Magyar Nemzet, 1952. július (8. évfolyam, 152-178. szám)

1952-07-01 / 152. szám

Kedd, 1952. július !.. A tömeg­felvilágosító munka feladatai A párt- és a tömegszerveze­­tek, elsősorban a szakszervezet és a DISZ kapcsolatairól be­szélt, majd kifejtette, hogy a tömegfelvilágosító munka fel­adatait a felemelt ötéves terv, a falu szocialista átalakítása szabj­a meg, továbbá az élesedő nemzetközi helyzet, amely a békeharc, a hazaszeretet és az állampolgári helytállás fokozá­sát teszi elsőrendű feladattá. Az ötéves tervvel kapcsolatban megálla­sította, hogy az idei döntő tervév fő célja az alap­­anyagbázis, vagyis a szén, vas, olaj és villamosenergia terme­lés kiszélesítése, továbbá a gép­gyártás fokozása. Megemlékezett népünk élet­­színvonalának fokozatos fejlődé­séről, majd felhívta a figyelmet, hogy a terv teljesítéséért és túl­teljesítéséért folyó politikai tö­megmozgósítás sikere minde­nekelőtt a versenyagitáción mú­lik. A verseny megjavításának egyik legdöntőbb feltétele: a műszakiak bekapcsolása A verseny megjavításának talán legdöntőbb feltétele a műszakiak jobb bekapcsolása. Hivatkozott Sztálin tanítására, hogy a szocialista munkaver­seny termelésünk fő hajtóereje s egyúttal a munkához fűződő szocialista viszony legfontosabb iskolája. A műszaki értelmiség, a vezetők munkájáról bővebben is szólt: — Vannak igazgatók és mű­szakiak, akik úgy képzelik, hogy a világ természetes folyá­sához tartozik, ha az anyag­­szükséglet selejtgyártás követ­keztében növekszik meg. Van­nak, akik rendben lévő dolog­nak tartják, ha a többtermelés címén többszörös munkaidő­­túllépés, s ennek következmé­nyeként munkabéralap-túllépés mutatkozik. Viszont zavaró té­nyezőnek tekintik, ha a ver­seny lendülete követel több nyersanyagot, energiát és szer­számot, a növekvő termelési kapacitást jobban kihasználó, rugalmas munkaszervezést. Agitációnk sikere és eredménye az is, ha a dolgozók harcolnak a fogadalmuk teljesítéséhez szükséges műszaki feltételekért és egyáltalában nem elégsze­nek meg a felajánlások meg­tételével.­­Minden becsületes dolgozó tudja, amiről néhány igazgató elfeledkezik, hogy a versenyt ugyanúgy nem lehet a felajánlások, hanem kizárólag a teljesítmények számain mérni, mint ahogy egy-egy üzem jó vagy rossz munkáját nem az dönti el, hogy mekko­rák a terv számai, hanem ki­zárólag az, hogy mekkorát tel­jesít és teljesít túl ezekből a számokból. Amennyire helyesen és joggal követeli meg minden igazgató, műhelyfőnök, mester, hogy a műszakkezdésnél, sőt a műszakkezdés előtt minden dolgozó munkára készen ott le­gyen munkahelyén, ugyanilyen joggal követelhetik meg ezek a dolgozók, hogy álljon rendelke­zésükre a nyersanyag, a szer­szám, a rajz, vagy egyéb munkamegbizatás.