját az ellen­forradalmi korszak sem, amely­nek ’ löz­érelírásá’­ Metternich szelleme hatotta át.­­ — De megértette Kossuth Lajos nagyságát a felszabadult magyar nép — folytatta —, amelynek vezetője, a­­munkás­­osztál­y, olyan közel került Kos­­suthi szelleméhez, mint előzőleg egyetlen oszlá­v, egyetlen meg­előző nemzedék sem. A ma­gyar munkásosztály, s vezetésé­vel az egész felszabadult dol­gozó nép — igazi örököse Kos. A felszabadult magyar nép megértette Kossuth nagyságát

Next