Magyar Nemzet, 1951. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1951-10-02 / 229. szám

ilatfvar Níuii/of 60 miér i f m RM;^. y %Mml 1 i x/S®BJEJ \j CL vu éT 229-«*m Falusi értelmiségünk helytállása Ismét bebizonyosodott, hogy a béke szerendében egy az egész magyar nép. Áhítja a békét a fizikai és szellemi munkás, aki naponta dolgo­zik érte, éppen úgy, mint a költő, aki a boldog élet való­ságait énekli. A békét áhítja a tudós, akinek munkájában, a kutatóasztalnál és a labo­ratóriumban, az elemek közt is legfontosabb eleme a béke. Áhítja az ifjú, akinek jövője épül a békére és az anya, aki szíve alatt hordja gyerme­két. Békére vágyik a föld, amely szorgos kezek munká­ja nyomán dúsan termett és jövőre még többet terem, a gyár, ahonnét gépek, autók, traktorok hosszú sora vonul ki, hogy több élelmet, több ruhát, több kultúrát adjon vá­rosnak, falunak. Békét áhít a bölcsőde, ahol harcos élet­re izmosodik megannyi csöpp­ség, a könyvtár, ahová csen­desen elvonulnak tanulni — minden — minden a békét akarja. De a kölcsönjegyzésnek sezekben az ünnepi hangulatú, forró napjaiban nemcsak az bizonyosodott be újólag, hogy dolgozó népünk, amely hét éve ismeri a szabadság ízét, áhítja és szereti a békét, ha­nem az is, hogy harcolni, ön­tudatosan és elhatározottan cselekedni is tud érte. Bebi­zonyosodott, hogy ez a niép szereti a hazáját s a szabad­ság­­ felvértezte a tartós béke megvédésének képességével, azzal a szellemi és erkölcsi erővel, hogy­ a mindennapok gyakorlatában tud élni a sza­­­badsággal, forgatni tudja az igazi ■ hazaszeretet fegyverét. Bebizonyosodott, hogy a Má­sodik Békekölcsön jegyzése hatalmas béketüntetés, nyílt népszavazás a népi demokra­tikus rendszer, az ötéves terv mellett, az elmélyülő szeretet és bizalom kifejezése a Ma­gyar Népköztársaság iránt. Bebizonyosodott, hogy új vi­szony alakult ki a dolgozó tö­megek milliói és hazájuk kö­zött. A dolgozó magyar tömegek, ma, négy sorsolás után sok­kal többet tudnak a szocia­lista államkölcsön lényegéről, az egyén és a köz kölcsönös hasznának értelméről, mint amennyit az első kölcsön, a Tervkölcsön kibocsátása idején tudtak , és meg­szerezték a kölcsönös támoga­tásnak ezt a szocialista for­máját. Tapasztalatból tudják már, hogy a nép államának kölcsönzött forintokon csak nyerni lehet — a magunk hasznára, a haza javára”. A mellett látják, hogy az öt­éves Tervkölcsön névértékű­ből máris 42 millió forintot törlesztett le az állam, ugyan­akkor, amikor csak az elmúlt szeptember hónapban 110 millió forintot vitt be nyere­mények formájában az élet vérkeringésébe. Népünk meg­tanulta, hogy a mi kölcsö­­neink — eltérően a kapitalista állam­kölcsönöktől — nem az­ állam gyengeségét, hanem ellenkezőleg, az állam roha­mos fejlődését, és megszilár­dulását jelzik. Megtanultunk okosan, közhasznúan takaré­koskodni. Minthogy nálunk nem fenyeget a munkanélküli­ség réme, s létünk a béke viszonyai között egyre inkább biztosítva van, a magyar nép­­rém­ keresetének nélkülöz­nie részét szívesen fekteti be a szocializmus építésébe. Ma már tudatos a nép legszéle­­sebb rétegeiben, hogy a vas és acél országáért, a fejlett iparért, békénk, szabadságunk és függetlenségünk védelmé­ben, néphadseregünk, a béke hadseregének erősítéséért jegy­zünk államkölcsönt. A Második Békekölcsön át­ütő sikerének képe még nem lehet