­­ Ugyanakkor, aki oktalan módon elijeszti a műszakiakat, azt teszi, amit a kapitalisták, akik minden eszközzel azon vol­tak, hogy »a mérnök és a mun­kások között a szakadék a leg­nagyobb legyen«. (Rákosi ) Ezek a törekvések találkoznak az im­perializmus törekvéseivel, amely a népi demokráciák országaiban mindenütt igyekszik szembefor­dítani a műszakiakat a munká­sokkal. Meg kell értetni, hogy az értelmiség nem a régi már- A kapitalizmus viszonyai kö­zött csak egy parányi rész ké­pes arra, hogy szakítson a bur­zsoáziával és a munkásosztály oldalára álljon — a szocialista építés idején a ritka kivételből tömeges jelenség lett- Ugyan­akkor azt sem szabad elfelej­teni, hogy ez az értelmiség sem mindig elég szilárd, könnyeb­ben visszacsúszik, mint az élenjáró munkás. Látnia, ta­pasztalnia kell pártszerveze­teink állandó támogatását­ Ez meggyorsítja, kiszélesíti mű­szaki értelmiségünk fejlődését, amely abban nyilvánul meg, hogy felkarolja a munkaver­­senyt, jobban szervezi az anyag- és szerszámellátást, se­gíti a helyes kezdeményezése­ket — ugyanakkor keményen fellép a rendbontókkal, lógó­­sokkal szemben, és azokkal a jogokkal, amelyekkel népi de­mokráciánk felruházta. Ezen az alapon jön létre az élenjáró munkások és műszakiak szoros együttműködése, amely a szó­ Magyar SemM Népünk fejlődése megmutatkozik a kulturális forradalom győzelmein ÜLÉST TARTOTT AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGE A Szabad Nép közölte, hogy a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1952 j­ú­nius 27-én és 28-án ülést tar­­­tott. Az ülés napirendje a kö­vetkező volt: 1. A párt felvilá­gosító munkája a tömegek kö­zött (előadó Horváth Márton). Horváth Márton beszámolója elején arról a hatalmas hala­dásról beszélt, amelyet a párt­­kongresszus óta eltelt ötnegyed év alatt értünk el a szocializ­mus alapjainak építésében. Gazdasági, politikai és kulturá­lis sikereinkben döntő része van népünk öntudatának, szélesedő műveltségének, gyarapodó szak­ismereteinek. A tömegek fej­lődése megmutatkozik a ter­melőmunka eredményein, az állam tekintélyének gyarapodá­sán és a kulturális forradalom győzelmein is, de talán legerő­sebben mutatkozik meg a haza­­szeretet és a nemzetközi szoli­daritás elmélyülésén, a párt és a nagy Szovjetunió iránti ha­tártalan ragaszkodásban.Beszéde további folyamán fog­lalkozott a pártszervezetek és pártbizottságok­­agitációs mun­kájával és felhívta a figyelmet, hogy a politikai nevelőmunka le­becsülésének legsúlyosabb kö­vetkezménye az ellenséggel ví­vott harc és az éberség gyen­gülése. Megemlékezett a szo­­ciáldemokratizmus veszélyessé­gének lebecsüléséről, majd így folytatta: — Nem kisebb hiba, h­ogy párt- és állami szervezeteink elhanyagolják a klerikális re­akció elleni harcot és újra tért hódítanak az egyházi reakció »ártalmatlanságáról« szóló illú­ziók. A Mindszenty­ és Grősz­­per, a Wall Street és a Vatikán magyarországi megbízottaira mért csapások persze az ellen­ség számára súlyos vereséget jelentettek, az egyházak és az állam között létrejött megegye­zések persze népi demokratikus 2. A párt munkája az ifjúság között (előadó Farkas Mihály). A Központi Vezetőség beható vita után, melyben Rákosi Má­tyás is felszólalt, mindkét be­számoló politikai irányvonalát egyhangúlag jóváhagyta, rendszerünk erejét bizonyítják és kétségtelen eredmény a papi békemozgalom erősödése is, de mindez még nem jogosít arra, hogy most már azt higyjük: Mindszenty és Grósz emberei­ből, a tegnapi farkasokból mára ártatlan bárányok lettek. A továbbiakban rámutatott az opportunizmus egyik