Magyar Nemzet, 1952. november (8. évfolyam, 257-281. szám)

1952-11-01 / 257. szám

Szombat, 1952. november 1.. Provokációk a semleges övezetben­ ­ Acheson hallgatott arról, hogy a keszoni fegyverszüneti tárgyalások menetével párhuza­mosan rendszeresen katonai in­cidensek történtek Keszoni sem­leges övezetében. Az inciden­seket kizárólag amerikai és délkoreai katonák provokációi okozták. Az amerikai repülők rendszeresen lőtték a koreai­­k kínai küldöttség autóit, noha fehér zászló volt rajtuk, gép­­fegyvertüzet zúdítottak a sem­leges övezet határ­ára fekvő­ Panmindzsonra, rálőttek az őr­járatokra, amerikai repülőgé­pekről benzintartályokat dobtak a koreai néphadsereg és a kí­nai önkéntesek küldöttségének tartózkodási területére, bom­bázták ezt a területet, lőtték a tárgyalásokra kijelölt területe­ket. Mindössze nyolc nap le­forgása alatt (1951. augusztus 23-tól 30-ig) az amerikai repü­lőgépek tizenkétszer sértették meg a keszoni övezet légiterét, szeptember 1-ére pedig még bombákat is dobtak le Nam­ar tábornok szállása közelében. Szeptember első hetében az amerikaiak száz berepülést haj­tottak végre a keszoni semleges övezet fölé,­­lőtték a tárgyalások színhelyét. A koreai-kínai tár­gyaló félnek óriási kitartásra volt szüksége, hogy ilyen kö­rülmények között megőrizhesse nyugalmát, késznek mutatkoz­zék a megegyezésre különböző kérdésekben, amelyeket az ame­­rikai parancsnokság szándéko­san éles formáiban vetett fel. Mindezek ellenére a koreai-kí­nai fél ki tudta küszöbölni azt a sok ürügyet, amely akadá­lyozta a­ megegyezést a fegy­verszüneti tárgyalásokon. A ko­reai-kínai fél rugalmas, mély­ségesen békeszerető és becsü­letes módszerének eredménye­ként megegyezés jött létre a fegyverszüneti tervezet több mint hatvan cikkelyében. A hadifoglyok kicserélésének kérdése — Nem jött létre azonban megegyezés az egyik fontos kérdésben, amely valóban rend­kívül éles forrását öltött­ a ha­difoglyok kicserélésének kérdé­sében. Ez a kérdés elég ko­moly ahhoz, hogy részleteseb­ben foglalkozzunk vele, annál is inkább, mert ez alka­lommal is, mint sok más esetben, az amerikai küldöttség az amerikai parancsnokság teljesen elfogad­hatatlan, a nemzetiközi jog alap­­elveivel ellenkező álláspontját az Egyesült Nemzetek Szerve­zete álláspontjaként próbálja feltüntetni.­­— A hadifoglyok kérdése egyál­talán nem váratlanul merült fel az amerikai fél előtt, mint itt Acheson állította. Ez a kér­dés valójában kezdettől fogva a keszoni fegyverszüneti tár­gyalások na­pirendjén szerepelt. — Nem bocsátkozom részle­tekbe, csak a hadifoglyok kicse­rélésével kapcsolatos tárgyalá­sok legfontosabb szakaszaival foglalkozom. 1951. december 12-én a koreai-kínai fél ebben a kérdésben a következő javas­latot tette: — Mindegyik fél engedjen szabadon minden őrizetében lévő hadifoglyot; a fegyverszü­neti egyezmény aláírása után a lehető legrövidebb idő alatt engedjenek szabadon és szállít­sanak haza csoportokban min­den hadifoglyot, aki a felek őrizetében van és elsősorban a súlyosan sebesült és beteg hadi­foglyokat engedjék szabadon; a fegyverszüneti bizottság el­lenőrzése alatt létesítsenek ha­­zatelepítési