Magyar Nemzet, 1952. november (8. évfolyam, 257-281. szám)

1952-11-01 / 257. szám

a__ ­(Schumann-terv), a nyugatnémet versenytársaikkal t­zemben. A bonni Németország amerikai se­gítségre támaszkodva, Nyugat- Európa fölött hatalomra törek­szik és nem akar lemondani a Saarvidék ütőkártyájáról sem.­ A Figaro­ szerint a francia­német tárgyalások megszakí­tása feltétlenül a Párizs és Bonn közötti kapcsolatok rom­lásához vezet. A Paris Presse megállapítja, hogy »ennek a kudarcnak nagy nemzetközi jelentősége is lehet®. A lap véleménye szerint az európai szén- és acélközösség alig kezdte meg működését, máris veszélyben forog. A lap szerint az­­európai hadsereg® felállításáról szóló egyezményre is ugyanaz a sors vár, mert »a francia parlament sok tagja ennek a­ szerződésnek ratifikálá­sát a Saarvidékről szóló szer­ződés megkötésétől teszi füg­gővé®. A Tribüne­­les Nationis írja, hogy az Egyesült Államok a nyugatnémet követeléseik támo­gatásával élénken nyugtalanít­ja a francia vállalkozókat és pénzembereiket, akik attól tarta­nak, hogy alárendelt szerepre kényszerülnek a németekkel szemben. A Pravda a kenyai eseményekről Moszkvából jelenti a TASZSZ­ F. Orjehov, a Pravda külpoli­tikai szemleírója. Kenya hely­zetét kommentálva rámutat, hogy az angol gyarmat több mint ötmillió főnyi földjétől megfosztott, nyomorgó néger lakossága már régóta tiltakozik a terror, a nyomor és a jogta­lanság rendszere ellen, amit az angol imperialisták honosítot­tak meg ott. A lakosság tilta­kozása a szörnyű elnyomás el­len az ország néhány vidékén egészen éles jelleget öltött. Orjehov ezután rámutat arra, hogy Anglia vezető körei a ke­nyai nép tiltakozását ürügyül használják a terror fokozására. A Szuezi-csatorna vidékéről gyalogos csapatokat szállítottak Kenyába, a kikötőkbe angol hadihajók érkeztek. A gyarmati hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek ki. Tömeges razziákat, letartóztatásokat rendeznek a néger lakosság körében. A mintegy százezer tagot számláló Kenyai Afrikai Unió vezetői — folytatja­ a Pravda szemleírója — Kenya népe ne­vében 24 pontból álló pro­­grammot állítottak össze, amely a többi között követeli, hogy haladéktalanul léptessék életbe Kenyában az emberi jogokról szóló deklarációt; hozzanak tör­vényt mindenfajta faji meg­különböztetés eltörlésére; elé­gítsék ki a négerek földköve­­telését; a legrövidebb időn be­lül helyezzenek hatályon kívül minden megtorló törvényt. Az angol sajtóból kiderül, hogy a brit hatóságok igazi célja a kenyai szakszervezetek és demokratikus szervezetek szét­rombol­ás­a s a lázongó nép megfélemlítése. A kenyai események világo­san bizonyítják, hogy Afrika legelmaradottabb vidékén is nő és szélesedik a nemzeti felsza­badító mozgalom. Ezt a moz­galmait semmiféle megtorlás nem tudja elfojtani — fejezi be cikkét F. Orjehov. Fokozódik a terror Kenyában Londonból jelenti az MTI. A legújabb jelentések ismét arról számolnak be, hogy az angol imperialistáknak a kenyaiak nemzeti felszabadító mozgalma elleni terrorhadjárata fokozódik. Az angol rádió szerint a rend­kívüli állapot kihirdetése óta eltelt tíz nap alatt a kenyai an­gol gyarmati hatóságok 3600 bennszülöttet tartóztattak le. A Reuter jelentése arról számol be, hogy a katonai alakulatok és a rendőrség újabb 200 szí­nesbőrűt vett őrizetbe. A kenyai kormány szóvivőjé­nek közlése szerint két század katonaság és száz rendőr rajta­ütött egy