teljes, a mérleget még nem zárhatjuk le, hiszen a falu legjobb békekatonái, a népnevelők javarészt vasár­nap indultak harcba a sz­őze­­lemért. Ennek a győzelemnek a kivívásában komoly szerep vár a falu értelmiségére. A fa­lusi értelmiség sorsközösség­ben él együtt a földek mun­kásaival és közösen épít ve­lük újat — felelős a falu fej­lődéséért. Legszebb feladata, hogy kiérdemelt tekintélyé­vel, élen járásával, példamu­tatásával maga után vonja a falu dolgozó parasztságát. A falusi pártbeli és pártonkívüli értelmiségnek egyaránt a nép­nevelők első soraiban a he­lyei Márkvállaj községben Rákos Sándor értelmű­ségi népnevelő úgy agitál, hogy magával viszi az 1200 forin­tos jegyzésről szóló igazolást. Túl az ilyen személyes példa­­mutatáson a Rákos Sándo­roknak rengeteg érvük van, amit jól felhasználhatnak. Kell-e a falun jobb agitátor, mint maga a falu új, megvál­tozott arca? Agitál a villany, a gépállomás, az egészséges vizű kút, az új bekötőút, or­vosi rendelő, mozi, kultúr­­ház, a Faluszínház, a többet termelő"­­ virágzásnak" indult, boldog jövőt hirdető tszcs. Agitál a dolgozó parasztasz­­szon­y, a­ki emlékszik a keser­ves múltra s ma büszke ka­tonatiszt, egyetemista fiára, vagy agronómus leányára. Legfőbb érvként agitál az öt­éves terv, amely különösen sokat ad a falu parasztságá­nak és értelmiségének. A falusi értelmiséginek tudnia kell: jobban senki sem szereti és akarja a békét a dolgozó parasztnál. És ép­pen most, amikor fejlődése és gazdagodása útjából el­hárítanak minden akadályt, amikor megváltoztatják körü­lötte a földet, a természetet. Amikor éppen közöttük jár­nak, akik megtanítják erre a világot: a szovjet emberek. Civenkónak, a szovjet mező­­gazdasági küldöttség egyik csoportja vezetőjének Debre­cenben Gergely Viktor el­­dicsekedte, • hogy Hajdú- Bihar megyében ma már szá­mos olyan növényt termesz­tenek ,• a gyapottól a gumi­­pitypang, kokszagszig — amit azelőtt nem termeltek. Tavaly még 240 holdon, idén már 3000 holdon termelnek gyapotot — jövőre ezt a szá­mot már 8000-re növelik. A jobb életről beszélnek ki­fogyhatatlanul idősebb test­véreiknek. «Nincs még na­rancsunk és citromunk?* — nevet a szövetkezeti elnök — «majd igaz az is! Ha Sztálin népének, Micsurin országá­ban sikerült — nekünk is si­kerül!* A másik így vall a kedves vendégeknek: «Minek nekem a háború? Hiszen én boldogan és megelégedetten élek, semmiben sem szenve­dek szükséget!* Hát minek? —­ mikor az egész nép békés, alkotó munkával­­ van el­foglalva! Ezért mozdult meg az egész ország, azért indul új csatára a magyar falu népe, a Máso­dik Békekölcsön sikeréért. Közben számítgat is , mert a magyar parasztember szeret számolni, ahogy a szovjet pa­raszt is szeret. Ki segíthet ne­ki ebben jobban a falu értel­miségénél? Számoljunk hát egy kicsit. Aki nemcsak számolni, de ol­vasni is szeret — és a falusi ember egyre többet olvas —, az a szovjet agronómus okos könyvében megtalálhatja, hogy a nyírfának naponta 30 vödör vízre van szüksége, kö­rülbelül annyira, amennyit öt tehén fogyaszt. Ezért is sze­reti a nyírfa a nedves, hűvös helyet. Ahhoz, hogy egy ton­na gabonát kapjunk, másfél­ezer tonna víz szükséges. Az ötéves terv ugyanaz a magyar parasztnak, ami a nyírfának a 30 vödör, a tonna gaboná­nak a másfélezer tonna víz. Földjeinkről eltakarodik a szárazság és az aszály