legsúlyo­sabb megnyilvánulási formájá­ra, arra a megengedhetetlen liberalizmusra, amelyet a falusi párt- és tanácsszervek nagy része a kulákokkal szemben ta­núsít. Az osztályérzék eltom­­pulása nem csupán a falusi osztályharc, hanem az ipar te­rületén is jelentkezik. Ez nem keres »elvi« alátámasztást, de annál sűrűbben jelentkezik a napi munka gyakorlatában, a dolgo­k irányában tanúsított lélektelen, bürokratikus maga­tartásban. Részletesen taglalta a párt­­bizottságok szerepét a tömeg­mozgósítás és politikai nevelő­­munka terén s többek között ezt mondotta: — Nem sok eredményt értünk el Révai elvtárs által a kon­gresszuson oly élesen bírált »"funkcionárius-zsargon« leküz­dése terén. Ha tisztán stílus kérdése lenne, akkor is jelentő­séget kellene ennek tulajdoní­tani. De itt többről van szó: az ilyen nyakatekert, magyar­talan, a népnek érthetetlen bürokratikus tolvajnyelv büro­kratikus gondolkodásmódot tük­röz és sehol sem pusztít any­­nyit, mint a tömegek közt vég­zett felvilágosító munkában. A nyelv és a stílus könnyítse —■ és ne nehezítse pártunk po­litikájának népszerűsítését a tömegek között. cialit­vus­ építésének hatalmas Az Spisri^ termelés kérdései után lMp másik alapkérdést: a munkat paraszt szövetséget és a mezőgazdaság szocialista át­szervezésével kapcsolatos politi­kai munkát taglalta. Az ipar és a mezőgazdaság napi mozgósítást kívánó felada­tai után rátért azokra az átfogó jellegű kérdésekre, amelyek­kel­— A mozgalom főhiányossá­ga — mondotta — továbbra is az, hogy nem küzd eléggé a soraiban fellelhető pacifista hangulatokkal. Nem mozgósít eléggé helytállásra és nem tudta megoldani a béke­­védel­mének szükségszerű összekap­csolását a honvédelemmel. Meg kell magyarázni, hogy e kettőt lehetetlen különválasztani: bé­kevédelem honvédelem nélkül annyit jelent, mint kitárni or­szágunk határait az imperialista fenevadaknak. Fegyvertelensé­­günk, vagy éppen »kicsiségünk« pacifista hangoztatása háborús felhívás lenne a Tito-banditák és gazdáik számára. Meg kell magyarázni hazánkban a béke minden hívének, más szóval minden becsületes dolgozó em­bernek: amíg a koreai pestis­­terjesztők fenyegetik a békét, addig békevédelem és honvé­delem egy és ugyanaz. — Bizonyos pacifista elfer­­dülés tapasztalható a békemoz­­galom főjelszavával kapcsolat­ban is. A »munkáva­l a békéérte. jelszó helyes, mert milliói szá­mára magyarázza meg, hogy vetődnek a tömegekben és ame­lyekre a politikai felvilágosító munkának válaszolnia kell Ezek közül egyike a legfonto­sabbaknak az imperialisták há­borús provokációinak leleplezése és visszaverése. Megemlékezett Korea gyalázatos megtámadá­sának második évfordulójáról, ismertette Tito - Jugoszlávia helyzetét, majd rátért a béke­mozgalomra. jelenleg a termelés a legköz­vetlenebb és legáltalánosabb egyéni hozzájárulás békénk vé­delméhez, hazánk erősítéséhez. De sokan vannak, akik olyan­­munkamegosztást­ képzelnek e jelszó mögé, hogy a béketábor­ban a mi hozzájárulásunk a béke védelméhez kizárólag a termelőmunka és például Koreáé a harc. Amilyen helyes a­­munkával a békéért*, mint főjelszó, olyan helytelen egyet­len jelszóként használni. Fia­talságunk