kikuju-településen, a Forthall körzetben. A kikuju­­törzs 80 tagját őrizetbe vették. A Nyeri-körzetben további 16 színesbőrűt tartóztattak le. Mindezeken kívül az angol hatóságok Kenya minden részé­ben nagyszámú­­ gyanúsítottat­ vettek őrizetbe. Az amerikai kereskedelemügyi miniszter Európába utazott Az AFP jelentése szerintt Sawyer amerikai kereskedelem­ügyi miniszter pénteken Euró­pába utazott. A Sawyer sajtóértekezleten kö­zölte, hogy Londonba, Párizsba, Bonnba, Rómába, Athénba és Madridba látogat el, francia, hogy vessenek véget ennek a szennyes, agresszív háborúnak. A Krasznaja Zvjezda a vietnami néphadsereg fényes haditetteiről Moszkvából jelenti a TASZSZ. A Krasznaja Zvjezda hasábjain Alekszejev alezredes a vietnami néphadsereg hadműveleteiről írt cikket. »A vietnami néphadsereg csa­pásait egyre jobban érzik a francia gyarmatosítók — írja a többi között Alekszejev. — A vietnami néphadsereg egységei felszabadították Tsai-Duong, Thai-Binh, Minh-Binh és más tartományok jelentős területét. A Vörös-folyó deltájának gazdaságilag fontos területén helyreállították a népi kormány hatalmát és minden lehetőség megvan arra, hogy Hanoi váro­sát, a franciák északvietnami főtámaszpontját felszabadítsák.* A Krasznaja Zvjezda ezután részletesen elemzi a vietnami néphadsereg hadműveleteit s befejezésül rámutat arra, hogy az indokínai háború több mint kétszázezer francia katona ha­lálát okozta és súlyos teherként nehezedik a francia nép váltói­ra. Ezért követeli egyre több JÖN! JÓN! DICSŐ OKTÓBER Film a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 34. évfor­dulójának moszkvai ünnep­ségéről. DALOLJ, SPORTOLJ, TANULJ VELÜNK ■színes magyar film az ipari tanulók vidám életéről JÓ PAJTÁSOK Színes szovjet rajzfilm. Hogy ki indul majd el három hét múlva a­z üzenettel Mező­kövesdről Budapestre, az Or­szágos Békekongresszusra, a száz megválasztott békeküldött közül, az a jövő vasárnap dől el a járási küldöttválasztó gyű­lésen. Lehet, hogy Kispál Já­­nosné dolgozó parasztasszony kerekedik fel a mezőkövesdi ta­nyákról, lehet hogy Ócsai Ist­ván, a Dózsa termelőcsoport tagja akasztja nyakába a béke­tarisznyát, hogy elvigye benne Mezőkövesd 23 ezer lakosának üzenetét. Kint a határban most folyik a­ legnagyobb harc, verőgépek, ekék keltek bírókra a földdel, emberek sokasága járja a ba­rázdákat, traktorok merész és büszke éneke zeng a földek fö­lött, de a kis házakban, lámpa­­fény mellett esténként már ké­szül a béketarisznya. Lányok és asszonyok varrják, színes pamuttal hímezik a rózsákat, virágokat, madarakat. Jövő va­sárnapra elkészül és aztán las­­san megtelik levelekkel is, üze­netekkel, bátor fogadalmakkal, Mezőkövesd határának elszánt akaratával. Ezt viszi majd el magával a békeküldött: egy darab fehér kenyeret tesz a ta­risznyába és egy sereg levelet. A kenyér itt termett a határ­ban, itt érlelte a nyári nap és reggeltől estig tartó verejtékes munka a kalászban a búzasze­met és a levelek is itt szület­tek meg. Egyiket ceruzával írták, a másikat tintával, ku­sza sorok, kemény, határozott tollvonások, de mind egy el­­szánt akaratot tükröz vissza, mind ugyanazt mondja, mind ugyanazt akarja: a békét. A dolgozó nép üzenete Kiss János 12 holdas dol­gozó paraszt azt írja levelé­ben, hogy a járási béketalál­kozóig minden munkát elvégez a földjén. A vetést már befe­jezte, őszi árpája kikelt, lát­ni a sorát. Köteles József béke­­bizottsági tag arról