Magyar Nemzet, 1954. november (10. évfolyam, 259-283. szám)

1954-11-02 / 259. szám

t . A paraszti bizalom Hajdú-Bihar megyéiben — ahová a paraszti bizalom mai fokát megmérni mentünk — 1953 tavaszán 49.000 hold jó szántóföld maradt meg mű­ve­letlen. A közmondásos szor­galmú magyar paraszt, aki tíz körmével akaszkodott a földbe, bicskázott érte, vagy­­— mint valaha Komódiban — a föld ébe az arzenás gyilkos­ságig is elvitte, aki a nincs­­telenség évszázadai után 1945-ben akkora mohósággal vette tulajdonba jussát — ez a paraszt menekült a földtől! Ő volt-e az oka? Vagy a vele való rossz bánás, a hely­telen gazdaságpolitika? A kérdés ma már nem kér­dés. Az élet, a fordulat, a történelmi június bőséges, igaz választ adott rá. Ma ugyanezek, az ősi hiva­táshoz nemrég hűtlen gazdák a régi szerelemmel vonzód­nak a földhöz. Olyannyira, hogy igyekezetük sokszor még az óvatos termelési ter­veket is keresztüllépi. A Ha­zafias Népfront Hajdú-Bihar megyei bizottsága az 1954— 55-ös gazdasági évben 150 holddal javasolta növelni a szőlőket, gyümölcsösöket. És egyedül Debrecen határában máris 100 holdat vettek ki egy—hét holdjával, hosszúle­járatú bérletre a kisparasz­­tok. Még­hozzá azokból a dombostanyai, sárkúti, tor­nyostanyai homokos részek­ből, ahová — ahogy mondani szokás — eddig legfeljebb csak bukfencet vetettek a játszó gyermekek. Kiderült, hogy ez a hasznavehetetlen­nek hitt homok alkalmatos a termelésre, erő és élet lako­zik benne. Amikor Márk­­Jenő tanítót néhány évvel ezelőtt oda helyezték, kerítésére sző­lőt futtatott. A lugas nemcsak dísznek vált be, de az idén már­ kövér fürtök is függesz­­­kedtek rajta. A meggyőző eredmény láttán mozdult meg a vállalkozás, ami azt mu­tatja, hogy már nemcsak a teljes régi szántóterület kap gondos művelést, hanem he­verő parlagföldeket is feltör a paraszti munkas­edv és bi­zalom. Leírhatjuk hangsúlyo­zottan — a szó pontos, fedi a valót. A szőlőstelepítés min­denekelőtt bizalom dolga, hi­szen az első termés csak a harmadik év után érik be és addig mennyi munkát, költ­séget kell előlegezni! A deb­­recenkörnyéki egyéniek, meg a bérlegelői szövetkezetiek mégis nekifogtak, mert bíz­nak. Bíznak a négyévi be­adás- és hatévi adómentes­ségben, a kormány szavában, a több haszonban, jobb bol­dogulásban. Vagy itt van egy másik, példa. Dobos Gábor hajdú­sámsoni 11 holdas gazda a hadházi bikaástádlóból, azaz vagy 15 kilométerről (!) hor­dott ki a földjére három va­gon trágyát. Hogy megérte a fáradságot, azt gyönyörűszép 42 mázsás tengeri termése mu­tatja. De Dobos Gábor eseté­ben nem is a magától értetődő nagy eredmény elsősorban említésreméltó, hanem a tö­rődés, a leromlott föld áldo­zatos és áldást hozó feljaví­tása, az okos jövőbenézés. A hajdúszoboszlói »Szabad Föld« termelőszövetkezet ál­lati gondozójával történt talál­kozásunk ugyanerről a biz­tonságról, kedvről győzött meg bennünket. Miután meg­­invitált maga mellé a bakra, fejcsóválva mérgelődött, hogy már lerakta a szekérről s így nem nézhetjük meg az­­ak­kora nagy« tengericsöveket (széttárt kezeivel mutat­ta, hogy­­ mekkora). »Nem hiába kapáltunk háromszor az idén« — mondta magyará­­zóan s úgy beszólt nagy­részt régi gazdákból álló cso­portjáról, hogy öröm volt hallgatni. Az új életforma rö­vid öt év alatt (49-ben ala­kultak) húsává-vérévé vált s most — ahogy fejtegette — »különösen érdemes igyekez­­ni«. Mindez azt igazolja: ha a párt és a kormány politikája jó, a vezetés bölcs, akkor van bizalom, munka és eredmény. Márpedig a júniusi politi­­a ilyen jó politika, a júniusi út szemmel láthatóan a több ga­bonához, gyümölcshöz, borhoz, tengerihez, hízóhoz, az ország­ nagyobb jólétéhez vezet. És most hadd beszéljenek tovább a tények. Arról, hogy­­ a bizalom nem jön