bizottságot, amely­ben mindegyik fél egyenlő szá­mú küldöttel képviselteti­­ ma­gát, cseréljék ki a felek őrize­tében lévő hadifoglyok jegyzé­két, mihelyt megegyezésre jut­nak az előző pontokban. Válasz helyett amerikai ultimátum — Lényegbevágó válasz helyett, e javaslato­n a az ame­rikai fél ultimátum formájában azt követelte a koreai kínai fél­től, hogy adjon tájékoztatást a hadifoglyokról és az úgyneve­zett Nemzetközi Vöröskereszt bizottságának képviselői tehes­senek látogatást a hadifogoly­táborokban. Az amerikai fél addig nem is volt hajlandó lé­nyegében megvitatni a kínai­koreai fél javaslatát, amíg az utóbbi nem adja meg a kívánt tájékoztatást.­­ A koreai-kínai fél 11559 hadifogolyra vonatkozólag meg­adta a követelt főv­ágosítást. , NcsiZs! Az amerikai álláspont a koreai hadifoglyok kérdésében ellenkezik a nemzetközi joggal — állapította meg Visinszkij az ENSZ-ben Mr .T. Visinszkij beszédének első részét lapunk tegnapi számában közöl­ték. Acheson azt állította, hogy az amerikai parancsnokságnak a fegyverszüneti tárgyalások során az volt az egyedüli cél­ja, hogy a lehető legnagyobb biztosítékot nyerje az agresszió megismétlődése ellen. Az ame­rikai parancsnokságnak e tár­gyalások során elfoglalt állás­pontja azonban teljesen ellenté­tes ezzel az állítással — mon­dotta A. J. Visinszkij. — Íme a tény: 1. Acheson arra hivatko­zott, hogy a célok érdekében a váltáskor nem szabad növelni a csapatok létszámát. E javaslat ellen a koreai-kínai parancsnok­ság részéről semmiféle ellen­vetés sem hangzott el. A ko­reai-kínai parancsnokság azon­ban azzal a teljes igazságos követeléssel állott elő, hogy te­remtsenek olyan feltételeket, amelyek e téren kizárják a visz­­szaélést, megszüntetik annak lehetőségét, hogy váltás ürügyé­vel a valóságban növeljék a szembenálló fél fegyveres erői­nek létszámát. Éppen ezért kö­vetelte a koreai-kínai parancs­nokság, hogy legfeljebb 5000 főt váltsanak le. Az amerikai parancsnokság 75.000 főnyi ke­retet követelt, méghozzá annyi­ra kitartóan, hogy a koreai­kínai parancsnokság a zsákutca elkerülése érdekében beleegye­zett, hogy a leváltható létszá­mot mindkét fél számára 35.000 főben szabják meg. 2. Az ame­rikai parancsnokság ragaszko­dott ahhoz, hogy úgynevezett pártatlan bizottság segítségével ellenőrizhesse, mi folyik a ko­reai-kínai fél mögöttes terüle­tén. Ez nyilvánvaló beavatkozás lett volna az úgynevezett pár­tatlan bizottságon keresztül Észak-Kore­a belügyeibe. Ezt természetesen nem lehetett az esetleges agresszió elleni biz­tosítéknak tekinteni, hanem csu­pán mindenféle katonai bonyo­dalmakkal fenyegető új és új incidensek keletkezését segíthet­te elő. 3. Az amerikai parancs­nokság hosszú vitát folytatott a demarkációs vonallal kapcso­latban; arra törekedett, hogy ez a vonal az amerikaiak számára stratégiai szempontból legelő­nyösebb irányban húzódjék; ar­ra törekedett, hogy megtartsa a korábban elfoglalt területeket. Az amerikai parancsnokság kö­veteléseket támasztott arra vo­natkozólag, hogy a demarkációs vonal megvonásakor engedje­nek át Észak-Koreában jelentős területeket. Képmutatóan kije­lentette, hogy „az ENSZ kül­döttsége­ nem azért ragaszko­dik javaslatához, mert érdekei fűződnek az »ENSZ-csapatok« ellenőrzése alatt álló területek kibővítéséhez, hanem azért, mert »az ENSZ-par­ancsnokságnak« szüksége van megfelelő védel­mi vonalakra és ilyenek a 38. szélességi fok vidékén nincse­nek. Ha teljesítették volna ezt a követelést, további több mint 13.000 négyzetkilométer, vagyis Korea egész területének egy­­huszada az amerikai parancs­nokság ellenőrzése alá került volna. Azt is követelték, hogy a demarkációs vonal Korea keleti partvidékén, Keszontól északra húzódjék, amely nyolc kilométerre északra terül el a 38. szélességi foktól. Ami az Ongdin-félsziget déli részét illeti, ezt hajlandók voltak át­engedni a Koreai Népi Demo­kratikus Köztársaságnak, mert — mint az amerikai küldöttség egyik tagja kijelentette — tel­jesen közömbös, kinek adják ezt a területet, odaadhatnák akár Etiópiának, vagy Ausztrá­liának is. 4. Az amerikai parancs­nokság — amikor hozzájárult a légi és tengeri hadműveletek beszüntetéséhez — ellenszolgál­­tatásként bizonyos északkoreai területek átengedését követelte. — Ezek az amerikai követe­lések világosan bizonyítják, milyen céljai voltak valójában az amerikai parancsnokságnak, amikor a demarkációs vonal­ról alkudozott és miért telt el ezzel az alkuval majdnem egy egész hónap­­kát. Az amerikai küldöttség a maga részéről 132 474 koreai és kínai hadifogolyról terjesz­tett elő jegyzéket, noha előző­leg a Nemzetközi Vöröskereszt bizottságának 176 070 hadifo­golyról szóló listát adott át. — Acheson kijelentette hogy 37.000 embert egyszerűen sát­ra inősítettek, és szabadon enged­­tek, mert kiderült, hogy nem hadifoglyok, hanem polgári személyek. Később az amerikai parancsnokság még 11.000 em­bert a minősített át­ ilyen mó­don.­­ A koreai-kínai fél követelte, hogy az amerikai küldöttség ad­jon tájékoztatást 1456 hadifo­goly sorsáról, akiket december 18-án felvettek a két fél által kicserélt hadifogolynévsorban, de nevüket a későbbi listákon nem tüntették fel, továbbá 44.205 hadifogoly sorsáról, akiket az amerikaiak részéről a Nemzet­közi Vöröskereszt bizottságán keresztül átadott korábbi listá­kon megneveztek, viszont nem vettek fel az 1951. december 18-án átnyújtott listákra. Az amerikai fél kijelentette, hogy a 44.205­ hadifogolyról szóló adatok elavultak és ezeket a hadifoglyokat már szabadon bo­­csátották. Később az amerikai fél kénytelen volt elismerni, hogy ezek a hadifoglyok ameri­kai táborokban vannak és azért nem vették fel őket a december 18-án átnyújtott listákra, mert állítólag délkoreai születésű pol­gári személyek, akiket erőszak­kal mozgósítottak a koreai nép­hadseregbe.­­ Az amerikai­­küldöttség 1951 december 31-én megígérte, hogy január 2-ig előterjeszti a teljes adatokat a hadifoglyok­ra vonatkozólag; január 3-án megismételte ezt az ígéretét, de semmiféle adatot nem terjesz­tett elő; január 12-én kijelen­tette, hogy nem szükséges elő­terjeszteni adatokat a hadifog­lyokról a fegyverszünettel való megegyezés létrejötte előtt; ja­nuár 15-én kijelentette, hogy ha a koreai-kínai fél kiegészítő adatokat terjeszt elő a dél­koreai hadifoglyokról, akkor ezért