réme. A Tiszalöki Vízmű 324.000 hold kopár, szikes földre va­rázsol néhány év múlva ringó gabonatáblákat, rizstelepeket, gyapotültetvényeket, gazdag, öntözött réteket, amelyek sok­­százszor öt tehénnek terem­nek finom, zöld szénát. Hogy­ne szeretné hát a magyar pa­raszt az ötéves tervet úgy, mint a nyírfa a nedves, hűvös helyet? Számoljunk tovább. A Terv eddig 443 községben ragyog­­tatta fel a villanyt s 147 új gépállomást épített. Átlagban minden ötödik napon egy új falusi orvosi rendelő készül el. És közömbös-e a falu szá­mára, hogy az ötéves tervben ötn­a­ponként épül fel egy új gyár, szám szerint 341 darab? Hogy 1954-ig 220.000 új la­kást építünk, kultúrházaink számát 3500-ra emeljük, s a falusi könyvtárak számát 4000-re? Hogy mezőgazdasági városaink egész sora: Sze­ged, Debrecen, Hódmezővá­sárhely, Karcag, Jászberény, Eger, Székesfehérvár, Eszter­gom ipari várossá fejlődik — hogy műveltebb, kulturál­­tabb városi emb­erek lesznek a «puszták fiai»-ból? Még nincs vége a számítás­nak. Az új kölcsönnel egy­­milliárd forintot kér az ötéves terv a magyar néptől, város­tól és falutól, — amire úgy van szüksége, mint a nyírfá­nak a vízre. Bár ez az egymil­­liárd az összes beruházások­nak viszonylag kis része, mégis hatalmas erőforrást je­lent. Nézzük mi!A mennyi is egymillárd? Mi lesé a dolgozó­­ mára? Például 26.100 traktor — pontosan annyi, a­meny­nyink az ötéves terv végén lesz. Előállítható belőle 3000 arató-cséplőgép, vagy lakóház 28.600 család részére. Mit je­lent ez? Azt­­jelenti, hogy ahány millió forinttal túljegy­­zi a falu népe az egymilliár­­dot, annyiszor 26 traktort, annyiszor 3 kombájnt vagy 29 lakóházat ad önmagának. Íme, ennyi köze van a fa­lusi paraszt, a falusi értelmi­ségi mindennapi örömének és gondjának Dunapenteléhez, Inotához és az ötéves terv többi nagy létesítményeihez is. Ezért érdemes dolgozni és harcolni! Százszorosan érde­mes a falvasi dolgozó népé­nek, különösen ha hazája déli határa, Tito fasiszta Jugo­szláviája felé tekint. Közvet­len szomszédságában az ame­rikai imperialisták legelvete­mültebb csatlósai visszaját­­szották a tőkések kezére a gyárat, a nyomor földje csak 7­ forintos fekete kenyeret ad megmunkálójának s kényszer­­munkával állítják haditerme­lésbe a dolgozókat. Nálunk? Nálunk a nép gyáraiban sza­­szák szá­­n kenye­­dasz­thatat­lan a béke ügyétől! Világos: mennél jobban dolgozunk mi, annál erősebb lesz az ország, annál gyengébbek népünk el­lenségei ahhoz, hogy reánk emeljék amerikai fegyverei­ket. Azokat a fegyvereket, amelyeket béke idején üzlet formájában sütnek el az ame­rikai hadigyárosok Tito-féle szolgáiknak, hogy azután há­borúban süthessék el , ami nekik újabb üzlet, még na­gyobb üzlet a békénél. A magyar falu számára a számvetés napjai ezek. Ki­számíthatja, hogy megtakarí­tott forintjaival az állam job­ban gazdálkodik, mint akár saját maga. Megye megyével, járás járással, község község­gel versenyezve jegyezzen békekölcsönt — és akkor jól számol­. A magyar falvaktól azt­ várja az ország, hogy ha­zafias kötelességteljesítésben ezúttal is követve a munkás­­osztály példáját, még jobban meggyorsítsák virágzó ha­zánk, fejlődő falvaink építé­sének ütemét — mennél több téglával erősítsék a béke frontjának magyar bástyáját. Ebben a munkában vár meg­különböztetett szerep a falusi értelmiségre. Bertalan Imre