egyköny­­nyen, csak úgy egyik napról­ a másikra elő. A tavaly őszi törvényerejű rendelet kimondta, hogy első­­ a vetőmag, aztán jön a be-­­ adás. Mégis országos jelenség,­­ hogy jónéhány gazda és tér- E­melőszövetkezet beadta a­­ cséplőgéptől összes kenyér-­­ gabonáját, egyrészt erőszak,­­ másrészt a rendelet nem isme-­ rése, vagy a rendeletben való kétkedés miatt. Pedig ha nem gondoskodunk a vető­magról, mire jutunk? Hajdú-Biharban, különös­képpen a derecske­, berettyó-­ újfalusi járásban gyakori az­ ilyen eset. Nyilvánvaló, hogy­ ezekben a járásokban nehe­zebben szoknak le az admi­nisztratív intézkedésekről, ami magyarán zaklatást, erősza­koskodást jelent. A megyei begyűjtés irányítói is elisme­rik: kezdetben megbabonázta őket az a lehetőség, hogyha­­kicsit jobban megnyomják”,­­ a megyék közül elsők lehetnek.­ A verseny, a vetélkedés orszá-| gos érdek, a begyűjtés szorgal­l mazásában elsősorban az. De­ arra is fel kell végre figyel-­ nünk, hogy a jó ügyet megron­g­­ó erőszak sokszor fakad az­ elsőség öncélú hajszolásából, a­mi az érdekelt tömegektől­­ függetlenül, néhány hivatali­­ vezető között szokott »zajlani«.­ Semmi szükségünk erre a tű-í­zön-vízen, emberségen kérész-­ túlgázoló elsőségre, hanem­ csakis olyanra, amely a bizal­mat erősítő, valóságos jó mun­kára épül. Mit ér az, ha egy községi vagy megyei tanács­elnököt megolkleveleznek, gomblyukába csillogó érmet tűznek — munkaterületén pe­dig hosszú időre megrontot­ta a légkört. A versenynek is, mint mindennek, a júniusi po­litika nagy eszméit kell szol­gálnia! De ha az idei kenyérgabona­beadásnál tapasztalt túlzáso­kért csak az itt-ott fellelhető adminisztratív kilengéseket okolnánk, hibát követnénk el. A cséplés indulásakor Haj­dúszoboszlón is ki akart tenni magáért néhány hivatalos kö­zeg, de egy-két nap múltán már nem szorgalmazták a ga­bona vetőmagostól való beadá­sát. Hogy még a későbbiekben­ is, több esetben megtörtént, annak mélyebb okai vannak. Lovas Antal portáján B. Nagy Mihályné, a földjén ép­pen csutkát vágó fiatal gazda nagyanyja ezt mondja: »Meg­­ijesztettek bennünket a szom­szédok. Azt mondták, ha nem adunk be mindent, akkor még sokkal többet elvesznek, mint amennyi a kötelező beadásunk lenne. Ezért adtuk oda a vető­magot is.« Joó Mihályné arra hivatkozik: »A cséplési ellen­őr nem szólt, hogy a vetőma­got tartsam meg. Odaadtam, mert féltem, hogy a gyengén sikerült kukoricából fogják a hiányt kipótolni.« Mónus Já­nos, az 1952-es évről beszél: »Akkor bizony mindent oda kellett adni, még az egy tehe­nünket is adóba. Tudtam, hogy most a vetőmagot megtartha­tom, de úgy gondoltam, mégis csak jobb lesz, ha beadom.. . Tehát, a régi rossz tapasz­talatokból fakadó bizonyta­lanság, félelem indította nem egy, hanem sok esetben az egyéni gazdákat és termelő­szövetkezeteket is arra, hogy a törvényerejű rendelet elle­nére se gondoskodjanak az új termésről. Mit kell tenni, hogy ez a még fel-feltörő rossz érzés, bi­zalmatlanság egyre kevesebb­­szer forduljon elő és megszűn­jék? Azt, amit a kormány eb- A vetőmag kiosztása rendkívül­bet teszünk ezzel, mint száz hívja fel figyelmünket. A visz­­ben az esetben tett. Mónus jó hatást kelt mindenütt. A nyugtató beszéddel, mert a va­­szaadásból szerzett tapasztalat Sándor éppen akkor rakta le parasztság ebből is azt tapasz­­lóság, a tett a legjobb agitá­ pedig megmutatja, hogyan kell szekeréről a visszaadott öt és talja, hogy a kormány fokozott tors­a bizalmat erősíteni. Olyan a fél mázsa vetőmagot, amikor figyelemmel kíséri sorsát. A szőlővel betelepülő ho­ paraszti lelkűsét, mint a ma­­nála jártunk. Hajdúszoboszlón kötelezettségeinek teljesítését mokbuckák, az előrelátón gon­­got váró, hálás magyar föld, már legtöbben visszakapták, megkívánja, de ahol