cserébe előterjeszti a fő adatokat, január 18-án viszont kijelentette, hogy ezek az ada­tok nem főadatok és nem fog­nak tartalmazni tájékoztatást a 44.205 hadifogolyról Végül 1952 január 28-án az amerikai fél csupán 132.474 hadifogoly­ról nyújtott tájékoztatást. —­­Most Acheson azt mondja, hogy az amerikai táborokban végeredményben csupán 121.009 koreai és kínai hadifogoly van. Nem leh­et mellőzni azt a tényt sem, hogy Ridgway vezérkara 1951 december 31-én beismerte: a háború elején fog­lyul ejtett 40.000 hadifogoly kö­zül körülbelül 7000 meghalt az amerikai táborokban. Ravasz cselszövevény a jogtalan javaslatok mögött­ ­ Mindez feltétlenül a leg­kedvezőtlenebb formában, hatott a tárgyalások menetére. Ha­sonlóképpen kedvezőtlen hatás­sal voltak az amerikai fél olyan követelései is, mint az, hogy 1:1 arányban hajtsák végre a hadifoglyok kicserélését, továb­bá az az amerikai javaslat, hogy az úgynevezett Nemzet­közi Vöröskereszt bizottság vál­lalja annak megállapítását, váj­jon a hadifoglyok és polgári személyek hazatérésre irányuló elhatározása nem kényszer ered­mmén­ye-e. — Egészen szörnyű állítás ez! Az emberek azt mondják, hogy haza akarnak térni és egyszerre csak megbíznak egy külön bizottságot, vizsgálja meg, valóban haza akarnak-e térni, nem kényszer eredmé­nye-e ez a szándékuk. Ugyan­ilyen jellegű volt az amerikai parancsnokságnak az a javas­lata is, hogy tekintsék polgári személyeknek azokat a koreai hadifoglyokat, akik 1950. június 25-e előtt Dél- vagy Észak- Korea állampolgárai voltak. Ez utóbbi javaslat elfogadása azt jelentette volna, hogy több mint 60.000 koreai hadifoglyot automatikusan a polgári sze­mélyek kategóriájába soroltak volna. — íme, milyen ravasz csel­­szövény húzódott meg e jogta­lan javaslatok mögött! Termé­szetes, hogy a koreai-kínai fél határozottan elutasította az amerikai fél e jogtalan követe­léseit, amelyek célja csupán az volt, hogy visszatartsanak 165 ezer hadifoglyot, akik a koreai néphadsereg és a kínai népi ön­kéntesek soraiból kerültek ki, továbbá a Koreai Népi Demo­kratikus Köztársaság erőszakkal elűzött többszázezer polgárát, abból a célból, hogy ezeket a hadifoglyokat kiszolgáltassák Csangkajsek és ti Szín Man kénye-kedvére.­­ Amikor a hadifogolyk­értést a tárgyaló felek vezérkari tiszt­jeiből álló bizottság elé terjesz­tették és ezek a tisztek meg­kezdték munkájnkat, az ameri­kai fél újból előállt az úgyneve­zett önkéntes hazatelepülésről szóló javaslatával és ezt a kö­vetelést amerikai részről minden alkalommal megismételték. Mint a későbbi események megmutat­ták, ez a követelés az amerikai küldöttség kezében eszközzé vált arra, hogy nyomást gyako­roljanak a koreai-kínai tárgyaló félre és így­ érjék el céljaikat, amelyek közé egyáltalán nem tartoz­ik a fegyverszüneti meg­egyezés elérése.