Irán népe általánost sztrájkkal tiltakozott az ang­ol imperialista kormány erőszakoskodásai ellen Henderstin átadta Moszadiknak Truman levelét . De Gasperi parancsot kapott Amerikában a haladó erők­­elleni fokozottabb küzdelemre A külpolitikai helyzet Az Ates és a Saheb című iráni lapok közölték Mazari ismert iráni egyházi vezető felhívását a néphez, hogy szep­tember 30-án szüntesse be a munkát és zárja be a bazárokat. ..tiltakozásul az angol imperialista kormány intrikái ellen külföldön és ügynökeinek áruló tevékenysége ellen Iránon belül". Teheráni jelentések arról számolnak be, hogy a sztrájk a legteljesebb siker jegyében folyt le. Szeptember 30-án reggel Teherán lakossága kivonult az utcákra. A közlekedési forga­lom szünetelt Valamennyi gyárat üzemet és közhivatalt be­zártak. A Pravda külpolitikai szemleírója, Rasszagyin, megálla­pítja,, hogy az angol-iráni konfliktus tovább éleződik. Anglia fenyegetései egymást követik. Nyomást gyakorolnak politikai és gazdasági téren. Az angol hatóságok pénzügyi szankciók­hoz folyamodnak Irán ellen. Egyidejűleg Irán határain be­lül működésbe léptették az angol ügynököket. Az angol im­perialisták szennyes politikai céljaik érdekében igyekeznek felhasználni a déliráni törzseket, amelyeknek vezetői össze­köttetésben vannak az egykori Angol-Iráni Olajtársasággal. Újból megjelent a színtéren Szeid Zija­ ed-Din, a hírhedt fő­­reakciós, az ismert régi angol ügynök, akit angolbarát tehe­ráni elemek esetleges minis­zterelnökjel­ölt­kén­t kezdenek em­legetni. Lay Henderson, az USA­ iráni nagykövete szeptember 28-án este — mint az Ates jelenti — találkozott Moszadik iráni miniszterelnökkel és átadta Truman levelét. Az USA elnöke „javasolta" az iráni­­kormánynak, hogy vizsgálja felül az angol szakemberek kiutasításáról szóló határozatát. Az an­golsráni konfliktussal kapcsolatban egyébként fokozott mes­terkedést fejtenek ki Irániban az USA olajmonopóliumai is. Senki számára sem titok, hogy Harrimannak, az angol-iráni olajkonfliktus­­úgynevezett Rendezésére" irányuló „közvetí­­tése" mögött a IWaH­ Street sötét tervei rejtőznek. Jatern­ Iráni miniszterelnökkel Tettes visszautasítja az angol terveket . A teheráni rádió jelentése szerint Fátem­i iráni miniszter­­­elnökhelyettes­ kijelentette, hogy az iráni kormány a Biztonsági Tanácsot nem tartja illetékes­nek az olajkérdés megvizsgálá­sára, mert az olajkérdés Irán belügye. Rendkívül fontos körül­mény az is ■— hangsúlyozta Katemi—­hogy, azok a viszo­nyok, amelyek fennálltak abban az időben, amikor a hágai Nemzetközi Bíróság ezt a kér­dést megvizsgálta, ma már nem állnak fenn, mivel Anglia maga is elismerte az iráni olaj­ipar államosítását. — Remélem —mondta Fatemi — hogy Anglia befolyásával a Nemzetközi Bíróság tekin­télyére mért csapás nem ismét­­­lődik meg a Biztonsági Tanács­ban. Irán küldöttsége tudomá­sára hozza a Biztonsági Tanács­nak, hogy az iráni kormány nem tekinti a Biztonsági Taná­csot illetékesnek a szóbanforgó kérdés megvitatására. Irán nem ismeri el a horramsahri angol konzult A teheráni rádió jelenti. Az iráni külügyminisztérium negy­ven nappal ezelőtt kérte az iráni angol nagykövettől, hogy hívják vissza a horramsahri angol konzult. A kérelmet több- szeri írásbeli és szóbeli emlé­­keztetés ellenére nem teljesí­­tették. Szeptember 29-én az iráni