körében népszerűsí­teni kell néphadseregünket, azt a gondolatot, hogy a »honvé­­delemmel a békéért« nem ke­­vésbbé fontos, mint a vmunká­­val a békéért­. Népünkben izzik a gyűlölet az imperialis­ták ellen, lángol a szeretet édesanyánk, szabad hazánk iránt. Kész érte dolgozni, de harcolni is. Ha milliók számá­ra tesszük magától értetődővé a honvédelem kötelezettségét — ezzel egyúttal a termelőmunka lelkesedését is magasabb­a szí­tottuk és jobban biztosítottuk a termelési felajánlások becsüle­tes teljesítését. Horváth Márton beszéde Békevédelem és honvédelem egy és ugyanaz Új hazaszeretetünk erejét az adja, hogy benne foglaltatik a régi is — Mindenekelőtt a népünk­ben fejlődő új hazaszeretet az, amely növeli a munkalekese­­dés és helytállás szellemét, amely nem tűr mulasztást a honvédelem szent kötelezettsé­gében. — A szocializmus építésének eredményei megteremtették né­pünkben a szocialista hazasze­retet kialakulásának feltételeit. Megvan, illetve kialakulóban van hozzá: a népi — nemzeti egység; az imperialisták iránti tömeggyűlölet; a Szovjetunió iránti határtalan szeretet és népünk fejlődő, internacionaliz­musa. A továbbiakban kifejtette, hogy új hazaszeretetünk erejét az adja, hogy benne foglaltatik a régi is. A Hunyadiak és Zrí­nyiek, Dózs­a, és Rákóczi, Kos­suth és Petőfi kora népünk új nemzeti büszkeségének és ha­zaszeretetének forrása. Itt az ideje, hogy kiegészítsük e tör­ténelmi sort dicső munkásosz­tályunk és nagy pártunk hősi harcosaival is. Nagy munkás­­elődeink harcai összekapcsol­ják mai győzelmeinket elmúlt századok szabadságmozgal­maival. Népi demokráciánk története váljék az új nemzeti öntudat kifejlesztésének egyik főforrásává. Beszélt szocialista hazafisá­­gunk másik forrásáról, a népi egységről, amit a kizsákmá­nyolás csaknem teljes felszá­molásával teremtett meg a Ma­gyar Dolgozók Pártja, élén Rákosi Mátyással. Ma népünk hazaszeretetét megsokszorozza, hogy magáénak tudja az álla­mot, amely az ő hatalmát je­lenti, az ország földjét, bányáit, üzemeit, amely az ő gazdagsá­gát jelenti, az ötéves terv al­kotómunkáját, amely népünk eljövendő jólétét jelenti. Ha­zánk erejének másik forrása a Szovjetunió és a nagy Sztálin iránti határtalan ragaszkodás. Népünk megértette, hogy újjá­születését, a szocializmus épí­tésének lehetőségét és bizton­ságát, fejlődésének korlátlan távlatait a népek élén járó ha­talmas Szovjetuniónak és a vi­lág dolgozói nagy vezérének, Sztálinnak köszönheti. Népünk nemcsak saját hősi múltjából, hanem a szovjet néptől tanulja a hazaszeretet legnagyobb pél­dáját, amely nem ismer leküzd­hetetlen harci feladatot; azt a hazaszeretetet amely egy a győ­zelem biztonságával. Azok a szovjet hősök, akik úgy áldoz­ták életüket Magyarország fel­szabadításáért, mintha saját hazájuk lenne, örökre megta­nították népünket arra, hogy saját szabadságunk elválaszt­hatatlan a többi nép szabadsá­gától. Rámutatott, hogy a szocializ­must építő hazánk és a szocia­lista Szovjetunió között egyre szorosabbá váló kapcsolat erőnk, biztonságunk és jövő fejlődésünk legfőbb forrása. Né­pünk abban a kivételesen sze­rencsés helyzetben van, hogy nem csupán saját