­­ A koreai-kínai fél március 21-én további kísérletet tett a megegyezésre a hadifoglyok kérdésében. Javasolta, hogy a fegyverszüneti egyezmény alá­írása után a koreai néphadse­reg és a kínai népi önkéntesek bocsássák szabadon és szállít­sák haza a kezükben lévő­­ 1 ezer 559 hadifoglyot, az ameri­kai parancsnokság pedig bo­csássa szabadon és szállítsa haza a kezében lévő 132.474 hadifoglyot, akiknek lajstromát mindkét fél tisztjei véglegesen átvizsgálják. Ekkor az ameri­kai küldöttség március 25-én kijelentette, hogy a koreai-kínai fél e javaslatai »megfelelő mó­dosításokkal alkalmas alapul szolgálhatnak e kérdés megol­­dásához«. — Ú­jból felcsillant a re­ménysugár, hogy a fegyverszü­neti tárgyalások talán kedve­zően végződhetnek! — Az amerikai fél elvi bele­egyezése alapján a koreai-kínai küldöttség konkrét javaslatokat tett. Ezek szerint a nem koreai hadifoglyokat, akik bármilyen fél kezében vannak és mind­azokat a koreai hadifoglyokat, akiknek lakóhelye nem az őket foglyul ejtő fél ellenőrzése alatt álló területeken vasi, hiányta­lanul haza kell telepíteni, azo­kat a koreai hadifoglyokat pe­dig, akiknek lakóhelye az őket foglyul ejtő fél ellenőrzése alatt álló területeken van, nem kell hazatelepíteni, ha közvetlenül akarnak hazatérni, hogy békés életet folytassanak. A hadifogolykérdés vitája 1952 júliusában, augusztusában és szeptemberében folytatódott Köziben július 4-én a felek a — Mint ismeretes, a­z 51. cik­kely előírja, hogy bocsássák szabadon és telepítsék haza a lehető leghamarabb az összes hadifoglyokat, akik a fegyver­szüneti egyezmény hatálybalé­pésének időpontjában bármelyik fél őrizetében vannak, azoknak a névsoroknak alapján, amelye­ket egymás közt kicseréltek és, mint a cikkely kimondja, a fegyverszüneti egyezmény alá­írása előtt a megfelelő felek el­lenőriztek. Az 52. cikkely ar­ról szól, hogy a­ hadifoglyok közül senkinek sem szabad új­ra részt vennie a koreai háborúk­ban és minden hadifogolynak vissza kell térnie a békés élet­be.­­ Ezután az amerikai küldött­ség kijelentette, hogy csak 83.000 koreai és kínai hadifo­goly hazatelepítéséhez járul hozzá, ami azt jelentette, hogy az amerikai fél nagyszámú ko­reai és kínai hadifoglyot akar visszatartani. fegyverszüneti egyezményter­­e­­zet 51. és 52. cikkelyeiben megegyezésre jutottak.­­ A koreai-kínai küldöttség akkor kijelentette, hogy ez a javaslat ellenkezik a fegyver­szüneti egyezménytervezet 51. és 52. cikkelyében kifejtett el­­vekkel, pedig ezekről a cikke­­­­yekről már létrejött a meg*­egyezés. Ezért a koreai-kínai küldöttség elutasította az ame-­­rikai javaslatot. Akkor az ame-­­rikaiak kijelentették, hogy ja­* vaslatok »szilárd, végleges cd visszavonhatatlan* és nem vol­tak hajlandók lényegében, meg* vitatni a kérdést. — Nem érdektelen, hogy 19521. február 5-én az amerikai kül­döttség az 52. cikkelyt a kö-* vetkezőképpen fogalmazta m­eg: »52. Minden hadifoglyot, aki bármelyik fél őrizetében van, a­ fegyverszüneti egyezmény ha­­tálybalépte után a lehető leg-»­gyorsabban szabadon kell bo-­­csátani.