hibát lát, hozott földek a meglévő biza- Hintsük bele a jó tettek mag­bár akadnak még olyanok is, ott intézkedik. A visszaadott lomról tanúskodnak. A vetőmag vát, a bizalomnak bő termése akik nem. Itt sem pusztán vetőmag a bizalom, a törvény rendeletellenes beadása ennek ígérkezik! termelési érdekekről van szó, hitelének nagy erősítője! Tök­ a bizalomnak gyengeségeire Radó István Akciónap Franciaországban a nyugatnémet újrafelfegyverzés ellen A külpolitikai helyzet "­ Az ENSZ politikai bizottságának a fegyverkezés csö­kken­­­­tése és az atomfegyver betiltása kérdésében egyhangúlag hozott határozata igen kedvező visszhangra talált mindenütt. A Pravda közli Filippov New Yorkból keltezett cikkét, amely hangoztatja, hogy­­nem lehet eléggé értékelni az ENSZ ál­ltal elfogadott határozat pozitív jelentőségét, hiszen e nemzet­közi okmány tartalma magáért beszél. Felesleges bizonyí­tani, hogy a fegyverkezés csökkentéséről és a tömegpusztító­­ fegyverek betiltásáról lefolyt vita eredményeinek és a bizott­ság által elfogadott javaslatnak komoly világpolitikai jelen­tőségük van.­« A Pravda cikke kiemeli, hogy az öthatalmi közös határozati javaslat azért jöhetett létre, mert a leszere­lés kérdésében­­a Szovjetunió és a nyugati hatalmaik állás­pontjai az utóbbi időben jelentősen közeledtek egymáshoz... A tárgyalásokon a nyugati hatalmak küldöttségei hozzájá­rultak a javaslat bizonyos módosításához, amelyeket a szov­jet küldöttség javasolt, a szovjet küldöttség viszont elfogadta a nyugati hatalmak által előterjesztett módosításokat. A nyugati hatalmak és a Szovjetunió küldöttségei a tárgyaláso­kon sikeresen összehangolták a határozat új tervezetét­. A Pravda cikke azzal végződik, hogy mindkét fél kellő jószán­­déka mellett, tárgyalások útján pozitív eredményeket lehet elérni a vitás nemzetközi kérdések megoldásában.­­ A tárgyalások elvének érvényesítéséért száll síkra nyi­■yi­latkozatában Frédéric Joliot-Curie, a Béke Világtanács elnöke is, akinek nyilatkozata azért is figyelmet érdemel, mert egyre közelebb érkezünk a Béke Világtanács új üléssza­kának dátumához. Frédéric Joliot-Curie — éppen az ENSZ- ben lezajlott leszerelési vita eredményére hivatkozva — rá­mutat arra, hogy »napjainkban minden feltétel adva van ahhoz, hogy Németországot békés és demokratikus úton egye­sítsék; létrehozzanak olyan kollektív biztonsági rendszert, amelyben kivétel nélkül és gazdasági, valamint társadalmi rendszerétől függetlenül minden európai állam részt vehetne; elérjék az általános leszerelést; megmentsék az emberiséget a tömegpusztító fegyverfajták alkalmazásának szörnyű veszé­lyétől, és az atomerőnek békés célokra történő felhasználása révén lényegesen jobb életkörülményeket teremtsenek a né­peknek­. A nyilatkozat hangoztatja, hogy a világ közvé­leményének hatalmas mozgalomban kell felkelnie a londoni és párizsi egyezményekkel szemben, amelyek óriási veszélyt jelentenek a béke fenntartására. Főleg a német kérdésben közvetlenül érdekelt országok lakosságának kell haladék­talanul cselekednie, hogy megakadályozza az egyezmények ratifikálását. Amennyiben a közvéleménynek elegendő ideje van arra, hogy felhívja a figyelmet az egyezmények veszé­lyességére, akikor szembeállíthatja azokkal ama lehetősége­ket, amelyeket a Szovjetunió javaslatai nyújtanak. A londoni és a párizsi egyezmények ratifikálása a felfegyverzett világra­ vezetne és a nemzetközi helyzet elmérgesedésével járna. A Béke Világtanács elnökének nyilatkozata kiemeli, hogy a lon­doni és párizsi egyezmények szerkesztői fegyvert akarnak adni a hitleri rendszer volt híveinek kezébe, azoknak a ke­zébe, akik sohasem titkolták azt a szándékukat, hogy újabb »keresztesháborút« indítsanak Európában. Pedig újabban lé­nyegesen enyhült