számol be, hogy belépett a termelőcsoport­ba s nemcsak a búzáját vetette már el, hanem a cukorrépát is kiszedte a földből. A határban ő fejezte be elsőnek a búzave­tést. Ócsai István az I. típusú Kossuth tszcs tagja a búzave­tés befejezése után másnak is segített a munkában. Csirmasz Péter az I. típusú Rákosi tszcs elnöke a béke megvédése érde­kében fogadalmat tett, hogy az őszi mélyszántást határidő előtt befejezi. Fogadalmát máris tel­jesítette. Jönnek a levelek naponta. Nemcsak a férfiak, az asszo­nyok is tollat, ceruzát fogtak a kezükbe. Farkas Teréz 3 hol­das dolgozó parasztasszony azt írta meg a békebizottsághoz küldött levelében, hogy min­denből teljesítette beszolgálta­tását és így harcol a békéért. Megrázó erejű levelet írt Páz­­mándi József­né a háború ellen. »Nem akarom — írja —, hogy férjem a baktérium vagy egyéb gyilkoló fegyver áldozata le­gyen és árván maradjon ötéves kisfiúnk. Békét akarok, hogy felneveljem a gyerekemet. Fog­jon össze a világon minden asszony, s akkor nem lesz Há­ború.* Talán el sem fér majd abban a tarisznyában, amit most hí­meznek és varrnak az asszo­nyok, az a sok levél, az a sok üzenet, amit Mezőkövesd dol­gozói új életükről, boldog, bé­kés munkájukról mondanak el. Mert el akarják mondani majd azt is a Békekongres­­­­szuson, amit eddigi békés mun­kájuk eredményezett, amit a béke, az új, szabad élet adott a dolgozó népnek. Elmondják, hogy amióta a szovjet harco­sok bátor keze elfojtotta az üszkös lángcsóvá­t, gépállomás épült Mezőkövesden, amelynek negyven erőgépe segíti a dol­gozók harcát a jobb termésért. Elmondták, hogy két napközi­­otthonos óvodát kaptak, szülő­otthon, népkönyvtár létesült, felépítették a vasútállomás mel­lett a tizenegyemeletes ter­ményraktárt, új járdákat és be­kötőutakat építettek, tüdőgon­dozó kezdte meg működését, hat termelőcsoport alakult a határban és hogy jövőre fel­épül a bölcsőde és a kultúrott­hon is. Bizonyosan elviszi majd a küldött a fehér kenyér és a levelek mellett a dolgozó nép üzenetét a kötelességtelje­sítés szép példájáról, s el­mondja, hogy Mezőkövesd 117 százalékra teljesítette kenyér­gabona begyűjtését és megfo­gadta, hogy november 7-re, a Nagy Októberi Szocialista For­radalom évfordulójára az egész határban befejezi a vetést. Mezőkövesd asszonyai pedig belehímzik a tarisznya színes matyó rózsáiba elszánt béke­­akaratukat. Tóth Anna és Ta­kács Józsefné dolgozik a béke­­tarisznya hímzésén. A tarisznya egyik oldalát matyóhímzéssel díszítik, a másik oldalára ne­mes rózsákat hímeznek, s a rózsák fölé fehér galambot. Matyóterítő és béke-rózsa Ajándékot is visz a küldött a Békekongresszusra. Szép ma­­tyóterítőt készítenek az asszo­nyok harminc rózsával. Minden rózsát más-más asszony hí­­­mez, kézről-kézre jár a terítő, minden este máshol dolgoznak rajta, lámpák fényénél öltögetik a tűt a munkás ujjak, olyan lesz ez a terítő, mint az üde virágos rét tavasszal. Kisjankó Bora néni, a 76 éves hímzőasszony, aki a fan­­tyóhímzés egész világon elis­mert mestere és a­ rózsa­írás és színes hímzés tudományát még édesanyjától örökölte, külön ajándékot küld a békeküldött által a kongresszusra. Száz kü­lönböző rózsa rajzát tudja, ezt mind lerajzolja és kifesti. — Egyszer már megrajzol­tam a százrózsás mintát és ebbe mindent belerajzoltam, amit csak tudtam és tanultam eddig. A mi jó Rákosi elvtár­sunknak küldtem el ajándékba születésnapjára — mondja vé­kony, öreg