* — mondotta Visin-­­szkij. A. J. Visinszkij beszédének foly­* tatását holnap közöljük. Amerikai javaslat — ellentétben már elfogadot cikkelyekkel 31 A minisztertanács pénteken délelőtt Rákosi Mátyás elnök­letével ülést tartott. Rákosi Mátyás beszámolt a magyar kormányküldöttségnek a Német Demokratikus Köztár­saságban tett látogatásáról. Aláhúzta, hogy a kormánykül­döttséget a baráti Németország kormánya és népe meleg fogad­ Magyar dolgozók Rákosi Rákosi Mátyásnak a berlini nagygyűlésen mondott beszéde lelkes visszhangot váltott ki a magyar dolgozók körében is. Üzemekben, gyárakban, állami gazdaságokban, termelőszövet­kezetekben, gépállomásokon élénken tárgyalják a magyar kormányférfiak Berlinben tett látogatását. A Lőrinci Fonó dolgozói kézzelfogható bizonyí­tékát láthatják a német és ma­gyar nép újkeletű barátságá­nak, az üzemekben felszerelt új német gépekben. Per­per Imre segédművezető a Fonónak ab­ban az üzemrészében dolgozik, amelyet a Német Demokratikus Köztársaságban gyártott gé­pekkel szereltek fel. — Itt a gyárban láthatjuk — mondotta —, hogy mit jelent az egymásnak nyújt­ott kölcsö­nös segítség. Munka közben ezek a korszerű gépek minden pillanatban eszünkbe juttatják harcostársainkat, a német mun­kásokat. Rákosi elvtárs a ber­lini Sportcsarnokban mondott beszédében a mi baráti érzel­meinket is tolmácsolta a Német Demokratikus Köztársaság dol­gozóinak. A Gyűrűsfonó új gépeinek felszerelésénél dolgozik Her­­mann Simon, a Német Demo­kratikus Köztársaság Textima gépgyárából jött főszerelőmes­ter. Ő is örömmel fogadta a magyar kormányküldöttségnek hazájában tett látogatását. — Ez a látogatás — mon­dotta — azt is eredményezi majd, hogy kölcsönösen még inkább megismerjük egymást és latásban részesítette. A látoga­tás jelentős mértékben hozzá­járult a két ország kapcsola­tainak elmélyítéséhez, a ma­gyar-német barátság megszilár­dításához. A minisztertanács tudomásul vette a miniszter­­tanács elnökének beszámolóját. A minisztertanács ezután fo­lyó ügyeket tárgyalt. (MTI) Mátyás berlini beszédéről tanulunk egymás eredményei­ből, hogy a békéért folyó harc­ban még szorosabbra fűzzük a német és magyar nép barát­ságát. Kiss Zoltánt, a Somogy me­gyei kutasi állami gazdaság agronómusát is mélyen meg­ragadta Rákosi Mátyás berlini beszéde. Kijelentette: — A német nép békeharcát szemlélve, az a meggyőződé­sem, hogy a német nép, a Né­met Szocialista Egységpárt ve­zetésével értékes tagjává vált a béketábornak, amelynek élén a hatalmas Szovjetunió áll. Kiss János, az élüzemzászló­­val kitüntetett Hajdú megyei egyeki gépállomás igazgatója a többi között ezeket mondotta: — A hitleri fasiszták és Hor­n Német Demokratikus Köz­társaság vezető lapjai pénteken vezércikkben foglalkoznak a Rákosi Mátyás vezette magyar kormányküldöttség látogatásá­val.­­A Rákosi Mátyás vezette magyar kormányküldöttségnek éppen a mostani időpontban tett látogatása felbecsülhetetlen segítség nemzeti küzdelmünk­höz* — írja a Neues Deutsch­­land, a Német Szocialista Egy­­ségpárt központi lapja. A lap megállapítja, hogy a látogtást nemcsak a Német Demokratikus Köztársaság dolgozói üdvözöl­ték na­gy örömmel, hanem a thyék bel­ekényszerítették a ma­gyar dolgozó népet a Szovjet­unió elleni háborúba. Ez volt a régi magyar-német »barátság«, az urak barátságának eredmé­nye. Ma más a helyzet. A hatal­mas Szovjetunió a bölcs Sztá­lin vezetésével országainkat fel­szabadította a hitleri zsarnok­ság alól és lehetővé tette a dol­gozók számára, hogy kezükbe vegyék a hatalmat. Evellei István, a közoktatás­­ügyi minisztérium technikumi osztályának vezetője kijelen­tette, hogy Rákosi Mátyásnak Berlinben a német dolgozó mil­liókhoz intézett szavai minden magyar dolgozó szívéből fakad­tak.