a feszültség. Jelenleg nincs már sehol sem fegyveres konfliktus. Fejlődik a gazdasági és kulturális csere, sohasem voltak olyan kilátásai a leszerelési egyezmény létre­hozásának, mint most az »európai védelmi közösségről” szóló szerződés elutasítását követő időszakban. ■? A londoni és párizsi egyezmények ellen egyre nagyobb kifogások hangzanak el nyugatnémet politikai körökben is. Preusker bonni lakásépítési miniszter vasárnap kijelen­tette, hogy az Adenauer-kor­mánynak a Szabad Demokrata Párthoz tartozó miniszterei a Saar-egyezmény ellen szavaz­nak, mert a kancellár a kormány megkérdezése nélkül írta alá a Saar-vidék európaizálásáról szóló nyugatnémet-francia megállapodást. Ollenhauer kijelentette, hogy a Német Szo­ciáldemokrata Párt a londoni és párizsi határozatokat teljes egészükben elveti, mert­­a londoni és párizsi határozatok azt jelentik, hogy a szövetségi kormány leírta az újraegyesítést. Brentano, a Keresztény-Demokrata Unió és a Keresztény- Szociális Unió közös parlamenti csoportjának elnöke, távirat­ban kérte fel Adenauert, hogy térjen vissza minél hamarább Bonnba, mert áthidalhatatlannak látszó ellentétek támadtak a bonni koalíciós pártok között, sőt a Keresztény-Demokrata Unión belül is. A bonni kancellár egy amerikai katonai repü­lőgépen máris elindult New Yorkból Nyugat-Németországba, ahová előreláthatólag kedden délután érkezik meg. A A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legfelső nem­­zetgyűlése határozatot hozott, amely — az egész ko­reai nép akaratát kifejezve és a tárgyalások elvére hivatkoz­va — javasolja, hogy 1955 folyamán hívják össze Phenjanban, vagy Szöulban Észak- és Dél-Korea politikai pártjainak és társadalmi szervezeteinek közös értekezletét, vagy hívják össze a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legfelső nem­zetgyűlésének és a Koreai Köztársaság nemzetgyűlésének együttes ülésszakát. E tanácskozások előkészítésére, valamint a kettészakított Korea két része közötti gazdasági és kultu­rális csere megbeszélésére Észak-Korea és Dél-Korea képvi­selői már 1955 februárjában tartsanak összejövetelt Panmin­­dzsonban, vagy Keszonban. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legfelső nem­zetgyűlésének a világbéke szempontjából is nagyfontosságú határozata éppen akkor hangzott el, amikor Nehru indiai mi­niszterelnök kínai látogatása szintén hozzájárult Ázsia béké­jének biztosításához. A Zsenminzsipao hangoztatja,­ hogy Ázsia népei magukévá teszik a békés együttélésnek India és a Kínai Népköztársaság által már régebben elfogadott öt alap­elvét. Éppen ezért az ázsiai népek örömmel figyelték Nehru kínai látogatását. Indonéziában, Burmában, Japánban, Viet­namban és Koreában ezt a látogatást a közvélemény egyaránt úgy ítélte meg, mint hozzájárulást a Távol-Kelet és az egész világ békéjének megszilárdításához. Tömeggyűlések és tüntetések Franciaországban Párizsból jelenti az MTI, hogy — mint a l’Humanité közli — a nyugatnémet újrafelfegy­­verzés elleni október 31-i ak­ciónapnak nagy sikere volt. Egész Franciaországban tö­­meggyűlések és tüntetések volta­k Nyugat-Németország új­rafelf­egy­vérzésének új terve ellen és a londoni és párizsi szerződések ratifikálásának megakadályozására. A l’Hu­manité kifejti: »Mindenekelőtt bebizonyosodott, hogy az egész nemzet ellenállása nagyobb erővel érvényesülhet most, mint az EVK-val szemben.* A lezajlott akciónapnak egyik jellemző sajátsága volt, hogy a szocialista dolgozók a kommu­nistákkal és más hazafiakkal vállvetve vették ki részüket belőle. Tömeggyűlések voltak Bor­­deaux-ban, Toulouse-ban, Rourme-ban, Albiban, Montau­banban, Marseille-ben és más városokban. Párizsban megkoszorúzták a hősi halottak emlékművét és virágokkal borították be a megszállás alatt kivégzett el­lenállók emléktábláit. A békemozgalom által szer­vezett strasbourgi tömeggyű­lésen részt vett egy német szakszervezeti küldött is, aki hangsúlyozta, hogy egyetért a franciaországi akciónappal. Ezután rámutatott arra, hogy »minden áron el kell kerülni Európa SS-szé válását.