hangján. — Bele­­rajzoltam­ a csókos-rózsát, a cserfás-rózsát, a szücsös-rózsát, a pávafarkú tulipánt, aztán a madarakat mind, a szelíd-ma­darat, az okos-madarat, ame­lyik virágot visz a szájába, meg a vidám-madarat is. Mert vidám vagyok ám én is min­dig. De most másfajta rózsá­kat rajzolok, amilyeneket meg­álmodtam. A béke-rózsát. — Milyen lesz a béke-rózsa, Bora néni? — Milyen? Hát az olyan lesz, hogy minden-minden ben­ne lesz. Minden benne lesz, amiről Bora néni álmodott és az is, amiről nem is álmodhatott fia­tal korában. Benne lesz a gép­állomás, benne az új szülőott­hon, a termelőcsoportok meg­változott élete, az új utak, böl­csődék, könyvtárak, benne lesz a gyermekek üde kacagása. Benne lesz a magyar nép szép élete , benne lesz a béke. A mezőkövesdiek béketarisznyáia iapar NpiMrt Egy 1ézkilométeres frontexak­aszon közel 10.000 katonát veszítenek az agresszorok Koreában Az öt K'ma jelenti: A koreai­­kínai népi erők az október 26- tal végződött hat nap alatt több mint 4000 főnyi veszteséget okoztak az ellemségeiek. A Kumhvától északra Szangkan közelében lévő magaslati ponto­­kért vívott súlyos harcok során az ellenségnek több mint 1700 katonáját tették harcképtelenné. A­­kínai népi erők már az előző napi harcokban mintegy 8000 ellenséges katonát semmi­sítettek meg, úgy, hogy ezen az ötkilométeres szakaszon az el­lenség majdnem 10.000 embert veszített. Ugyanebben az idő­szakban a népi erők ellentáma­dásokat folytattak Jongcsontól nyugatra és délnyugatra, vala­mint Kumszontól délkeletre fekvő térségben. Ezekben a harcokban az ellenséges csapa­tok egy századát és négy sza­kaszát semmisítették meg.­ A népi erők tüzérsége e hat nap alatt mintegy 1100 ellenséges ■katonát tett harcképtelenné, az arcvonal légelhárító egységei lelőttek, illetve megrongáltak 16 ellenséges repülőgépet. A külpolitika hírei A (Majna-Frankfurt, ADN.) A majnafrankfurti rendőrfőnök­­ség két alkalmazottja hamis út­leveleket állított ki a Német Ifjúsági Szövetség terroristái számára. A A Reuter jelentése szerint a koreai intervenciós csapatok hadifogolyparancsnoksága kö­zölte, hogy táborőrök kedden egy foglyot megöltek, 178-at pedig megsebesítettek két dél­koreai hadifogolytáborban. A Az AFP jelenti, hogy az ausztráliai bevándorlók körében nagy izgalmat váltottak ki azok az összetűzések, amelyek csü­törtökön reggel Sydney belvá­rosában 200 olasz munkanélküli és a rendőrség között lezajlot­tak. A (Bonn, ADN.) Seebohm bonni közlekedésügyi miniszter csütörtökön tárgyalásokat foly­tatott az új nyugatnémet xLuft­­hansa* megalapításáról. Jellem­ző, hogy mivel az új­­Luft­hansa® működésének első évei­ben 50 millió márka deficitre is számíthat, Adenauer csak ké­sőbbi időpontban akar részt venni anyagilag a vállalkozás­ban. A »Lufthansa« ellenőrzését Kurt Adenauer­ re, a kancellár unokaöccsére bízzák.­­ (Berlin, MTI.) A Német Kommunista Párt nagygyűlést tartott a bajorországi Burglen­­genfeldben. A nagygyűlésen 2000 nyugatnémet fémipari dol­gozó határozatban szólította fel a bonni parlamentet a népi ka­mara javaslatainak elfogadá­sára. A Az Unita közölte az Olasz Kommunista Párt titkárságának közleményét, amely szerint az Olasz Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága november 10— 12-én teljes ülést tart Rómá­ban. A napirend a következő: 1. A köztársasági alkotmány meg­védése a képviselőházban és az országban (előadó: Palmiro Togliatti). 