tapasztalatai­nak iskoláját­, hanem az úttö­rő Szovjetunió tapasztalatainak egyetemét is kijárhatja. Az a tény, hogy a Szovjetunió példá­ja egyre erősödő fénnyel vilá­gítja meg utunkat, lehetővé és szükségessé teszi, hogy nevelő­felvilágosító munkánk annál na­gyobb figyelmet szenteljen a hazai körülmények minden sa­játosságának. Ezután így foly­tatta beszédét: — Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a szocializmus építése saját hazánkban nem öncél, hanem szerves része a nemzetközi munkásosztály fel­szabadító harcának. — Ezt je­lenti a proletárinternacionaliz­mus, melyhez hűnek kell ma­radnunk minden körülmények között. — A szocialista hazafiság és a proletár nemzetköziség moz­gósító, munkára és harcra lel­kesítő ereje hassa át egész éle­tünket. Napok­ra állítsuk a tö­megek elé példaképnek az egy­szerű emberek hazafias tetteit. Az a dolgozó, aki jól megállja a helyét, kiváló tetteket hajt végre a munka frontján — mindenekelőtt jó hazafi. A ha­­zafiság nem elvont eszme: for­málja dolgozó népünket, mél­tóvá teszi a mi generációnkat nagy történelmi feladataihoz. Politikai nevelőmunkánk akkor és csak akkor tekinthető ered­ményesnek, ha tömegméretek­ben elterjeszti az internaciona­lista és hazafias helytállás szel­lemét, amely legfőbb biztosí­téka minden nehézségünk le­győzésének, megnövekedett ter­melési és harci feladataink si­keres elvégzésének. — Összefoglalásképp két dol­got szeretnék kihangsúlyozni: — 1. Ne becsüljük le a belső ellenséget. Ha gyengül, »be­­ássa magát«, nehezen felismer­­hetővé válik, de magától meg nem semmisül, mert állandó tá­mogatást és utánpótlást kap az imperializmustól és a gondol­kodás polgári maradványaitól. Végső győzelmet csak akkor aratunk felette, ha végzünk az ellenség ideológiájával is­­ — 2. A milliós tömegek ne­veléséhez és mozgósításához mindenekelőtt egész pártunk nevelésére és mozgósítására van szükség. Minden szervezetünk, minden párttagunk nap-nap után szüntelenül szálljon harc­ba a párt politikájáért, a tö­megek megnyeréséért. Legyen ebben a harcban minden kom­munista jelszava: a párttal Rákosi elvtárs vezetésével, a tömegek élén, a szocializmus végső győzelméért! (MTI) Mit vállaltak Koreáért Móricz Zsigmond „okosabb fiai11 a Nagykunságban? Törökszentmiklós, június 30. Tizennégyezer kilométerre esik Törökszentmiklós Koreától s ez a távolság — különös mó­don — mára szinte megszűnt._ Késő délutánba hajlik az idő, amikor ide érünk, hogy köze­lebbről meglássuk: hogyan ké­szülnek fel a koreai műszakra az itteni Mezőgazdasági Gép­gyár dolgozói, akik a nagy távolságon átnyújtották segítő munkáskezüket s benső testvéri szeretet mozgatta ujjaikat, mi­kor aláírták felajánlásaikat. A gyárnak — amelytől a Köz-­­ponti Mezőgépszerkesztő Iroda számos új gépet rendel , or­szágos híre van. Ott áll a nagy alföldi mezőváros közepén. Ez a helyszín szinte jelképes: a négy Szolnok megyei termelőszövet­kezeti város. Karcag, Kisújszál­lás, Túrkeve, Mezőtúr gyűrűjé­nek déli metszőpontja. A múlt és a jelen szorosan összefonódik itt. A szomszédos földszintes ház udvarából paraszti zsálya átható szaga üt át a gyár felé. A másik szomszédos ház kémé­nyéről