külügyminiszter levélben fordult az angol nagykövethez és közölte, hogy ettől a naptól kezdve Irán nem ismeri el töb­bé a horramsahri angol konzult. Ennek megfelelően a belügy­minisztérium ilyen értelmű utasításokat adott a huzisztáni állami hivataloknak. Moszadik terjeszti elő Irán tiltakozását a Biztonsági Tanács ülésén Az angol kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé terjesz­tette az iráni olajkérdést. Gla­­ m Jebb, Angii® ENSZ- küldötte vasárnap este — mint az AFP jelenti — New York­ba érkezett, hogy részt vegyen a Biztonsági Tanács ülésén. Hivatalos iráni körökben ha­tározottan kijelentették, hogy nem tartják illetékesnek e kér­désben a Biztonsági Tanácsot, mert az iráni olaj államosí­tása Irán belső ügye. Ennek ellenére — az amerikai rádió jelentése szerint — Irán delegációt küld a Biztonsági Tanács ülésére. A küldöttséget maga Moszadik miniszterelnök vezeti, aki — mint a nyugati hírügynökségek jelentik —­ til­takozni fog az Irán belügyeibe való beavatkozás ellen. Angol blokád-dervek a Perzsa-öbölben A Reuter és az AFP jelenti, hogy Husszein Malki, az iráni olajipar államosításával meg­bízott bizottság főtitkára va­sárnap reggel egy sajtókonfe­rencián kijelentette: "Az a tény, hogy Irán küldöttséget küld a Biztonsági Tanács elé, nem érinti az angol szakemberek kiutasításával kapcsolatos ulti­mátumot. Ha a volt Angol- Iráni Olajtársaság angol sze­mélyzete csütörtökig nem hagyja el Iránt, a rendőrség fogja a határra kísérni. Mosza­dik tervbe vett newyorki utazá­sa semmit sem változtat az id­nig­ határozatokon és­ nem le­het szó az angol szakembereit kiutasításának felfüggesztésé­ről.­ A Star című londoni estilap szombaton közölte, hogy az an­gol tengerészet szombaton blo­kád alá helyezi a Perzsa-öblöt, hogy megakadályozza az olaj exportálását Abadanból. Kazem­­ iráni külügyminisz­ter vasárnap tiltakozott Irak teheráni követénél brit hadit­hajóknak iraki vizeken való összpontosítása ellen, ugyan­akkor utasításokat adott Irán bagdadi követének, hogy ha­sonlóképpen tiltakozzék az kormánynál. Amerikai szemrehányások De Gasperinek De Gasperi, Olaszország reak­ciós miniszterelnöke, szeptem­ber 30-án visszaérkezett Rómába. De Gasperira jellemző, hogy megérkezése után első útja Castel Gandelfóba, a pápa rómakörnyéki kastélyába veze­tett. A Paese Sera című lap jelen­ti, hogy „a római amerikai nagykövetséghez közelálló kö­rökben megerősítik, hogy Tru­man —­ de Gasperivel folytatott beszélgetése során — bírálta az­­ olasz miniszterelnököt, amiért az USA pénzügyi „se­gítsége” ellenére sem veszítenek erejükből, sőt jelentősen meg­szilárdítják helyzetüket az olasz, demokratikus pártok. De Gasperire erős nyomást gyako­roltak, hogy folytasson még elszántabb harcot a Kommu­nista Párt és a Szocialista Párt ellen." Az Unita közli Palmiero Togliatti cikkét De Gasperi olasz miniszterelnök amerikai látogatásáról. Togliatti meg­állapítja, hogy az olasz népnek igen lesújtó ítéletet kell m­on­­dani De Gasperi amerikai tár­gyalásairól, majd a következő­ket írja:­Az Olaszország nemzetközi helyzetével összefüggő kérdése­ket két módon lehet felvetni. A problémák felvetésének egyik és megoldásának egyetlen módja az, ha azokat össze­kapcsolják a nemzetközi feszült­­ség csökkentésének politikájával, amely az öt nagyhatalom tár­gyalásai és békeegyezménye út­

Next