2. A kommunisták harca a szabad nemzeti kultú­ráért (előadó: Carlo Salinari). 3. Tájékoztató beszámoló az SZKP XIX. kongresszusának munkájáról (előadó: Luigi Lon­­go)­. Az AFP jelentése szerint csütörtökön este közölték, hogy Melnes-ben letartóztattak 40 marokkóit. Az a »vád« ellenük, hogy »titkos ütésen vettek részt«­A A Correio de Manche című lap jelentése szerint a napokban Rio de Janeiróban amerikai­­brazil egyezményt írtak alá a kis- és középipar technikai­­megsegítéséről­. A lap jelen­téséből kitűnik, hogy az egyez­mény jogot ad az amerikaiak­nak a gyárépítkezések tervezé­sébe való beavatkozásra és le­hetőséget ad nekik ellenőrizni a berendezések, az anyagok fel­­használását, a pénzügyeket, az áruk elosztását, a munkabér rendszert, stb. A koreai néphadsereg hadijelentése A­ Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága jelenti októ­ber 31-én. A koreai néphadsereg egységei és a kínai népi önkén­tesek továbbra is védelmi har­cokat vívtak az amerikai-angol Intervenciósok és a h­sztama­­nista csapatok ellen. Október 31-én az amerikai légikalózok barbárul bombáztak katonai ob­jektumokkal egyáltalában nem rendelkező lakott helységeket. A támadás következtében sok gyermek, öreg és nő meghatt. A légvédelmi egységek és az ellenséges repülőgépekre vadá­szó lövészek három­ ellenséges repülőgépet lelőttek és hatot megrongáltak. (MTI) Odromillspolot hirdettek ki Teherán környékén Az AFP jelenti, hogy csü­törtökön reggel Teherán környé­kén 50—80 kilométeres körzet­ben meghatározatlan időre ostromállapotot hirdettek ki. .Szombat, 1952. november 1. Megjelent Rákosi Mátyás „Válogatott beszédek és cikkek*' című kötetének új, bővített kiadása A Magyar Dolgozók Pártja könyvkiadója, a Szikra, har­madik, bővített kiadásban, öt­venezer példányban adta ki Rákosi Mátyás válogatott be­szédeinek és cikkeinek gyűjte­ményét. A harmadik kiadás Rákosi Mátyás, öt újabb be­szédével és két cikkével bővült. Az új kiadás tartalmazza a fel­­szabadulásunk ötéves évfordu­lója alkalmából, 1950. április 3-án elmondott beszédet, a DISZ első kongresszusán. 1950. június 17-én elhangzott beszé­det; az »ötéves a Társadalmi Szemle« című cikket, a Magyar Dolgozók Pártja II. kongresz­szusán elhangzott beszámolót és zárszót, »A bolsevizmus ha­talmas ügye« című cikket, a Központi Vezetőség 1951. no­vember 30-i ülésén elhangzott beszámolót, valamint a Ma­gyar Dolgozók Pártja pártfőis­­koláján, 1952. február 29-én, „Népi demokráciánk útja” cím­mel megtartott előadást. Az új kiadás részletes tárgymutatót tartalmaz. Rákosi Mátyás válogatott be­szédeinek és cikkeinek gyűjte­ménye a harmadik kiadással együtt, eddig összesen 180.000 példányban jelent meg. (MTI) TUDOMÁNYOS KUT­A­TÓK NYILA­TKOZNAK a fizetésemelésről szóló minisztertanácsi határozatról Az egyetemek és főiskolák, valamint a tudományos intéze­tek dolgozóinak béremeléséről szóló minisztertanácsi határo­zatot osztatlan örömmel fogad­ták a mezőgazdasági tudomány dolgozói is. Bagotai István, az Agrártudományi Egyetem do­cense a minisztertanácsi hatá­rozat megjelenése után kijelen­tette, hogy a fizetésemelés mó­dot ad arra, hogy tudományos munkájukban az eddiginél még jobban elmélyülhessenek. " Állandóan érezzük azt a gondoskodást és segítséget, amellyel munkánkat kísérik — mondotta. — Tudatában va­gyunk annak, hogy a szocializ­mus építéséhez elengedhetetle­nül szükséges a tudomány fej­lesztése. Ezért állandóan