a gólya békés harcias­sággal csattogtatja kelepelőjét. Béke és munka hangja min­denütt. A gólyafészkes ház mel­lé szervesen odanőtt ez a ko­moly üzem. Ez csinált Török­szentmiklós faluból várost, ezer ipari munkás keze alatt forr benne a munka­... Mikor belépünk, a műhely éles kék fénye Török Ferenc műszaki titkár arcára villan. Olyan friss, mintha reggel len­ne, pedig már a második mű­szak folyik. Arról beszél először is, hogy honnan nőtt idáig és hová tart ez az üzem? Született 1848-ban A gólyafészkes ház mellé ta­pasztott műhely magja is ha­ladó hagyományt jelent. Lábas János Habsburg-gyűlölő ko­vácsmester tapasztotta oda­, az 1848-as szabadságharc ide­jén. Amikor Erdélyben Gábor Áronék egyszerű kisiparostár­­saikkal ágyúkat csináltak, ő egy kezdetleges ekegyárat hí­vott itt életre, azért, hogy ha a katonák valamely harci terepről levonulnak, az otthonmaradtak gyorsan felszánthassák a há­­borúdúl­ta mezőket és nagyobb darab kenyér jusson azoknak a katonáknak, akik Gábor Áron ágyúival halomra lőtték az oszt­rák ármádiát... Török Ferenc sebtiben, oda­vetve mondja mindezt. Érzik a hangján, hogy a má­ról akar beszélni, hiszen éppen a koreai műszakot előkészítő gyűlésről lépett ki. De még annyit hagy a­­múltnak, hogy néhány erőteljes zokszóval jel­lemzi a 67-es korszak tőkéseit, meg a Horthy-korszak későbbi urait, akik ebből a szép kez­detből „urak vállalkozását« csi­nálták. Az ekegyárból nem lett semmi. Csak afféle javítóüzem. A felszabadulás adta ismét a nép kezébe vissza Lábas János kuruclelkű kovácsmester sza­badságharcos alapítványát, hogy újra a dolgozókat szolgálja, újra a nép »kezes jószága« le­gyen az a sok-sok gép, ami onnan kikerül. Közben az udvar megtelik a felajánló dolgozókkal. Zsibon­gó, lelkes­­csoportba gyűlnek a környező nagykun falvak fiai­ból kinőtt géptudósok, újítók, konstruktőrök, gyártásvezetők, ifjúmunkások. Ők azok, akiknek országos hírük van már az al­kotmány tiszteletére tett fél ajánlásaik révén. Az eljött szebb jövő Tulajdonképen Sándor Fe­­­enc, a huszonhárom éves min­­tadarab-készítő kezén születik itt ebben a gyárban az új* Mert minden új gépkonstruk* cióról ő küldi fel az első meg* figyelést a szériagyártásra bo* csátás előtt Budapestre, a Mex­zőgépszerkesztő Irodának. A zsibongó csoportnak most­ ő ad hangot. — A jövő másképpen lesi* rint mikor apáink esetlenül téb­láboltak itt, e nagykun sziken. Mi most változtatunk ezen. Először is: azt vállaltuk, olyan gépeket gyártunk, hogy azokkal a dolog súlyosabb ré­szét kiragadhassuk az apák megnehezedett kezéből. Másod­szor: azt" vállaltuk, olyan gé­­peket hívunk "életre, amelyek jól megművelik az anyaföldet és gazdagabb termést hoznak ki belőle. A lelkes ifjú tovább beszél* a lángoló kezdeményezés szel* leme hajtja. De mi egy pilla*­natig befelé figyelünk. Fel­cserig bensőnkben egy régi-régi, fájó hang. A Kunságról azt írta egykor e táj nagy szerel* mese, Móricz Zsigmond, hogy az emberek lelke itt valósággal didereg — a sok baj között fö* lég: a kezdeményező erő hiánya miatt. »Majd a szebb, jövőben máskép lesz ez is. Hol mi nem — írta —, hát fiaink okosabbak lesznek!