­­ A szovjet tanítási módsze­rek, amelyek számunkra is pél­­damutatóak, a Német Demokra­­tikus Köztársaságban a nevelők módszereivé váltak — mondot­ta. — Részt vettem a berlini „Tanítók Napja” ünnepségén, ahol Otto Grotewohl miniszter­­elnök azt mondotta, hogy a német pedagógusok jól látják feladatukat: olyan embereiket nevelnek, akik megbecsülik más népek haladó műveit és hagyo­mányait és a világ haladó dol­gozóinak munkáját. nyugatnémetországi hazafiak is. A magyar kormányküldött­ség látogatása feltárta a német hazafiak előtt a valamennyi néppel baráti együttműködést folytató demokratikus Németor­szág perspektíváját és újabb ösztönzést adott a német nép harcának Adenauer agresszív politikája és a bonni különszer­ződés ellen. A látogatás azzal a biztonságos érzéssel töltötte el a német hazafiakat — írja a Neues Deutschland —, hogy a békeszerető népek közösségé­ben nagy és boldog jövő vár a német népre. Rákosi Mátyás a minisztertanács ülésén beszámolt a magyar kormányküldöttségnek a Német Demokratikus Köztársaságban tett látogatásáról A Neues Deutschland a magyar kormányküldöttség látogatásának jelentőségéről A III. MAGYAR BÉKEKONGRESSZUS ELŐKÉSZÜLETEI Az egész dolgozó magyar nép nagy lelkesedéssel készül a 111. Magyar Békekongresszusra. Felajánlások születnek, új győ­zelmeket, munkasikereket arat­nak dolgozóink az üzemekben, a bányákban és a szántófölde­ken. A Rákosi Mátyás Műveket összesen 137 békeküldött kép­viseli majd a kerületi küldött­választó konferenciákon. Kö­zülük 36-ot a Kerékpárgyárban választottak meg. Itt dolgozik az »Április 4« sztahanovista szerelőbrigád, amelynek két ki­váló dolgozóját, Ladoczki And­rást és Vépi Lajost választot­ták meg békeküldöttnek. A békeküldöttek nemcsak saját jó munkájukról számolnak majd be a küldöttválasztó közgyűlé­sen, hírül viszik azt is, hogy a Kerékpárgyár dolgozói hogyan váltották valóra november 7-e tiszteletére tett fogadalmukat, tervlemaradásuk behozását, exporttervük maradéktalan tel­jesítését. Bányászaink is készülnek a Békekongresz­­szusra: Tatabányán eddig mintegy 60 kisgyűlést tartottak a bányákban és külső üzemelői­ben. Az oroszlányi bányászok 60 küldöttet választottak a­ küldöttválasztó értekezletre. A­ pusztavámi bányáknál 35-re­ emelkedett a békebizottságok­ száma.­­ A dolgozó parasztok békevé­delmi szerződéseket köt­nek a kongresszus tiszteletére és megfogadják, hogy pótolják elmaradásukat a vetésben és a­ hegy­ű­j­tés­b­en. Törökszentmikló­­son a békevédelmi szerződések megkötése előtt a város csak 46 százalékra teljesítette vetési előirányzatát, most már meg i­ közelítette a 100 százalékot. Szarvason az elmúlt h­éten­ mintegy 60 békekisgyűlést tar-­­tottak a községben és a kör­nyező tanyákon. Kiskörén több mint 500 em­ber jelent meg a békenagygyű­­lésen, ahol megválasztották a békeküldötteket. A nagygyűlés részvevői elhatározták, hogy begyűjtési hetet tartanak a Békekongresszus tiszteletére és versenyre hívják ki egész He­ves megye dolgozó parasztságát­ .

Next