tanu­lunk és így igyekszünk a tudo­mányt is előbbre vinni. Császár Gábor, az Állat­tenyésztési­­ Kutatóintézet osz­tályvezetője kijelentette, hogy a felszabadulás előtt a mező­­­gazdasági kutató, ha kísérletei­hez gazdaságra volt szüksége, ki volt szolgáltatva az uradal­mak kényekedvének. Ma nem kevesebb, mint 32 kísérteti gazdaságban összesen több mint 70.000 hold áll a mező­gazdasági kutatás rendelkezé­sére. — A mezőgazdasági kutatás­ eddigi fejlődése mindennél job­ban mutatja, hogy népi demo­kráciánk milyen fontosságot tu­lajdonít a mezőgazdasági tudo­mányos munkának — mon­dotta. Húsztagú egészségügyi csoport érkezett haza Koreából Péntek délután a Koreából orvosokból és ápolónőkből álló húsztagú egészségügyi csoport érkezett haza. Az egészségügyi csoport több hónapot töltött a koreai Rákosi Mátyás kórház­ban. Fogadásukra Záhonyba elé­jük utazott: dr. Drexler Miklós egészségügyi miniszterhelyettes. A küldöttséget pénteken este ünnepélyes külsőségek között fo­gadták a Nyugati­ pályaudvaron. Az Országos Béketanács nevé­ben dr. Straub F. Brúnó, Kos­­suth-díjas akadémikus, a buda­pesti dolgozók nevében Széczei Sándor, a MÁVAG Kossuth-dí­­jas sztahanovistta kovácsa üd­vözölte a Koreából hazatért egészségügyi dolgozókat. Ez­után Han Hjo-Szam, koreai kö­vet mondott üdvözlő szavakat. Az Orvos-Egészségügyi Szak­­szervezet nevében Kormos Ilo­na, az elnökség tagja beszélt. Az üdvözlések elhangzása után a hazatértek nevében az egészségügyi csoport vezetője tett ígéretet arra, hogy a cso­port tagjai a Koreában végzett munka után itthoni munkahelyü­kön is olyan becsülettel fognak helytállni, mint azt odakint tet­ték. (MTI) Előadás Moszkva egészségügyéről Az MSZT budapesti szerve­zete és az Orvos­ Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete rende­zésében dr. Havas András, az Országos Közegészségügyi In­tézet Kossuth-díjas főigazgató­ja, a Tudományos Akadémia­­levelezőtagja előadást tartott Moszkva egész­ségügyéről. Ismertette a Szovjetunió egészségügyi szervezetét, amelynek Moszkvában van a központja. A szovjet főváros önálló költségvetésének majd­nem egyharmadát fordítják egészségügyi célokra, minden körzetben két belgyógyász, egy gyermekgyógyász, egy szülész­­nőgyógyász és egy fiziko­terápiás szakorvos működik. Ezenkívül minden kerületnek egyesí­tett kórház-rendelőintéze­te van. Ismertette az egészség­ügyi gondozás fejlődését és elő­adását bő adatokkal illusztrál­ta az előadás után levetítették a »Falusi orvos* című szovjet filmalkotást Négy magyar filmet mutatnak be Londonban A­z IWorld Neves and Views* hírt ad arról, hogy a londoni dolgozók a közeljövőben négy magyar filmalkotással ismer­kedhetnek meg: a »Dalolva szép az élete, a­­Gyarmat a föld alatt*­­a »Talpalatnyi föld« és a *Fel­szabadult föld* című magyar filmekkel. »Ezek a filmek —ír­ja a lap — na­gy művészi él­ményt nyújtanak, mondanivaló­juk becsületes és őszinte. Ezek a tulajdonságok, megkedveltetik­ őket minden nézővel.* A hőmérséklet alig változik Budapesten pénteken 21 óra­kor a hőmérséklet 9 fok, a tengerszintre átszámított lég­nyomás 752 milliméter, alig változik. Várható időjárás szombat estig. Felszakadozó felhőzet, többfelé eső. Megélénkülő nyu­gati, északnyugati szél. A hő­mérséklet alig változik. Várható hőmérsékleti érté­kek Budapestre szombaton reg­gel 6—8, délben 11—13 fok között. A várható napi középhőő­­mérséklet szombaton 10 fok alatt lesz.

Next