__« F.z hát az a Móricz Zsig* mond képzeletéből talpraszök* kent »okosabb fiú*. Ismét rá* figyelünk. Ekecsoroszk­fától a kazalosó gépig De nézzük csak közelebbről* mit vállaltak a koreai test*­vérekért a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár dolgo­zói olyan közvetlenséggel, mintha csak a kerítésen kelene átnyujtaniok segítő kezüket bátyáiknak és öccseiknek. Ezekről a pontos kimutatás Taschler János szerkesztési és gyártási tervosztályvezető ke­­zében van. Most ő veszi át a szót. .Felolvassa a vállalásokat. De ezek a vállalások gyönyö­­rűen beszélnek magukért is. Csak a legszebbet vegyük. 270. kazalozógépet készítenek Korea hőseinek tiszteletére a na­gykuni testvérek. Ez számít igazi béketeljesítménynek. Mindjárt átszámítják forintba. Egy kan­zatozógép által felszabadított munkaerő 1500 forint termelési értéket nyújt naponta az ipar­­nak, és számtalan más ilyen fel­ajánlás hangzik el. A 48-as törökszentmiklósi kovácsmester azért kalapált itt egypár pri­mitív ekecsoroszlyát 104 évvel ezelőtt, hogy segítse vele azo­kat a függetlenségüket védő honvédeket, akik Gábor Áron ágyújával lőtték a gyáva nyúl* ként megfutamodó Habsburg* zsoldosokat. A harc ma széle­­sebb csatamezükön folyik. A törökszentmiklósi »okosabb­ fiúk« a tiszai lapályról ellát*­nak a Pektusán tövében zajló barbár gyilkolás szinteréig. Fegyverük az okos, nagyszerű* lángoló munka. A maguk mód­­ján most így vesznek részt a harcban. De ha kell, fegyvert változtatnak ők is ... Erdős Jenő Országszerte felkészültek a koreai műszakokra, a koreai gyűjtésre Az Országos Béketanác­s koreai gyűjtést kezdeményező felhívására messzezengő vissz­hang támadt az egész ország­ban. Nincs olyan város, falu­, üzem, bánya, vagy termelőszö­vetkezet, ahonnan ne szállna a segíteni akarás testvéri üzenete a hős koreai nép felé. Béke­bizottságaink, tömegszerveze­teink lelkes munkával készülnek a gyűjtés hónapjára. Budapesten a Kistext gyár­ban július 1-én az üzem zene­kara vidámi indulókkal fogadja a munkába érkező dolgozókat. A koreai műszak első napjának reggelén a békebizottságok tag­jai virággal díszítik azoknak a dolgozóknak gépeit, akik a ter­melésben élenjárnak. Jobb és több munkával bizonyítják­, hogy aktív harcosai a béke táborá­nak. A Budapesti Városi Tanács akcióbizottságai is lelkes mun­kával készülnek a koreai hó­napra. Az akcióbizottságok a legjobb békeharcosokból, a leg­jobban dolgozó tömegszerve­­zeti tagokból választották meg a gyűjtőpárokat, akik július 1-én minden dolgozóhoz elvi­­szik az Országos Béketanács felhívását. A debreceni I-es számú postai női dolgozói röpgyűlésen hatá­­rozták el, hogy meleg takaró* kát kötnek, illetve készítenek a koreai harcosok számára , ezenkívül jelentős pénzadomány* nyal is segítik a hős koreai harcosokat. Az Országos Béketanácshoz ezekben a napokban százával érkeznek a táviratok, amelyek­­ben dolgozó népünk az ország minden részéből lelkes öröm*­ mel jelenti be csatlakozását a koreai nép megsegítését kezde­­ményező felhíváshoz. A Rómából jelenti a TASZSZ, hogy De Gasperi olasz minisz­ terelnök a sajtószabadságot­ korlátozó reakciós törvényter­ vezetet nyújtott be a parla*­mentben. 3

Next