« Párizsban és egész Francia­­országban küldöttségek keres­ték fel a városi és községi tanácsokat, amelyeknek tilta­kozó iratokat nyújtottak át. Lyonban szombaton és va­sárnap több mint 25.000 alá­írást gyűjtöttek a londoni és párizsi egyezmények ellen,­ ­így érdekes brit kongresszus Londonból jelenti a TASZSZ. Londonban október 31-én meg­­nyílt a nemzetközi biztonság védelmében összehívott brit kongresszus, amelyen több po­litikai, társadalmi, kulturális és vallási szervezet képviselői vesznek részt. Az elnöklő Gordon Shaffer megnyitóbeszédében hangoz­hatta: Ez a kongresszus az an­gol békenfozgalom történeté­ben a béka híveinek legszé­lesebb körű találkozója. A felszólalóik sorában Bur­­hop neves angol atomtudós ki­jelentette, hogy a Szovjetunió ENSZ-beli álláspontja révén az atomfegyver eltiltására és a fegyverzet csökkentésére vonatkozó egyezmény megkö­tése most lehetségesebbé vált, mint valaha. Bryn Thomas lel­kész rámutatott,­ hogy Német­ország és Franciaország népei nem akarják a hitlerista hadi­gépezet feltámasztását és jog­gal számítanak az angol nép támogatására. A kongresszusnak a német kérdésben­­hozott határozata felhívja a béke minden hívét: követeljék parlamenti képvi­selőiktől, hogy szánjanak síkra a kilenchatalmi megállapodás ellen és követeljék a négyha­talmi tárgyalások haladéktalan felújítását. A szovjet kormány október 23-i jegyzéke reményt ad az elfogadható megegye­­zésre, amennyiben most fel­újítják a tárgyalásokat. A béke megőrzésének kér­déséről szóló határozat rámu­tat arra, hogy az emberiséget háborúval fenyegető kérdése­ket csakis megegyezéssel és az együttműködésre irányuló együttes erőfeszítésekkel le­het megoldani. Nemzetközi jog a­ bonni értelmezésben... Nyugat-Németország legfelső közigazgatási bírósága jogérvényesnek ismerte el Ausztria Hitler által történt bekebelezését Berlinből jelenti az MTI. Nyugat-Németország legfelső közigazgatási bírósága szom­baton elvi döntést hozott a bonni köztársaság területén élő osztrákok állampolgárságának kérdésében. A bíróság kimon­dotta, hogy a Nyugat-Német­­országban letelepült 75.000 ausztriai származású személy német állampolgárnak tekin­tendő. A Német Demokratikus Köz­társaság hatóságai ezzel szem­ben arra az álláspontra he­lyezkednek, hogy azok az oszt­rákok, akik 1938-ban Ausztriá­nak a hitleri Németország ál­tal történt bekebelezése révén automatikusan német állam­polgárokká váltak, 1945-ben az osztrák köztársaság felsza­badulásával újra osztrák ál­lampolgárok lettek. Dr. Ernst Wichert, a nyu­gatnémet legfelső közigazgatá­si bíróság elnöke, a döntés in­dokolásában azt állította, hogy a »német népközösség« annak­idején végérvényesen német állampolgároknak ismerte el Ausztria lakkosait. A Frankfurter Rundschau rámutat, hogy a legfelső köz­­igazgatási bíróság döntése ér­telmében tulajdonképpen az Ausztriában lakó osztrákokat is német állampolgároknak kellene tekinteni. Az Arbeiter Zeitung, az Osztrák Szocialista Párt lapja, szintén bírálja a nyugatné­met legfelső közigazgatási bí­róság döntését. Az österreichische Volks­­stimme az esettel kapcsolatban kijelenti: a bonni kormánykö­rök az ítélettel félreérthetet­lenül leszögezték, hogy nem ismerik el Ausztria független­ségét.* A Lufthansa veszélyes konkurrencia az angol repülőtársaságoknak A La Tribüne des Nations Április 1-től kezdődően a a többi között a következőket német repülőgépek közel 15 írja: évvel az angliai csata után új­

Next